Duke invest...?
#1
VỚI SỰ DÈ DẶT, duke chia sẻ tin này. Nếu Mod thấy không phù hợp, xin xoá.

Cảm Ơn Mod.

*******************************************************************************

𝗧𝗜𝗡 𝐊𝐇Ẩ𝐍 𝐯ề ĐẦ𝐔 𝐓Ư, 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐒𝐓𝐌𝐄𝐍𝐓- 𝗖𝗥𝗔𝗦𝗛 - 𝘁𝗵ờ𝗶 𝗸ỳ 𝗦𝗨𝗬 𝗦Ụ𝗣 𝗻ề𝗻 𝗸𝗶𝗻𝗵 𝘁ế 𝗠ỹ ĐÃ 𝗕Ắ𝗧 ĐẦ𝗨?!? 

𝗡ó 𝘀ẽ 𝗹à ...𝗺ộ𝘁 đ𝗶ề𝘂 𝘁ồ𝗶 𝘁ệ...???

𝗧𝗜𝗡 𝗧Ố𝗧: 𝗧𝗔𝗜 𝗡Ạ𝗡 𝗹à 𝘁𝗵ờ𝗶 đ𝗶ể𝗺 𝘁ố𝘁 𝗻𝗵ấ𝘁 để 𝗹à𝗺 𝗴𝗶à𝘂! 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁 𝗞𝗶𝘆𝗼𝘀𝗮𝗸𝗶 𝗰ả𝗻𝗵 𝗯á𝗼

𝗕ở𝗶 𝗠𝗲𝗱𝗲𝗲𝗮 𝗚.

𝗡𝗴à𝘆 𝟯 𝘁𝗵á𝗻𝗴 𝟱 𝗻ă𝗺 𝟮𝟬𝟮𝟰


[Image: 440788130_451900090682849_44765011172012...e=664033A9]

𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁 𝗞𝗶𝘆𝗼𝘀𝗮𝗸𝗶:
𝗛ỏ𝗶: 𝗖ó 𝗽𝗵ả𝗶 𝗻ề𝗻 𝗸𝗶𝗻𝗵 𝘁ế 𝗠ỹ đ𝗮𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝘁𝗵ờ𝗶 𝗸ỳ 𝗦𝗨𝗬 𝗦Ụ𝗣?
Đá𝗽: 𝗖ó. Đị𝗻𝗵 𝗻𝗴𝗵ĩ𝗮 𝘃ề 𝘀𝘂𝘆 𝘁𝗵𝗼á𝗶: 𝗺ộ𝘁 𝗻ề𝗻 𝗸𝗶𝗻𝗵 𝘁ế 𝗰ó 𝗺ứ𝗰 𝘁ă𝗻𝗴 𝘁𝗿ưở𝗻𝗴 𝗱ướ𝗶 𝗺ứ𝗰 𝘁𝗿𝘂𝗻𝗴 𝗯ì𝗻𝗵. 𝗡ó𝗶 𝗰á𝗰𝗵 𝗸𝗵á𝗰, 𝗻ề𝗻 𝗸𝗶𝗻𝗵 𝘁ế 𝗰ó 𝘁𝗵ể đ𝗮𝗻𝗴 𝘁ă𝗻𝗴 𝘁𝗿ưở𝗻𝗴 𝗻𝗵ư𝗻𝗴 𝗱ướ𝗶 𝗺ứ𝗰 𝘁𝗶ề𝗺 𝗻ă𝗻𝗴.


𝗡ề𝗻 𝗸𝗶𝗻𝗵 𝘁ế 𝗾𝘂ý 𝟰 𝗻ă𝗺 𝟮𝟬𝟮𝟯 𝘁ă𝗻𝗴 𝘁𝗿ưở𝗻𝗴 𝟯,𝟰%.
𝗡ề𝗻 𝗸𝗶𝗻𝗵 𝘁ế 𝗾𝘂ý 𝟭 𝗻ă𝗺 𝟮𝟬𝟮𝟰 𝘁ă𝗻𝗴 𝘁𝗿ưở𝗻𝗴 𝟭,𝟲%, 𝗰𝗵ư𝗮 đế𝗻 𝗺ộ𝘁 𝗻ử𝗮. 𝗦ẽ 𝗸𝗵ô𝗻𝗴 𝗽𝗵ả𝗶 𝗹à 𝗺ộ𝘁 𝗰𝘂ộ𝗰 𝗵ạ 𝗰á𝗻𝗵 𝗻𝗵ẹ 𝗻𝗵à𝗻𝗴. 


𝗧ì𝗺 𝗸𝗶ế𝗺 𝘀ự 𝘁𝗵ậ𝘁, 𝗰𝗵𝘂ẩ𝗻 𝗯ị 𝘃à 𝗰ẩ𝗻 𝘁𝗵ậ𝗻.

