VietBest

Full Version: Ý Vân? hay Ý Kinh thánh?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4 5 6 7
có nhiều người chữi Vân về những điễm Vân đưa ra trong lãnh vực tôn giáo 


Vân nghĩ mình cũng nên nói rỏ ràng ở đây


i. những gì Vân nói không phải là ý của Vân ... mà Vân nói những gì được nói từ Kinh thánh ..  Vân sẽ chứng minh ở thread này

ii. để từ rày về sau ... bà con làm ơn đừng chữi Vân nữa Crying-face4  ...  có phiền trách gì , thì cứ đem cuốn Kinh thánh ra ... chữi tự nhiên như người miên  Admire

iii. rồi chuẫn bị đối diện với Chúa vào NGÀY PHÁN XÉT   AdmireĐể tránh hiểu lầm , Vân xác định lại lần nữa "nói có sách, mách có chứng"  Hello


Vân chẵng có tội gì cả 

Vân chỉ là "a messenger"

đem "Lời Chúa" ra nói cho mọi người biết

muốn chữi ... thì chữi ... Chúa .. vì đó là Lời Ngài

Thankyou 
btw ...

- nếu nói về Kinh thánh ... thì Kinh thánh Công giáo và Tin lành hoàn toàn giống nhau .. bạn có thể đem 2 cuốn ra so sánh (nếu có khác , thì chĩ khác cách DÙNG CHỮ , nhưng Ý thì hoàn toàn giống nhau Thumbs-up4 ... CỨ TỰ NHIÊN ĐEM 2 CUỐN RA SO SÁNH)


- nếu nói về 10 Điều Răn ... thì bên Công giáo khác với bên Tin lành .. vì bên Công giáo loại bỏ ra đoạn Kinh thánh Xuất Ê díp tô ký 20:3-6 .. vì đoạn này cấm thờ hình tượng (nên đả bị loại bỏ đi) ... và điều răn thứ 10 Xuất Ê díp tô ký 20:17 ... duy nhất chỉ 1 câu , nhưng lại được bẻ ra làm 2 điều răn ... để có đủ tỗng cộng 10 điều răn


Xuất Ê díp tô ký 20:3-6


3 Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.

4 Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất.

5 Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, tức là Ðức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời,

6 và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta.
Exodus 20:3-6

3 “You shall have no other gods before me.

4 “You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above or on the earth beneath or in the waters below.

5 You shall not bow down to them or worship them; for I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me,

6 but showing love to a thousand generations of those who love me and keep my commandments.


Tulip4 Tulip4 Tulip4
Cô lô se 3:5

5 Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng:

Colosians 3:5

5 Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature: sexual immorality, impurity, lust, evil desires and greed, which is idolatry.Tulip4 Tulip4 Tulip4
1 Giăng 5:21

21 Hỡi các con cái bé mọn, hãy giữ mình về hình tượng!


1 John 5:21

21 Dear children, keep yourselves from idols.Tulip4 Tulip4 Tulip4
Ê sai 44:9-20


9 Những thợ chạm tượng đều là hư vô, việc họ rất ưa thích chẳng có ích gì. Những kẻ làm chứng của họ không thấy và không biết, để họ mang xấu hổ.

10 Ai là kẻ tạo một vì thần, đúc một tượng, mà không có ích chi?

11 Nầy, mọi kẻ làm bạn về việc đó sẽ bị nhục, những thợ đó chẳng qua là loài người! Họ hãy nhóm lại hết thảy và đứng lên! Chắc sẽ cùng nhau bị kinh hãi và xấu hổ.

12 Thợ rèn lấy một thỏi sắt nướng trên than lửa; dùng búa mà đập, dùng cánh tay mạnh mà làm; mặc dầu đói và kém sức; không uống nước và kiệt cả người.

13 Thợ mộc giăng dây; dùng phấn mà gạch; đẽo bằng cái chàng, đo bằng cái nhíp; làm nên tượng người, giống hình người tốt đẹp, để ở trong một cái nhà.

14 Lại đi đốn cây bách; lấy cây lật, cây dẽ, mà mình đã chọn trong các thứ cây trên rừng; trồng cây thông, mưa xuống làm cho lớn lên.

