VietBest

Full Version: Cách nhìn từ Kinh thánh :)
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[Image: galatians-1-10.jpg]Không phải riêng gì 1 mình Vân nói đâu nha

đây là lời của Paul , tác giả của nhiều sách trong Tân ước
- Vân biết ... có nhiều members trong này , tự cho là mình "xàm, tào lao" 

NHƯNG CHUÁ TAKES THINGS SERIOUSLY , NGÀI KHÔNG XÀM , KHÔNG TÀO LAO
- Vân biết phong tục , tập quán con người thế này thế kia

KHÔNG CÓ NGHĨA , PHONG TỤC TẬP QUÁN ĐÓ LÀ ĐI ĐÚNG VỚI Ý CHUÁ

- Vân biết có nhiều người cho rằng .. họ chống đối Vân

NHƯNG VÂN CHỈ LÀ NGƯỜI ĐƯA CÁCH NHÌN TỪ KINH THÁNH RA THÔI .. BẠN KHÔNG CHỐNG ĐỐI VÂN .. THIỆT RA , BẠN ĐANG CHỐNG ĐỐI NHỮNG GÌ CHUÁ NÓI TRONG KINH THÁNH 

- Bạn nghĩ bạn dựa vào Mods , vào đám đông .. thì bạn sẽ chiến thắng Vân ??

NHƯNG BẠN QUÊN 1 ĐIỀU LÀ KHÔNG PHẢI BẠN ĐANG CHIẾN ĐẤU VỚI VÂN .. BẠN ĐANG CHIẾN ĐẤU VỚI CHUÁ .. ĐẤNG CÓ QUYỀN BAN PHƯỚC VÀ GIÁNG PHẠT LÊN ĐỜI SỐNG CHÚNG TA 


BẠN NGHĨ ... VỚI MODS .. VỚI ĐÁM ĐÔNG .. BẠN SẼ THẮNG CHUÁ ??   :thinking-face4: Face-with-rolling-eyes4

NÊN SUY NGHĨ LẠI ĐI   :thinking-face4: Face-with-rolling-eyes4

- Vân nói rồi .. những gì Vân đưa ra trong thread này , là .. CÁCH NHÌN TỪ KINH THÁNH 

nếu Vân đưa ra theo "cách nhìn của Vân" ... thì Vân sẽ chịu tội trước mặt Chúa   :78: :78:

nhưng nếu đây là "cách nhìn từ Kinh thánh" .. bạn chống đối , thì bạn chịu tội trước mặt Chúa .. không cần biết .. bạn là Mods .. hay băng đãng .. đối với Chúa .. bạn chỉ là cát bụi thôi  Hello
Cát bụi cuộc đời
[Image: 6a00d83454f2ec69e2022ad37f5cb5200c-800wi]
1. Con người không còn muốn nghe SỰ THẬT nữa, mà thích nghe những lời giả dối (myths)2 Ti mô thê 4:1-5


Ta ở trước mặt Ðức Chúa Trời và trước mặt Ðức Chúa Jêsus Christ là Ðấng sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết, nhơn sự đến của Ngài và nước Ngài mà răn bảo con rằng:


hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi.

Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành; những vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình,

bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn.

Nhưng con, phải có tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ, làm việc của người giảng Tin Lành, mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ.They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths.


[Image: 2-timothy-4-vs-3-4.jpg]
(2020-02-23, 06:24 PM)tuyetvan Wrote: [ -> ]Cát bụi cuộc đời
[Image: 6a00d83454f2ec69e2022ad37f5cb5200c-800wi]

Rồi..... .

Cát bụi cuộc đời....cái tên bị gạch ngang rồi....

Thiện tai thiện tai..... RIP

Hug
Chào Tuyết Vân, 

Tuyết Vân hãy trở vào thread của tôi delete những video mà TV đã xả rác trong đó  

Tuyết Vân cố ý tấn công những người người thờ hình tượng ông bà chúng tôi,  giờ tính sao ?

Nói đi