VietBest

Full Version: Những câu Kinh thánh ... Hay :)
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Isn't it unloving to tell someone he/she is sinning ???


Talk of sin is commonly frowned upon today. Even many pastors avoid making statements that could be seen as remotely condemning or reproachful. The conventional wisdom is that it is unkind or unloving—and therefore ungodly—to take a stand against certain activities. However, what is socially acceptable is not always biblically acceptable, and the issue of loving someone doesn’t really have anything to do with whether or not that person’s behavior is acceptable to God.


Yes, God loves everyone, and, since everyone is a sinner, God loves sinners. God loves the whole world (John 3:16), but it doesn’t follow that He approves of sin. A good parent loves his children, but that doesn’t mean he lets them do everything they want. When a son lies to his mother, she can still love him; but she doesn’t have to approve of lying, and she can, in love, correct him.


It is entirely possible to love someone and, at the same time, point out his or her error. In fact, love sometimes requires us to point out an error. If a relative is dabbling in illicit drugs, isn’t the most loving thing to confront the drug use and offer to help? If a married friend is flirting with someone not his spouse, what’s more loving—turning a blind eye and hoping for the best, or warning the friend of imminent consequences? Sin destroys (James 1:15), and love attempts to prevent destruction. “Love does not delight in evil but rejoices with the truth” (1 Corinthians 13:6).


It is important to define love correctly. If by “love” one means “applaud a sinful lifestyle,” “ignore sin,” or “profess that actions don’t matter,” then that’s a faulty view of love. Biblically, love is doing what is best for someone, regardless of the cost. Love is therefore truthful. Deception cannot bring about the “best” for anyone.


Jesus exhibited the perfect balance between truth and grace (John 1:14). He embodied both. Jesus always spoke what was precisely and unequivocally true, and He countered those who opposed the truth with harsh reproofs (see Matthew 23:33). But Jesus had nothing but words of comfort and grace for those who came to Him in repentance, no matter what their sin (see Luke 7:48). We can’t ignore the truth and call it “grace” any more than we can ignore grace and call it “truth.” The truth is, God will judge sin; the grace is, God saves us from sin.


We can and should love unrepentant sinners and those who refuse to acknowledge their sin. We should want what is best for them, and we should do good to them. And we should tell them the truth about their sin, along with the message of God’s grace in Christ—sin can be forgiven, and hearts can be renewed.


In all of this, it is important to allow the Bible (and the Bible alone) to define sin and righteousness. If the Bible says something is sin, then no amount of societal pressure, worldly wisdom, or personal experience should make us say anything different. Truth is truth, no matter what anyone says or how anyone feels.


It is just as important to communicate the truth in love (Ephesians 4:15) and to strive for a Christlike balance of truth and grace. Also, it’s important to approach every situation with a spirit of humility and forgiveness. “Love covers over a multitude of sins” (1 Peter 4:8). We don’t need to point out every sin or pick apart every deed.


Paul, who frequently found himself in social and religious maelstroms, said it well: “The Lord’s servant must not be quarrelsome but must be kind to everyone, able to teach, not resentful. Opponents must be gently instructed, in the hope that God will grant them repentance leading them to a knowledge of the truth” (2 Timothy 2:24–25). As we instruct others of the truth, let us do so gently and with kindness to everyone.
Ngày nay , người ta thường tránh đem TỘI LỖI ra nói chuyện , vì họ cho rằng , đây là 1 đề tài rất là tế nhị  :full-moon-with-face4: .. Ngay cả có nhiều mục sư cũng tránh đem tội lỗi ra giãng dạy vì sợ người ta cho là mình "phán xét, không yêu thương" .. Mọi người cho rằng ... NẾU MÌNH CHỐNG ĐỐI 1 HÀNH ĐỘNG GÌ, THÌ MÌNH KHÔNG THÁNH THIỆN , KHÔNG YÊU THƯƠNG ... Nhưng cái gì được "xã hội con người chấp nhận" không có nghĩa là được "Chúa chấp nhận" ... Chuyện yêu thương 1 người không có dính líu gì tới chuyện nói lên hành động của người đó có được Chúa chấp nhận không (to be cont)  Hello
Đến cùng toàn thể anh chị em ,
Vì để bảo tồn sự thân thiện và hoà khí của diễn đàn và tất cả mọi người 

Tất cả các viết trong phòng tin lành có tính khiêu khích sẽ được xoá .