15 Gỗ ấy người ta sẽ dùng mà chụm, lấy về mà sưởi. Cùng dùng để dun lửa hấp bánh; lại cũng lấy mà làm một vì thần, rồi thờ lạy nó, làm nó nên một tượng chạm mà quì lạy trước mặt nó.

16 Họ chụm đi phân nửa trong lửa, còn phân nửa thì dùng mà nướng thịt, ăn cho no; hoặc sưởi cho ấm, và nói rằng: Hà, nầy ta sưởi đây; ta thấy ngọn lửa!

17 Ðoạn, gỗ còn thừa lại, làm một vì thần, tức là tượng chạm mình; cúi mình trước mặt nó mà thờ lạy, cầu nguyện nó mà rằng: Xin giải cứu tôi, vì ngài là thần của tôi!

18 Những người ấy không biết và không suy xét; vì mắt họ nhắm lại để đừng thấy, lòng họ lấp đi để đừng hiểu.

19 Trong bọn họ chẳng ai suy đi nghĩ lại, chẳng ai có sự thông biết khôn sáng mà nói rằng: Ta đã lấy phân nửa mà chụm; đã hấp bánh trên lửa than; đã quay thịt và ăn rồi; còn thừa lại, ta dùng làm một vật gớm ghiếc sao? Ta lại đi cúi mình lạy một gốc cây sao?

20 Người đó ăn tro, lòng mê muội đã làm cho lìa bỏ đường, chẳng có thể tự cứu linh hồn mình, hay là nói rằng: Trong tay hữu ta há chẳng phải là đồ giả dối sao?
Isaiah 44:9-20


9 All who make idols are nothing,
   and the things they treasure are worthless.
Those who would speak up for them are blind;
   they are ignorant, to their own shame.


10 Who shapes a god and casts an idol,
   which can profit nothing?


11 People who do that will be put to shame;
   such craftsmen are only human beings.
Let them all come together and take their stand;
   they will be brought down to terror and shame.


12 The blacksmith takes a tool
   and works with it in the coals;
he shapes an idol with hammers,
   he forges it with the might of his arm.
He gets hungry and loses his strength;
   he drinks no water and grows faint.


13 The carpenter measures with a line
   and makes an outline with a marker;
he roughs it out with chisels
   and marks it with compasses.
He shapes it in human form,
   human form in all its glory,
   that it may dwell in a shrine.


14 He cut down cedars,
   or perhaps took a cypress or oak.
He let it grow among the trees of the forest,
   or planted a pine, and the rain made it grow.


15 It is used as fuel for burning;
   some of it he takes and warms himself,
   he kindles a fire and bakes bread.
But he also fashions a god and worships it;
   he makes an idol and bows down to it.


16 Half of the wood he burns in the fire;
   over it he prepares his meal,
   he roasts his meat and eats his fill.
He also warms himself and says,
   “Ah! I am warm; I see the fire.”


17 From the rest he makes a god, his idol;
   he bows down to it and worships.
He prays to it and says,
   “Save me! You are my god!”


18 They know nothing, they understand nothing;
   their eyes are plastered over so they cannot see,
   and their minds closed so they cannot understand.


19 No one stops to think,
   no one has the knowledge or understanding to say,
“Half of it I used for fuel;
   I even baked bread over its coals,
   I roasted meat and I ate.
Shall I make a detestable thing from what is left?
   Shall I bow down to a block of wood?”


20 Such a person feeds on ashes; a deluded heart misleads him;
   he cannot save himself, or say,
   “Is not this thing in my right hand a lie?”
Admire Admire Admire
Lê vi ký 19:4

4 Chớ xây về hình tượng và cũng chớ đúc tượng tà thần: Ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của các ngươi.

Leviticus 19:4

4 “‘Do not turn to idols or make metal gods for yourselves. I am the Lord your God.Tulip4 Tulip4 Tulip4
Thi thiên 16:4

4 Sự buồn rầu của những kẻ dâng của lễ cho thần khác sẽ thêm nhiều lên: Tôi sẽ không dâng lễ quán bằng huyết của chúng nó, Cũng không xưng tên chúng nó trên môi tôi.

