VietBest

Full Version: Thảo luận giữa TL và CG
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4 5 6 7
ok, Vân mở thread này,

có CG nào có gì complain, thì xin vào thread này , chứ đừng qua thread NHỮNG CÂU KINH THÁNH CG HẾT LÒNG TRÁNH NÉ

cám ơn rất nhiều


:high-five-smiley-emoticon:
:thinking-face4: 

Thắc mắc...Sao sis TV mở cái thread "NHỮNG CÂU KINH THÁNH CG HẾT LÒNG TRÁNH NÉ" như khiêu khích người CG xong rồi giờ sis lại biểu người ta đừng vô thread đó nữa mà phải vô thread này cũng là do chính sis bày ra luôn là sao? Mà sao sis TV cứ attack người CG từ ngày này qua tháng nọ hoài vậy? Sis không cảm thấy mệt và chán đâu hả? Hỏi xong rồi giờ tui chạy ra liền không hẹn gặp lại nha...!  Grinning-face-with-smiling-eyes4 :chay: :chay: :chay: :chay: :chay: :chay:


Ý, mà quên nói...Sis nên correct cái spelling của chữ đàm "thoại" thay vì sis viết là đàm "thạo" on the topic của thread này đi nha. Grinning-face-with-smiling-eyes4 :dance:
(2018-03-11, 03:24 PM)Bella Wrote: [ -> ]:thinking-face4: 

Thắc mắc...Sao sis TV cứ attack người CG từ ngày này qua tháng nọ hoài vậy? Sis không cảm thấy mệt và chán đâu hả? Hỏi xong rồi giờ tui chạy ra liền không hẹn gặp lại nha...!  Grinning-face-with-smiling-eyes4 :chay: :chay: :chay: :chay: :chay: :chay:


Ý, mà quên nói...Sis nên correct cái spelling của chữ đàm "thoại" thay vì sis viết là đàm "thạo" on the topic của thread này đi nha. Grinning-face-with-smiling-eyes4 :dance:

"Đàm đạo" đó
Đàm gì cũng được, miễn đừng Mr Đàm là được rồi 

CG tự nhận mình là con cái Chúa, mà họ không làm theo Lời Chúa, cần phải được nói lên. 

Giống như CS, nói 1 đàng làm 1 ngã. Nếu không ai nói gì tới họ, thì sự việc sẽ thế nào?? 

Đừng lo, Vân nói có sách mách có chứng, chứ không nói xàm, sis đừng lo nhá
Btw, ý Vân nói... Đàm luận  :dance:

Nhưng vì hấp tấp chuẩn bị đi làm, nên ngồi xuống... đánh lộn

Truyền tin cho Đức Ma-ri-a


28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà."29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."

34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng! "

35 Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được."

38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

(Lc 1,28-38)Cho hỏi Đức Mẹ là gì của Chúa Giêsu Ngôi Hai Thiên Chúa ?

Cho hỏi trên thế gian này có ai được Ba Ngôi Thiên Chúa coi trọng hơn Đức Mẹ ?

Cho hỏi Đức Mẹ có đang ngự trị trên Nước Trời ?

Cho hỏi trên thế gian này có ai được sứ thần Chúa xưng hô một cách cung kính "Thưa bà" ?
Hello Innocent Confused
Cho hỏi Kinh thánh nào cho thấy Đức Chúa Trời coi trọng Mary?

Đấng dựng nên vũ trụ này, Đấng có từ ban đầu cho tới cuối cùng.. mà phải đi coi trọng Mary 

Kinh thánh nào nói điều này?
(2018-03-11, 10:43 PM)tuyetvan Wrote: [ -> ]Cho hỏi Kinh thánh nào cho thấy Đức Chúa Trời coi trọng Mary?

Đấng dựng nên vũ trụ này, Đấng có từ ban đầu cho tới cuối cùng.. mà phải đi coi trọng Mary 

Kinh thánh nào nói điều này?Cho hỏi Chúa Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa.

Mà quí vị TL tuyetvan tôn kính và thờ phượng.

Có coi trọng và tôn kính Đức Mẹ không ?

Hello Innocent Confused
Tranh luận về truyền thống
1 Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng:2 "Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? "3 Người trả lời: "Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa?4 Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử.5 Còn các ông, các ông lại bảo: "Ai nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi,6 thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa". Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa.7 Những kẻ đạo đức giả kia, ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông rằng:8 "Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta.9 Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.

(Mt 15,1-9)


Hello Innocent Hello
(2018-03-13, 12:00 AM)Đạo là gì ? Wrote: [ -> ]Tranh luận về truyền thống
1 Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng:2 "Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? "3 Người trả lời: "Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa?4 Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử.5 Còn các ông, các ông lại bảo: "Ai nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi,6 thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa". Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa.7 Những kẻ đạo đức giả kia, ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông rằng:8 "Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta.9 Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.

(Mt 15,1-9)


Hello Innocent Hello

Câu Kinh Thánh trên đây rất hay mà giáo phái Tin Lành cần phải đọc, suy niệm để biết hiếu thảo không những
với cha mẹ của họ mà phải hiếu thảo, thờ kính mẹ Maria mẹ của Chúa Giêsu nữa .
(2018-03-19, 01:10 PM)Odysseusa Wrote: [ -> ]TV 

Please read Sang The 2 below for better understanding to your equestrian. 

