Lời Chúa là ngọn đèn soi lối con đi
#1
Heart 
Hài Cốt đi rải có Tội không Cha? 

Shy
‘𝐒ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐠𝐢ố𝐧𝐠 𝐧𝐡ư 𝐦ộ𝐭 𝐜𝐨𝐧 𝐬ư 𝐭ử. 𝐁ạ𝐧 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐜ầ𝐧 𝐩𝐡ả𝐢 𝐛ả𝐨 𝐯ệ 𝐧ó. Để 𝐧ó 𝐪𝐮𝐚 đ𝐢. 𝐍ó 𝐬ẽ 𝐭ự 𝐯ệ.’ 

[Image: 198aa2499b024844f484fd87660bac17.jpg]

𝐇ã𝐲  𝐥𝐮ô𝐧 𝐥𝐮ô𝐧 𝐜ô𝐧𝐠 𝐛ố 𝐬ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐯à 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐜ả 𝐤𝐡𝐢 𝐧ó 𝐥ọ𝐭 𝐯à𝐨 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐠ườ𝐢 đ𝐢ế𝐜, 𝐜𝐡ú𝐧𝐠 𝐭a 𝐬ẽ 𝐡𝐨à𝐧 𝐭𝐡à𝐧𝐡 𝐜ô𝐧𝐠 𝐯𝐢ệ𝐜 𝐜ủ𝐚 𝐦ì𝐧𝐡.  

Innocent 
Reply
#2
Smiling-face-with-halo4
‘𝐒ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐠𝐢ố𝐧𝐠 𝐧𝐡ư 𝐦ộ𝐭 𝐜𝐨𝐧 𝐬ư 𝐭ử. 𝐁ạ𝐧 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐜ầ𝐧 𝐩𝐡ả𝐢 𝐛ả𝐨 𝐯ệ 𝐧ó. Để 𝐧ó 𝐪𝐮𝐚 đ𝐢. 𝐍ó 𝐬ẽ 𝐭ự 𝐯ệ.’ 

[Image: 198aa2499b024844f484fd87660bac17.jpg]

𝐇ã𝐲  𝐥𝐮ô𝐧 𝐥𝐮ô𝐧 𝐜ô𝐧𝐠 𝐛ố 𝐬ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐯à 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐜ả 𝐤𝐡𝐢 𝐧ó 𝐥ọ𝐭 𝐯à𝐨 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐠ườ𝐢 đ𝐢ế𝐜, 𝐜𝐡ú𝐧𝐠 𝐭a 𝐬ẽ 𝐡𝐨à𝐧 𝐭𝐡à𝐧𝐡 𝐜ô𝐧𝐠 𝐯𝐢ệ𝐜 𝐜ủ𝐚 𝐦ì𝐧𝐡.  

Innocent 
Reply
#3
[b]LỜI CHÚA[/b]

[b]PHÚC ÂM CHÚA NHẬT[/b]

14/07/2024

Chúa Nhật Tuần XV - Mùa Thường Niên

[Image: 451248232_816420023923038_80413074491674...e=66996199]Ca nhập lễ
Tv 16,15

Phần con đây,

nhờ sống công minh chính trực,

nên sẽ được trông thấy mặt Ngài ;

khi thức giấc,

được thoả tình chiêm ngưỡng thánh nhan.

Bài đọc 1
Am 7,12-15

Hãy đi làm ngôn sứ, tuyên sấm cho Ít-ra-en dân Ta.

Bài trích sách ngôn sứ A-mốt.

12 Ngày ấy, tư tế đền thờ Bết Ên là A-mát-gia nói với ông A-mốt : “Này thầy chiêm ơi, mau chạy về đất Giu-đa, về đó mà kiếm ăn, về đó mà tuyên sấm ! 13 Nhưng ở Bết Ên này, đừng có hòng nói tiên tri nữa, vì đây là thánh điện của quân vương, đây là đền thờ của vương triều.” 14 Ông A-mốt trả lời ông A-mát-gia : “Tôi không phải là ngôn sứ, cũng chẳng phải là người thuộc nhóm ngôn sứ. Tôi chỉ là người chăn nuôi súc vật và chăm sóc cây sung. 15 Chính Đức Chúa đã bắt lấy tôi khi tôi đi theo sau đàn vật, và Đức Chúa đã truyền cho tôi : “Hãy đi tuyên sấm cho Ít-ra-en dân Ta.”

Đáp ca
Tv 84,9ab và 10.11-12.13-14 (Đ. c.8)
Đ.Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa,
và ban ơn cứu độ cho chúng con.

9ab
Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán,
điều Chúa phán là lời chúc bình an
cho dân Người, cho kẻ trung hiếu.

10
Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ Chúa,
để vinh quang của Người
hằng chiếu toả trên đất nước chúng ta.
Đ.Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa,
và ban ơn cứu độ cho chúng con.

11
Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ,
hoà bình công lý đã giao duyên.

12
Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp,
công lý nhìn xuống tự trời cao.
Đ.Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa,
và ban ơn cứu độ cho chúng con.

13
Vâng, chính Chúa sẽ tặng ban phúc lộc
và đất chúng ta trổ sinh hoa trái.

14
Công lý đi tiền phong trước mặt Người,
mở lối cho Người đặt bước chân.
Đ.Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa,
và ban ơn cứu độ cho chúng con.

Bài đọc 2
Ep 1,3-14 

Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô.

3
Chúc tụng Thiên Chúa
là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.
Trong Đức Ki-tô,
từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc
cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần.

4
Trong Đức Ki-tô,
Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ,
để trước thánh nhan Người,
ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,
nhờ tình thương của Người.

5
Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người,
Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử
nhờ Đức Giê-su Ki-tô,

6
để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời,
ân sủng Người ban tặng cho ta
trong Thánh Tử yêu dấu.

7
Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra
chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi
theo lượng ân sủng rất phong phú của Người.

8
Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta
cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu.

9
Người cho ta được biết thiên ý nhiệm mầu :
thiên ý này là kế hoạch yêu thương
Người đã định từ trước trong Đức Ki-tô.

10
Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn
là quy tụ muôn loài trong trời đất
dưới quyền một thủ lãnh là Đức Ki-tô.
Cũng trong Đức Ki-tô,

11
Thiên Chúa là Đấng làm nên mọi sự
theo quyết định và ý muốn của Người,
đã tiền định cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp riêng
theo kế hoạch của Người,

12
để chúng tôi là những người đầu tiên
đặt hy vọng vào Đức Ki-tô,
chúng tôi ngợi khen vinh quang Người.

13
Trong Đức Ki-tô, cả anh em nữa
anh em đã được nghe lời chân lý
là Tin Mừng cứu độ anh em ;
vẫn trong Đức Ki-tô,
một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần,
Đấng Thiên Chúa đã hứa.

14
Thánh Thần là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta,
chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc,
để ngợi khen vinh quang Thiên Chúa.

Tung hô Tin Mừng
x. Ep 1,17-18

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Xin Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, soi trí mở lòng cho chúng ta thấy rõ, đâu là niềm hy vọng, mà ơn Người kêu gọi đem lại cho chúng ta. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng
Mc 6,7-13

Đức Giê-su bắt đầu sai các Tông Đồ đi rao giảng.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

7 Khi ấy, Đức Giê-su gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế. 8 Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy ; không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng ; 9 được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. 10 Người bảo các ông : “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. 11 Còn nơi nào người ta không đón tiếp và không nghe anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi đất dưới chân để tỏ ý cảnh cáo họ.” 12 Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. 13 Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.

Ca hiệp lễ
Tv 83,4-5 

Lạy Chúa Tể càn khôn,

là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ,

ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm,

cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt con

bên bàn thờ của Chúa.

Phúc thay người ở trong thánh điện

họ luôn luôn được hát mừng Ngài.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

SUY NIỆM PHÚC ÂM

Chúa Nhật, ngày 14.07.2024      

Đức Giêsu ban cho họ quyền trên bệnh tật và thần ô uế
Mc 6,7-13
7 Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ.


8 Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng;

9 được đi dép, nhưng không được mặc hai áo.

10 Người bảo các ông: “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi.

11 Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.”

12 Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối.13 Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.

Suy niệm:  Loại uy quyền và sức mạnh nào Chúa muốn bạn thực hành nhân danh Người? Ðức Giêsu đã ban cho các Tông đồ cả hai sức mạnh và uy quyền để rao giảng và hành động nhân danh Người. Người ra lệnh cho họ làm những việc Người đã làm – chữa lành, xua trừ ma quỷ, và rao giảng lời Chúa – Tin mừng mà họ nhận từ Ðức Giêsu. Khi Ðức Giêsu nói về sức mạnh và uy quyền, Người làm điều chưa hề nghe thấy trước đây. Người hòa hợp sức mạnh và uy quyền với tình yêu và sự khiêm tốn. “Thế gian” và “xác thịt” tìm kiếm sức mạnh cho lợi ích cá nhân. Ðức Giêsu dạy chúng ta sử dụng nó vì lợi ích cho tha nhân.

