Hỏi ......
#3
(11-04-2019, 04:22 PM)SugarBabe Wrote: Theo answer dưới đây...thì nên báo employer


Tuỳ trường hợp...có Thể có thể help được
( Họ không nhất thiết phải help...nhưng possible...nên try )https://www.bgs.com/criminal-law/charged-with-a-crime/
thanks SB.
Employer của ng đó cũng biết rồi SB.
Không biết họ sẽ cho luật sư cải giúp không thôi.
I’m ready for a new chapter in my life 🌸
There are so many beautiful reasons to be happy 🌺
Reply


Messages In This Thread
Hỏi ...... - by TeaOla - 11-04-2019, 02:58 PM
RE: Hỏi ...... - by SugarBabe - 11-04-2019, 04:22 PM
RE: Hỏi ...... - by TeaOla - 11-06-2019, 01:38 PM