Nhớ Anh
#61


Reply
#62
Trách Anh


Baì Thơ em lụm on-line
Có ghi nguồn gốc, sao mà trách em
Em naò có biết làm thơ
Hôm nay em họa,vaì câu trách chàng

by Sugarbabe  
Fight Fight

Reply