VietBest

Full Version: Hello
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2
Chào mọi người  :full-moon-with-face4:
(2017-12-29, 03:58 AM)Duyen Wrote: [ -> ]Chào mọi người  :full-moon-with-face4:

Hello Duyen Hello  I'm new too. 

Vietfun bi dong nua roi vo day choi coi sao
Hi Duyên và GunDam,

Welcome Duyên và GunDam................to the Room.

Happy New Year

tech,
(2017-12-29, 03:58 AM)Duyen Wrote: [ -> ]Hello :banana.dance:  .. thèng chuói này có lý à  Lol ....Chào mọi người  :full-moon-with-face4:
(2017-12-29, 03:58 AM)Duyen Wrote: [ -> ]Chào mọi người  :full-moon-with-face4:

Hello Hello Biggrin Biggrin
(2017-12-29, 10:00 PM)SugarBabe Wrote: [ -> ]Hello
(2017-12-29, 03:58 AM)Duyen Wrote: [ -> ]Chào mọi người  :full-moon-with-face4:

Hello Hello Biggrin Biggrin

Duyen nay nghe quen lam .. hehe

Gundam.  Welcome aboard!! Hello
Hello gundam, tech, Then, sugarbabe, be47  Hello
(2017-12-29, 10:26 PM)LoveStory08 Wrote: [ -> ]
(2017-12-29, 10:00 PM)SugarBabe Wrote: [ -> ]Hello
(2017-12-29, 03:58 AM)Duyen Wrote: [ -> ]Chào mọi người  :full-moon-with-face4:

Hello Hello Biggrin Biggrin

Duyen nay nghe quen lam .. hehe

Gundam.  Welcome aboard!! Hello

Quen như gặp mỗi ngày   :dance:
Sao font size nhỏ ghê.  Đọc muốn lòi con mắt  Grinning-face-with-smiling-eyes4
(2017-12-30, 11:32 AM)Duyen Wrote: [ -> ]Sao font size nhỏ ghê.  Đọc muốn lòi con mắt  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hi Sis Duyên,

tech mới created 1 cái về font sis vào link ở dưới coi có giúp được Sis không nha.

http://vietbestforum.com/thread-361.html

Hello

tech,
Thanks Tech ...
(2017-12-30, 03:26 PM)tech Wrote: [ -> ]
(2017-12-30, 11:32 AM)Duyen Wrote: [ -> ]Sao font size nhỏ ghê.  Đọc muốn lòi con mắt  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hi Sis Duyên,

tech mới created 1 cái về font sis vào link ở dưới coi có giúp được Sis không nha.

http://vietbestforum.com/thread-361.html

Hello

tech,

Thanks tech.
Happy New Year to everyone!

Clinking-beer-mugs4 Birthday-cake_1f382 Bouquet4
(2017-12-29, 03:58 AM)Duyen Wrote: [ -> ]Chào mọi người  :full-moon-with-face4:

Chào Duyên, 
Tôi cũng là người mới 
Hello
Hello ba` con :)

Happy New Year , chuc' forum nay` duoc thanh` cong va` la` san choi* vui ve? :sunflower_1f33b: Innocent
Pages: 1 2