Hello
#16
(2018-01-01, 09:51 AM)Gracie Wrote: Hello ba` con :)

Happy New Year , chuc' forum nay` duoc thanh` cong va` la` san choi* vui ve? :sunflower_1f33b: Innocent

Happy New Year.  Chào bạn, bạn có thể thử đánh dấu như mình đang test qua phone đây.
Grinning-face-with-smiling-eyes4
____________________________
Con thấy hồn như cuốn mảnh chiều thu
Nhớ Cha Mẹ êm đềm dòng sông chảy
Biết làm sao được trông, được tìm lại
Ánh sắc ngời phủ trải của trăng son!
Nguyễn Thành Sáng

Reply


Messages In This Thread
Hello - by Duyen - 2017-12-29, 03:58 AM
RE: Hello - by gundam - 2017-12-29, 07:23 AM
RE: Hello - by tech - 2017-12-29, 09:14 AM
RE: Hello - by ThennNow - 2017-12-29, 10:50 AM
RE: Hello - by SugarBabe - 2017-12-29, 10:00 PM
RE: Hello - by LoveStory08 - 2017-12-29, 10:26 PM
RE: Hello - by Duyen - 2017-12-30, 11:15 AM
RE: Hello - by Duyen - 2017-12-30, 11:13 AM
RE: Hello - by Duyen - 2017-12-30, 11:32 AM
RE: Hello - by tech - 2017-12-30, 03:26 PM
RE: Hello - by Duyen - 2018-01-01, 01:24 AM
RE: Hello - by cook1 - 2017-12-30, 08:05 PM
RE: Hello - by Duyen - 2018-01-01, 01:28 AM
RE: Hello - by SaoDen - 2018-01-01, 02:19 AM
RE: Hello - by Gracie - 2018-01-01, 09:51 AM
RE: Hello - by NDT - 2018-01-01, 10:03 AM
RE: Hello - by SugarBabe - 2018-01-01, 10:32 AM