Tại sao Ðức Giêsu bảo các Tông đồ “ra đi nhẹ nhàng” chỉ một ít hoặc không có đồ dự phòng? “Tinh thần nghèo khó” giải thoát chúng ta khỏi sự tham lam và mối bận tâm về của cải và dành chỗ trống cho sự quan phòng của Thiên Chúa. Chúa muốn các môn đệ trông cậy vào Người chứ không phải vào chính họ. Người muốn hành động qua và trong mỗi người chúng ta để làm vinh danh Người. Bạn có sẵn sàng sử dụng sức mạnh và uy quyền Thiên Chúa muốn bạn hành động nhân danh Người không? Chúa trao phó cho chúng ta các ơn sủng và tài năng. Bạn có tha thiết dấn thân cho việc Chúa, để làm tất cả những gì Người truyền lệnh, và làm chứng cho chân lý và sức mạnh cứu độ của Người cho những ai được gởi tới cho bạn không?


Lạy Chúa Giêsu, xin hãy biến con thành máng thông ơn và tình yêu chữa lành của Chúa để người khác có thể tìm thấy sự sống và sự giải thoát trong Chúa. Xin giải thoát con khỏi tất cả sự quyến luyến để con có thể vui mừng theo đuổi những sự trên trời. Ước gì con trở thành nhân chứng cho Tin mừng trong lời nói và việc làm.


Smiling-face-with-halo4
‘𝐒ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐠𝐢ố𝐧𝐠 𝐧𝐡ư 𝐦ộ𝐭 𝐜𝐨𝐧 𝐬ư 𝐭ử. 𝐁ạ𝐧 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐜ầ𝐧 𝐩𝐡ả𝐢 𝐛ả𝐨 𝐯ệ 𝐧ó. Để 𝐧ó 𝐪𝐮𝐚 đ𝐢. 𝐍ó 𝐬ẽ 𝐭ự 𝐯ệ.’ 

[Image: 198aa2499b024844f484fd87660bac17.jpg]

𝐇ã𝐲  𝐥𝐮ô𝐧 𝐥𝐮ô𝐧 𝐜ô𝐧𝐠 𝐛ố 𝐬ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐯à 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐜ả 𝐤𝐡𝐢 𝐧ó 𝐥ọ𝐭 𝐯à𝐨 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐠ườ𝐢 đ𝐢ế𝐜, 𝐜𝐡ú𝐧𝐠 𝐭a 𝐬ẽ 𝐡𝐨à𝐧 𝐭𝐡à𝐧𝐡 𝐜ô𝐧𝐠 𝐯𝐢ệ𝐜 𝐜ủ𝐚 𝐦ì𝐧𝐡.  

Innocent 
Reply
#4
Heavy-black-heart4
‘𝐒ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐠𝐢ố𝐧𝐠 𝐧𝐡ư 𝐦ộ𝐭 𝐜𝐨𝐧 𝐬ư 𝐭ử. 𝐁ạ𝐧 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐜ầ𝐧 𝐩𝐡ả𝐢 𝐛ả𝐨 𝐯ệ 𝐧ó. Để 𝐧ó 𝐪𝐮𝐚 đ𝐢. 𝐍ó 𝐬ẽ 𝐭ự 𝐯ệ.’ 

[Image: 198aa2499b024844f484fd87660bac17.jpg]

𝐇ã𝐲  𝐥𝐮ô𝐧 𝐥𝐮ô𝐧 𝐜ô𝐧𝐠 𝐛ố 𝐬ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐯à 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐜ả 𝐤𝐡𝐢 𝐧ó 𝐥ọ𝐭 𝐯à𝐨 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐠ườ𝐢 đ𝐢ế𝐜, 𝐜𝐡ú𝐧𝐠 𝐭a 𝐬ẽ 𝐡𝐨à𝐧 𝐭𝐡à𝐧𝐡 𝐜ô𝐧𝐠 𝐯𝐢ệ𝐜 𝐜ủ𝐚 𝐦ì𝐧𝐡.  

Innocent 
[-] The following 1 user Likes duke's post:
  • mytheyeuco1
Reply
#5
9 NGÀY TĨNH TÂM VỚI CHÚA THÁNH THẦN

Tác giả: George E.Schulhoff A.H.S

[Image: 452342356_499388979415858_11642130557650...e=66A3F4EE]

TUẦN CỬU NHẬT ĐẦU TIÊN
Trước khi về trời, Chúa Giêsu truyền cho các Tông Đồ ở lại Giêrusalem chờ đợi “điều Cha Ngài đã hứa” và “mãnh lực từ Trời Ban” (Luca 24:49). Vâng lời Chúa, các Thánh Tông Đồ cùng với Đức Mẹ Maria thường xuyên họp mặt với nhau và không ngừng cầu nguyện cho đến ngày Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.

Đức Chúa Thánh Thần là “điều” Thiên Chúa Cha đã hứa. Ngài chính là “mãnh lực” từ trời ban.

Chuyện gì đã xảy ra tại phòng tiệc ly trong ngày lễ Ngũ Tuần?
Theo Kinh Thánh, tất cả các thánh Tông Đồ và anh chị em Kitô hữu đều được đầy ngập Đức Chúa Thánh Thần. Từ đó Nước Chúa lan tràn khắp nơi trên mặt địa cầu (Cv 1:14; 2:3-4).

Dựa trên biến cố lịch sử này, ra rút ra được điều gì? Thưa, một thực tại cực kỳ quan trọng mà những người đi theo Chúa Kitô không thể thiếu được. Đó là ai muốn làm việc tông đồ đắc lực và hiệu nghiệm nhằm mở mang Nước Chúa thì phải có “mãnh lực từ trời ban.” Người ấy phải có Đức Chúa Thánh Thần.

Đức Chúa Thánh Thần là nhu cầu thiết yếu cơ bản cho mỗi một Kitô hữu. Được Ngài chiếm hữu là điều kiện ắt có và đủ để làm chứng nhân cho Nước Trời. Không có Ngài ta chẳng làm được bất cứ điều gì. Không có Ngài ta không thể hiện hữu, sinh sống và họat động (Cv 17:28). Do đó, thiếu Đức Chúa Thánh Thần cũng như thiếu sinh khí. Bởi Ngài chính là Thần Khí tác sinh và Ngài duy trì mọi loài trong tồn tại.

Chín ngày Tĩnh Tâm sau đâu được linh hứng do Lời Chúa trong sách Công Vụ Tông Đồ 1:14 – 2:3-4. Chín ngày Tĩnh Tâm này là Tuần Cửu Nhật đầu tiên và căn bản gợi hứng cho các Tuần Cửu Nhật khác.

SẮC LỆNH TÒA THÁNH
Vào năm 1897, Đức Giáo Hoàng Lêô XIII ban hành một Tông Thư có tên Divinum Illud Munus. Trong Tông Thư này, Đức Thánh Cha nói về vai trò của Đức Chúa Thánh Thần trong công cuộc loan báo Tin Mừng. Ngài truyền cho toàn thể Giáo Hội hoàn vũ phải dành chín ngày trước Đại Lễ kính Đức Chúa Thánh Thần Hiện xuống để chuẩn bị tâm hồn và cầu nguyện.

Đức Thánh Cha mong muốn tất cả các tín hữu hiệp nhất trong lời cầu nguyện và nài xin Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống một lần nữa để canh tân đổi mới bộ mặt trái đất. Đồng thời, cũng cầu cho nhân loại nhận biết được ơn cứu độ nhờ quyền năng Đức Chúa Thánh Thần.

Tập sách nhỏ “Bắt đầu biết Chúa – Chín Ngày Tĩnh Tâm Với Đức Chúa Thánh Thần” rất thích hợp với thời đại chúng ta. Vì Chín Ngày Tâm Tình này sẽ giúp chúng ta nhận biết Đức Chúa Thánh Thần đích thân và dạy cho chúng ta biết cách phụng thờ Ngài.

Hỏi rằng vì sao chúng ta phải thờ phượng Đức Chúa Thánh Thần?
Thưa, vì Ngài là Thiên Chúa.
Đức Chúa Thánh Thần là Chúa Tể Càn Khôn. Ta phải tin kính Ngài.
Đức Chúa Thánh Thần là Đấng Ban Sự Sống. Ta phải tôn vinh Ngài.
Đức Chúa Thánh Thần Tác Sinh muôn vật muôn loài. Ta phải phụng thờ Ngài như ta phụng thờ Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.