𝗞𝗵𝗶 𝘁𝗵ị 𝘁𝗿ườ𝗻𝗴 𝗿ơ𝗶 𝘃à𝗼 𝘁ì𝗻𝗵 𝘁𝗿ạ𝗻𝗴 𝗿ơ𝗶 𝘁ự 𝗱𝗼, 𝗻ỗ𝗶 𝘀ợ 𝗵ã𝗶 𝗴𝗶𝗮 𝘁ă𝗻𝗴—𝗻𝗵ư𝗻𝗴 ở 𝗻ơ𝗶 𝗻𝗵𝗶ề𝘂 𝗻𝗴ườ𝗶 𝗻𝗵ì𝗻 𝘁𝗵ấ𝘆 𝘁𝗵ả𝗺 𝗵ọ𝗮, 𝗻𝗴ườ𝗶 𝗸𝗵ô𝗻 𝗻𝗴𝗼𝗮𝗻 𝗹ạ𝗶 𝗻𝗵ì𝗻 𝘁𝗵ấ𝘆 𝗰ơ 𝗵ộ𝗶 𝘃à𝗻𝗴. Đâ𝘆 𝗹à 𝗰á𝗰𝗵 𝗯𝗶ế𝗻 𝘁ì𝗻𝗵 𝘁𝗿ạ𝗻𝗴 𝗵ỗ𝗻 𝗹𝗼ạ𝗻 𝘁à𝗶 𝗰𝗵í𝗻𝗵 𝗻𝗴à𝘆 𝗻𝗮𝘆 𝘁𝗵à𝗻𝗵 𝗰ơ 𝗵ộ𝗶 𝗴𝗶à𝘂 𝗰ó 𝗻𝗵ấ𝘁 𝗰ủ𝗮 𝗯ạ𝗻.


𝗧𝗿𝗼𝗻𝗴 𝘁𝗵ờ𝗶 đạ𝗶 𝗺à 𝗵ằ𝗻𝗴 𝘀ố 𝗱𝘂𝘆 𝗻𝗵ấ𝘁 𝗹à 𝘀ự 𝘁𝗵𝗮𝘆 đổ𝗶, 𝘀ự 𝘀𝘂𝘆 𝘁𝗵𝗼á𝗶 𝗴ầ𝗻 đâ𝘆 𝗰ủ𝗮 𝘁𝗵ị 𝘁𝗿ườ𝗻𝗴 đã 𝗴â𝘆 𝗿𝗮 𝗻𝗵ữ𝗻𝗴 𝗹à𝗻 𝘀ó𝗻𝗴 𝗰𝗵ấ𝗻 độ𝗻𝗴 𝘁𝗿ê𝗻 𝘁𝗼à𝗻 𝗰ầ𝘂, 𝗯á𝗼 𝗵𝗶ệ𝘂 𝘀ự 𝗸𝗵ở𝗶 đầ𝘂 𝗰ủ𝗮 đ𝗶ề𝘂 𝗺à 𝗻𝗵𝗶ề𝘂 𝗻𝗴ườ𝗶 𝗹𝗼 𝘀ợ 𝗹à 𝗺ộ𝘁 𝗰𝘂ộ𝗰 𝗸𝗵ủ𝗻𝗴 𝗵𝗼ả𝗻𝗴 𝘁à𝗶 𝗰𝗵í𝗻𝗵 𝗸𝗵ắ𝗰 𝗻𝗴𝗵𝗶ệ𝘁. 


𝗡𝗵ư𝗻𝗴 𝗴𝗶ữ𝗮 𝘀ự 𝗵ỗ𝗻 𝗹𝗼ạ𝗻 𝗻à𝘆 𝗰ó 𝗺ộ𝘁 𝗰ơ 𝗵ộ𝗶 𝘁𝗶ề𝗺 ẩ𝗻 𝗱à𝗻𝗵 𝗰𝗵𝗼 𝗻𝗵ữ𝗻𝗴 𝗮𝗶 đủ 𝗱ũ𝗻𝗴 𝗰ả𝗺 để 𝗻ắ𝗺 𝗯ắ𝘁 𝗻ó. 𝗕ố𝗶 𝗰ả𝗻𝗵 đ𝗮𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗮𝘆 đổ𝗶 𝘃à đã đế𝗻 𝗹ú𝗰 𝗽𝗵ả𝗶 𝗵à𝗻𝗵 độ𝗻𝗴. Đâ𝘆 𝗹à 𝗵ướ𝗻𝗴 𝗱ẫ𝗻 𝗱ứ𝘁 𝗸𝗵𝗼á𝘁 để 𝗯ạ𝗻 𝗸𝗵ô𝗻𝗴 𝗰𝗵ỉ 𝘀ố𝗻𝗴 𝘀ó𝘁 𝗺à 𝗰ò𝗻 𝗽𝗵á𝘁 𝘁𝗿𝗶ể𝗻 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝘁𝗵ờ𝗶 𝗸ỳ 𝗸𝗶𝗻𝗵 𝘁ế 𝗵ỗ𝗻 𝗹𝗼ạ𝗻 𝗵𝗶ệ𝗻 𝗻𝗮𝘆.

