VietBest

Full Version: Những câu Kinh thánh ... Hay :)
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ngài là muôn nhu cầu tôi   Heavy-black-heart4

Thần Linh của Chúa   Heavy-black-heart4

Đi trong Ý CHA   Heavy-black-heart4 Tulip4

:78: :78: :78:
ok .. nghe nhạc bao nhiêu đó đủ rồi ... 

trước khi đi tiếp .. Vân nhắc cho các bạn lần nữaNHỮNG GÌ VÂN NÓI ... LÀ DỰA TRÊN KINH THÁNH 

TỨC LÀ LỜI CHUÁ NÓI 


NẾU AI CÓ PROBLEM 

NẾU AI CÓ MUỐN CHỮI

THÌ CỨ TỰ NHIÊN MÀ .... CHỮI CHUÁ ... RỒI TỰ MÀ NHẬN LÃNH HẬU QUẢ CHO VIỆC MÌNH LÀM


(đụng tới CG .. thì có thể .. họ còn biết sợ Chúa trừng phạt .... chứ đụng tới Satan rồi .. thì nó không sợ Chúa trừng phạt ... THÔI THÌ ĐỂ CHUÁ DEAL VỚI SATAN , VIỆC NÀY LÀ NGOÀI KHẢ NĂNG GIỚI HẠN CUẢ VÂN  :cool:)


CHUÁ NÓI ... RỒI MỖI NGƯỜI SẺ NHẬN LÃNH HẬU QUẢ CHO VIỆC MÌNH LÀM 


Rôma 2

Bởi lòng ngươi cứng cỏi, không ăn năn, thì tự chấp chứa cho mình sự giận về ngày thạnh nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Ðức Chúa Trời,

Ðấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm:Rollin Rollin Rollin


Xuất Ê díp tô ký 20:3

Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác
Phục truyền 12

Nầy là những luật lệ và mạng lịnh mà trọn đời mình sống trên đất các ngươi phải gìn giữ làm theo trong xứ mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của tổ phụ ngươi đã ban cho ngươi nhận lấy.

Phàm nơi nào những dân tộc, mà các ngươi sẽ đuổi đi, đã hầu việc các thần chúng nó, hoặc trên núi cao, hoặc trên nổng hay là dưới cây xanh, thì các ngươi phải hủy diệt sạch hết đi.

Phải phá đổ bàn thờ, đập bể pho tượng, và thiêu những trụ A-sê-ra của chúng nó trong lửa; lại làm tan nát những tượng chạm về các thần chúng nó, và xóa tên các thần ấy cho khỏi chỗ đó.
Chớ tùy tục chúng nó mà phục sự Giê-hô-va Ðức Chúa Trời các ngươi;


1. These are the decrees and laws you must be careful to follow in the land that the LORD, the God of your ancestors, has given you to possess—as long as you live in the land.
2. Destroy completely all the places on the high mountains, on the hills and under every spreading tree, where the nations you are dispossessing worship their gods.
3. Break down their altars, smash their sacred stones and burn their Asherah poles in the fire; cut down the idols of their gods and wipe out their names from those places.
4. You must not worship the LORD your God in their way
[Image: Jesus-Satan-arm-wrestle.jpg]
God’s Word is clear. Christians have no reason to fear the evil of this fallen world. None whatsoever. The verses on this page are only a small sampling of what the Bible has to say on the subject of fear. If we were to include everything, this article would quickly become a book. God knows we tend to be fearful, so He packed the Bible full (quite literally) of reminders that fear unequivocally has no place in our lives. Read the stories in scripture where God brought people through harrowing circumstances time and time again. Read the Psalms, where David was tempted to fear for his life, but instead rested in the peace of God. God gave us the Bible for a reason. Read this book. Let God use it to breathe peace and life into you through His Holy Spirit. Ask God to help you overcome your fear. He promises to never leave us or forsake us. Let’s trust Him in this.
[Image: 58bbbe5babbc090758f40cc45e3595fc.jpg]
Thi Thiên 23


Ðức Giê-hô-va là Ðấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.

Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.
Ngài bổ lại linh hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài.
Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi; Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi.
Chúa dọn bàn cho tôi Trước mặt kẻ thù nghịch tôi; Chúa xức dầu cho đầu tôi, Chén tôi đầy tràn.
Quả thật, trọn đời tôi Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Ðức Giê-hô-va Cho đến lâu dài.


:78: :78: :78:
Lord, let us trust in You at all times. Let us live each day in full surrender to Your will. Let us keep our eyes on You and not the wind and the waves that can be so prevalent in our daily lives. Let the peace of God, which Paul writes about in Philippians, fill our every moment.


Phi líp 4:7

Sự bình an của Ðức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Ðức Chúa Jêsus Christ.
Here’s what Paul wrote in his second letter to Timothy. May God increase all of our faith so we can be firm in our belief, just as Paul was. Let us entrust our entire lives into the hands of God. He is able to take care of us better than we are.


