VietBest

Full Version: Tại sao không cầu nguyện với Chúa ????
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2
mà cầu nguyện với người đã chết ???[Image: pope6_1.jpg]
[Image: 130211185433-perry-pope-celestine-story-top.jpg]
[Image: maxresdefault_10.jpg]
(2018-07-12, 09:19 AM)tuyetvan Wrote: [ -> ]mà cầu nguyện với người đã chết ???

Chưa biết ai chết ai sống à.
[Image: 16051_383500421735417_439492146_n98-672x372.jpg]
(2018-07-12, 09:25 AM)Vâng Wrote: [ -> ]Chưa biết ai chết ai sống à.

là sao ??

Rollin


can you be clearer ??
[Image: 20140429-2014-04-29-02.54.31-copy.jpg]hình này mang ý nghĩa gì ?? mà nằm trong Vatican ??

nhìn 1 cái hình , mà mình có thể ... tưởng tượng ý nó muốn nói gì
(2018-07-12, 09:28 AM)tuyetvan Wrote: [ -> ]là sao ??

Rollin


can you be clearer ??

Chết & sống chứ sao
[Image: 91156169-oaxaca-oaxaca-mexico-november-2...offeri.jpg]


đây là .. thờ kiểu gì ... đây ???

Chúa ? Mary ?? Skeletons ??? Skulls ??? 

mà sao "thập tự giá" lại bị cho nằm chơ vơ dưới đất như vậy ??

Chúa Jesus thì không thấy trong the picture ??

nhưng dĩ nhiên là tốt .. vì những cái trong the picture không thể nào đi chung với Chúa Jesus được
which one ???
(2018-07-12, 09:36 AM)Vâng Wrote: [ -> ]Chết & sống chứ sao

rồi sao ??

what's your point ?


Hello
Tai sao không cầu nguyện với Chúa .. mà cầu nguyện với người đả chết ??


Xin giải cứu tôi, vì ngài là thần của tôi ... Ê sai 44:17

[Image: chadiep.jpg]


[Image: 9-cha-diep-4.jpg]


[Image: 146472-_VN-_Cha_Diep-01_400_1.gif]


[Image: images_7.jpg]

[Image: Cha_Diep_09.jpg]
https://www.google.ca/search?hl=vi&tbm=i...mU#imgrc=_
Đả "lỡ" nhận mình ... tin Chúa , con cái Chúa ....


thì mình cần biết ... KINH THÁNH DẠY GÌ VỀ .. DO VÀ DON'T TRONG KHI CẦU NGUYỆN ...


DON'T ..


Xuất Ê díp tô ký 20

Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác

Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. 
Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, tức là Ðức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, 
và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. 

Mat 6:5-8

Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình; vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường, để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. 

Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi, ở nơi kín nhiệm đó; và Cha ngươi, là Ðấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi. 

Vả, khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp vô ích như người ngoại; vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. 
Vậy, các ngươi đừng như họ; vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài
Tâm lý chung của ... con người


THÍCH LÀM TƯỢNG
RỒI QUỲ XUỐNG TƯỢNG ..... CẦU NGUYỆN CÁI TƯỢNG   Rollin RollinKinh thánh nói gì về tâm lý này ???


Confused Confused Confused Confused
Ê sai 44


Ðức Giê-hô-va, là Vua và Ðấng Cứu chuộc của Y-sơ-ra-ên, là Ðức Giê-hô-va vạn quân, phán như vầy: Ta là đầu tiên và cuối cùng; ngoài ta không có Ðức Chúa Trời nào khác. 
Ai là kẻ kêu gọi như ta, rao bảo và phán truyền điều đó từ khi ta đã lập dân tộc xưa nầy? thì hãy rao truyền sự mai sau và điều chi sẽ xảy đến! 
Chớ kinh hãi và cũng đừng bối rối. Từ thuở đó ta há chẳng từng rao ra cho các ngươi biết sao? Các ngươi làm chứng cho ta. Ngoài ta có Ðức Chúa Trời nào khác không? Thật, chẳng có Vầng Ðá nào khác; ta không biết đến! Những thợ chạm tượng đều là hư vô, việc họ rất ưa thích chẳng có ích gì. Những kẻ làm chứng của họ không thấy và không biết, để họ mang xấu hổ
10 Ai là kẻ tạo một vì thần, đúc một tượng, mà không có ích chi
11 Nầy, mọi kẻ làm bạn về việc đó sẽ bị nhục, những thợ đó chẳng qua là loài người! Họ hãy nhóm lại hết thảy và đứng lên! Chắc sẽ cùng nhau bị kinh hãi và xấu hổ12 Thợ rèn lấy một thỏi sắt nướng trên than lửa; dùng búa mà đập, dùng cánh tay mạnh mà làm; mặc dầu đói và kém sức; không uống nước và kiệt cả người. 
13 Thợ mộc giăng dây; dùng phấn mà gạch; đẽo bằng cái chàng, đo bằng cái nhíp; làm nên tượng người, giống hình người tốt đẹp, để ở trong một cái nhà. 
14 Lại đi đốn cây bách; lấy cây lật, cây dẽ, mà mình đã chọn trong các thứ cây trên rừng; trồng cây thông, mưa xuống làm cho lớn lên. 
15 Gỗ ấy người ta sẽ dùng mà chụm, lấy về mà sưởi. Cùng dùng để dun lửa hấp bánh; lại cũng lấy mà làm một vì thần, rồi thờ lạy nó, làm nó nên một tượng chạm mà quì lạy trước mặt nó
16 Họ chụm đi phân nửa trong lửa, còn phân nửa thì dùng mà nướng thịt, ăn cho no; hoặc sưởi cho ấm, và nói rằng: Hà, nầy ta sưởi đây; ta thấy ngọn lửa! 
17 Ðoạn, gỗ còn thừa lại, làm một vì thần, tức là tượng chạm mình; cúi mình trước mặt nó mà thờ lạy, cầu nguyện nó mà rằng: Xin giải cứu tôi, vì ngài là thần của tôi!  Rollin

18 Những người ấy không biết và không suy xét; vì mắt họ nhắm lại để đừng thấy, lòng họ lấp đi để đừng hiểu. 
19 Trong bọn họ chẳng ai suy đi nghĩ lại, chẳng ai có sự thông biết khôn sáng mà nói rằng: Ta đã lấy phân nửa mà chụm; đã hấp bánh trên lửa than; đã quay thịt và ăn rồi; còn thừa lại, ta dùng làm một vật gớm ghiếc sao? Ta lại đi cúi mình lạy một gốc cây saoRollin20 Người đó ăn tro, lòng mê muội đã làm cho lìa bỏ đường, chẳng có thể tự cứu linh hồn mình, hay là nói rằng: Trong tay hữu ta há chẳng phải là đồ giả dối sao? 
Câu hỏi ...  Confused Confused


Người đả chết ... có dựng nên mình không ???

KHÔNG


Người đả chết ... có nắm cuộc đời mình trong tay họ không ???

KHÔNG 
MƯU SỰ TẠI NHÂN , THÀNH SỰ TẠI THIÊN

THÌ TẠI SAO MÌNH LẠI CẦU NGUYỆN VỚI NGƯỜI ĐẢ CHẾT ??

MÀ KHÔNG CẦU NGUYỆN VỚI THIÊN , VỚI CHUÁ ??   Confused Confused Confused
Pages: 1 2