𝗛𝗶ể𝘂 𝗺ứ𝗰 độ 𝗻𝗴𝗵𝗶ê𝗺 𝘁𝗿ọ𝗻𝗴 𝗰ủ𝗮 𝘁ì𝗻𝗵 𝗵𝘂ố𝗻𝗴: 𝗩ụ 𝗞𝗜𝗡𝗛 𝗧Ế 𝗦𝗨𝗬 𝗦Ụ𝗣 Đ𝗔𝗡𝗚 𝗫Ả𝗬 𝗥𝗔...ở đâ𝘆


𝗧𝗵ậ𝘁 𝗱ễ 𝗱à𝗻𝗴 để 𝗯ị 𝗰𝘂ố𝗻 𝘃à𝗼 𝗻𝗵ữ𝗻𝗴 𝘁𝗶ê𝘂 đề 𝘃ề 𝗻𝗴à𝘆 𝘁ậ𝗻 𝘁𝗵ế 𝘃à 𝗰𝗵ì𝗺 đắ𝗺 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗵𝗼ả𝗻𝗴 𝗹𝗼ạ𝗻. 𝗡𝗵ư𝗻𝗴 𝗵ã𝘆 đố𝗶 𝗺ặ𝘁 𝘃ớ𝗶 𝘀ự 𝘁𝗵ậ𝘁 - 𝗰𝘂ộ𝗰 𝗸𝗵ủ𝗻𝗴 𝗵𝗼ả𝗻𝗴 đã 𝗯ắ𝘁 đầ𝘂 𝘃à 𝗻ó 𝘀ẽ 𝗿ấ𝘁 𝗸𝗵ó 𝗸𝗵ă𝗻. 𝗧𝘂𝘆 𝗻𝗵𝗶ê𝗻, đâ𝘆 𝗸𝗵ô𝗻𝗴 𝗽𝗵ả𝗶 𝗹à 𝗹ú𝗰 để 𝗿ú𝘁 𝗹𝘂𝗶. 𝗟ị𝗰𝗵 𝘀ử 𝗰𝗵𝗼 𝘁𝗵ấ𝘆 đố𝗶 𝘃ớ𝗶 𝗻𝗵ữ𝗻𝗴 𝗻𝗵à đầ𝘂 𝘁ư 𝗸𝗵ô𝗻 𝗻𝗴𝗼𝗮𝗻, 𝘀ự 𝘀ụ𝗽 đổ 𝗰ó 𝘁𝗵ể 𝗹à 𝗺ộ𝘁 𝘀â𝗻 𝗰𝗵ơ𝗶 𝗺𝗮𝗻𝗴 𝗹ạ𝗶 𝗹ợ𝗶 𝗻𝗵𝘂ậ𝗻. 𝗞𝗵𝗶 𝘁à𝗶 𝘀ả𝗻 𝗰𝗵ạ𝗺 đá𝘆, 𝗻𝗵ữ𝗻𝗴 𝗺ó𝗻 𝗵ờ𝗶 𝘁ố𝘁 𝗻𝗵ấ𝘁 𝘀ẽ 𝘅𝘂ấ𝘁 𝗵𝗶ệ𝗻, 𝗰𝗵í𝗻 𝗺𝘂ồ𝗶 để 𝗯ạ𝗻 𝗹ự𝗮 𝗰𝗵ọ𝗻.


𝗤𝘂𝘆 𝘁ắ𝗰 𝟭: 𝗞𝗵ô𝗻𝗴 𝗯ắ𝘁 𝗱𝗮𝗼 𝗿ơ𝗶
𝗞𝗵𝗶 𝗴𝗶á 𝗴𝗶ả𝗺 𝗺ạ𝗻𝗵, 𝘃𝗶ệ𝗰 𝗻𝗵ả𝘆 𝘃à𝗼 𝘃à 𝗰𝗵ộ𝗽 𝗹ấ𝘆 𝗻𝗵ữ𝗻𝗴 𝘁à𝗶 𝘀ả𝗻 𝗰ó 𝘃ẻ 𝗿ẻ 𝗹à đ𝗶ề𝘂 𝗿ấ𝘁 𝗵ấ𝗽 𝗱ẫ𝗻. 𝗡𝗵ư𝗻𝗴 𝗵ã𝘆 𝗻𝗵ớ: 𝗱𝗮𝗼 𝗿ơ𝗶 𝘃ẫ𝗻 𝗰ó 𝘁𝗵ể 𝗰ắ𝘁 đượ𝗰. Đừ𝗻𝗴 𝗯ị ả𝗻𝗵 𝗵ưở𝗻𝗴 𝗯ở𝗶 𝗴𝗶á 𝗰ả 𝗴𝗶ả𝗺 𝗺ạ𝗻𝗵. 𝗛ã𝘆 đợ𝗶 𝗰𝗵𝗼 đế𝗻 𝗸𝗵𝗶 𝗺ọ𝗶 𝗰𝗵𝘂𝘆ệ𝗻 𝗹ắ𝗻𝗴 𝘅𝘂ố𝗻𝗴 𝘃à 𝘁à𝗶 𝘀ả𝗻 𝗯ạ𝗻 đ𝗮𝗻𝗴 để 𝗺ắ𝘁 𝘁ớ𝗶 𝘁𝗵ự𝗰 𝘀ự 𝗯ị đị𝗻𝗵 𝗴𝗶á 𝘁𝗵ấ𝗽 𝘃à 𝗯ị 𝗯ỏ 𝗾𝘂𝗮. Đâ𝘆 𝗸𝗵ô𝗻𝗴 𝗽𝗵ả𝗶 𝗹à 𝗹ò𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗮𝗺—đó 𝗹à 𝗰𝗵𝗶ế𝗻 𝗹ượ𝗰.


