Vấn Đáp Phật Pháp: Buông Bỏ Có Phải Là Bỏ Mặc Mọi Thứ - Hạnh Tuệ Sư
#1
Vấn đáp Phật Pháp: Đệm lót hành thiền có tác dụng gì không?  


[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]

[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#2
Vấn đáp Phật pháp: Thế nào là thiền hơi thở? -
Sư Hạnh Tuệ


[Image: meditation-smiley-emoticon.gif][Image: meditation-smiley-emoticon.gif]

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#3
Vấn đáp Phật Pháp: Hiểu đúng về cúng dường trái cây đến chư tăng 
Sư Hạnh Tuệ


[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]

[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#4
Vấn đáp Phật Pháp: Ngạ quỷ có thọ hưởng thực phẩm cúng dường hay không? 
- Sư Hạnh Tuệ


[Image: meditation-smiley-emoticon.gif][Image: meditation-smiley-emoticon.gif]


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#5
Vấn đáp Phật Pháp: Bố thí cho người giả ăn xin là tội hay phước? 

Sư Hạnh Tuệ[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]


[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#6
Vấn đáp: Hiểu về tiền khiên tật như thế nào? 

 Sư Hạnh Tuệ[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]


[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#7
Vấn đáp: Cần chuẩn bị gì trước khi xuất gia 
Sư Hạnh Tuệ[Image: meditation-smiley-emoticon.gif][Image: meditation-smiley-emoticon.gif]

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#8
Vấn đáp Phật Pháp: Thế nào là sống với giây phút hiện tại? 

Sư Hạnh Tuệ


[Image: meditation-smiley-emoticon.gif][Image: meditation-smiley-emoticon.gif]

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#9
Vấn đáp Phật Pháp: Mong thiện sự thành tựu có phải là tâm tham hay không?

Sư Hạnh Tuệ[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]
 
[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#10
Vấn đáp Phật pháp: phân biệt nhân và quả trong hành động 
Sư Hạnh Tuệ


[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]


[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#11
Vấn đáp Phật pháp: Vật phẩm chú nguyện có đúng với tinh thần chánh pháp? [Image: meditation-smiley-emoticon.gif][Image: meditation-smiley-emoticon.gif]


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#12
Vấn đáp Phật pháp: Thế nào là thiền và đời sống? 

Sư Hạnh Tuệ


[Image: meditation-smiley-emoticon.gif][Image: meditation-smiley-emoticon.gif]


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#13
Vấn đáp Phật pháp: Tại sao con người đau khổ khi vợ / chồng phản bội? 

Sư Hạnh Tuệ


[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]
[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#14
Vấn đáp Phật pháp: Tại sao con người đau khổ khi vợ / chồng phản bội? 

Sư Hạnh Tuệ


[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]
[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#15
Vấn đáp Phật pháp: Dục tầm là gì? 


Sư Hạnh Tuệ


[Image: meditation-smiley-emoticon.gif][Image: meditation-smiley-emoticon.gif]


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply