VietBest

Full Version: Những câu Kinh thánh ... Hay :)
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Though he was pursued by Saul and threatened with very real physical death more than most of us can say for ourselves, David held fast to the truth that God truly is in control.Thi thiên 27

Ðức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi: Tôi sẽ sợ ai? Ðức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi: Tôi sẽ hãi hùng ai?
Khi kẻ làm ác, kẻ cừu địch và thù nghịch tôi, xông vào tôi, Ðặng ăn nuốt thịt tôi, Thì chúng nó đều vấp ngã.
Dầu một đạo binh đóng đối cùng tôi, Lòng tôi sẽ chẳng sợ; Dầu giặc giã dấy nghịch cùng tôi, Khi ấy tôi cũng có lòng tin cậy vững bền.
Tôi đã xin Ðức Giê-hô-va một điều, và sẽ tìm kiếm điều ấy! Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Ðức Giê-hô-va, Ðể nhìn xem sự tốt đẹp của Ðức Giê-hô-va, Và cầu hỏi trong đền của Ngài.
trong ngày tai họa, Ngài sẽ che khuất tôi trong lều Ngài, Giấu tôi nơi kín mật của trại Ngài; Cũng sẽ đỡ tôi lên trên một hòn đá.
Bây giờ đầu tôi sẽ được ngước cao hơn các kẻ thù nghịch vây quanh tôi; Trong trại Ngài tôi sẽ dâng của lễ bằng sự vui vẻ; Tôi sẽ hát mừng, và ca tụng Ðức Giê-hô-va.
Hỡi Ðức Giê-hô-va, xin hãy nghe; tiếng tôi kêu cầu cùng Ngài: hãy thương xót tôi, và nhậm lời tôi.
Khi Chúa phán rằng: Các ngươi hãy tim mặt ta; Thì lòng tôi thưa cùng Chúa rằng: Ðức Giê-hô-va ôi! tôi sẽ tìm mặt Ngài.


Hỡi Ðức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi, Xin chớ ẩn mặt Chúa với tôi, Chớ xô đuổi kẻ tôi tớ Chúa trong khi Chúa nổi giận. Khi trước Chúa là sự tiếp trợ tôi, xin chớ lìa tôi, chớ bỏ tôi.
10 Khi cha mẹ bỏ tôi đi, Thì Ðức Giê-hô-va sẽ tiếp nhận tôi.
11 Hỡi Ðức Giê-hô-va, xin chỉ dạy tôi con đường Ngài; Nhơn vì các kẻ thù nghịch tôi, Xin hỡi dẫn tôi vào lối bằng thẳng.
12 Chớ phó tôi cho ý muốn kẻ cừu địch tôi; Vì những chứng dối, Và kẻ buông ra sự hung bạo, đã dấy nghịch cùng tôi.13 Ôi! Nếu tôi không tin chắc rằng sẽ thấy ơn của Ðức Giê-hô-va tại đất kẻ sống, Thì tôi hẳn đã ngã lòng rồi!
14 Hãy trông đợi Ðức Giê-hô-va; Hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Ðức Giê-hô-va.
In his letter to the Romans, Paul declares boldly—that, despite all the trials that he and other believers were going through and would still go through, “we are more than conquerors through him who loved us.”

Are you convinced? If you take the name of Jesus Christ by calling yourself a Christian and yet you can’t declare the verse below (38-39) with the same certainty Paul did, ask the Lord to increase your faith and trust in Him. Being convinced of God’s ultimate power over any situation, both in our physical reality and within the spiritual realm as Paul writes, is critical to living a life free of fear. If you believe there are situations that can separate you from the love of God, then Satan can use this false view of yours to feed you lies. Don’t let this happen. Be firm in your belief in God’s power and love.Rôma 8

Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Ðức Chúa Jêsus Christ;


vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Ðức Chúa Jêsus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết.

Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Ðức Chúa Trời đã làm rồi: Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính Con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt,

hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh.

Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt; còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh.

Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an;

vì sự chăm về xác thịt nghịch với Ðức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Ðức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được.

Vả, những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng Ðức Chúa Trời.

Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Ðức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh; song nếu ai không có Thánh Linh của Ðấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.

10 Vậy nếu Ðấng Christ ở trong anh em, thì thân thể chết nhơn cớ tội lỗi, mà thần linh sống nhơn cớ sự công bình.

11 Lại nếu Thánh Linh của Ðấng làm cho Ðức Chúa Jêsus sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Ðấng làm cho Ðức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống.

12 Vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu, đặng sống theo xác thịt.

13 Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết; song nếu nhờ Thánh Linh, làm cho chết các việc của thân thể, thì anh em sẽ sống.

14 Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Ðức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Ðức Chúa Trời.

15 Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba! Cha!

16 Chính Ðức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Ðức Chúa Trời.

17 Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: kẻ kế tự Ðức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Ðấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài.

18 Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta.

19 Thật thế, muôn vật ước ao, nóng nảy mà trông đợi con cái Ðức Chúa Trời được tỏ ra.

20 Vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư không, chẳng phải tự ý mình, bèn là bởi cớ Ðấng bắt phục.

21 Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Ðức Chúa Trời.

22 Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay;

23 không những muôn vật thôi, lại chúng ta, là kẻ có trái đầu mùa của Ðức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy.

24 Vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy, nhưng khi người ta đã thấy điều mình trông cậy rồi, ấy không phải là trông nữa: mình thấy rồi, sao còn trông làm chi?

25 Song nếu chúng ta trông điều mình không thấy, ấy là chúng ta chờ đợi điều đó cách nhịn nhục.

26 Cũng một lẽ ấy, Ðức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Ðức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.

27 Ðấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Ðức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy.

28 Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Ðức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.

29 Vì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em;

30 còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển.

31 Ðã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Ðức Chúa Trời vùa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta?

32 Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?

33 Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Ðức Chúa Trời: Ðức Chúa Trời là Ðấng xưng công bình những kẻ ấy.

34 Ai sẽ lên án họ ư? Ðức Chúa Jêsus Christ là Ðấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Ðức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta.

35 Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Ðấng Christ? có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng?

36 Như có chép rằng: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày; Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt.

37 Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Ðấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần.

38 Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép,

39 bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Ðức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Ðức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.
We don’t need to watch the news for long before seeing stories of death and tragedy. It’s easy to worry or imagine ourselves in such situations, but scripture is clear—worry does not add to our lives. It was Jesus himself who asked the above question during his famous Sermon on the Mount: Why do you worry? Instead of worrying, you should spend your time seeking God. By praying, reading your Bible, and discussing your fears with a community of believers, you will be renewing your mind. Worrying doesn’t add even a single hour to our lives, but it does waste the valuable and limited time we’ve been given.Luca 12:25

25 Có ai trong các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khắc không?
David, a shepherd, was more than familiar with dark valleys in the physical world. He relied on God for strength to lead his flock to safety, but when he wrote this, he was referring to the Lord as his shepherd. Have you allowed the Lord to be your shepherd? Psalm 23 in its entirety is a great reminder of how God protects His flock. We may not always understand His ways, but we can rest in the assurance that His ways are always good.Thi thiên 23:4

Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi; Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi.
While them in this passage refers to the giant inhabitants of the Promised Land prior to God delivering them to the Israelites, the core principles in this verse can be applied to giants (both literal and metaphorical) in our own lives as well. If you are living your life according to the will of God, he promises throughout scripture to never leave you nor forsake you. Ask him what His will is for you and learn to follow it with boldness.

Furthermore, spend time in the Word of God daily. Constantly being in the Word and reading stories such as the one in Deuteronomy 31 above will keep God’s truth at the forefront of our minds. That way, when fear strikes, we are ready to combat it with the Word of God.
Phục truyền luật lệ ký 31:6

Ðức Giê-hô-va sẽ phó chúng nó cho các ngươi, và các ngươi phải đãi chúng nó tùy theo lịnh ta đã truyền cho.