Vậy, anh chị em chúng ta hãy cùng nhau đến thờ lạy Đức Chúa Thánh Thần trong Chín Ngày Tĩnh Tâm này.

Lời giới thiệu
Kính thưa anh chị em thân mến, ở đời này chẳng có một ai yêu mến anh chị em hơn Đức Chúa Trời Ngôi Ba. Thật vậy, không ai yêu thương chúng ta hơn Đức Chúa Thánh Thần.

Mỗi một người chúng ta ai nấy đều có kinh nghiệm yêu thương và biết thế nào là được yêu thương. Thế nhưng, tình yêu của chúng ta vẫn là tình yêu nhân loại, một thứ tình yêu tự nhiên. Còn tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu siêu nhiên. Tình yêu của chúng ta hữu hạn. Tình yêu Thiên Chúa vô hạn.

Chính Đức Chúa Trời Ngôi Ba tạo dựng nên anh chị em chúng ta. Có được như thế nào hòan toàn đều do Đức Chúa Thánh Thần tạo nên như vậy. Ngài muốn cho ta được hiện hữu, được sống và sống hạnh phúc. Do đó, Ngài muốn ta quen biết Ngài đích thân. Biết được Ngài, ta sẽ được hạnh phúc khôn cùng.

Đức Chúa Trời Ngôi Ba còn muốn ban cho ta tất cả mọi ân huệ của Ngài. Nhờ các ân huệ ấy, ta sẽ hiểu biết Ngài. Ngài muốn ban cho chúng ta ơn khôn ngoan vô hạn, ơn thông minh vô cùng và ơn hiểu biết vô tận. Ngài muốn khuyên bảo để chỉ dạy và ơn can đảm để ta làm chứng cho Tin Mừng. Ngài muốn làm cho ta dễ dàng đến gần Ngài và sống mật thiết với Ngài nên Ngài đã ban ơn đạo đức cho ta. Ngài muốn tác sinh trong ta một tình yêu dành riêng cho Ngài và tình yêu này sẽ làm thỏa mãn mọi ước nguyện cũng như phủ lấp mọi điều thiếu sót của ta.

Khi Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời Ngôi Hai, còn sống giữa con người trên thế gian này, các môn đệ Ngài rất an bình vui sướng. Vì thế, họ đã tự nguyện từ bỏ mọi sự ở đời để đi theo Ngài. Chỉ cần được ở gần Ngài là họ cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Ở với Chúa Giêsu, các môn đồ cũng cảm thấy an tâm. Hễ khi nào gặp khó khăn, họ biết chắc Ngài sẽ khuyên bảo và chỉ dạy họ cách giải quyết vấn đề. Chúa Giêsu hằng luôn có sẵn câu trả lời cho họ.

Các môn đồ của Chúa chưa từng nghe hoặc tìm thấy được một nguồn an ủi và khôn ngoan nào ở trên thế gian này như nơi Thầy của họ. Vì vậy, khi Chúa Giêsu phải từ biệt thế gian trở về cùng Thiên Chúa Cha, họ hết sức hoang mang lo lắng. Họ cảm thấy chơi vơi vì không còn thấy Thầy mình nữa. Thấu hiểu được nỗi lòng của các môn đệ nên Chúa Giêsu đã trấn an họ. Ngài hứa sẽ gởi một Đấng An Ủi cho họ. Ngài sẽ luôn ở cùng họ cũng như ở với tất cả các môn đệ của Chúa Giêsu sau này.

Khi Chúa Giêsu còn sống trên dương gian, người ta chỉ có thể động chạm đến Ngài, nhìn thấy Ngài và quen biết Ngài trong giới hạn của xác phàm con người. Tuy nhiên, một khi Chúa Giêsu sai cử Thánh Thần của Ngài xuống trên nhân loại, Ngài hiện diện với tất cả mọi người và mỗi một con người, mọi nơi mọi lúc trong trong Thần Khí Thánh của Ngài.

Vì vậy, có một thực tại mà ít ai nhận biết. Đó là Đức Chúa Thánh Thần hằng luôn chuyện trò với chúng ta trong tâm trí và lương tri. Ngài linh hứng ta với ngôn ngữ của cá nhân mỗi một người chúng ta. Ngài dùng lời lẽ, từ ngữ cũng như thói quen ăn nói của ta để thể hiện chính mình Ngài. Những tư tưởng cũng như linh hứng ấy phát xuất từ Đức Chúa Thánh Thần. Nhưng vì phát xuất một cách tự nhiên nên nếu tâm hồn nào thiếu nhạy cảm và trí khôn nào chưa yên tịnh, thì sẽ rất dễ dàng làm ngơ hoặc không nhận biết được sự hiện diện của Ngài.

Trong chín ngày tĩnh tâm sắp tới, ta sẽ bắt đầu làm quen với Đức Chúa Thánh Thần qua việc cầu nguyện, chiêm niệm, suy xét, thẩm định, kiểm điểm, hướng thiện, hình dung và lắng nghe.

Người biên soạn đã luyện tập phương pháp làm quen với Đức Chúa Thánh Thần này từ lúc lên năm tuổi cho đến ngày nay. Năm nay đã thọ được 76 cái xuân xanh. Người ấy đã nhiều lần cắt nghĩa cách thức kết hiệp với Đức Chúa Thánh Thần này cho những ai sẵn sàng mở lòng đón nhận những thực tại sau đây. Có nhiều người đã nhận thức được những thực tại ấy trong cuộc sống của họ và phải lấy làm ngạc nhiên vì thấy hiếm có ai được biết về Đức Chúa Thánh Thần như thế. Họ lấy làm lạ vì phương pháp phụng thờ và kết hợp với Đức Chúa Ngôi Ba này thật đơn giản nhưng chưa được nhiều người biết đến.

Đối với những ai đã được thọ giáo đích thân cùng với kẻ biên soạn, họ đã đạt được một mối tình mật thiết thẳm sâu với Đức Chúa Thánh Thần trong vòng vài tuần, vài tháng hoặc vài năm.

* * *
Anh chị em thân mến, cứ mỗi một ngày anh chị em hãy nghiền ngẫm những thực tại được trình bày cho anh chị em trong những trang sau đây. Nên suy niệm càng lâu càng tốt. Hãy đọc đi đọc lại TRANG SUY NIỆM trong ngày. Mỗi khi có một ý tưởng mới lạ trổi lên trong tâm trí, anh chị em hãy dừng lại mà suy xét. Đừng vội vàng, đừng hấp tấp. Hãy suy niệm cho tới khi nào hết ý thì mới thôi. Lúc ấy, anh chị em mới tiếp tục bước sang điểm khác.

Mục đích của chúng ta là “lắng nghe phản ứng của lòng mình” chớ không phải chỉ đọc lướt qua TRANG SUY NIỆM cho xong.

Anh chị em hãy cho phép mình tưởng tượng rằng không có thời gian. Vì trong Chúa, tương lai và dĩ vãng – hôm qua và ngày mai chỉ là một. Do đó, anh chị em được tự do, thong dong, thỏai mái tiến vào mối tình thân với Đức Chúa Thánh Thần.

Anh chị em hãy dẹp bỏ tính hiếu kỳ. Tức là tránh mở sang TRANG SUY NIỆM của ngày kế. Bởi vì trí óc con người tự bẩm tính đã thù ghét sự trống vắng, do đó anh chị em chúng ta có thói quen hay thâu lượm thêm tư tưởng và kiến thức mới để phủ đầy thời gian vô dụng cũng như sự trống vắng của tâm hồn mình. Chính sự hiếu động và ham biết này là con rắn độc giết hại đời sống chiêm niệm. Con rắn ấy là “kiến thức quá nhiều”.
Hãy nhớ rằng mục đích của chúng ta ở đây không phải là đi tìm tư tưởng mới và truy tầm câu trả lời cho các vấn đề nhân sinh. Mục đích ở đây cũng chẳng phải nhằm đọc sách đạo đức.

Không! Mục đích chính ở đây nhằm giúp ta bước vào mối tình thân mật với Đức Chúa Thánh Thần. Ta muốn quen biết Chúa, lắng nghe Chúa, cảm nghiệm Chúa và nên một trong Chúa.

Tập sách này không phải là một quyển sách kiến thức. Nhưng là một cảm nghiệm thâm giao hiểu biết. Chính Đức Chúa Trời Ngôi Ba sẽ đổ vào tâm trí anh chị em Lời Hằng Sống của Ngài.

LƯU Ý
Bảy ơn Đức Chúa Thánh Thần theo sách Giáo Lý Công Giáo gồm có Ơn Khôn Ngoan, Suy Biết, Lo Liệu, Sức Mạnh, Thông Hiểu, Đạo Đức, Kính Sợ Chúa.

Tuy nhiên, xin cho phép chúng tôi được dùng những từ ngữ đúng theo nghĩa của mạch văn. Thay vì gọi là Ơn Suy Biết chúng tôi sẽ gọi là Ơn Hiểu Biết (understanding). Ơn Lo Liệu sẽ là Ơn Khuyên Bảo (counsel). Ơn Sức Mạnh là Ơn Can Đảm (fortitude). Ơn Thông Hiểu là Ơn Thông Minh (knowledge). Còn tên gọi của các ơn khác vẫn giữ nguyên vẹn.

Đồng thời, cũng xin cho phép người biên soạn được tự do chuyện trò với quý anh chị em thể theo linh hứng của Đức Chúa Thánh Thần. Chữ “con” có nghĩa là “linh hồn” của anh chị em khi nói về người đọc.

Để thu nhận trọn vẹn những ơn ích của “CHÍN NGÀY TĨNH TÂM VỚI ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN”, xin đề nghị anh chị em đọc lại LỜI GIỚI THIỆU thường xuyên. I

I. TRANG SUY NIỆM NGÀY ĐẦU
THỜ LẠY!
Lạy Đức Chúa Thánh Thần, bây giờ con bắt đầu chín ngày tĩnh tâm với Chúa. Trước hết, con thú nhận rằng con không biết Chúa. Con có biết về Chúa qua những lời người khác nói. Người ta cho con biết Đức Chúa Cha là Đấng Tạo Hóa và Đức Chúa Con là Đấng Cứu Độ con. Hai Đấng ấy đã sai phái Ngài là Đức Chúa Trời Ngôi Ba đến với con. Ngài là Thánh Thần Thiên Chúa. Ngài đến để an ủi con, bênh vực con và thánh hóa con. Thế mà, con vẫn chưa quen biết Chúa. Chúa ơi, con rất muốn làm quen với Chúa. Con muốn biết Chúa đích thân. Lạy Chúa, xin giúp con nhận biết Chúa.

Giờ đây, lạy Đức Chúa Thánh Thần, con là (tên_____). Con kính thờ lạy Chúa.
VẬN KHÍ!
Hít vào: Làm dấu trên đầu:
NHÂN DANH CHÚA CHA giữ lại…
Thở ra: Làm dấu trên tim…
VÀ CHÚA CON để yên…
Hít vào: Làm dấu trên mình:
VÀ CHÚA THÁNH THẦN giữ lại…
Thở ra: Chắp tay: AMEN

Lạy Đức Chúa Thánh Thần, con thật lấy làm xấu hổ. Con xấu hổ vì Chúa đã ban cho con biết bao ơn lành mà con vẫn chưa quen biết Chúa. Con đã không dành thời giờ cho Chúa. Con không dành thời giờ để tìm hiểu Chúa và học cách mở lòng để đón nhận Chúa.

Giờ đây, con ước ao Chúa ban cho con ơn can đảm để con cương quyết và kiên trì giữ gìn mối tình thân với Chúa. Con muốn được Chúa làm bạn của con luôn mãi.

Lạy Chúa, con biết mình yếu đuối. Chúa cũng biết con có thiện chí và rất muốn làm nhiều điều tốt. Nhưng con vẫn không làm sao thực hiện được. Con thất bại hoài. Con thất bại nhiều vì con đã không nhận biết chỉ có một mình Chúa mới làm được những điều tốt lành ấy. Chỉ một mình Chúa mới có quyền ban cho con bảy ơn huệ thiêng liêng của Ngài và nhờ các ân huệ ấy con mới làm được những việc thiện.

Lạy Đức Chúa Thánh Thần, con tin rằng nhờ ơn cam đảm con sẽ có đủ sức mạnh và lòng kiên trì để hòan tất chín ngày tĩnh tâm này.
Lạy Đức Chúa Thánh Thần, xin hãy ban cho con ơn can đảm của Chúa để con tiếp tục chu toàn những điều con phải làm – nhất là hòan tất Tuần Cửu Nhật này.

(Dành ba (3) phút thinh lặng, lắng nghe và suy ngắm… Xong đọc kinh Đức Chúa Thánh Thần ở phía dưới)
HẾT NGÀY THỨ NHẤT

II TRANG SUY NIỆM NGÀY THỨ HAI
LỠ RỒI!
Lạy Đức Chúa Thánh Thần, con bị cám dỗ đọc qua Trang suy niệm của ngày thứ hai này. Thay vì dành thời gian lắng đọng tâm hồn và lắng nghe tiếng của Chúa, con lại nổi tính hiếu kỳ!
* * *
Thân lạy Đức Chúa Thánh Thần, con kính thờ lạy Chúa!
VẬN KHÍ!
Hít vào: Làm dấu trên đầu:
NHÂN DANH CHÚA CHA giữ lại…
Thở ra: Làm dấu trên tim…
VÀ CHÚA CON để yên…
Hít vào: Làm dấu trên mình:
VÀ CHÚA THÁNH THẦN giữ lại…
Thở ra: Chắp tay: AMEN

Lạy Chúa, con thường cho rằng mình hiểu biết nhiều nên không cần thầy linh hướng. Con không để cho Chúa dẫn dắt con bởi vì con không quen và không thích lắng nghe. Con đã quen sống trong tiếng ồn ào nên con không biết làm thế nào để lắng nghe Chúa. Thật sự, con cũng chưa biết mình có muốn lắng nghe những người từng trải chỉ dạy con cách lắng nghe tiếng Chúa hay không! Nguyện xin Chúa Thánh Thần ban cho con được lòng ước ao lắng nghe Chúa.

ĐÁNH THỨC!
Lạy Đức Chúa Thánh Thần, xin ban cho con ơn khuyên bảo. Xin Chúa nhắc nhủ con nhiều lần trong ngày hôm nay con cần phải chuyện trò với Chúa. Xin giúp con trò chuyện với Chúa. Xin giúp con trò chuyện với Chúa như với một người bạn.

Con biết Chúa ở khắp mọi nơi và Chúa cũng ở trong mọi thời. Nhưng xin Chúa giúp con xác tín thực tại ấy. Không những vậy, xin Chúa giúp con ý thức Chúa thật sự đang ở với con tại đây – ngay giờ phút này.

Với ơn khuyên bảo, xin nhắc cho con nhớ phải luôn tâm niệm những thực tại ấy mỗi một ngày trong suốt Tuần tĩnh tâm.

THÚC BÁCH!
Lạy Đức Chúa Thánh Thần, xin Chúa nhắc nhủ con tạ ơn Chúa luôn. Chúa đã ban cho con biết bao nhiêu ân huệ mà con thường quên lãng. Xin Chúa giúp con luôn nhớ đến những ân huệ ấy và không ngừng tạ ơn Chúa.

Ngài ban cho con ơn đức tin, ơn biết trông cậy và khả năng yêu thương. Con tạ ơn Chúa. Ngài ban cho con cơm ăn, áo mặc, nhà ở, ông bà, cha mẹ, bà con, bạn bè, những người thương con cũng như những người con thương. Con tạ ơn Chúa. Nhất là ngay bây giờ, Chúa cho con vẫn còn hít thở được bầu không khí sự sống. Con tạ ơn Chúa.

Lạy Chúa, Chúa hằng luôn hiện diện với con trong từng ân huệ ấy. Con xin tạ ơn Chúa.

Chúa ơi, xin đừng để con làm kẻ vô ơn bội nghĩa. Con không muốn giống như chín người phung hủi trong Thánh Kinh đã được Chúa chữa lành mà không biết quay trở lại với Chúa để tạ ơn Ngài.
Lạy Đức Chúa Thánh Thần, con tạ ơn Chúa. Con cảm tạ Chúa vô vàn.

(Dành ba (3) phút thinh lặng, lắng nghe và suy ngắm… Xong đọc kinh Đức Chúa Thánh Thần ở phía dưới)
HẾT NGÀY THỨ HAI

III. TRANG SUY NIỆM NGÀY THỨ BA

Thân lạy Đức Chúa Thánh Thần,
Con kính thờ lạy Chúa!
* * *
VẬN KHÍ!
Hít vào: Làm dấu trên đầu:
NHÂN DANH CHÚA CHA giữ lại…
Thở ra: Làm dấu trên tim…
VÀ CHÚA CON để yên…
Hít vào: Làm dấu trên mình:
VÀ CHÚA THÁNH THẦN giữ lại…
Thở ra: Chắp tay: AMEN

HIỂU CHƯA?
Lạy Chúa, con đội ơn Chúa đã ban cho con ơn hiểu biết. Chúa cho con hiểu được tầm quan trọng của việc tưởng nhớ đến Chúa trong hiện tại. Chúa cho con biết rõ con chỉ có một ngày trong đời để sống mà thôi. Ngày ấy chẳng phải là ngày hôm qua hay hôm kia. Cũng chẳng phải ngày mai hay ngày mốt. Con chỉ có thể sống và thật sự sống trong một ngày duy nhất ở đời. Đó là ngày hôm nay. Hôm nay, Chúa ở trong con và con ở trong Chúa. Con đội ơn Chúa vì ơn hiểu biết ấy.

Chúa còn cho con hiểu được rằng con có đọc hết những kiến thức trong tập sách nhỏ này thì cũng sẽ không thể nào mở ra được ngưỡng của ân sủng của Chúa.

Bây giờ, con mới bắt đầu biết rằng ơn hiểu biết đến với con từ nơi Chúa. Con biết rằng ơn hiểu biết chỉ đến với con khi nào con chịu dành thời giờ để lãnh lấy lời khuyên bảo của Chúa. Lạy Đức Chúa Thánh Thần, con tạ ơn Chúa vì sự hiểu biết này.

“ĐỪNG ĐỂ CON SA NGÔ
Lạy Đức Chúa Thánh Thần, xin Chúa đừng để con sa chước cám dỗ. Xin đừng thử thách con. Đừng ép con phải chứng minh lòng tin của con. Đừng bắt con phải chờ đợi Chúa nữa. Thêm một giây nữa cũng không được!

Lạy Chúa, con ước ao được cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa ngay bây giờ. Chỉ cần cảm biết được Chúa đang ở với con trong giây phút này thì chắc chắn đức tin của con sẽ tăng lên rất nhiều.

Lạy Đức Chúa Thánh Thần, con tin Chúa. Con tin Chúa đang hiện diện nơi đây ngay lúc này. Xin Chúa hãy phá tan mọi sự nghi ngờ trong con.
Lạy Chúa, con xin thú thật với Chúa. Nếu con chiều theo tính kiêu căng tự mãn thì con đã cho rằng con làm được Tuần Cửu Nhật đến ngày hôm nay, là do nỗ lực và ý chí của con.

Chúa ơi, xin giúp con hiểu biết rằng lý do duy nhất mà con vẫn tiếp tục tìm hiểu Chúa và suy niệm đến Ngày Thứ Ba của Chín Ngày Tĩnh Tâm, là nhờ ơn Chúa. Nhờ Chúa khuyên bảo và ban ơn can đảm nên con mới tĩnh tâm được đến ngày hôm nay.
Con tạ ơn Chúa hết lòng.

(Dành ba (3) phút thinh lặng, lắng nghe và suy ngắm… Xong đọc kinh Đức Chúa Thánh Thần ở phía dưới)
HẾT NGÀY THỨ BA

IV. TRANG SUY NIỆM NGÀY THỨ TƯ

Thân lạy Đức Chúa Thánh Thần,
Con kính thờ lạy Chúa!
* * *
VẬN KHÍ!
Hít vào: Làm dấu trên đầu:
NHÂN DANH CHÚA CHA giữ lại…
Thở ra: Làm dấu trên tim…
VÀ CHÚA CON để yên…
Hít vào: Làm dấu trên mình:
VÀ CHÚA THÁNH THẦN giữ lại…
Thở ra: Chắp tay: AMEN

ĐỘC CHIẾM!
Lạy Đức Chúa Thánh Thần, khi con xét lại những gì đã xảy ra trong ba ngày qua, con bắt đầu nhận biết rằng đời sống của con sẽ dồi dào hơn biết mấy nếu con để cho Chúa chiếm lấy con hòan toàn.

Khả năng nhìn thấy sự vật như Chúa nhìn và nhìn thấy đến mức độ Chúa muốn cho con nhìn thấy, chính là ơn thông minh của Chúa.

Lạy Đức Chúa Thánh Thần, trời đất này có mấy ai đạt được đức thông minh của Chúa? Đức thông minh của Chúa quả thật siêu việt vô song và chỉ thuộc một mình Chúa mà thôi.

Chúa ơi, sao con lại phí tổn quá nhiều thời gian đi tìm kiếm những kiến thức về Chúa từ nơi thế gian trong khi đó, chính Chúa lại thao thức truyền ban cho con ơn thông minh của Ngài.

Lạy Chúa, con rất cần Ơn Thông Minh. Xin ban cho con ơn trọng ấy.
Chỉ cần con dành thời giờ lắng nghe Chúa, thì con sẽ được thông minh, sáng suốt.

Chúa ơi, con thú nhận rằng tiếng mời mọc của tiền tài, lạc thú, quyền thế, vinh dự và kiến thức hấp dẫn con hơn tiếng Chúa. Những thứ ấy vây quanh con mỗi một ngày trong đời sống. Ngay cả trong lúc này, chúng đang hoành hành và chi phối tâm hồn con. Tâm hồn con u muội vì chưa có Chúa làm chủ. Con chưa có ánh sáng chân lý của Chúa.

Lạy Chúa, sao con lại quá đam mê với những thứ chỉ là bùn bụi so với quyền năng vô cùng của Chúa?
Sao con lại dành quá nhiều thời giờ để tích trữ tiền của trong khi đó Chúa Giêsu hứa với con là Đức Chúa Cha đã lo liệu mọi sự cho con?
Lợi ích gì cho con khi con được cả thiên hạ mà không có được Chúa?
Sao con dành quá ít thời giờ để lắng nghe Chúa? Phải chăng vì con chưa tin đủ?
Lạy Đức Chúa Thánh Thần, xin ban cho con ơn thông minh để con được thấy. Lạy Chúa là Ánh Sáng Diệu Huyền, xin soi sáng và hướng dẫn con.

(Dành ba (3) phút thinh lặng, lắng nghe và suy ngắm… Xong đọc kinh Đức Chúa Thánh Thần ở phía dưới)
HẾT NGÀY THỨ TƯ

V TRANG SUY NIỆM NGÀY THỨ NĂM

Thân lạy Đức Chúa Thánh Thần,
Con kính thờ lạy Chúa!
* * *
VẬN KHÍ!
Hít vào: Làm dấu trên đầu:
NHÂN DANH CHÚA CHA giữ lại…
Thở ra: Làm dấu trên tim…
VÀ CHÚA CON để yên…
Hít vào: Làm dấu trên mình:
VÀ CHÚA THÁNH THẦN giữ lại…
Thở ra: Chắp tay: AMEN

THÁNH THIỆN!
Con ơi, có ai trên đời này dám tự xưng mình là Đấng tác tạo nên một linh hồn như Cha của con là Đấng ngự trên trời đã tạo dựng nên con không? Cha con không chỉ tạo nên linh hồn con mà còn vô vàn linh hồn khác nữa.

Có ai dám trả giá để mua chuộc một linh hồn tội lỗi và mang lại ơn cứu độ cho nó như Chúa Giêsu đã làm cho con không? Không những thế Người còn cứu chuộc vô vàn linh hồn khác nữa.

Ta là Ngôi Ba Chúa Trời. Cũng như không một ai có quyền năng tạo dựng một linh hồn, từ hư vô, ngoại trừ Thiên Chúa Cha và không một ai có quyền năng trả giá cứu chuộc một linh hồn, ngoại trừ Thiên Chúa Con, thì cũng không một ai ngoại trừ Ta là Thánh Thần Thiên Chúa có quyền năng thánh hóa con.

Con ơi, không một ai có thể giải thích, dạy dỗ hoặc ban cho con được các ân sủng của Ta như các ơn thông minh, hiểu biết, khuyên bảo, khôn ngoan, can đảm, đạo đức và kính sợ Thiên Chúa – ngoại trừ Ta.

Chỉ một mình ta mới thánh hóa con và thanh luyện con để con xứng đáng vào Nước Trời. Cho đến khi nào con mở lòng nhận lãnh các ân sủng này, thì Ta sẽ ban tặng con niềm an vui hạnh phúc triền miên ở đời này lẫn đời sau.
* * *
Con ơi, con hãy cho Ta một cơ hội. Con hãy tin vào Ta. Con hãy hỏi và Ta sẽ trả lời cho con …… (dừng lại) ………
* * *
Con có biết rằng chính Ta đã đặt vào lòng con những câu hỏi này không? Ta ban cho con những câu hỏi ấy để con đến với Ta.
Con hãy tiếp tục gẫm suy những câu hỏi ấy cho đến khi nào con nghe được câu trả lời từ nơi Ta. Con hãy tin tưởng Ta. Đừng nản chí mà bỏ cuộc. Hãy xin ơn can đảm. Ta muốn thấy lòng tin của con.

* * *
Con hỏi
Làm sao biết chắc được chính là Ta đang nói chuyện với con? Làm thế nào biết được Ta là Thánh Thần Thiên Chúa đang chuyện trò với con?

Con ơi, con hãy vũng dạ an lòng. Chỉ trong sự bình an và tín thác, con mới nhận biết được Ta hiện hữu. Hãy ở yên mà biết Ta hiện diện. Chỉ có Ta mới trả lời được cho con. Đừng bao giờ ngưng lắng nghe câu trả lời của Ta.

(Dành ba (3) phút thinh lặng, lắng nghe và suy ngắm… Xong đọc kinh Đức Chúa Thánh Thần ở phía dưới)
HẾT NGÀY THỨ NĂM

VI TRANG SUY NIỆM NGÀY THỨ SÁU

Thân lạy Đức Chúa Thánh Thần,
Con kính thờ lạy Chúa!
* * *
VẬN KHÍ!
Hít vào: Làm dấu trên đầu:
NHÂN DANH CHÚA CHA giữ lại…
Thở ra: Làm dấu trên tim…
VÀ CHÚA CON để yên…
Hít vào: Làm dấu trên mình:
VÀ CHÚA THÁNH THẦN giữ lại…
Thở ra: Chắp tay: AMEN

BAY BỔNG!
Con ơi, Ta muốn ban cho con một ơn. Nếu con chịu dành thời giờ lắng nghe Ta, Ta sẽ ban cho con ơn trọng này. Đó là ơn Đạo Đức. Với ơn này lúc nào con cũng muốn ở gần bên Ta. Nếu con biết dùng ơn ấy, con sẽ được vui mừng khôn tả. Con sẽ kết hiệp mật thiết với Ta và nên một với Ta. Con sẽ cảm nhận được niềm hoan hỉ khôn cùng mà lòng trí của con chưa từng cảm biết hay tưởng nghĩ đến.

Ơn đạo đức sẽ biến đổi tất cả mọi sự ở thế gian trở nên dễ dàng cho con. Cho dẫu là khó khăn, gian nan hay bệnh hoạn, tất cả mọi sự ấy sẽ nên dịu ngọt và êm ái cho con. Với ơn đạo đức con sẽ đắm chìm trong Ta, nhưng con sẽ không mất đi sự tự do của con. Trái lại, con càng được tự do thong dong hơn bao giờ hết.

Ta sẽ ban cho con đôi cánh phượng hoàng để con bay bổng. Con sẽ ở cùng Ta – và con sẽ ở trong Ta. Ta sẽ ban cho con vô vàn ơn lành, khôn kể. Con hãy biết trân trọng và tạ ơn Ta.

LẦM TO!
Con ơi, lúc nào con học biết được thế nào là thoát ly, thế nào là từ bỏ tất cả mọi điều làm con chia trí, thế nào là rủ sạch mọi đam mê bụi trần và con chỉ còn tưởng nghĩ đến một mình Ta mà thôi, thì lúc ấy con sẽ nếm được sự bình an.

Ta là Thiên Chúa của con. Ta là Thánh Thần Thiên Chúa hằng luôn cư ngụ trong linh hồn con. Ta là sự bình an của tâm hồn con.
Con ơi, con càng tưởng nghĩ nhiều đến Ta thì bình an của Ta ở trong con sẽ càng gia tăng sâu đậm.

Ta chính là sự bình an. Bình an của Ta bao phủ lấy con, thâm nhập vào con và thấm nhuần trong con. Con sẽ nhận biết được sự hiện diện của Ta qua sự bình an này.

Con ơi! Con đừng nhầm lẫn như nhiều người. Họ nghĩ rằng khoái lạc là bình an. Họ lầm to. Sự khoái lạc của thân xác không phải là bình an thật. Chỉ một mình Ta mới ban cho con được bình an chân thật trong linh hồn.

Con có thể tìm được những khoải cảm trong thân xác bằng nhiều cách như nghiện ngập, chè chén, nhục dục và tiền của. Tất cả những thứ này đều thuộc về xác thịt mà xác thịt thì hằng chống nghịch lại Ta. Con càng dung túng cho chúng thì linh hồn con càng chết đi dần mòn.

Con ơi, Ta muốn dạy cho con một cách đơn sơ để con nhận lãnh thêm ân sủng của Ta. Đó là con hãy biết ơn Ta và hãy tạ ơn Ta không ngừng. Lòng biết ơn sẽ mở tung ngưỡng cửa thiên đàng và Ta sẽ tuôn đổ muôn vàn ơn lành xuống trên con.

Cũng như con yêu chuộng những kẻ biết ơn con và con muốn tặng thêm cho họ những gì con có – Ta cũng thế. Con càng biết ơn Ta bao nhiêu thì Ta lại càng ban thêm ơn lành cho con bấy nhiêu.

(Dành ba (3) phút thinh lặng, lắng nghe và suy ngắm… Xong đọc kinh Đức Chúa Thánh Thần ở phía dưới)
HẾT NGÀY THỨ SÁU

VII TRANG SUY NIỆM NGÀY THỨ BẢY

Thân lạy Đức Chúa Thánh Thần,
Con kính thờ lạy Chúa!
* * *
VẬN KHÍ!
Hít vào: Làm dấu trên đầu:
NHÂN DANH CHÚA CHA giữ lại…
Thở ra: Làm dấu trên tim…
VÀ CHÚA CON để yên…
Hít vào: Làm dấu trên mình:
VÀ CHÚA THÁNH THẦN giữ lại…
Thở ra: Chắp tay: AMEN

KHÁI QUÁT!
Con ơi, hôm nay Ta muốn mặc khải cho con một chân lý. Con có biết rằng Ta tạo dựng nên linh hồn con để nó thuộc về Ta không?

Linh hồn con luôn luôn bị thu hút vào Ta như sắt vụ bị nam châm thu hút. Ta đã dựng nên trong linh hồn con một nỗi khao khát chính mình Ta.
Con ơi, nếu con không dành thời giờ để lắng nghe Ta, thì lòng trí con sẽ trở nên hoang mang bối rối như biết bao người không chịu lắng nghe Ta.

Những kẻ hoang mang bối rối ấy cố tìm cách làm thỏa mãn nỗi khao khát chính mình Ta. Họ phủ lấp vào cơn khao khát ấy với những thứ á phiện – rượu chè – nhục dục – tiền của – quyền hành – danh vọng để làm quên đi cơn dằn vặt tâm hồn và làm cho cơ thể của họ được sảng khóai. Nhưng họ chỉ được thoải mái trong chốc lát mà thôi. Rồi nỗi khát khao ấy lại càng kêu gào hành hạ họ nhiều hơn nữa.

Con ơi, đó không phải là sự bình an Ta muốn ban cho con.
Kẻ hoang mang bối rối không thể phân biệt được đâu là sự sảng khoái của thể xác và đâu là sự bình an của linh hồn.

Kẻ hoang mang bối rối thường hay cứng lòng không chịu lắng nghe Ta. Nhưng Ta vẫn tôn trọng nó. Vì Ta đã ban cho nó cũng như tất cả mọi con người trên địa cầu này quyền tự do. Mỗi một linh hồn đều có quyền tự do chọn nghe theo Ta hoặc chống đối Ta. Nó có quyền chọn nhìn nhận Ta là Đấng Tạo Dựng nên nó hoặc chối bỏ Ta là Thiên Chúa của nó.

Con ơi, nếu con tập lắng nghe Ta thì Ta sẽ xua đuổi khỏi lòng con mọi nỗi lo âu sợ hãi. Ta sẽ cất đi khỏi tâm trí con sự hoang mang bối rối. Ta sẽ diệt trừ mọi nỗi nghi nan và căng thẳng trong con. Ta sẽ ban cho con sự bình an của Ta.

Lòng trí con và hồn xác con sẽ được no thỏa thật sự. Linh hồn con thuộc về Ta. Vì Ta đã dựng nên con chỉ cho một mình Ta mà thôi.
Con ơi, Ta đã trao ban cho con ý chí tự do. Con hãy dùng quyền tự do của con mà chọn Ta. Hãy chọn dâng hiến quyền tự do của con cho Ta. Hãy lãnh lấy thánh ý của Ta làm sự tự do của con. Hãy làm theo thánh ý của Ta thì con sẽ được tự do chân thật.

