VietBest

Full Version: Nhất Đao ......
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Nhất Đao ui

Đâu rùi ..

Tulip4 Tulip4 Tulip4
(2022-04-08, 12:12 PM)RungHoang Wrote: [ -> ]Nhất Đao ui

Đâu rùi ..

Tulip4 Tulip4 Tulip4

Ngươi nhớ ta lắm sao?

Biggrin Suytu
(2022-04-08, 12:30 PM)Nhất Kiếm Wrote: [ -> ]Ngươi nhớ ta lắm sao?

Biggrin Suytu

Ai đây?.....

Nhớ mà 

Lâu rồi không gặp,  từng note dương cầm vẫn vương vướng trong tim

Tulip4
(2022-04-08, 12:40 PM)RungHoang Wrote: [ -> ]Ai đây?.....

Nhớ mà 

Lâu rồi không gặp,  từng note dương cầm vẫn vương vướng trong tim

Tulip4

Ái chà, ta chỉ biết múa kiếm mà thoai. Ta bỏ cây dương cầm đã lâu ... Crying-face4
(2022-04-08, 12:53 PM)Nhất Kiếm Wrote: [ -> ]Ái chà, ta chỉ biết múa kiếm mà thoai. Ta bỏ cây dương cầm đã lâu ... Crying-face4

Thui, tạm gát kiếm 5 giây đi  Biggrin

Post lại những bản xưa cũng được. Nhớ có lần nghe 1 bản nào có rất nhiều filling, rất phê  Thumbs-up4

Vẫn đọng lại trong tâm trí  Heavy-black-heart4
(2022-04-08, 12:58 PM)RungHoang Wrote: [ -> ]Thui, tạm gát kiếm 5 giây đi  Biggrin

Post lại những bản xưa cũng được. Nhớ có lần nghe 1 bản nào có rất nhiều filling, rất phê  Thumbs-up4

Vẫn đọng lại trong tâm trí  Heavy-black-heart4

Tầm bậy không hà, dạo này ta chăm luyện kiếm hơn luyện đàn, ngươi không biết sắp tới ta phải chiến đấu nhiều mặt trận huh?  Biggrin Lol
(2022-04-08, 01:07 PM)Nhất Kiếm Wrote: [ -> ]Tầm bậy không hà, dạo này ta chăm luyện kiếm hơn luyện đàn, ngươi không biết sắp tới ta phải chiến đấu nhiều mặt trận huh?  Biggrin Lol

Oh..... Không phải Nhất Đao thì thôi. 

Không dám phiền bạn nha

Hello
(2022-04-08, 01:13 PM)RungHoang Wrote: [ -> ]Oh..... Không phải Nhất Đao thì thôi. 

Không dám phiền bạn nha

Hello

Hello Biggrin