Hãy vững lòng bền chí; chớ sợ chi và chớ kinh khủng trước mặt các dân đó; vì Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi đi cùng ngươi; Ngài chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu.
Fear has no place in the life of a Christian. By the name of Jesus Christ who lives in us, we’ve been given authority over fear. If we’re starting to feel anxiety or fear creeping into our minds, we can rebuke this in Jesus’ name and find peace in the Spirit of God that gives us His power, love, and self-discipline.

2 Timothy 2:7-8

Vì Ðức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và giè giữ.

Vậy con chớ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đứng lấy sự ta vì Ngài ở tù làm xấu hổ; nhưng hãy cậy quyền phép Ðức Chúa Trời mà chịu khổ với Tin Lành.
Tại sao người ta dùng chữ .... HỘI THÁNH ???

Tại sao những nhân vật trong Kinh thánh được kêu là .... THÁNH ĐỒ ??


có phải tại vì chúng ta ............ THÁNH ??   :thinking-face4:

có phải vì họ .................. THÁNH ??  Rollin2 Ti mô thê 1:9

Ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Ðức Chúa Jêsus Christ từ trước muôn đời vô cùng,


***


hay nói cách khác là thế nào ???  Hello

- mình không hề là ... thánh

- những nhân vật trong Kinh thánh cũng không hề là ... thánh***nhìn và suy nghĩ kỹ đoạn Kinh thánh này , để hiểu xem ... mình hay các nhân vật trong Kinh thánh "THÁNH" có phải tại vì việc mình làm không ?? 


Rôma 3

23 vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời,

24 và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Ðức Chúa Jêsus Christ,
25 là Ðấng Ðức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong huyết Ðấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy, vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia,


- câu 23 .... mọi người đều phạm tội , thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời .... thì không có cách nào .. mình có thể tự gọi mình là "thánh" được  , hay ai có thể gọi mình là "thánh" được ... ngoại trừ người đó hơi bị "mental , mad dây 1 chút"  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
- câu 24 ... HỌ NHỜ ÂN ĐIỂN NGÀI MÀ ĐƯỢC XƯNG CÔNG BÌNH , BỞI SỰ CHUỘC TỘI ĐẢ LÀM TRỌN TRONG ĐỨC CHUÁ JESUS CHRIST .... ậy , nếu chúng ta có được gọi là "thánh , hay hội thánh" là nhờ vào cái câu nặng ký này nè  Thumbs-up4 .... nhờ vào "ân điển Ngài ... sự chuộc tội đả làm trọn trong Đức Chúa Jesus Christ" .. mình mới được xưng "công bình" , có vậy mình mới được lên chức "thánh"  - câu 25 ... NGÀI ĐẢ BÀY TỎ SỰ CÔNG BÌNH MÌNH NHƯ VẬY , ĐẢ BỎ QUA CÁC TỘI PHẠM "TRƯỚC KIA" ... có nhiều người cho rằng .. à Chúa bỏ qua các tội phạm  banana-skipping-rope-smiley-emoticon .. yeah , vậy thì mình cứ tiếp tục phạm tội ... nhưng đọc kỹ lại có 2 chữ kèm theo "TRƯỚC KIA" tức là trong quá khứ , chứ Chúa không hề chấp nhận "MÌNH VẨN CỐ TÌNH TIẾP TỤC PHẠM TỘI TRONG HIỆN TẠI" .................. totally different story here my dear  vahidrk1
trắc nghiệm bạn một cái cuối cùng , make sure là bạn hiểu nháVân không cần biết 

- bạn là ai

- bạn làm gì 

- bạn giống thế nàoVân chỉ hỏi bạn 1 câu ... BẠN CÓ NHẬN ÂN ĐIỂN CUẢ CHUÁ JESUS KHÔNG ??


nếu bạn trả lời là .... CÓClap Vân gọi bạn là ... THÁNH


(CHỈ NHẮC 1 ĐIỀU ... NẾU THÁNH CÓ PHẠM TỘI .. THÌ THÁNH LÀM ƠN XƯNG TỘI VỚI CHUÁ & ĂN NĂN NHÁ ..... có vậy thôi .. thánh à  Cheer)
Kinh thánh nói rất rỏ ...

MÌNH ĐƯỢC XƯNG "THÁNH" ... KHÔNG PHẢI LÀ NHỜ VÀO VIỆC MÌNH LÀM

MÀ LÀ NHỜ VÀO ÂN ĐIỂN QUA CHUÁ JESUS CHRIST ... MÀ MÌNH ĐƯỢC XƯNG "THÁNH"
tại sao điểm này quan trọng , thì mình hãy coi đoạn Kinh thánh này ...


1 Cô rinh tô 1:23-29

28 Ðức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian, cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có,
29 để chẳng ai khoe mình trước mặt Ðức Chúa Trời.
30 Vả, ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Ðức Chúa Jêsus Christ, là Ðấng mà Ðức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta;
31 hầu cho, như có lời chép rằng: Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa.
để chúng ta ... chẵng khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời

- vì nếu mình được xưng "thánh" ... vì "chuyện mình làm" ... như cách CG phong thánh cho người này người kia  vahidrk1

- thì họ sẽ khoe mình trước mặt Chúa ... "CHUÁ THẤY KHÔNG .... TUI LÀM CÁI NÀY , TUI LÀM CÁI KIA , NÊN TUI ĐƯỢC PHONG ... THÁNH"

- khoe mình như vậy là ............. SAI

- vì Kinh thánh nói .... HỌ ĐƯỢC NÊN THÁNH .. LÀ NHỜ ÂN ĐIỂN TRONG CHUÁ JESUS CHRIST ... CHỨ KHÔNG NHỜ VIỆC HỌ LÀM ...... nên họ không có lý do gì mà để khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời cả
God's anger and wrath

Hình phạt dành cho những người ... CHUÁ KHIẾN HỌ CỨNG LÒNG 


Giăng 9:41


39 Ðức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Ta đã đến thế gian đặng làm sự phán xét nầy: Hễ ai chẳng thấy, thì thấy; còn ai thấy, lại hóa mù.

40 Mấy người Pha-ri-si bên cạnh Ngài nghe điều đó, thì nói với Ngài rằng: Còn chúng ta cũng là kẻ mù chăng?
41 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu các ngươi là kẻ mù, thì không có tội lỗi chi hết; nhưng vì các ngươi nói rằng: Chúng ta thấy, nên tội lỗi các ngươi vẫn còn lại.


Jesus said, "If you were blind, you would not be guilty of sin; but now that you claim you can see, your guilt remains.
(2020-02-15, 07:03 AM)tuyetvan Wrote: [ -> ]3. Quan niệm về CHA MẸ ... đề tài này tui đả nói trước đây rồi , chứ không phải chưa nói , bây giờ tui lập lại cho những người  chưa đọc những gì tui viết trước đây thôi 

