VietBest

Full Version: Những câu Kinh thánh ... Hay :)
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nói cho sướng cái miệng đi


Lảnh hoạ trong cuộc sống ... thì nhớ vào đây chia sẻ cho mọi người cùng ... học hỏi (tưởng gì ... chỉ là để thoà mãn cái TA ĐÂY ... rồi bị GIÁNG HOẠ TRÊN ĐỜI SỐNG MÌNH ... XỨNG ĐÁNG ĐỒNG TIỀN BÁT GẠO QUÁ ĐI HUH ??)


Cheer

Clinking-beer-mugs4


[Image: 6a00d83454f2ec69e2022ad37f5cb5200c-800wi]


AI CẢM THẤY MÌNH .. TA ĐÂY .. MẠNH MẼ ĐỦ ĐỂ CHỐNG LẠI CHÚA ... THÌ CỨ VIỆC ... NÓI XÀM NÓI XÁM

CHO THÂN NHÂN MÌNH BIẾT WEBSITE NÀY .. MÌNH CÓ CHUYỆN GÌ .. THÌ VÀO ĐÂY BÁO TIN PHÂN ƯU GIÙM CHO MÌNH  Cheer
nhiều người cho rằng đây là ... Mother nature 

nếu Mother nature ... thì tornado có thể chạy tùm lum tà la lên 

đàng này .. nếu nó nhắm về cái town người ta đang ở ... thì nó không đơn thuần chỉ là ... Mother nature 


comment 

It HEADED to the towns! I don't think it was random. That thing was SENTIENT. It WANTED to kill.
Something I've always believed. Tornadoes are spiritual. Maybe not "alive" but "AWARE". Scary stuff.


Thi thiên 7


Ðức Giê-hô-va đoán xét các dân. Hỡi Ðức Giê-hô-va, xin hãy đoán xét tôi theo sự công bình tôi, Và theo sự thanh liêm ở nơi lòng tôi.


Ồ, Ðức Chúa Trời công bình! là Ðấng dò xét lòng dạ loài người, Xin hãy khiến cùng tận sự gian ác kẻ dữ, Song hãy làm cho vững vàng người công bình.

10 Ðức Chúa Trời là cái khiên tôi, Ngài là Ðấng cứu rỗi những kẻ có lòng ngay thẳng.  :78:

11 Ðức Chúa Trời là quan án công bình, Thật là Ðức Chúa Trời hằng ngày nổi giận cùng kẻ ác.

12 Nếu kẻ ác không hối cải, thì Ðức Chúa Trời sẽ mài gươm: Ngài đã giương cung mà chực cho sẵn,

13 Cũng đã vì nó sắm sửa khí giới làm chết, Và làm những tên Ngài phừng lửa.

14 Kìa, kẻ dữ đương đẻ gian ác; Thật nó đã hoài thai sự khuấy khỏa, và sanh điều dối trá.

15 Nó đào một hố sâu, Nhưng lại té vào hố nó đã đào.

16 Sự khuấy khỏa nó đã làm sẽ đổ lại trên đầu nó. Và sự hung hăng nó giáng trên trán nó.

17 Tôi sẽ ngợi khen Ðức Giê-hô-va y theo sự công bình Ngài, Và ca tụng danh Ðức Giê-hô-va là Ðấng Chí ca  :78:[Image: df58d6a7033f47ad2b8c4b080b93a589.jpg]
Rô ma 2


Bởi lòng ngươi cứng cỏi, không ăn năn, thì tự chấp chứa cho mình sự giận về ngày thạnh nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Ðức Chúa Trời,


Ðấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm:

ai bền lòng làm lành, tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết, thì báo cho sự sống đời đời;

còn ai có lòng chống trả không vâng phục lẽ thật, mà vâng phục sự không công bình, thì báo cho họ sự giận và cơn thạnh nộ.

Sự hoạn nạn khốn khó giáng cho mọi người làm ác, trước cho người Giu-đa, sau cho người Gờ-réc;

10 nhưng vinh hiển, tôn trọng, cùng sự bình an cho mọi người làm lành, trước cho người Giu-đa, sau cho người Gờ-réc.

11 trước mặt Ðức Chúa Trời, chẳng vị nể ai đâu.[Image: FI010517-TSW-Romans2-770x493.jpg]
Hê bơ rơ 10


26 Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa,


27 nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi.

28 Ai đã phạm luật pháp Môi-se, nếu có hai ba người làm chứng, thì chết đi không thương xót,

29 huống chi kẻ giày đạp Con Ðức Chúa Trời, coi huyết của giao ước, tức là huyết mà mình nhờ nên thánh, là ô uế, lại khinh lờn Ðức Thánh Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao?

30 Vì chúng ta biết Ðấng đã phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta; ta sẽ báo ứng, ấy là lời Chúa phán. Lại rằng: Chúa sẽ xét đoán dân mình.

31 Sa vào tay Ðức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay!
Thi thiên 75 


Bèn là Ðức Chúa Trời đoán xét: Ngài hạ kẻ nầy xuống, nhắc kẻ kia lên.

trong tay Ðức Giê-hô-va có cái chén Sôi bọt rượu; chén đầy rượu pha, Ngài rót nó ra: thật hết thảy kẻ ác nơi thế gian sẽ hút cặn rượu ấy, Và uống nó.


[Image: cup-of-the-Lord.jpg]
Ê phê sô 5


Phàm những sự gian dâm, hoặc sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ.


Chớ nói lời tục tỉu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào, là những điều không đáng, những thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn.

Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Ðấng Christ và Ðức Chúa Trời.