Hôn Nhân Đầu Tiên
18 CHÚA, Đức Chúa Trời lại nói: “Con người ở một mình không tốt! Ta sẽ dựng nên cho người một kẻ giúp đỡ thích hợp.”
19 CHÚA, Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên mọi thú đồng và mọi chim trời rồi đem đến cho người để xem người đặt tên chúng là gì; và bất cứ tên gì người gọi mỗi sinh vật đều thành tên riêng của nó. 20 A-đam đặt tên cho tất cả các loài gia súc, chim trời và thú rừng.
Nhưng về phần A-đam thì không tìm được một người giúp đỡ thích hợp với mình. 21 CHÚA, Đức Chúa Trời khiến A-đam ngủ mê. Khi người đang ngủ, Ngài lấy một chiếc xương sườn của người rồi lấp chỗ thịt đó lại. 22 Từ xương sườn lấy nơi A-đam, CHÚA, Đức Chúa Trời dựng nên một người nữ và đem đến cho người.
23 A-đam nói:
“Bây giờ đây là xương từ xương tôi,
    Thịt từ thịt tôi,
Người này được gọi là người nữ
    Vì từ người nam mà ra.”

24 Vì thế, người nam sẽ rời cha mẹ để kết hiệp với vợ và hai người trở thành một thân.[a]
25 A-đam và vợ, cả hai đều trần truồng nhưng không thấy xấu hổ.

Vân không hiểu ý Ody lắm . Ody quote câu Vân hỏi là .. KINH THÁNH CHỖ NÀO ĐỨC CHÚA TRỜI COI TRỌNG MARY.... với đoạn Kinh thánh này ,mà không cho biết .. What is your point? 

Vân chẳng hiểu ý Ody muốn nói gì cả


Đoạn này Chúa dựng cho Adam 1 người nữ.. Chứ đâu có nói gì ĐỨC CHÚA TRỜI COI TRỌNG MARY ĐÂU NÈ???
(2018-03-19, 04:03 PM)tuyetvan Wrote: [ -> ]Vân không hiểu ý Ody lắm . Ody quote câu Vân hỏi là .. KINH THÁNH CHỖ NÀO ĐỨC CHÚA TRỜI COI TRỌNG MARY.... với đoạn Kinh thánh này ,mà không cho biết .. What is your point? 

Vân chẳng hiểu ý Ody muốn nói gì cả


Đoạn này Chúa dựng cho Adam 1 người nữ.. Chứ đâu có nói gì ĐỨC CHÚA TRỜI COI TRỌNG MARY ĐÂU NÈ???


Muốn biết KT chổ nào Đức Chúa Trời coi trọng mẹ Maria thì đọc đoạn màu đỏ dưới này nè:


(2018-03-13, 12:00 AM)Đạo là gì ? Wrote: [ -> ]Tranh luận về truyền thống
 "3 Người trả lời: "Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa?4 Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử.
(Mt 15,3-4)
Hello Innocent Hello


Đoạn màu đỏ trong KT cho thấy chính Chúa Giêsu cũng phải THỜ CHA, KÍNH MẸ của Ngài . Vậy thì tại sao Tin Lành lại không Thờ Kính mẹ Maria ?
Điếc không hiểu gì cả  Vân nói chuyện với Điếc  Vân mệt lắm 

Câu Kinh thánh Điếc đưa ra, đơn giản là ..mình làm con, thì mình phải kính trọng , lo lắng  có hiếu với cha mẹ sanh ra mình 

CHỨ CÂU KINH THÁNH ĐÓ KHÔNG HỀ NÓI.  MARY LÀ MẸ TA ĐÓ NHA, TA MẶC DÙ LÀ CHÚA, ĐẤNG DỰNG NÊN MUÔN LOÀI, TA PHẢI KÍNH PHỤC MARY, DÙ BÀ CHỈ LÀ 1 CON NGƯỜI 


nói vậy, không biết Điếc có khả năng hiểu không  

Không hiểu  that's ok, Vân không muốn tranh cãi với người chẳng hiểu cái gì cả  tranh cãi với họ, thiệt là . Chánnnnnnnn
Bây giờ nói cách này  coi Điếc hiểu không nhá

Cha mẹ của Điếc  những người mang nặng đẻ đau sinh ra Điếc, Điếc phải hiếu thảo với họ

THAT'S IT

THAT SIMPLE 

CHỨ CÂU KINH THÁNH ĐÓ KHÔNG HỀ NÓI  .

TA LÀ CHÚA DỰNG LÊN MUÔN LOÀI. MARY CHỈ LÀ CON NGƯỜI, TA CÓ BỔN PHẬN PHẢI THỜ KÍNH MARY .. ý này là ý của Điếc, chứ không phải ý của câu Kinh thánh này 


ĐỌC KỸ LẠI COI CÓ ĐÚNG KHÔNG  

the end, mệt , nói hùa mà hổng chịu hiểu giùm
Nếu Điếc muốn nói chuyện với Vân , Điếc phải hiểu Vân nói gì 

CÒN NẾU ĐIẾC KHÔNG HIỂU NỔI  THÌ FORGET IT. NEVER MIND NVM.. ĐỪNG CÓ CHẠY THEO VÂN NỮA 


Hiểu Vân nói gì không ?
Pages: 1 2 3 4 5 6 7