(Dành ba (3) phút thinh lặng, lắng nghe và suy ngắm… Xong đọc kinh Đức Chúa Thánh Thần ở phía dưới)
HẾT NGÀY THỨ BẢY

VIII TRANG SUY NIỆM NGÀY THỨ TÁM

Thân lạy Đức Chúa Thánh Thần,
Con kính thờ lạy Chúa!
* * *
VẬN KHÍ!
Hít vào: Làm dấu trên đầu:
NHÂN DANH CHÚA CHA giữ lại…
Thở ra: Làm dấu trên tim…
VÀ CHÚA CON để yên…
Hít vào: Làm dấu trên mình:
VÀ CHÚA THÁNH THẦN giữ lại…
Thở ra: Chắp tay: AMEN

SỢ CHÚA?
Lạy Đức Chúa Thánh Thần, hôm nay, con cảm nhận được rằng không có giây phút nào ở trên đời này con được hạnh phúc thỏa thuê hơn lúc con nhận lãnh bảy ân huệ thiêng liêng của Chúa. Chỉ có bảy ân sủng của Chúa mới làm cho con được no thỏa.

Lạy Đức Chúa Thánh Thần, lòng mến Chúa trong con mỗi ngày một tăng thêm khi con tập lắng nghe Chúa khuyên bảo con. Chúa làm cho con thông minh sáng suốt và hiểu biết hơn. Chúa ban cho con ơn can đảm và đạo đức và nhờ đó con yêu mến Chúa và muốn yêu Chúa nhiều hơn nữa.

Lạy Đức Chúa Thánh Thần, giờ đây con xin Chúa ban cho con ơn trọng này. Xin gia tăng trong con lòng lòng kính sợ Thiên Chúa. Xin làm cho con sợ mất Chúa và nhờ đó con sẽ không bao giờ dám làm mất lòng Chúa.

Xin cho con ơn kính sợ Chúa để tâm trí con được khôn ngoan. Xin cho con tự biết thân phận hư vô của mình và nhận biết quyền năng vô cùng của Chúa để con kính sợ, tùng phục và phụng thờ Chúa bằng chính cuộc sống của con.

Lạy Đức Chúa Thánh Thần, con cảm ơn Chúa vì tình yêu bao la Chúa dành riêng cho con từ muôn thuở. Con biết Chúa yêu con. Con tin chắc rằng không có một sự gì trong vũ trụ này có thể tách lìa con ra khỏi được tình yêu Chúa. Cho dù bệnh hoạn, tai ương, khổ đau, tật nguyền và ngay cả cái chết cũng không thể nào ngăn cản được Chúa thương yêu con.

Con biết Chúa yêu con vì chính Chúa đã tạo dựng nên con và ban cho con sự sống đời đời. Con biết chắc Chúa yêu con bởi con biết con. Con biết rằng cũng như con yêu quý những gì do chính tay con làm nên, thì Chúa cũng yêu mến những gì do tay Chúa tác thành. Chính Chúa đã tác thành nên con từ hư vô nên Chúa yêu con. Vì con là con của Chúa và tất cả những gì Chúa làm ra đều tốt đẹp. Lạy Chúa, con biết rằng cũng như con yêu quý những gì tốt đẹp, thì Chúa cũng yêu mến những gì thiện mỹ. Con biết Chúa yêu con vì chính Chúa đã tạo nên con thật tốt đẹp như hình ảnh Chúa.

Lạy Đức Chúa Thánh Thần, con nhận biết Chú chính là chân-thiện-mỹ nên Chúa hằng luôn yêu mến điều thiện hảo. Chúa yêu con vì con từ Chúa mà ra. Bởi Chúa yêu nên con mới có. Chúa yêu con nên con mới tồn tại.
Lạy Đức Chúa Thánh Thần, Con yêu mến Chúa. Con yêu mến Chúa vì Chúa yêu con trước.
Chúa ơi, Chúa càng yêu con, con càng trở nên thật, tốt và đẹp.
Lạy Đức Chúa Thánh Thần, con yêu mến Ngài.
- Con ơi, Ta chính là Tình Yêu Tuyệt Hảo. Con hãy để cho Ta yêu con.
(Dành ba (3) phút thinh lặng, lắng nghe và suy ngắm… Xong đọc kinh Đức Chúa Thánh Thần ở phía dưới)
HẾT NGÀY THỨ TÁM

IX TRANG SUY NIỆM NGÀY THỨ CHÍN

Thân lạy Đức Chúa Thánh Thần,
Con kính thờ lạy Chúa!
* * *
VẬN KHÍ!
Hít vào: Làm dấu trên đầu:
NHÂN DANH CHÚA CHA giữ lại…
Thở ra: Làm dấu trên tim…
VÀ CHÚA CON để yên…
Hít vào: Làm dấu trên mình:
VÀ CHÚA THÁNH THẦN giữ lại…
Thở ra: Chắp tay: AMEN

KHÔN THẬT!
Lạy Đức Chúa Thánh Thần, hôm nay là ngày cuối của Tuần Tĩnh Tâm. Tám ngày trước đây, Chúa hứa với con rằng hễ con mở lòng ra để lắng nghe Chúa, thì Chúa sẽ ban cho con những ân huệ cần thiết làm vui thỏa tâm hồn con. Lạy Chúa, hôm nay chỉ còn một ân huệ nữa mà con rất cần. Ân huệ này lại là ân huệ lớn lao nhất trong tất cả mọi ân huệ. Đó là ơn khôn ngoan.

Nhờ ơn khôn ngoan, con mới có khả năng điều khiển sáu ân huệ thiêng liêng Chúa đã ban cho con. Nhờ ơn khôn ngoan, con mới biết sử dụng các ân huệ ấy đúng thời, đúng nơi và đúng cách.

Lạy Đức Chúa Thánh Thần, Chúa cho con thấy rằng một đầu bếp khôn ngoan là một người biết tận dụng những món sẵn có để nấu thành thức ăn ngon. Người ấy khôn ngoan vì biết dùng những gia vị gì và dùng bao nhiêu – không nhiều quá hay ít quá nhưng chỉ vừa đủ. Cũng vậy, khả năng biết sử dụng mỗi một ân sủng của Chúa như ơn thông minh – hiểu biết- khuyên bảo – can đảm – đạo đức – kính sợ Thiên Chúa đúng hoàn cảnh, đúng thời điểm, đúng cách thức và đúng lòng người – ấy là ơn lớn lao nhất trong tất cả các ơn huệ của Chúa. Lạy Chúa, phải có ơn khôn ngoan thì con mới làm được như vậy.
Chúa ơi, xin Chúa ban cho con ơn khôn ngoan.

HOÀN TẤT KHỞI SỰ
KHỞI SỰ HOÀN TẤT
Lạy Đức Chúa Thánh Thần, hôm nay là ngày thứ chín. Tuần cửu nhật tôn kính Chúa đến đây sắp sửa hoàn tất. Chúa ơi, con phải nhìn nhận rằng nhờ ơn can đảm Chúa ban mà con bền đỗ cho đến ngày hôm nay. Nhờ ơn can đảm của Chúa mà con mới có đủ sức mạnh để tĩnh tâm cùng Chúa và lắng nghe Chúa trong những ngày qua một cách dễ dàng. Chính Chúa đã ban cho con lòng cương quyết để con bền chí cho đến cùng và đạt được mục đích tôn sùng Chúa. Chính Chúa là Đấng đã thúc đẩy con và linh hứng mọi việc con làm. Chỉ cần con dành thời giờ lắng nghe Chúa, thì con được bình an và can đảm. Con tạ ơn Chúa nhiều.

Lạy Chúa, với ơn thông minh, Chúa đã soi sáng cho con thấy thân phận cuộc đời con người. Con hứa sẽ dùng ơn này với hết khả năng của con để kiểm điểm lại cuộc sống từ lúc còn thơ bé cho đến ngày hôm nay. Con sẽ lắng nghe và xét lại những gì con đã làm, những lời con đã nói và những ý tưởng con đã suy tư trong những tháng ngày gần đây.

Lạy Đức Chúa Thánh Thần, con biết rằng Chúa sẽ cho con hiểu biết Chúa. Chúa cho con biết Chúa đã ở cùng con và ở gần con từng ngày trong suốt đời con mà con không hay biết. Chúa cho con biết Chúa đã ban cho con bảy ân sủng thiêng liêng của Chúa mà con đã vất đi vì con không đem ra sử dụng. Chúa còn cho con biết nhiều lần con đã sử dụng các ân sủng của Chúa và nhờ đó con đã thành đạt như lòng sở nguyện, thế nhưng con lại kiêu căng tự phụ cho rằng tất cả đều do một mình con làm nên.