𝗤𝘂𝘆 𝘁ắ𝗰 𝟮: 𝗧ự 𝗴𝗶á𝗼 𝗱ụ𝗰 𝗯ả𝗻 𝘁𝗵â𝗻 - 𝗛ã𝘆 𝗹ự𝗮 𝗰𝗵ọ𝗻 𝗺ộ𝘁 𝗰á𝗰𝗵 𝗸𝗵ô𝗻 𝗻𝗴𝗼𝗮𝗻 𝗻𝗴ườ𝗶 𝗺à 𝗯ạ𝗻 𝗵ọ𝗰 𝗵ỏ𝗶
𝗧𝗿𝗼𝗻𝗴 𝘁𝗵ờ𝗶 đạ𝗶 𝘁𝗵ô𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻, 𝗸𝗶ế𝗻 𝘁𝗵ứ𝗰 𝗹à 𝘀ứ𝗰 𝗺ạ𝗻𝗵. 𝗬𝗼𝘂𝗧𝘂𝗯𝗲 𝘃à 𝗰á𝗰 𝗻ề𝗻 𝘁ả𝗻𝗴 𝗸𝗵á𝗰 đ𝗮𝗻𝗴 𝗻𝗵ộ𝗻 𝗻𝗵ị𝗽 𝘃ớ𝗶 𝗰á𝗰 𝗰𝗵𝘂𝘆ê𝗻 𝗴𝗶𝗮 𝘃à 𝗻𝗴ườ𝗶 𝗰ố 𝘃ấ𝗻 𝘁ươ𝗻𝗴 𝗹𝗮𝗶. 𝗧𝘂𝘆 𝗻𝗵𝗶ê𝗻, đâ𝘆 𝗹à 𝗰𝗼𝗻 𝗱𝗮𝗼 𝗵𝗮𝗶 𝗹ưỡ𝗶.


Đố𝗶 𝘃ớ𝗶 𝟭 đạ𝗼 𝘀ư 𝗰𝗵â𝗻 𝗰𝗵í𝗻𝗵, 𝗰ó 𝘃ô 𝘀ố 𝗸ẻ 𝗴𝗶ả 𝘃ờ (nói dối, gian trá).


𝗛ã𝘆 𝗱à𝗻𝗵 𝘁𝗵ờ𝗶 𝗴𝗶𝗮𝗻 để 𝗽𝗵â𝗻 𝗯𝗶ệ𝘁 𝘁𝗿í 𝘁𝘂ệ 𝘁𝗵ự𝗰 𝘀ự 𝘃ớ𝗶 𝘁𝗶ế𝗻𝗴 ồ𝗻. Đắ𝗺 𝗰𝗵ì𝗺 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗹ờ𝗶 𝗱ạ𝘆 𝗰ủ𝗮 𝗻𝗵ữ𝗻𝗴 𝗻𝗵à 𝗹ã𝗻𝗵 đạ𝗼 đã đượ𝗰 𝗰𝗵ứ𝗻𝗴 𝗺𝗶𝗻𝗵 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗰á𝗰 𝗹ĩ𝗻𝗵 𝘃ự𝗰 𝗺à 𝗯ạ𝗻 𝗾𝘂𝗮𝗻 𝘁â𝗺—𝗯ấ𝘁 độ𝗻𝗴 𝘀ả𝗻, 𝗰𝗵ứ𝗻𝗴 𝗸𝗵𝗼á𝗻, 𝘁𝗵𝘂ế, 𝘃.𝘃.


𝗤𝘂𝘆 𝘁ắ𝗰 𝟯: 𝗧𝗵à𝗻𝗵 𝗹ậ𝗽 𝗰á𝗰 𝗹𝗶ê𝗻 𝗺𝗶𝗻𝗵 𝗺ớ𝗶
𝗛ã𝘆 𝘃â𝘆 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗵 𝗯ạ𝗻 𝘃ớ𝗶 𝗻𝗵ữ𝗻𝗴 𝗻𝗴ườ𝗶 𝗽𝗵ù 𝗵ợ𝗽 𝘃ớ𝗶 𝘁𝗵𝗮𝗺 𝘃ọ𝗻𝗴 𝘁à𝗶 𝗰𝗵í𝗻𝗵 𝘃à 𝘁𝗿í 𝘁𝘂ệ 𝗰ủ𝗮 𝗯ạ𝗻. 𝗛ã𝘆 𝘁𝗿á𝗻𝗵 𝘅𝗮 𝗻𝗵ữ𝗻𝗴 𝗻𝗴ườ𝗶 𝗰𝗵ơ𝗶 𝘁𝗿ò đổ 𝗹ỗ𝗶 𝗵𝗼ặ𝗰 𝗰𝗵ờ đợ𝗶 𝘀ự 𝗴𝗶ú𝗽 đỡ. 𝗞ế𝘁 𝗻ố𝗶 𝘃ớ𝗶 𝗻𝗵ữ𝗻𝗴 𝗰á 𝗻𝗵â𝗻 𝗰ó 𝗰ù𝗻𝗴 𝗰𝗵í 𝗵ướ𝗻𝗴, 𝗻𝗵ữ𝗻𝗴 𝗻𝗴ườ𝗶 𝘁𝗵á𝗰𝗵 𝘁𝗵ứ𝗰 𝗯ạ𝗻 𝗽𝗵á𝘁 𝘁𝗿𝗶ể𝗻 𝘃à 𝗻𝗵ữ𝗻𝗴 𝗻𝗴ườ𝗶 𝗽𝗵ù 𝗵ợ𝗽 𝘃ớ𝗶 𝘁ầ𝗺 𝗻𝗵ì𝗻 𝘁𝗵à𝗻𝗵 𝗰ô𝗻𝗴 𝗰ủ𝗮 𝗯ạ𝗻.


𝗤𝘂𝘆 𝘁ắ𝗰 𝟰: 𝗛ã𝘆 𝗹à ô𝗻𝗴 𝗰𝗵ủ 𝗰ủ𝗮 𝗰𝗵í𝗻𝗵 𝗯ạ𝗻 - 𝗕ắ𝘁 đầ𝘂 𝗺ộ𝘁 𝗰ô𝗻𝗴 𝘃𝗶ệ𝗰 𝗯ậ𝗻 𝗿ộ𝗻

𝗩ớ𝗶 𝘁𝗿í 𝘁𝘂ệ 𝗻𝗵â𝗻 𝘁ạ𝗼 đ𝗮𝗻𝗴 đị𝗻𝗵 𝗵ì𝗻𝗵 𝗹ạ𝗶 𝘁𝗵ị 𝘁𝗿ườ𝗻𝗴 𝘃𝗶ệ𝗰 𝗹à𝗺, 𝘃𝗶ệ𝗰 𝗹à𝗺 𝘁𝗿𝘂𝘆ề𝗻 𝘁𝗵ố𝗻𝗴 đ𝗮𝗻𝗴 𝘁𝗿ở 𝗻ê𝗻 𝗸é𝗺 𝗮𝗻 𝘁𝗼à𝗻 𝗵ơ𝗻. 𝗕â𝘆 𝗴𝗶ờ 𝗹à 𝘁𝗵ờ𝗶 đ𝗶ể𝗺 𝗵𝗼à𝗻 𝗵ả𝗼 để 𝗸𝗶ể𝗺 𝘀𝗼á𝘁 𝘃ậ𝗻 𝗺ệ𝗻𝗵 𝘁à𝗶 𝗰𝗵í𝗻𝗵 𝗰ủ𝗮 𝗯ạ𝗻. 𝗕ắ𝘁 đầ𝘂 𝗺ộ𝘁 𝗰𝘂ộ𝗰 𝘀ố𝗻𝗴 𝗵ố𝗶 𝗵ả 𝗯ê𝗻 𝗹ề. 𝗖𝗵𝗼 𝗱ù đó 𝗹à 𝗺ộ𝘁 𝗱𝗼𝗮𝗻𝗵 𝗻𝗴𝗵𝗶ệ𝗽 𝘁𝗿ự𝗰 𝘁𝘂𝘆ế𝗻 𝗻𝗵ỏ 𝗵𝗮𝘆 𝗺ộ𝘁 𝗱𝗼𝗮𝗻𝗵 𝗻𝗴𝗵𝗶ệ𝗽 đị𝗮 𝗽𝗵ươ𝗻𝗴, 𝘃𝗶ệ𝗰 𝘀ở 𝗵ữ𝘂 𝗱𝗼𝗮𝗻𝗵 𝗻𝗴𝗵𝗶ệ𝗽 𝗰ủ𝗮 𝗺ì𝗻𝗵 𝘀ẽ 𝗯ả𝗼 𝘃ệ 𝗯ạ𝗻 𝗸𝗵ỏ𝗶 𝗻𝗵ữ𝗻𝗴 𝗯𝗶ế𝗻 độ𝗻𝗴 𝗸𝗵ó 𝗹ườ𝗻𝗴 𝗰ủ𝗮 𝘁𝗵ị 𝘁𝗿ườ𝗻𝗴 𝘃𝗶ệ𝗰 𝗹à𝗺.

