Vấn Đáp Phật Pháp - Hạnh Tuệ Sư
#16
Vấn đáp Phật pháp: Nếu không xuất gia thì thọ trì tam quy ngũ giới tại nhà được hay không?


Sư Hạnh Tuệ


[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]


[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#17
Vấn đáp Phật pháp: 
Hiểu về các phương pháp thiền tứ niệm xứ

Sư Hạnh Tuệ


[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#18
Vấn đáp Phật pháp: 

Hiểu về lời dạy cuối cùng của Đức Phật như thế nào?

Sư Hạnh Tuệ


[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]


[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#19
Vấn đáp Phật pháp: Duyên vận hành thế nào trong đời sống? 

Sư Hạnh Tuệ

[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]

[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#20
Vấn đáp Phật pháp: Hướng dẫn thiền tâm từ

Sư Hạnh Tuệ

[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]


[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#21
Vấn đáp Phật pháp: Đi thiền thì nên đi như thế nào?


Sư Hạnh Tuệ

[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]


[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#22
Vấn đáp Phật pháp: 10 đề mục kasina, những trở ngại khi hành thiền 
(thiền định bài 21)


Sư Hạnh Tuệ

[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]


[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#23
Vấn đáp Phật pháp:
 Sự giống và khác nhau của đề mục hơi thở trong thiền chỉ và thiền quán 

Sư Hạnh Tuệ

[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]


[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#24
Vấn đáp Phật pháp:

Xuất gia theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy

Sư Hạnh Tuệ

[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]
[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#25
Vấn Đáp Phật Pháp: Thiền hỗ trợ phòng bệnh, hỏi đáp về phi nhân 

Sư Hạnh Tuệ

[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]

[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#26
Vấn Đáp Phật Pháp: 

Anuttaro Purisadammasāratthi - niệm Phật theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy (bài 28)
Sư Hạnh Tuệ

[Image: meditation-smiley-emoticon.gif][Image: meditation-smiley-emoticon.gif]


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#27
Vấn Đáp Phật Pháp: 

Làm sao để phát triển Tấn căn & Định căn?

Sư Hạnh Tuệ

[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]


[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#28
Vấn Đáp Phật Pháp: 

Bận rộn làm sao tu?

Sư Hạnh Tuệ

[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]


[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#29
Vấn Đáp Phật Pháp: 

Nên tụng kinh gì cho người sắp qua đời

Sư Hạnh Tuệ

[Image: meditation-smiley-emoticon.gif][Image: meditation-smiley-emoticon.gif]


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#30
Vấn Đáp Phật Pháp: 

Làm sao để có đức tin về tái sanh luân hồi và giữ 5 giới cơ bản


Sư Hạnh Tuệ

[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]

[Image: meditation-smiley-emoticon.gif][Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply