Happy EASTER SUNDAY
#46

[Image: R-828.jpg]
Reply
#47
[Image: R-ma-12-19-VIE-H-i-k-r-t-y-u-d-u-c-a-t-i...19-L01.jpg]

[Image: Th-nh-Thi-94-1-VIE-H-i-Gi-h-va-l-c-Ch-a-...01-L04.jpg]

[Image: H-b-r-10-30-VIE-christian-iphone-wallpap...30-L01.jpg]
Reply
#48
God Wants You To Rise Above Your Enemies | Leave Them Let God Deal With Them!
Reply
#49
Let Them Talk About You! God Will Make Them Your Footstool!

Reply
#50
God will Bless You in the Presence of Your EnemiesThi thiên 110:1

Đức Giê-hô-va phán cùng Chúa tôi rằng: Hãy ngồi bên hữu ta, Cho đến chừng ta đặt kẻ thù nghịch ngươi làm bệ chơn cho ngươi.
Reply