Xin quý vị đọc thông báo 

http://vietbestforum.com/showthread.php?tid=15948
(2020-02-22, 11:00 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: [ -> ]Innocent Chắc bạn ấy đang bị rối loạn tinh thần 1 chút và hoang tưỡng mình chính là chiên Thiên Chúa . là người từ Trời xuống thế thiên hành đạo thôi , thông cãm , xin thông cãm .

chờ tinh thần chị Tuyết Vân chấn an lại sẽ ok . Hug

chị TV đáng trách hay đáng tội nghiệp? mong người nhà hay bạn thân biết chị bị vậy, nên khuyên đi bác si tâm lý.

Lúc đầu tưởng chị có lý tưởng riêng, muốn rao giảng thôi, nhưng bịnh hoang tưởng nặng thêm mỗi ngày, (chắc tẩu hỏa nhập ma) rồi cái tôi nặng quá ăn thua từng ly, từng tý trong giới ảo này
(2020-02-22, 01:45 PM)Hope Wrote: [ -> ]Chui boi dao cong giao thi de yen? you must be crazy.

chào Hope ,

Như tôi đã ra thông báo tất cả các bài viết ( ngay cả của Tuyết Vân) nếu có tính cách khiêu khích tôi sẽ xoá không ngoại trừ bất cứ ai .
trước đây đã là chuyện quá khứ , chúng ta hãy bắt đầu 1 ngày mới với 1 tương lai tốt đẹp hơn . Hãy cho nhau 1 cơ hội làm lại bạn nhé !

Nếu bạn check lại trong phòng tinh lành , bạn tìm ra bất cứ bài viết nào có tính cách chà đạp đạo Đạo Công Giáo hay các đạo khác , xin bạn cứ đưa ra dẫn chứng , Tôi sẽ tôn trọng và xoá tất cả .

Hãy làm lành với nhau trước khi dâng của lễ .

Xin chân thành tất cả công sức đóng góp của quý bạn .

Musical-note_1f3b5
1 Giăng 41 Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Ðức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ.


2 Bởi điều nầy, hãy nhận biết Thánh Linh của Ðức Chúa Trời: phàm thần nào xưng "Ðức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà ra đời", thần đó là bởi Ðức Chúa Trời;

3 còn thần nào không xưng Ðức Chúa Jêsus, chẳng phải bởi Ðức Chúa Trời. Ðó là thần của Kẻ địch lại Ðấng Christ, mà các con đã nghe rằng hầu đến, và hiện nay đã ở trong thế gian rồi.

4 Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, là thuộc về Ðức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Ðấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian.

5 Họ thuộc về thế gian, cho nên nói theo như thế gian, và người thế gian nghe họ.

6 Chúng ta thuộc về Ðức Chúa Trời: ai nhìn biết Ðức Chúa Trời thì nghe chúng ta; còn ai chẳng hề thuộc về Ðức Chúa Trời, thì chẳng nghe chúng ta. Ấy bởi đó chúng ta nhìn biết thần chân thật và thần sai lầm.[Image: download-2020-02-22-T130219-789.jpg]
Our God
Rôma 8:31


31 Ðã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Ðức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta?[Image: khotbah-rohani-elia-di-gunung-karmel-dua...53-638.jpg]


32 Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?