Ðừng để cho ai lấy lời giả trá phỉnh dổ anh em; vì ấy là nhơn những điều đó mà cơn thạnh nộ của Ðức Chúa Trời giáng trên các con bạn nghịch.

Vậy, chớ có thông đồng điều chi với họ hết.[Image: 79cc05ef004d0cdac5f243867757de14.jpg]
hình đã được xoá vì có tính khiêu khích .

Tinlanh1
Khải huyền 6:16-17


16 chúng nói với núi và đá lớn rằng: Hãy rơi xuống chận trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của Ðấng ngự trên ngôi, và khỏi cơn giận của Chiên Con!

17 ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi?
hình đã được xoá vì có tính đe doạ
Khải huyền 19:15


15 Có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân, và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài giày đạp thùng rượu cơn thạnh nộ của Ðức Chúa Trời toàn năng.

[Image: revelation-191121-second-coming-36-638.jpg]
(2020-02-21, 08:39 PM)tuyetvan Wrote: [ -> ]

AI CẢM THẤY MÌNH .. TA ĐÂY .. MẠNH MẼ ĐỦ ĐỂ CHỐNG LẠI CHÚA ... THÌ CỨ VIỆC ... NÓI XÀM NÓI XÁM

CHO THÂN NHÂN MÌNH BIẾT WEBSITE NÀY .. MÌNH CÓ CHUYỆN GÌ .. THÌ VÀO ĐÂY BÁO TIN PHÂN ƯU GIÙM CHO MÌNH  Cheer

mỗi người trong chúng ta ... nên cho thân nhân mình biết Vietbest

để nếu có chuyện gì xãy ra ... thì họ có thể vào đây .. phân ưu .. giùm mình 

Lời Chúa là thành tín .. Ngài không hứa xuông 

và cũng đừng twist Lời Ngài 

- tình yêu "trong Chúa" là khác ... ca ngợi và theo Lời Chúa dạy
- tình yêu "trong Satan" là khác ... hợp nhau chống lại Lời ChúaVân ko nói nhiều ... chỉ nói cho mọi người suy nghĩ ... Ai dám đứng lên chống đối Ngài , thì cứ  .... nói cho sướng ... cái tay ...
chuyện gì xãy ra trong đời sống mình ... thì nhớ vào chia sẻ cho mọi người ... cùng học hỏi  Cheer


nhớ viết ... cho sướng cái tay nhá 

lãnh hậu quả gì ... thì cũng cho ... sướng luôn 

đừng quên vào đây ... chia sẻ cho bạn hữu cùng coi 

Cheer
(2020-02-21, 10:15 PM)tuyetvan Wrote: [ -> ]- tình yêu "trong Chúa" là khác ... ca ngợi và theo Lời Chúa dạy
- tình yêu "trong Satan" là khác ... hợp nhau chống lại Lời Chúa

Vân ko nói nhiều ... chỉ nói cho mọi người suy nghĩ ... Ai dám đứng lên chống đối Ngài , thì cứ  .... nói cho sướng ... cái tay ...
chuyện gì xãy ra trong đời sống mình ... thì nhớ vào chia sẻ cho mọi người ... cùng học hỏi  Cheer

chị Tuyết Vân ơi ,

thật ra Khờ không biết an ũi chị sao và cũng không biết giải thích cái suy nghĩ cũa Khờ làm sao ....sợ Khờ giải thích sai ...không theo ý chị muốn thì Khờ với chị lại cãi nhau và gây khó chịu cho nhau ......

Thôi Khờ chỉ vào trò chuyện với chị nếu chị không ngại ..........

Theo Khờ thấy thì Khờ rất bé nhõ trước mặt Chúa .....Khờ chẵng dám mơ làm 1 người có thễ rao giãng ...hay giãi thích kinh thánh cho người khác .....vì vai trò này rất quan trọng Chúa sẽ giao cho những ai thông minh hiễu biết hơn Khờ ...còn Khờ chĩ có thễ làm người ca ngợi và làm theo giáo điều Chúa dạy mà thôi ......

Chúa dạy kính Chúa yêu người .....đơn giãn như vậy là đũ cho Khờ mà Khờ còn làm chưa xong thì làm sao Khờ lấy tư cách gì dạy dỗ người khác .....Khờ cứ nghĩ đơn giãn như vậy mà tự nhũ lòng mình ....đó là điều Chúa dạy và muốn Khờ tuân theo ....trước kính Chúa và sau là yêu người ......

Chị nói người ta chống đối Chúa thì Khờ thấy chị nói sai rồi ....Họ chống đối chị chứ không chống đối Chúa ...chống đối việc chị phĩ báng đạo cũa họ chứ họ không hề chống Chúa ......

Khờ không binh họ ...cũng không binh chị ....Khờ chĩ nói lên cãm nghĩ riêng cũa Khờ 
Họ buồn Khờ cũng buồn ...chị buồn Khờ cũng buồn ....Khờ chĩ muốn nói ra đễ chị và Khờ cùng nhau sữa đỗi đễ sau này chị em mình khi nói về kinh thánh thì sẽ không dẫn đến tình trạng cãi nhau và khiến cho nhau buồn lòng .....chứ không có ý đã kích hay tấn công chị đâu ....Khờ thật lòng đó .....nếu chị không thích thì từ nay Khờ sẽ không có làm phiền chị nữa đâu ......

Nếu chị cần 1 người nói chuyện ....1 người bạn lắng nghe ...Thì Khờ luôn luôn mong ước được làm 1 người bạn bên cạnh chia sẽ tâm sự với chị .....

Hug Hug Hug Hug Hug Innocent
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9