VietBest

Full Version: How are you
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4 5 6
How are you? 

Ấy dà da, câu này cứ gặp hoài, Vân trả lời 1 chộc, Vân cũng không biết phải trả lời làm sao cho nó ... hay

Hehe, học cô nàng này, coi bộ có lý 











10 năm không gặp
10 năm nhớ thương
























Pages: 1 2 3 4 5 6