𝗤𝘂𝘆 𝘁ắ𝗰 𝟱: 𝗟ự𝗮 𝗰𝗵ọ𝗻 𝗻𝗵ữ𝗻𝗴 𝗻𝗴ườ𝗶 𝗰ố 𝘃ấ𝗻 𝗴𝗶ỏ𝗶
𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗲𝘁 𝘁𝗿à𝗻 𝗻𝗴ậ𝗽 𝗰á𝗰 𝗻𝗵à 𝗴𝗶á𝗼 𝗱ụ𝗰, 𝗻𝗵ư𝗻𝗴 𝗸𝗵ô𝗻𝗴 𝗽𝗵ả𝗶 𝘁ấ𝘁 𝗰ả đề𝘂 đượ𝗰 𝘁ạ𝗼 𝗿𝗮 𝗻𝗵ư 𝗻𝗵𝗮𝘂. 𝗛ã𝘆 𝗰𝗵ọ𝗻 𝗻𝗵ữ𝗻𝗴 𝗻𝗴ườ𝗶 𝗰ố 𝘃ấ𝗻 𝗰ó 𝘁𝗵à𝗻𝗵 𝘁í𝗰𝗵 𝘁𝗵à𝗻𝗵 𝗰ô𝗻𝗴 𝘃à 𝗰ó 𝘁𝗵ể đó𝗻𝗴 𝗴ó𝗽 𝘁𝗵ự𝗰 𝘀ự 𝗰𝗵𝗼 𝘀ự 𝗽𝗵á𝘁 𝘁𝗿𝗶ể𝗻 𝗰ủ𝗮 𝗯ạ𝗻.


𝗩í 𝗱ụ: 𝗵ã𝘆 𝗰â𝗻 𝗻𝗵ắ𝗰 𝘃𝗶ệ𝗰 𝗵ọ𝗰 𝗵ỏ𝗶 𝘁ừ 𝗻𝗵ữ𝗻𝗴 𝗰𝗵𝘂𝘆ê𝗻 𝗴𝗶𝗮 𝗻𝗵ư 𝗞𝗲𝗻 𝗠𝗰𝗘𝗹𝗿𝗼𝘆 𝘃ề 𝗯ấ𝘁 độ𝗻𝗴 𝘀ả𝗻, 𝗧𝗼𝗺 𝗪𝗵𝗲𝗲𝗹𝘄𝗿𝗶𝗴𝗵𝘁 𝘃ề 𝗰𝗵𝗶ế𝗻 𝗹ượ𝗰 𝘁𝗵𝘂ế, 𝗝𝗼𝗵𝗻 𝗠𝗮𝗰𝗚𝗿𝗲𝗴𝗼𝗿 𝘃ề 𝗰ổ 𝗽𝗵𝗶ế𝘂 𝘃à 𝗠𝗶𝗸𝗲 𝗠𝗮𝘂𝗰𝗲𝗹𝗹𝗶 𝘃ề 𝗻𝗵ữ𝗻𝗴 𝗵𝗶ể𝘂 𝗯𝗶ế𝘁 𝘀â𝘂 𝘀ắ𝗰 𝘃ề 𝗻𝗴à𝗻𝗵 𝗱ầ𝘂 𝗺ỏ.