33 Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Ðức Chúa Trời: Ðức Chúa Trời là Ðấng xưng công bình những kẻ ấy.34 Ai sẽ lên án họ ư? Ðức Chúa Jêsus Christ là Ðấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Ðức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta.35 Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Ðấng Christ? có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng?36 Như có chép rằng: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày; Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt.37 Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Ðấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần.38 Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép,


39 bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Ðức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Ðức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.
[Image: wpid-1_666957523l.jpg?w=376]
Giăng 14:6


Vậy Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.


[Image: john-14-6-2.jpg]


Chúa Jesus là con đường duy nhất dẫn tới Đức Chúa Trời 

không Mr. A , Mrs. B , Miss C , Ms D .... không một ai khác cả ... có thể dẫn mình tới Đức Chúa Trời
1 Cô rinh tô 8


1 Luận đến của cúng các thần tượng thì chúng ta biết mình đều có sự hay biết cả. Song sự hay biết sanh kiêu căng, còn sự yêu thương làm gương tốt.


Nếu có ai tưởng mình biết điều gì, thật người ấy chưa biết như mình nên biết.

Nhưng nếu có một người yêu mến Ðức Chúa Trời, thì Ðức Chúa Trời biết người đó.

Vậy, về sự ăn của cúng tế các thần tượng, chúng ta biết thần tượng trong thế gian thật là hư không, chỉ có một Ðức Chúa Trời, chớ không có thần nào khác.

Thật người ta xưng có các thần khác, hoặc ở trên trời, hoặc ở dưới đất, (bởi đó họ thờ nhiều thần nhiều Chúa),  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

về phần chúng ta, chỉ có một Ðức Chúa Trời mà thôi, là Ðức Chúa Cha, muôn vật bởi Ngài mà ra, và chúng ta hướng về Ngài; lại chỉ có một Chúa mà thôi, là Ðức Chúa Jêsus Christ, muôn vật đều nhờ Ngài mà có, và chúng ta cũng vậy.

Nhưng chẳng phải mọi người đều có sự hay biết đó. Một đôi người vì nghĩ thường có thần tượng, nên khi ăn của cúng tế đó cho là của cúng tế thần tượng; thì lương tâm yếu đuối của họ bởi đó ra ô uế.

Vả, ấy chẳng phải là đồ ăn làm cho chúng ta được đẹp lòng Ðức Chúa Trời; nếu chúng ta ăn, chẳng được ích gì  Thumbs-up4 , bằng không ăn, cũng chẳng tổn gìThumbs-up4

Nhưng hãy giữ lấy, kẻo sự tự do mình làm dịp cho kẻ yếu đuối vấp phạm.

10 Bởi vì, nếu có kẻ lương tâm yếu đuối thấy ngươi là người có sự hay biết ngồi ăn trong miếu tà thần, thì há chẳng cũng bắt chước mà ăn của cúng tế sao?

11 Thế thì ngươi lấy sự hay biết mình mà làm hư mất kẻ yếu đuối, là người anh em mà Ðấng Christ đã chết thế cho!

12 Khi nào mình phạm tội cùng anh em như vậy, làm cho lương tâm yếu đuối của họ bị thương, thì là phạm tội cùng Ðấng Christ.

13 Cho nên, nếu đồ ăn xui anh em tôi vấp phạm, thì tôi sẽ chẳng hề ăn thịt, hầu cho khỏi làm dịp vấp phạm cho anh em tôi.[Image: food-idols.jpg?w=262&h=300]
đoạn Kinh thánh trên nói gì ??