Psalm 16:4

4 Those who run after other gods will suffer more and more. I will not pour out libations of blood to such gods or take up their names on my lips.
Tulip4 Tulip4 Tulip4
Ga la ti 5:19-21

19 Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng,

20 thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng,

21 ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Ðức Chúa Trời.

Galatians 5:19-21

19 The acts of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity and debauchery;

20 idolatry and witchcraft; hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions

21 and envy; drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God.Tulip4 Tulip4 Tulip4
Thi thiên 135:15-18

15 Hình tượng của các dân bằng bạc và bằng vàng, Là công việc tay loài người làm ra.

16 Hình tượng có miệng mà không nói, Có mắt mà chẳng thấy,

17 Có tai mà không nghe, Và miệng nó không hơi thở.

18 Phàm kẻ nào làm hình tượng, và nhờ cậy nơi nó, Ðều giống như nó.

Psalms 135:15-18

15 The idols of the nations are silver and gold,
   made by human hands.

16 They have mouths, but cannot speak,
   eyes, but cannot see.

17 They have ears, but cannot hear,
   nor is there breath in their mouths.

18 Those who make them will be like them,
   and so will all who trust in them.Admire Admire Admire
1 Cô rinh tô 10:14

14 Hỡi kẻ yêu dấu của tôi, vậy nên hãy tránh khỏi sự thờ lạy hình tượng.

1 Corinthians 10:14

14 Therefore, my dear friends, flee from idolatry.Tulip4 Tulip4 Tulip4
Giê rê mi 11:9-17


9 Ðức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: Trong người Giu-đa và trong dân cư Giê-ru-sa-lem có kẻ đã lập mưu bạn nghịch.

10 Chúng nó quay về sự tội ác của tổ tiên mình, là kẻ đã chẳng khứng nghe lời ta, và theo các thần khác đặng hầu việc. Nhà Y-sơ-ra-ên với nhà Giu-đa đã phạm giao ước mà ta đã lập cùng tổ phụ chúng nó.

11 Vậy nên, Ðức Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta sẽ khiến tai nạn đổ trên chúng nó, không thể tránh được; chúng nó sẽ kêu đến ta, những ta chẳng thèm nghe.

12 Bấy giờ, các thành của Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem sẽ đi kêu cầu các thần mà mình vẫn dâng hương; nhưng các thần ấy sẽ không cứu chúng nó trong khi hoạn nạn đâu.

13 Hỡi Giu-đa, ngươi có bao nhiêu thành, có bấy nhiêu thần; Giê-ru-sa-lem có bao nhiêu đường phố, các ngươi cũng lập bấy nhiêu bàn thờ cho vật xấu hổ, tức những bàn thờ đốt hương cho Ba-anh.

14 Vậy ngươi chớ cầu thay cho dân nầy; chớ vì chúng nó lên tiếng kêu cầu; vì khi chúng nó nhơn cớ hoạn nạn mà kêu đến ta, ta chẳng thèm nghe.

15 Kẻ yêu dấu của ta đã làm nhiều sự dâm loạn, và thịt thánh đã cất khỏi ngươi, còn đến trong nhà ta làm chi? mà ngươi còn lấy làm vui trong khi phạm tội.

16 Xưa Ðức Giê-hô-va vốn xưng nó là cây ô-li-ve xanh, trái tươi tốt đáng ưa! Nay có tiếng lớn inh ỏi, Ngài đốt lửa nơi cây ấy, những nhánh nó bị gãy.

17 Ðức Giê-hô-va vạn quân, là Ðấng đã vun trồng ngươi, nay đã phán định tai vạ nghịch cùng ngươi, vì cớ sự gian ác mà nhà Y-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa đã làm cho mình khi chọc giận ta bởi họ dâng hương cho Ba-anh.Jeremiah 11:9-17

9 Then the Lord said to me, “There is a conspiracy among the people of Judah and those who live in Jerusalem.


10 They have returned to the sins of their ancestors, who refused to listen to my words. They have followed other gods to serve them. Both Israel and Judah have broken the covenant I made with their ancestors.


11 Therefore this is what the Lord says: ‘I will bring on them a disaster they cannot escape. Although they cry out to me, I will not listen to them.


12 The towns of Judah and the people of Jerusalem will go and cry out to the gods to whom they burn incense, but they will not help them at all when disaster strikes.


