VietBest
Hỏi ...... - Printable Version

+- VietBest (http://vietbestforum.com)
+-- Forum: Miscellaneous (http://vietbestforum.com/forumdisplay.php?fid=64)
+--- Forum: Luật Pháp (Laws) (http://vietbestforum.com/forumdisplay.php?fid=49)
+--- Thread: Hỏi ...... (/showthread.php?tid=14710)Hỏi ...... - TeaOla - 11-04-2019

Nếu employee dính dáng vào crime, không biết công ty của ng đó sẽ giúp gì ko?
Hay ng đó có quyền yêu cầu công ty của mình giúp đỡ ko?


RE: Hỏi ...... - SugarBabe - 11-04-2019

Theo answer dưới đây...thì nên báo employer


Tuỳ trường hợp...có Thể có thể help được
( Họ không nhất thiết phải help...nhưng possible...nên try )https://www.bgs.com/criminal-law/charged-with-a-crime/


RE: Hỏi ...... - TeaOla - 11-06-2019

(11-04-2019, 04:22 PM)SugarBabe Wrote: Theo answer dưới đây...thì nên báo employer


Tuỳ trường hợp...có Thể có thể help được
( Họ không nhất thiết phải help...nhưng possible...nên try )https://www.bgs.com/criminal-law/charged-with-a-crime/
thanks SB.
Employer của ng đó cũng biết rồi SB.
Không biết họ sẽ cho luật sư cải giúp không thôi.