2 Timothy 1:12

12 ấy lại là cớ mà ta chịu khổ. Nhưng ta chẳng hổ thẹn vì biết ta đã tin Ðấng nào, chắc rằng Ðấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó.
We can live fearless, emboldened by the strength of our God—no matter what is going on around us. Once again, this truth is found in God’s Word. Over and over God reminds us that we don’t need to fear in any circumstance, and still over and over, we humans tend to fear. Let this verse serve as yet another reminder that fear simply has no place in the life of a Christ-follower. Are we going to trust what the Bible says or not?
Thi thiên 46


Ðức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân.
Vì vậy, chúng tôi chẳng sợ dầu đất bị biến cải, Núi lay động và bị quăng vào lòng biển;
Dầu nước biển ầm ầm sôi bọt, Và các núi rúng động vì cớ sự chuyển dậy của nó.
Có một ngọn sông, dòng nước nó làm vui thành Ðức Chúa Trời, Là nơi thánh về chỗ ở của Ðấng Chí cao.
Ðức Chúa Trời ở giữa thành ấy; thành ấy sẽ không bị rúng động. Vừa rạng đông Ðức Chúa Trời sẽ giúp đỡ nó.
Các dân náo loạn, các nước rúng động; Ðức Chúa Trời phát tiếng, đất bèn tan chảy.
Ðức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng tôi; Ðức Chúa Trời Gia-cốp là nơi nương náu của chúng tôi.
Hãy đến nhìn xem các công việc của Ðức Giê-hô-va, Sự phá tan Ngài đã làm trên đất là dường nào!
Ngài dẹp yên giặc cho đến đầu cùng trái đất, Bẻ gảy các cung, chặt các giáo ra từng miếng, Và đốt xe nơi lửa.
10 Hãy yên lặng và biết rằng ta là Ðức Chúa Trời; Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất.
11 Ðức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng tôi; Ðức Chúa Trời Gia-cốp, là nơi nương náu của chúng tôi.
We wake up every morning, not knowing whether this day will be our last. Each day brings bad news in the media, but even the possibility of death is no reason to be afraid. Jesus Christ said so Himself!

Are you ready for Heaven? Do you believe in Jesus and have you repented of your sins? Have you allowed Him into your daily life and asked Him to continually transform you daily into the man or woman He wants you to be? If you can answer yes to these questions, you can rest assured that you will be with Jesus in Heaven when you pass from this life to the next. We don’t know what Heaven holds exactly, but if we truly trust God, we can trust that when he says it is paradise, it’s paradise. Don’t waste your time worrying about dying. Instead, spend your time living for Christ.


Mat 10:28

28 Ðừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Ðấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục.
Next time you find yourself starting to let fear into your thoughts, remember that God is with you always. This is His promise to those who live within His will.

If some of these verses are starting to sound redundant, it’s because this is a key issue that God highlights all throughout scripture. This theme of “Do not fear, for I am with you” is something we can hold onto firmly. It is one of the absolute core messages of the Bible. The only question that remains is whether or not we are going to live our lives believing the truth that God is with us.Ê sai 41

Nhưng, hỡi Y-sơ-ra-ên, ngươi là tôi tớ ta, còn ngươi, Gia-cốp, là kẻ ta đã chọn, dòng giống của Áp-ra-ham, bạn ta;
ta đã cầm lấy ngươi từ đầu cùng đất, gọi ngươi từ các góc đất, mà bảo ngươi rằng: Ngươi là tôi tớ ta; ta đã lựa ngươi, chưa từng bỏ ngươi.
10 Ðừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Ðức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi.
11 Nầy, những kẻ nổi giận cùng ngươi sẽ hổ thẹn nhuốc nha. Những kẻ dấy lên nghịch cùng ngươi sẽ ra hư không và chết mất.
12 Những kẻ công kích ngươi, ngươi sẽ tìm nó mà chẳng thấy; những kẻ giao chiến cùng ngươi sẽ bị diệt và thành không.
13 ta, là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, sẽ nắm tay hữu ngươi, và phán cùng ngươi rằng: Ðừng sợ, ta sẽ giúp đỡ ngươi;

14 hỡi sâu bọ Gia-cốp, và các ngươi của dân Y-sơ-ra-ên, đừng sợ chi hết, ta sẽ giúp ngươi, Ðức Giê-hô-va phán vậy, tức là Ðấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, và là Ðấng chuộc ngươi.
15 Nầy, ta sẽ lấy ngươi làm cái bừa nhọn, thật mới và có răng bén. Ngươi sẽ tán các núi và nghiền nhỏ ra, làm cho các gò nên giống như cám mịn.
16 Ngươi sẽ dê nó, gió sẽ đùa đi, gió lốc sẽ làm tan lạc; nhưng ngươi sẽ vui mừng trong Ðức Giê-hô-va, khoe mình trong Ðấng Thánh của Y-sơ-ra-ên.
17 Những kẻ nghèo nàn thiếu thốn tìm nước mà không được, lưỡi khô vì khát; nhưng ta, Ðức Giê-hô-va, sẽ nhậm lời họ; ta, Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, sẽ không lìa bỏ họ đâu.