- là Believer, mình biết là chỉ có Chúa , chứ không có thần gì cả ... đồ cúng cho thần, cũng không có ý nghĩa gì cả .. mình ăn cũng không chết, mà mình không ăn cũng không tội ... mình BIẾT ĐIỀU ĐÓ RẤT RỎ RÀNG

- nhưng vấn đề ở đây là ... với những người YẾU NIỀM TIN .. họ nghĩ "có thần" , họ nghĩ đồ ăn cúng thần là "cúng thần" , tương giao "với thần"

- nên khi họ nhìn thấy mình là Believer , mà ngồi ăn đồ ăn "cúng thần" , họ sẽ thấy "wow , thần thật là linh , believers cũng ngồi ăn đồ ăn ... cúng thần ... tương giao với thần"

- điều này khiến cho họ "sai lầm trong niềm tin" ... điều này cũng khiến cho mình "phạm tội với Chúa"   :loudly-crying-face4:

- vậy mình nên làm sao ??  :thinking-face4:MẶC DÙ BIẾT MÌNH ĂN CŨNG KHÔNG SAO , KHÔNG ĂN CŨNG KHÔNG SAO

NHƯNG VÌ NHỮNG NGƯỜI CÓ NIỀM TIN YẾU NÀY ... TỐT HƠN HẾT LÀ ... MÌNH KHÔNG NÊN ĂN

CHỨ THIỆT RA , MÌNH CÓ ĂN VÀO CŨNG CHẲNG CÓ CHUYỆN GÌ ... VÌ CHẲNG CÓ THẦN NÀO ... NGOÀI CHUÁ CẢ


mình không ăn ... vì không muốn những người yếu đức tin (hiểu lầm là mình tương giao với thần)

chứ mình đừng nghĩ ... mình không ăn ... vì ... THẦN ĐẢ ĂN CÁI NÀY RỒI , MÌNH KHÔNG NÊN ĂN  Rollin Rollin
Ga la ti 1


Tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ Ðấng gọi anh em bởi ơn Ðức Chúa Jêsus Christ, đặng theo tin lành khác.


Thật chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em, và muốn đánh đổ Tin Lành của Ðấng Christ.

Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một tin lành nào khác với Tin Lành đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị a-na-them!

Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa: Nếu ai truyền cho anh em một tin lành nào khác với Tin Lành anh em đã nhận, thì người ấy đáng bị a-na-them!

10 Còn bây giờ, có phải tôi mong người ta ưng chịu tôi hay là Ðức Chúa Trời? Hay là tôi muốn đẹp lòng loài người chăng? Ví bằng tôi còn làm cho đẹp lòng loài người, thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Ðấng Christ.

11 Hỡi anh em, tôi nói cho anh em rằng, Tin Lành mà tôi đã truyền, chẳng phải đến từ loài người đâu;

12 tôi không nhận và cũng không học Tin Lành đó với một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự tỏ ra của Ðức Chúa Jêsus Christ.[Image: galatians-1-10.jpg]
Ga la ti 1:6-9 có nói về .... Tin lành khác ... vậy Tin lành khác này là gì ?? 


- thứ nhất ... Tin lành ... còn được gọi bên tiếng Anh là ... The Gospel Message 

- thứ hai ... Tin lành khác ... còn được gọi bên tiếng Anh là ... Distored Gospel Message 


- Tin lành của Paul nói gì ???  :thinking-face4: ... Tin vào Chúa Jesus là được cứu , vì Chúa Jesus đả trả máu Ngài cho tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá 

- Tin lành khác nói gì ???  :thinking-face4: ... Tin vào Chúa Jesus + tuân theo Luật pháp của Moses  .... mới đủ 

- Paul đả tức giận khi "tin lành khác" này được giãng ra , và có nhiều người tại Hội thánh Corinthians tin vào như vậy  vahidrk1
***


Nhiều người trong chúng ta thắc mắc ... Tại sao luật pháp của Moses có problem ở đây ??? Problem đó là gì ???

mình tìm hiểu đại khái những điểm chánh ở đây nhá .... 


:dance: :dance: :dance:
Rôma 212 Phàm những kẻ không luật pháp mà phạm tội, cũng sẽ không luật pháp mà hư mất; còn những kẻ có luật pháp mà phạm tội, thì sẽ bị luật pháp đoán xét;

13 chẳng phải kẻ nghe đọc luật pháp là người công bình trước mặt Ðức Chúa Trời, bèn là kẻ làm theo luật pháp được xưng công bình vậy.