Lạy Đức Chúa Thánh Thần, Chín Ngày Tĩnh Tâm với Chúa này đã hoàn tất. Nhưng không phải chấm dứt nơi đây. Chúa đã giúp con hoàn tất những gì Chúa khởi sự và con mới khởi sự bước vào mối tình thân với Chúa.
* * *
Lạy Đức Chúa Thánh Thần, con ước ao hiểu biết Chúa thêm nữa. Nhưng, lạy Chúa, con cần Chúa ban cho con ơn can đảm để con vững tin vào hiệu quả của chín ngày Tĩnh Tâm này. Chúa ơi, con muốn biết Chúa. Con muốn làm quen với Chúa. Con muốn biết Chúa nhiều hơn bởi vì con cần Chúa.
Lạy Đức Chúa Thánh Thần, trong chín ngày tĩnh tâm với Chúa vừa qua con cảm nhận được sự hiện diện của Chúa thật sự trong tâm hồn con. Nay con nhất quyết bám chặt lấy Chúa. Con sẽ không bao giờ để cho Chúa đi. Xin Chúa đừng lìa bỏ con. Con sẽ tiếp tục sống với Chúa. Con tiếp tục lắng nghe Chúa trong từng phút giây còn lại mà Chúa ban cho con ở thế gian này. Con tiếp tục tĩnh tâm Tuần Chín Ngày với Chúa suốt đời con.

Con mong muốn cho sự hiện diện của Chúa ngày càng gia tăng trong đời sống con thật nhiều. Lạy Đức Chúa Thánh Thần, xin hãy đến ở trong con. Xin Chúa hãy dùng thân thể con làm Đền Thờ của Chúa và linh hồn con làm cung thánh của Thiên Chúa Ba Ngôi. Xin hãy ở trong con luôn mãi. Xin làm cho tâm trí, xác hồn và tất cả mọi cảm nghĩ của con hoàn toàn quy hướng về Chúa.

Lạy Đức Chúa Thánh Thần, xin hãy đến. Hãy chiếm lấy con. Con phó dâng hoàn toàn cho Chúa. AMEN.
(Dành ba (3) phút thinh lặng, lắng nghe và suy ngắm… Xong đọc kinh Đức Chúa Thánh Thần ở phía dưới)
HẾT NGÀY THỨ CHÍN

KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN
(Lấy ý của Thánh Anphong Maria Ligôri)

Lạy Đức Chúa Thánh Thần, *
Đấng Phù Trợ linh thiêng, *
Là Cha Hiền con mọn, *
Đấng Ủi An kẻ phiền,*
Xin Ngài thương ngự đến *
Tỏ Thiên Nhan vinh hiển *
Xua bóng tối quỷ ma *
Ban bình an chan hòa. *
Lạy Thiên Chúa Ngôi Ba *
Đồng Thiên Tính Ngôi Cha *
Và Ngôi Lời Hằng Sống, *
Con cậy trông vững vàng. *
Nguyện xin Ngài thương ban *
Ơn cứu độ tuôn tràn *
Trên đoàn con tội lỗi *
Nay thật lòng sám hối. *
Ôi, Tình Yêu Tuyệt Đối, *
Xin thánh hóa linh hồn, *
Thanh tẩy tấm thân con. *
Và soi trí chữa lòng. *

Lạy Chúa Trời Nguồn Sống, *
Xin nhóm lên ngọn lửa *
Thiêu đốt giờ phút này *
Bừng cháy tình yêu Chúa. *
Lạy Tình Yêu chan chứa, *
Xin ủi an phù trợ *
Vì công nghiệp vô biên *
Chúa Giê-su nhân hiền. * AMEN.

TÓM KẾT
HÃY NHỚ!
ĐỪNG BAO GIỜ BỎ CUỘC.
ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN ĐÒI HỎI PHẢI CÓ ĐỨC TIN.
THỜI GIAN LÀ DO CON NGƯỜI SÁNG TẠO NÊN.
CHỈ CÓ MỘT NGÀY TRONG ĐỜI ĐỂ SỐNG – KHÔNG PHẢI HÔM QUA HAY NGÀY MAI NHƯNG LÀ HÔM NAY.
TRONG CHÚA KHÔNG CÓ THỜI GIAN – VÌ NGÀI VĨNH CỬU.
TUẦN CỬU NHẬT NÀY KHÔNG BAO GIỜ CẠN.
MỖI LẦN ANH CHỊ EM TĨNH TÂM VỚI TUẦN CỬU NHẬT NÀY, ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN SẼ SOI SÁNG THÊM CHO ANH CHỊ EM.
CẦU NGUYỆN LÀ CHUYỆN TRÒ VỚI CHÚA THÁNH THẦN.
VẤN ĐỀ LÀ KHI ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN NÓI, CHÚNG TA CÓ LẮNG NGHE NGÀI KHÔNG?

KINH TẬN HIẾN CHO ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN
Do Đức Hồng Y Mercier

Anh chị em thân mến, tôi xin tiết lộ cho anh chị em một bí quyết hầu giúp anh chị em nên thánh và tìm được hạnh phúc thật. Mỗi một ngày, anh chị em hãy dành ra năm phút thôi. Hãy dùng năm phút này để kiểm soát lại trí tưởng tượng của anh chị em. Hãy nhắm mắt lại – ngưng nhìn những cảnh vật bên ngoài. Hãy đóng tai lại – ngưng nghe những tiếng náo động của thế giới. Hãy trở về với nội tại tâm hồn của anh chị em. Rồi từ linh hồn của anh chị em là nơi đã được Thánh Tẩy bằng Thần Khí Thiên Chúa và cũng là Đền Thờ của Đức Chúa Thánh Thần, anh chị em hãy thân thưa với Ngài:

Lạy Đức Chúa Thánh Thần rất yêu dấu của linh hồn con, con YÊU MẾN Chúa. Xin Chúa hãy SOI SÁNG tâm trí con, DẪN DẮT con, YÊN ỦI con và TĂNG SỨC MẠNH cho con. Xin hãy tỏ cho con BIẾT con cần phải làm gì… Xin ban cho con CHỈ THỊ của Chúa. Con nguyện hứa sẽ TUÂN HÀNH tất cả mọi mệnh lệnh và ý muốn của Chúa trong con. Con nguyện lãnh lấy tất cả những gì Chúa cho phép xảy đến với con. Xin chỉ dạy con THÁNH Ý của Chúa. Lạy Đức Chúa Thánh Thần, con SUY PHỤC Chúa.

Nếu anh chị em làm theo những điều chỉ dẫn trên, bảo đảm cuộc đời anh chị em sẽ tuôn chảy dạt dào niềm an vui hạnh phúc. Anh chị em sẽ được bình an vô cùng ngày giữa cảnh gian lao thử thách. Ân sủng của Chúa Thánh Thần sẽ tuôn tràn xuống trên anh chị em và ban cho anh chị em sức mạnh để vượt qua mọi thử thách. Nhờ các ân sủng ấy, anh chị em sẽ đạt đến Cửa Thiên Đàng với một tâm hồn tràn ngập lửa yêu mến và công đức. Việc SUY PHỤC Đức Chúa Thánh Thần này chính là
BÍ QUYẾT NÊN THÁNH.

Imprimatur Francis J. Spellman, D.D.
Arehbishop of New York
Đọc kinh này 100 ngày sẽ được ơn Đại Xá.
Nihil : Edward J. Gratsch
February 13, 1997
Imprimatur: Most Reverend Carl K.
Moeddel, Vicar General and
Auxiliary Bishop of Cincinnati,
February 19, 1997
George E.Schulhoff A.H.S Lm. Michael Joseph Nguyễn Trường Luân, C.Ss.R. Soạn lại .
‘𝐒ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐠𝐢ố𝐧𝐠 𝐧𝐡ư 𝐦ộ𝐭 𝐜𝐨𝐧 𝐬ư 𝐭ử. 𝐁ạ𝐧 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐜ầ𝐧 𝐩𝐡ả𝐢 𝐛ả𝐨 𝐯ệ 𝐧ó. Để 𝐧ó 𝐪𝐮𝐚 đ𝐢. 𝐍ó 𝐬ẽ 𝐭ự 𝐯ệ.’ 

[Image: 198aa2499b024844f484fd87660bac17.jpg]

𝐇ã𝐲  𝐥𝐮ô𝐧 𝐥𝐮ô𝐧 𝐜ô𝐧𝐠 𝐛ố 𝐬ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐯à 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐜ả 𝐤𝐡𝐢 𝐧ó 𝐥ọ𝐭 𝐯à𝐨 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐠ườ𝐢 đ𝐢ế𝐜, 𝐜𝐡ú𝐧𝐠 𝐭a 𝐬ẽ 𝐡𝐨à𝐧 𝐭𝐡à𝐧𝐡 𝐜ô𝐧𝐠 𝐯𝐢ệ𝐜 𝐜ủ𝐚 𝐦ì𝐧𝐡.  

Innocent 
[-] The following 1 user Likes duke's post:
  • mytheyeuco1
Reply