CĐT: Một Cõi Đi Về
#10
Mỗi người trong chúng ta ai cũng khác, do hoàn cảnh sinh sống, trình độ văn hóa khác nhau mà. Như với XXX mà anh kêu phải chiêm nghiệm về cuộc đời theo con mắt của thầy Nho thì kêu nó đi chết còn sướng hơn Grinning-face-with-smiling-eyes4 Có thể thăng hoa có ý nghĩa là càng ngày càng có nhiều bông hoa tri kỷ không chừng Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply


Messages In This Thread
CĐT: Một Cõi Đi Về - by anattā - 2021-10-23, 03:12 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2021-10-25, 07:47 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Ech - 2021-10-25, 08:17 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Ech - 2023-11-18, 01:48 PM
RE: Chuyện đời thường... - by TNNA - 2023-11-18, 05:26 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2023-11-18, 10:43 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2021-10-26, 03:56 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Ech - 2021-10-26, 04:20 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2021-10-27, 07:21 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2021-10-30, 07:13 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2021-10-31, 02:13 PM
RE: Chuyện đời thường... - by TNNA - 2021-10-31, 05:01 PM
RE: Chuyện đời thường... - by TNNA - 2021-10-31, 05:11 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Ech - 2021-10-31, 05:14 PM
RE: Chuyện đời thường... - by phai - 2021-10-31, 05:29 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2021-10-31, 06:25 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Ech - 2021-10-31, 05:07 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2021-11-20, 07:53 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Be 3 - 2021-11-28, 07:14 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2021-12-01, 08:32 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Be 3 - 2021-12-02, 10:25 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2021-12-08, 08:36 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Be 3 - 2021-12-10, 02:42 PM
RE: Chuyện đời thường... - by 005 - 2021-12-02, 12:20 AM
RE: Chuyện đời thường... - by Be 3 - 2021-12-02, 10:38 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2021-11-28, 07:07 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2021-12-02, 05:25 PM
RE: Chuyện đời thường... - by abc - 2021-12-02, 06:14 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Be 3 - 2021-12-02, 10:45 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2021-12-08, 03:41 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-01-13, 07:54 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-04-10, 10:08 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-06-25, 06:43 PM
RE: Chuyện đời thường... - by TNNA - 2022-06-26, 04:35 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-06-26, 08:32 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Hai hòn - 2022-06-25, 08:25 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-06-26, 09:12 AM
RE: Chuyện đời thường... - by tuyetvan - 2022-06-26, 10:18 AM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-06-26, 10:34 AM
RE: Chuyện đời thường... - by tuyetvan - 2022-06-26, 10:45 AM
RE: Chuyện đời thường... - by Hai hòn - 2022-06-26, 01:53 PM
RE: Chuyện đời thường... - by tuyetvan - 2022-06-26, 01:59 PM
RE: Chuyện đời thường... - by tuyetvan - 2022-06-26, 02:06 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-06-26, 04:23 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Green Grass - 2022-06-26, 05:03 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-06-26, 08:08 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Green Grass - 2022-06-26, 11:09 PM
RE: Chuyện đời thường... - by tuyetvan - 2022-06-26, 11:31 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Green Grass - 2022-06-26, 11:38 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Green Grass - 2022-06-26, 11:14 PM
RE: Chuyện đời thường... - by tuyetvan - 2022-06-26, 06:21 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-06-26, 08:11 PM
RE: Chuyện đời thường... - by tuyetvan - 2022-06-26, 08:27 PM
RE: Chuyện đời thường... - by tuyetvan - 2022-06-26, 06:36 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-06-26, 08:17 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-06-28, 08:16 PM
RE: Chuyện đời thường... - by tuyetvan - 2022-06-28, 09:17 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Ech - 2022-06-28, 09:41 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-09-11, 08:17 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-09-17, 06:35 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-10-10, 08:14 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-11-02, 08:25 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Sophie - 2022-11-03, 01:25 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-11-05, 06:15 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Sophie - 2022-11-09, 04:27 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-11-11, 09:32 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-11-17, 09:12 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Mi. - 2023-01-16, 08:21 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2023-01-22, 03:13 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2023-01-22, 04:15 PM
RE: Chuyện đời thường... - by 005 - 2023-01-23, 12:09 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2023-01-23, 06:21 PM
RE: Chuyện đời thường... - by 005 - 2023-01-24, 01:39 AM
RE: Chuyện đời thường... - by 005 - 2023-01-25, 12:46 AM
RE: Chuyện đời thường... - by vô_danh - 2023-01-26, 04:37 PM
RE: CĐT - by anattā - 2023-01-29, 11:00 PM
RE: CĐT - by 005 - 2023-01-30, 12:32 AM
RE: CĐT - by abc - 2023-01-29, 11:14 PM
RE: CĐT: Lượng tử Thần công - by anattā - 2023-02-22, 10:13 PM
RE: CĐT: Lượng tử Thần công - by 005 - 2023-02-23, 01:16 AM
RE: CĐT: Lượng tử Thần công - by anattā - 2023-02-25, 09:19 PM
RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - by anattā - 2024-04-07, 02:23 PM
RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - by TiểuHồLy - 2024-04-09, 12:26 PM
RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - by anattā - 2024-04-09, 11:20 PM
RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - by anattā - 2024-04-13, 05:04 PM
RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - by TeaOla - 2024-05-20, 06:42 PM
RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - by anattā - 2024-05-21, 09:17 PM
RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - by TeaOla - 2024-04-13, 07:55 PM
RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - by anattā - 2024-04-26, 08:21 PM
RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - by LýMạcSầu - 2024-04-26, 09:09 PM
RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - by anattā - 2024-04-27, 03:38 PM
RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - by LýMạcSầu - 2024-04-27, 06:48 PM
RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - by Dewdrop - 2024-04-27, 07:56 PM
RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - by Dewdrop - 2024-04-26, 10:25 PM