𝗤𝘂𝘆 𝘁ắ𝗰 𝟲: 𝗞𝗵ô𝗻𝗴 𝘁𝗶ế𝘁 𝗸𝗶ệ𝗺 - Đầ𝘂 𝘁ư 𝘃à𝗼 𝗴𝗶á 𝘁𝗿ị 𝘁𝗵ự𝗰
𝗟ư𝘂 𝘁𝗿ữ 𝘁à𝗶 𝘀ả𝗻 𝗰ủ𝗮 𝗯ạ𝗻 𝗯ằ𝗻𝗴 𝘁𝗶ề𝗻 𝘁ệ 𝘁𝗿𝘂𝘆ề𝗻 𝘁𝗵ố𝗻𝗴 𝗹à 𝗺ộ𝘁 𝘁𝗿ò 𝗰𝗵ơ𝗶 𝘁𝗵𝘂𝗮 𝗰𝘂ộ𝗰. 𝗟ạ𝗺 𝗽𝗵á𝘁 𝗹à𝗺 𝘅ó𝗶 𝗺ò𝗻 𝗴𝗶á 𝘁𝗿ị 𝗰ủ𝗮 𝗰𝗵ú𝗻𝗴 𝗸𝗵ô𝗻𝗴 𝗻𝗴ừ𝗻𝗴. 𝗧𝗵𝗮𝘆 𝘃à𝗼 đó, 𝗵ã𝘆 𝗰𝗵𝘂𝘆ể𝗻 đổ𝗶 𝘁𝗶ề𝗻 𝗺ặ𝘁 𝘁𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗸𝗵𝗼ả𝗻 𝗰ủ𝗮 𝗯ạ𝗻 𝘁𝗵à𝗻𝗵 𝗰á𝗰 𝘁à𝗶 𝘀ả𝗻 𝗻𝗵ư 𝘃à𝗻𝗴, 𝗯ạ𝗰 𝘃à 𝘁𝗶ề𝗻 đ𝗶ệ𝗻 𝘁ử. 𝗡𝗢𝗧 𝗕𝗜𝗧𝗖𝗢i𝗡!!! 𝗡𝗢 𝗡𝗢 𝗡𝗢!!!!


Đâ𝘆 𝗸𝗵ô𝗻𝗴 𝗰𝗵ỉ 𝗹à 𝗻𝗵ữ𝗻𝗴 𝗹ự𝗮 𝗰𝗵ọ𝗻 𝘁𝗵𝗮𝘆 𝘁𝗵ế 𝗰𝗵𝗼 𝘁𝗶ề𝗻 đị𝗻𝗵 𝗱𝗮𝗻𝗵; 𝗰𝗵ú𝗻𝗴 𝗹à 𝗻𝗵ữ𝗻𝗴 𝗯𝗶ệ𝗻 𝗽𝗵á𝗽 𝗯ả𝗼 𝘃ệ 𝗰𝗵ố𝗻𝗴 𝗹ạ𝗶 𝘀ự 𝗺ấ𝘁 𝗴𝗶á 𝘁𝗵ườ𝗻𝗴 đ𝗶 𝗸è𝗺 𝘃ớ𝗶 𝘀ự 𝘀ụ𝗽 đổ 𝗰ủ𝗮 𝘁𝗵ị 𝘁𝗿ườ𝗻𝗴.


𝗞ế𝘁 𝗹𝘂ậ𝗻: 𝗛ã𝘆 𝗸𝗶ể𝗺 𝘀𝗼á𝘁 𝘃à 𝗯𝗶ế𝗻 𝘀ự 𝗰ố 𝗰ó 𝘁á𝗰 𝗱ụ𝗻𝗴 𝘃ớ𝗶 𝗯ạ𝗻


𝗩ụ 𝘁𝗮𝗶 𝗻ạ𝗻 𝗻à𝘆, 𝗴𝗶ố𝗻𝗴 𝗻𝗵ư 𝗺ọ𝗶 𝗰𝘂ộ𝗰 𝗸𝗵ủ𝗻𝗴 𝗵𝗼ả𝗻𝗴 𝘁𝗿ướ𝗰 đó, 𝘀ẽ 𝗾𝘂𝗮 đ𝗶. 

𝗖â𝘂 𝗵ỏ𝗶 đặ𝘁 𝗿𝗮 𝗸𝗵ô𝗻𝗴 𝗽𝗵ả𝗶 𝗹à 𝗹𝗶ệ𝘂 𝗻ó 𝗰ó đị𝗻𝗵 𝗵ì𝗻𝗵 𝗹ạ𝗶 𝘁𝗵ế 𝗴𝗶ớ𝗶 𝗵𝗮𝘆 𝗸𝗵ô𝗻𝗴? Mà 𝗹à 𝗹à𝗺 𝘁𝗵ế 𝗻à𝗼 𝗯ạ𝗻 𝗰ó 𝘁𝗵ể 𝘁ậ𝗻 𝗱ụ𝗻𝗴 𝗯𝗶ế𝗻 độ𝗻𝗴 𝗻à𝘆 để 𝘁ạ𝗼 𝗹ợ𝗶 𝘁𝗵ế 𝗰𝗵𝗼 𝗺ì𝗻𝗵. 𝗩ớ𝗶 𝗻𝗵ữ𝗻𝗴 𝗾𝘂𝘆 𝘁ắ𝗰 𝗻à𝘆, 𝗯ạ𝗻 𝗸𝗵ô𝗻𝗴 𝗰𝗵ỉ 𝗯ả𝗼 𝘃ệ 𝗰𝗵í𝗻𝗵 𝗺ì𝗻𝗵; 𝗯ạ𝗻 đ𝗮𝗻𝗴 𝗰𝗵𝘂ẩ𝗻 𝗯ị 𝗰𝗵𝗼 𝘀ự 𝘁𝗿ở 𝗹ạ𝗶 𝘁à𝗶 𝗰𝗵í𝗻𝗵 𝗹ớ𝗻 𝗻𝗵ấ𝘁 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗰𝘂ộ𝗰 đờ𝗶 𝗺ì𝗻𝗵.