13 You, Judah, have as many gods as you have towns; and the altars you have set up to burn incense to that shameful god Baal are as many as the streets of Jerusalem.’


14 “Do not pray for this people or offer any plea or petition for them, because I will not listen when they call to me in the time of their distress.


15 “What is my beloved doing in my temple
   as she, with many others, works out her evil schemes?
   Can consecrated meat avert your punishment?
When you engage in your wickedness,
   then you rejoice."


16 The Lord called you a thriving olive tree
   with fruit beautiful in form.
But with the roar of a mighty storm
   he will set it on fire,
   and its branches will be broken.


17 The Lord Almighty, who planted you, has decreed disaster for you, because the people of both Israel and Judah have done evil and aroused my anger by burning incense to Baal.


Admire Admire Admire
Phục truyền luật lệ ký 13:1-18


1 Nếu giữa ngươi có nổi lên một tiên tri hay là một kẻ hay chiêm bao làm cho ngươi một dấu kỳ hoặc phép lạ,

2 nếu dấu kỳ hoặc phép lạ nầy mà người đã nói với ngươi được ứng nghiệm, và người có nói rằng: Ta hãy đi theo hầu việ
c các thần khác mà ngươi chẳng hề biết,

3 thì chớ nghe lời của tiên tri hay là kẻ chiêm bao ấy, vì Giê-hô-va Ðức Chúa Trời các ngươi thử các ngươi, đặng biết các ngươi có hết lòng hết ý kính mến Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của các ngươi chăng.

4 Các ngươi phải theo Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của các ngươi, kính sợ Ngài, gìn giữ các điều răn Ngài, vâng nghe tiếng phán Ngài, phục sự Ngài và tríu mến Ngài.

5 Nhưng người ta phải giết tiên tri hay là kẻ chiêm bao ấy, vì hắn có giục dấy loạn cùng Giê-hô-va Ðức Chúa Trời các ngươi, (là Ðấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, chuộc các ngươi khỏi nhà nô lệ), đặng xô ngươi ra ngoài con đường của Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi đã chỉ cho ngươi đi. Ấy, ngươi sẽ diệt kẻ hung ác khỏi giữa mình là như vậy.

6 Khi anh em một mẹ với ngươi, hay là con trai, con gái ngươi, vợ yêu mến, hoặc bạn hữu thiết ngươi, giục ngươi cách mật nhiệm, mà rằng: Ta hãy đi hầu việc các thần khác, mà ngươi hay tổ phụ ngươi không biết,


7 tức là các thần của những dân tộc ở chung quanh, hoặc gần hay xa ngươi, từ đầu nầy của đất cho đến đầu kia,

8 thì chớ chịu theo nó, chớ khứng nghe nó. Mắt ngươi đừng thương tiếc nó; chớ động lòng xót xa mà che chở cho nó.

9 Ngươi hẳn phải giết nó, tay mình phải tra vào mình nó trước hết đặng giết đi; rồi kế sau tay của cả dân sự.

10 Phải ném đá cho nó chết, vì nó tìm thế giục ngươi xa cách Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, là Ðấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức khỏi nhà nô lệ.

11 Vậy, cả Y-sơ-ra-ên sẽ hay điều đó và sợ hãi, chẳng còn làm một việc ác dường ấy tại giữa ngươi nữa.

12 Khi ngươi nghe nói về một trong các thành mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi ở,

13 rằng có những kẻ gian tà từ giữa mình ra dụ dỗ dân thành đó, mà rằng: Ta hãy đi hầu việc các thần khác mà các ngươi không hề biết,

14 thì phải tìm kiếm, hỏi thăm, và tra xét cho kỹ càng. Bằng điều người ta nói là chân thật và quả quyết, và nếu một điều gớm ghiếc như vậy đã phạm giữa ngươi,

15 thì ngươi phải giết dân sự thành ấy bằng lưỡi gươm; phải dùng gươm tận diệt nó và mọi vật ở trong, luôn với súc vật của nó.

16 Ðoạn, ngươi phải gom hết thảy của cướp lại giữa phố thành, rồi đốt hết thành và hết mọi của cướp nó trước mặt Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, thì nó sẽ thành một đống hư tàn mãi mãi, không hề được cất lại nữa.