1Vả, dân ngoại vốn không có luật pháp, khi họ tự nhiên làm những việc luật pháp dạy biểu, thì những người ấy dầu không có luật pháp, cũng tự nên luật pháp cho mình.

15 Họ tỏ ra rằng việc mà luật pháp dạy biểu đã ghi trong lòng họ: chính lương tâm mình làm chứng cho luật pháp, còn ý tưởng mình khi thì cáo giác mình, khi thì binh vực mình.

16 Ấy là điều sẽ hiện ra trong ngày Ðức Chúa Trời bởi Ðức Chúa Jêsus Christ mà xét đoán những việc kín nhiệm của loài người, y theo Tin Lành tôi.

17 Còn ngươi, mang lấy danh người Giu-đa, yên nghỉ trên luật pháp, khoe mình về Ðức Chúa Trời ngươi,

18 hiểu ý muốn Ngài và biết phân biệt phải trái, vì ngươi đã được luật pháp dạy;

19 khoe mình làm người dẫn đường cho kẻ mù, làm sự sáng cho kẻ ở nơi tối tăm,

20 làm thầy kẻ ngu, làm người dạy kẻ tầm thường, trong luật pháp có mẫu mực của sự thông biết và của lẽ thật,

21 vậy ngươi dạy dỗ kẻ khác mà không dạy dỗ chính mình ngươi sao! Ngươi giảng rằng chớ nên ăn cắp, mà ngươi ăn cắp!

22 Ngươi nói rằng chớ nên phạm tội tà dâm, mà ngươi phạm tội tà dâm! Ngươi gớm ghét hình tượng mà cướp lấy đồ vật của hình tượng!

23 Ngươi khoe mình về luật pháp mà bởi luật pháp làm nhục đến Ðức Chúa Trời!

24 Vì bởi cớ các ngươi nên danh Ðức Chúa Trời bị nói phạm trong vòng người ngoại, như lời đã chép.

25 Thật thế, nếu ngươi làm theo luật pháp, thì phép cắt bì có ích; còn nếu ngươi phạm luật pháp, thì dầu chịu cắt bì cũng như không.

26 Vậy nếu kẻ chưa chịu cắt bì giữ các điều răn của luật pháp thì sự chưa chịu cắt bì đó há chẳng cầm như đã chịu sao?

27 Kẻ vốn không chịu cắt bì, mà làm trọn luật pháp sẽ đoán xét ngươi, là kẻ dẫu có chữ của luật pháp và phép cắt bì, lại phạm luật pháp.   Rollin

28 Vì người nào chỉ bề ngoài là người Giu-đa, thì không phải là người Giu-đa, còn phép cắt bì làm về xác thịt ở ngoài, thì không phải là phép cắt bì;

29 nhưng bề trong là người Giu-đa mới là người Giu-đa, phép cắt bì bởi trong lòng, làm theo cách thiêng liêng, không theo chữ nghĩa, mới là phép cắt bì thật. Một người Giu-đa như vậy được khen ngợi, chẳng phải bởi loài người, bèn là bởi Ðức Chúa Trời.***