18 Ta sẽ khiến sông chảy ra trên đỉnh núi trọi, và suối trào lên giữa trũng. Ta sẽ biến sa mạc thành ao, và đất khô thành nguồn nước.
19 Ta sẽ đặt trong đồng vắng những cây hương bách, cây tạo giáp, cây sim và cây dầu. Ta sẽ trồng chung nơi sa mạc những cây tùng, cây sam, cây hoàng dương,
20 hầu cho mọi người xem thấy và biết, ngẫm nghĩ và cùng nhau hiểu rằng tay Ðức Giê-hô-va đã làm sự đó, Ðấng Thánh của Y-sơ-ra-ên đã dựng nên sự đó.
21 Ðức Giê-hô-va phán: Hãy trình đơn các ngươi; Vua của Gia-cốp phán: Hãy bày tỏ lẽ mạnh các ngươi.
[Image: dontworshipidolsimage.jpg]

(Chúa nói chuyện với ... hình tượng .. thử sức nó coi nó làm được gì)  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

22 Phải, hãy thuật lại đi! Hãy rao cho chúng ta điều sẽ xảy đến! Hãy tỏ ra những điều đã có lúc trước, cho chúng ta để ý nghiệm sự cuối cùng nó là thế nào, hãy là bảo cho chúng ta biết những sự hầu đến.
23 Hãy rao những việc sẽ xảy đến sau nầy, cho chúng ta biết các ngươi là thần, cũng hãy xuống phước hoặc xuống họa đi, hầu cho chúng ta cùng nhau xem thấy và lấy làm lạ.
24 Nầy các ngươi chẳng ra gì, sự các ngươi làm cũng là vô ích; kẻ lựa chọn các ngươi là đáng gớm ghiếc!
25 Ta dấy lên một người từ phương bắc, và người đã đến; người kêu cầu danh ta từ phía mặt trời mọc, giẵm lên trên các quan trưởng như giẵm trên đất vôi, khác nào thự gốm nhồi đất sét.
26 Ai đã tỏ ra điều đó từ lúc ban đầu cho chúng ta biết? Ai đã rao ra từ trước đặng chúng ta nói rằng, người là công bình? Nhưng chẳng ai rao hết, chẳng ai báo hết, chẳng ai từng nghe tiếng các ngươi.
27 Ấy chính ta đã phán trước nhứt cùng Si-ôn rằng: Nầy, chúng nó đây! Ta sẽ sai một kẻ báo tin lành đến Giê-ru-sa-lem.


28 Ta xem rồi, chẳng có ai hết; trong đám họ cũng chẳng có một người mưu sĩ, để mà khi ta hỏi họ, có thể đáp một lời.   Thumbs-up4 Thumbs-up4 Thumbs-up4
29 Thật, họ chỉ là hư vô hết thảy; công việc họ cũng thành không, tượng đúc của họ chẳng qua là gió và sự lộn lạo.
As David found, the only fear of any value is fear of the Lord. All who are wise will listen to these words he wrote.

Thi thiên 111

Ha-lê-lu-gia! Tôi sẽ hết lòng ngợi khen Ðức Giê-hô-va Trong đám người ngay thẳng và tại hội chúng.
Công việc Ðức Giê-hô-va đều lớn lao; Phàm ai ưa thích, ắt sẽ tra sát đến;
Công việc Ngài có vinh hiển oai nghi; Sự công bình Ngài còn đến đời đời.
Ngài lập sự kỷ niệm về công việc lạ lùng của Ngài. Ðức Giê-hô-va hay làm ơn và có lòng thương xót.
Ban vật thực cho kẻ kính sợ Ngài, Và nhớ lại sự giao ước mình luôn luôn.
Ngài đã tỏ cho dân sự Ngài quyền năng về công việc Ngài, Ðặng ban cho họ sản nghiệp của các nước.
Công việc tay Ngài là chơn thật và công bình; Các giềng mối Ngài đều là chắc chắn,
Ðược lập vững bền đời đời vô cùng, Theo sự chơn thật và sự ngay thẳng.
Ngài đã sai cứu chuộc dân Ngài, Truyền lập giao ước Ngài đến đời đời. Danh Ngài là thánh, đáng kính sợ.
10 Sự kính sợ Ðức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan; Phàm kẻ nào giữ theo điều răn Ngài có trí hiểu. Sự ngợi khen Ngài còn đến đời đời.
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9