i. Trong 10 điều răn của Chúa , 4 điều răn đầu liên hệ giữa Chúa và mình, 6 điều răn sau liên hệ giữa người khác và mình ... thì điều răn đầu tiên trong 6 điều răn này là phải .... HIẾU KÍNH VỚI CHA MẸ MÌNH 
ii. Hiếu kính là sao ??? là KHI CHA MẸ CÒN SỐNG , mình biết làm cha mẹ vui lòng, chăm sóc, để ý, hỏi han tới cha mẹ ........... chứ có nhiều người cha mẹ còn sống thì không hiếu kính, tới lúc cha mẹ chết rồi , nào là khiêng cha mẹ để lên bản thờ, nào là cúng chuối (xong rồi mình ăn), nào là cúng giổ linh đình (xong rồi mình ăn), nào là mua nhà lầu xe hơi computer blah blah đốt đi (xong rồi cha mẹ hưỡng .. TRO của nó) .. tới lúc nó tới tay cha mẹ, thì 1 đống tro đổ trước mặt , cha mẹ hưỡng bằng cách nào ??
iii. Có cách hiếu kính đúng ... có cách hiếu kính sai ... hiếu kính khi cha mẹ còn sống là đúng .. bất hiếu khi cha mẹ còn sống, chờ tới cha mẹ chết rồi thì la làng là mình hiếu kính kiểu "mình ăn, còn cha mẹ hưỡng tro" là sai 
iv. Ở đây ai cũng tự hào mình hiếu kính , không ai nhận mình bất hiếu , right ?? vậy cha mẹ còn sống, bạn có lo cho cha mẹ, chăm sóc cha mẹ không ??? hay .... mình làm cho cha mẹ 2, mà mình muốn cha mẹ mình làm cho mình 8 ??? mình có ngàn lý do bận rộn , nào là gia đình , nào là đi làm , nào là chat , nào là bạn bè , nào là tùm lum , nên không có thì giờ để ý tới cha mẹ .. mình chỉ để ý tới cha mẹ khi nào cha mẹ nấu cơm kêu mình qua ăn thôi ??

quan trọng chờ cha mẹ chết , mình cho cha mẹ lên bàn thờ ngồi ... đó là cách mình định nghĩa ... CÓ HIẾU ??
v. người đạo Tin lành quan niệm ... có hiếu là có hiếu lúc cha mẹ còn sống ... khi cha mẹ chết rồi , Chúa không cấm mình tưởng nhớ tới cha mẹ , mình có thể họp mặt lại , kỹ niệm ngày cha mẹ chết (mời bạn bè tới, hay những người quen biết cha mẹ mình, ngồi nói chuyện về những kỷ niệm ngày xưa, ăn bánh uống trà) ... như vậy KHÔNG ĐỦ TỐT SAO ??  :thinking-face4:

hay phải .. thắp nhang , làm tiệc tùng giổ cho lớn , rồi con cái ngồi ăn uống nhậu nhẹt với nhau ... như vậy MỚI ĐỦ TỐT ??   :thinking-face4:tui nói đề tài này không biết mấy lần .... có người hiểu, thì họ hiểu liền lần thứ nhứt tui nói .... nhưng có những người không hiểu , bây giờ tui có nói ngàn lần họ cũng không hiểu , hay tui có nói văn chương hoa mỹ tràn giang đại hải , họ không có khả năng hiểu, thì họ vẩn không có khả năng hiểu

hy vọng ... đây là lần cuối cùng tui nói về đề tài này ... ai có óc thì hiểu được, còn ai không có óc, không có cách nào tui làm cho họ hiểu nổi .. thì đành chịu vậy  :dance:

ai có óc thì hiểu được, còn ai không có óc, không có cách nào tui làm cho họ hiểu nổi .. thì đành chịu vậy  :dance:
2 Ti mô thê 4


1 Ta ở trước mặt Ðức Chúa Trời và trước mặt Ðức Chúa Jêsus Christ là Ðấng sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết, nhơn sự đến của Ngài và nước Ngài mà răn bảo con rằng:

hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi.

Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành; vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình,

bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn.

Nhưng con, phải có tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ, làm việc của người giảng Tin Lành, mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ.


[Image: monkey-see-monkey-do.jpg]
1 In the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of his appearing and his kingdom, I give you this charge: 

Preach the word; be prepared in season and out of season; correct, rebuke and encourage—with great patience and careful instruction. 

For the time will come when people will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. 

They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. 

But you, keep your head in all situations, endure hardship, do the work of an evangelist, discharge all the duties of your ministry.
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9