Rôma 3


1 Vậy thì, sự trổi hơn của người Giu-đa là thể nào, hay là phép cắt bì có ích gì chăng?   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Ích lớn đủ mọi đàngFace-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Trước hết là điều nầy: ấy là lời phán của Ðức Chúa Trời đã phó cho dân Giu-đa.Mà làm sao! nếu một vài người trong bọn họ không thành tín, thì sự không thành tín của họlàm cho sự thành tín của Ðức Chúa Trời ra hư không sao?chẳng hề như vậy! Thà xưng Ðức Chúa Trời là thật và loài người là giả dối, như có chép rằng: Ấy vậy Chúa sẽ được xưng công bình trong lời phán của Ngài, Và sẽ được thắng khi chịu xét đoán.Song nếu sự không công bình của chúng ta tỏ ra sự công bình của Ðức Chúa Trời, thì sẽ nói làm sao? Khi Ðức Chúa Trời giáng cơn giận thì Ngài không công bình sao? (Tôi nói như cách người ta nói).Chẳng hề như vậy! Nếu vậy thì Ðức Chúa Trời đoán xét thế gian thể nào?Nhưng, nếu lẽ thật Ðức Chúa Trời bởi sự nói dối của tôi mà được sự vinh hiển lớn hơn, thì sao tôi còn bị đoán xét như kẻ có tội?   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61cvậy thì, sao chúng ta không làm sự dữ cho được sự lành, như kẻ gièm pha đã cáo và quyết rằng chúng ta dạy điều ấy? Sự đoán phạt những người đó là công bình.Thế nào! Chúng ta có điều gì hơn chăng? Chẳng có, vì chúng ta đã tỏ ra rằng người Giu-đa và người Gờ-réc thảy đều phục dưới quyền tội lỗi,10 như có chép rằng: Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không.11 Chẳng có một người nào hiểu biết, Chẳng có một người nào tìm kiếm Ðức Chúa Trời.12 Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích; Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không.13 Họng chúng nó như huyệt mả mở ra; Dùng lưỡi mình để phỉnh gạt; Dưới môi chúng nó có nọc rắn hổ mang.14 Miệng chúng nó đầy những lời nguyền rủa và cay đắng.15 Chúng nó có chơn nhẹ nhàng đặng làm cho đổ máu.16 Trên đường lối chúng nó rặc những sự tàn hại và khổ nạn,17 Chúng nó chẳng hề biết con đường bình an.18 Chẳng có sự kính sợ Ðức Chúa Trời ở trước mặt chúng nó.19 Vả, chúng ta biết rằng những điều mà luật pháp nói, là nói cho mọi kẻ ở dưới luật pháp, hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại, cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Ðức Chúa Trời;20 vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi.21 Nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Ðức Chúa Trời, mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho, đã bày tỏ ra ngoài luật pháp;22 tức là sự công bình của Ðức Chúa Trời, bởi sự tin đến Ðức Chúa Jêsus Christ, cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt chi hết,23 vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời,24 họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Ðức Chúa Jêsus Christ,25 Ðấng Ðức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong huyết Ðấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy, vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia,26 trong buổi Ngài nhịn nhục; tức là Ngài đã tỏ ra sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Ðức Chúa Jêsus.27 Vậy thì sự khoe mình ở đâu? Ðã bị trừ bỏ rồi. Bởi luật pháp nào? Luật pháp của việc làm chăng? Không phải, nhưng bởi luật pháp của đức tin;28 vì chúng ta kể rằng người ta được xưng công bình bởi đức tin, chớ không bởi việc làm theo luật pháp.29 Hay là, Ðức Chúa Trời chỉ là Ðức Chúa Trời của dân Giu-đa sao? Há chẳng phải cũng là Ðức Chúa Trời của dân ngoại ư? Phải, Ngài cũng là của dân ngoại nữa;30 chỉ có một Ðức Chúa Trời, là Ðấng làm cho kẻ chịu cắt bì được xưng công bình bởi đức tin, cũng làm cho kẻ không chịu cắt bì được xưng công bình bởi đức tin nữa.


31 Vậy, chúng ta nhơn đức tin mà bỏ luật pháp hay sao? Chẳng hề như vậy! Trái lại, chúng ta làm vững bền luật pháp.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c[Image: Moses_Law_vs_10_commandment.jpg]
Rô ma 4


1 Vậy, chúng ta sẽ nói Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, theo xác thịt đã được ích gì?


Thật thế nếu Áp-ra-ham đã được xưng công bình bởi việc làm, thì có cớ khoe mình; nhưng trước mặt Ðức Chúa Trời không có như vậy.