17 Phàm vật đáng tận diệt, chẳng nên còn gì dính lại mảy may nơi tay ngươi, để khi ngươi vâng theo tiếng của Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, gìn giữ các điều răn Ngài, mà ta truyền cho ngươi ngày nay, và làm điều ngay thẳng trước mặt Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi,

18 thì Ðức Giê-hô-va nguôi cơn giận Ngài, làm ơn cho, và đoái thương ngươi, khiến cho ngươi thêm nhiều lên, y như Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi.


Deuteronomy 13:1-181 If a prophet, or one who foretells by dreams, appears among you and announces to you a sign or wonder,

2 and if the sign or wonder spoken of takes place, and the prophet says, “Let us follow other gods” (gods you have not known) “and let us worship them,”

3 you must not listen to the words of that prophet or dreamer. The Lord your God is testing you to find out whether you love him with all your heart and with all your soul.

4 It is the Lord your God you must follow, and him you must revere. Keep his commands and obey him; serve him and hold fast to him.

5 That prophet or dreamer must be put to death for inciting rebellion against the Lord your God, who brought you out of Egypt and redeemed you from the land of slavery. That prophet or dreamer tried to turn you from the way the Lord your God commanded you to follow. You must purge the evil from among you.

6 “If your brother, the son of your mother, or your son or your daughter or the wife you embrace or your friend who is as your own soul entices you secretly, saying, ‘Let us go and serve other gods,’ which neither you nor your fathers have known,


7 some of the gods of the peoples who are around you, whether near you or far off from you, from the one end of the earth to the other,

8 you shall not yield to him or listen to him, nor shall your eye pity him, nor shall you spare him, nor shall you conceal him.

9 But you shall kill him. Your hand shall be first against him to put him to death, and afterward the hand of all the people.

10 You shall stone him to death with stones, because he sought to draw you away from the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery.

11 And all Israel shall hear and fear and never again do any such wickedness as this among you.

12 “If you hear in one of your cities, which the Lord your God is giving you to dwell there,

13 that certain worthless fellows have gone out among you and have drawn away the inhabitants of their city, saying, ‘Let us go and serve other gods,’ which you have not known,

14 then you shall inquire and make search and ask diligently. And behold, if it be true and certain that such an abomination has been done among you,

15 you shall surely put the inhabitants of that city to the sword, devoting it to destruction,
all who are in it and its cattle, with the edge of the sword.

16 You shall gather all its spoil into the midst of its open square and burn the city and all its spoil with fire, as a whole burnt offering to the Lord your God. It shall be a heap forever. It shall not be built again.

17 None of the devoted things shall stick to your hand, that the Lord may turn from the fierceness of his anger and show you mercy and have compassion on you and multiply you, as he swore to your fathers,

18 if you obey the voice of the Lord your God, keeping all his commandments that I am commanding you today, and doing what is right in the sight of the Lord your God.
Tulip4 Tulip4 Tulip4
tạm thời Vân để những đoạn Kinh thánh này lên cho các bạn coi ... để các bạn biết (nói có sách, mách có chứng)


i. những gì Vân nói , KHÔNG PHẢI Ý CUẢ VÂN , MÀ LÀ Ý CUẢ KINH THÁNH  Thumbs-up4


ii. có ai chống đối , thì cứ lôi Kinh thánh ra chữi tự do  .... i don't care ... vì Vân không phải là người đối diện trước sự phán xét của Chúa ... mà chính người nào chống đối Lời Chúa sẽ phải đối diện trước sự phán xét của Ngài  Tulip4

iii. cho các bạn đọc trước ... rồi Vân sẽ (từ từ)  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

- highlight những điễm chánh 

- coi có cần bổ túc thêm cho những đoạn Kinh thánh này không (vì Vân không muốn trích nó ra , rồi lại thiếu đầu , thiếu đuôi)

- và sẽ diễn giải từng cái , để giúp những bạn nào không hiểu được đoạn Kinh thánh đó muốn nói gì 


Thanks-sign-smiley-emoticon
nghe mục sư này giãng tiếng Việt về đề tài này nhá


Thờ hình tượng 


Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4
Pages: 1 2 3 4 5 6 7