VietBest

Full Version: Vững tin Lời Chúa
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4 5 6 7
[Image: a43e56fa089c561c227f794f4a694086.jpg]Châm ngôn 19:5

Chứng gian nào chẳng bị phạt; Và kẻ buông điều giả dối không sao thoát khỏi.
[Image: a13a038b1a3385aab3473e040672b355.jpg]


Thi thiên 9:12

12 Vì Ðấng báo thù huyết nhớ lại kẻ khốn cùng, Chẳng hề quên tiếng kêu của họ.
[Image: 9fe8f125e81e0b25e4e0b8b49002a75a.jpg]
[Image: main-qimg-d84a2ea4153382dc33a8bdb94a79a090]
[Image: For-the-wrath-of-God-is.jpg]


Rôma 1:18

18 Vả, cơn giận của Ðức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật.
[Image: 2+Thessalonians+1-9+The+Penalty+Of+Etern...on+red.jpg]


2 Tê sa lô ni ca 1:9

Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài,
[Image: Colossians+3-25+God+Is+No+Respecter+Or+P...yellow.jpg]


Cô lô se 3:25

25 Vì ai ăn ở bất nghĩa, sẽ lại chịu lấy sự bất nghĩa của mình không tây vị ai hết.
[Image: 32c14f75eda712c15a73836728de3517.jpg]


Châm ngôn 20:22

22 Chớ nói: Ta sẽ trả ác. Hãy chờ đợi Ðức Giê-hô-va, Ngài sẽ cứu rỗi con.


Chúa(Ngài) đâu có biết gây lộn!

...

Thankyou


Pages: 1 2 3 4 5 6 7