Vì Kinh Thánh có dạy chi? Áp-ra-ham tin Ðức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người.

Vả, đối với kẻ nào làm việc, thì tiền công không kể là ơn, nhưng kể như là nợ,

còn kẻ chẳng làm việc chi hết, nhưng tin Ðấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình.

Ấy vậy, vua Ða-vít cũng tỏ ra cái phước của người mà Ðức Chúa Trời kể cho là công bình chẳng bởi việc làm, mà rằng:

Phước thay cho kẻ, lỗi mình được tha thứ, Tội mình được che đậy!

Phước thay cho người mà Chúa chẳng kể tội lỗi cho!

Vậy, lời luận về phước đó chỉ chuyên về kẻ chịu cắt bì mà thôi sao? Cũng cho kẻ không chịu cắt bì nữa. Vả, chúng ta nói rằng đức tin của Áp-ra-ham được kể là công bình cho người.

10 Nhưng được kể thế nào? Khi người đã chịu cắt bì rồi, hay là khi người chưa chịu cắt bì? Ấy không phải sau khi người chịu cắt bì, bèn là trước.

11 Vậy, người đã nhận lấy dấu cắt bì, như dấu ấn của sự công bình mà người đã được bởi đức tin, khi chưa chịu cắt bì; hầu cho làm cha hết thảy những kẻ tin mà không chịu cắt bì, đặng họ được kể là công bình,

12 và cũng làm cha những kẻ chịu cắt bì, tức là cha những kẻ không những chịu cắt bì thôi, lại cũng noi theo dấu đức tin mà Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, đã có trước khi chưa chịu cắt bì vậy.

13 Vả, ấy chẳng phải bởi luật pháp mà có lời hứa cho Áp-ra-ham hoặc dòng dõi người lấy thế gian làm gia nghiệp, bèn là bởi sự công bình của đức tin.

14 Vì, nếu bởi luật pháp mà được hưởng gia nghiệp, thì đức tin ra vô ích, lời hứa cũng bỏ rồi,

15 vì luật pháp sanh ra sự giận; song đâu không có luật pháp, thì đó cũng không có sự phạm luật pháp.

16 Vậy nên, bởi đức tin mà người ta trở nên kẻ ăn gia tài, hầu cho sự ấy được bởi ân điển, và cho lời hứa được chắc chắn cho cả dòng dõi Áp-ra-ham, chẳng những cho dòng dõi dưới quyền luật pháp, mà cũng cho dòng dõi có đức tin của Áp-ra-ham, là tổ phụ hết thảy chúng ta,

17 y như lời chép rằng: Ta đã lập ngươi làm cha nhiều dân tộc, thật người là cha chúng ta trước mặt Ðức Chúa Trời, tức là Ðấng người đã tin, là Ðấng ban sự sống cho kẻ chết, gọi những sự không có như có rồi.

18 Người cậy trông khi chẳng còn lẽ trông cậy, cứ tin, và trở nên cha của nhiều dân tộc, theo lời đã phán cho người rằng: Dòng dõi ngươi sẽ như thể ấy.

19 Người thấy thân thể mình hao mòn, vì đã gần đầy trăm tuổi, và thấy Sa-ra không thể sanh đẻ được nữa, song đức tin chẳng kém.

20 Người chẳng có lưỡng lự hoặc hoài nghi về lời hứa Ðức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin, và ngợi khen Ðức Chúa Trời,

21 vì tin chắc rằng điều chi Ðức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn được.

22 Cho nên đức tin của người được kể cho là công bình.

23 Vả, ấy chẳng phải chỉ vì một mình người mà có chép rằng đức tin người đã được kể cho là công bình,

24 nhưng cũng vì chúng ta nữa, đức tin sự được kể là công bình cho chúng ta, là kẻ tin Ðấng đã làm cho Ðức Chúa Jêsus, Chúa chúng ta, sống lại từ trong kẻ chết,

25 Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta.Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Tulip4 Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9