𝗛ã𝘆 𝗯𝗶ế𝗻 𝘀ự 𝘀ụ𝗽 đổ 𝗰ủ𝗮 𝘁𝗵ị 𝘁𝗿ườ𝗻𝗴 𝗻à𝘆 𝘁𝗵à𝗻𝗵 đ𝗶ề𝘂 𝘁𝘂𝘆ệ𝘁 𝘃ờ𝗶 𝗻𝗵ấ𝘁 𝘁ừ𝗻𝗴 𝘅ả𝘆 𝗿𝗮 𝘃ớ𝗶 𝗯ạ𝗻 𝗯ằ𝗻𝗴 𝗰á𝗰𝗵 𝗰𝗵ủ độ𝗻𝗴, 𝗵𝗶ể𝘂 𝗯𝗶ế𝘁 𝘃à 𝗸𝗵ô𝗻𝗴 𝘀ợ 𝗵ã𝗶. 𝗧ươ𝗻𝗴 𝗹𝗮𝗶 𝘁𝗵𝘂ộ𝗰 𝘃ề 𝗻𝗵ữ𝗻𝗴 𝗻𝗴ườ𝗶 𝗰𝗵𝘂ẩ𝗻 𝗯ị 𝗻𝗴à𝘆 𝗵ô𝗺 𝗻𝗮𝘆, 𝘃ì 𝘃ậ𝘆 𝗵ã𝘆 𝘁𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗯ị 𝗰𝗵𝗼 𝗺ì𝗻𝗵 𝘀ự 𝗸𝗵ô𝗻 𝗻𝗴𝗼𝗮𝗻, 𝗰𝗵𝗶ế𝗻 𝗹ượ𝗰 𝘃à 𝗹ò𝗻𝗴 𝗱ũ𝗻𝗴 𝗰ả𝗺. 𝗛ã𝘆 𝗹ặ𝗻 𝘀â𝘂 𝘃à𝗼 𝘃ù𝗻𝗴 𝗻ướ𝗰 𝗵ỗ𝗻 𝗹𝗼ạ𝗻 𝗻à𝘆 𝘃à 𝘁𝗿ở 𝗻ê𝗻 𝗴𝗶à𝘂 𝗰ó 𝗵ơ𝗻 𝗯𝗮𝗼 𝗴𝗶ờ 𝗵ế𝘁.

𝗡𝗴𝘂ồ𝗻: @𝘁𝗵𝗲𝗥𝗲𝗮𝗹𝗞𝗶𝘆𝗼𝘀𝗮𝗸𝗶

𝗚𝗢𝗢𝗗 𝗟𝗨𝗖𝗞!!!  
[Image: emoji_u1f496.png]


WARNING NOTE: ĐÂY LÀ Ý KIẾN CÁ NHÂN. Riêng duke đã chuyển tất cả investment của mình từ mutual funds sang precious metal, sau khi đọc tin này.

duke không khuyên bạn cũng làm giống như mình. NÊN NHỚ ĐÂY LÀ RISK BẠN CÓ THỂ TAKE KHI ĐẦU TƯ TRONG BẤT CỨ LÃNH VỰC NÀO. duke chỉ chia sẻ với bạn, VÀ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM GÌ NẾU BẠN THAY ĐỔI Ý ĐỊNH ĐẦU TƯ CỦA MÌNH THEO duke!

Please Please Please

ĐỌC THÊM: https://news-by-ai.com/business/this-gol...iwQAvD_BwE
‘𝐒ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐠𝐢ố𝐧𝐠 𝐧𝐡ư 𝐦ộ𝐭 𝐜𝐨𝐧 𝐬ư 𝐭ử. 𝐁ạ𝐧 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐜ầ𝐧 𝐩𝐡ả𝐢 𝐛ả𝐨 𝐯ệ 𝐧ó. Để 𝐧ó 𝐪𝐮𝐚 đ𝐢. 𝐍ó 𝐬ẽ 𝐭ự 𝐯ệ.’ 

[Image: 198aa2499b024844f484fd87660bac17.jpg]

𝐇ã𝐲  𝐥𝐮ô𝐧 𝐥𝐮ô𝐧 𝐜ô𝐧𝐠 𝐛ố 𝐬ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐯à 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐜ả 𝐤𝐡𝐢 𝐧ó 𝐥ọ𝐭 𝐯à𝐨 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐠ườ𝐢 đ𝐢ế𝐜, 𝐜𝐡ú𝐧𝐠 𝐭a 𝐬ẽ 𝐡𝐨à𝐧 𝐭𝐡à𝐧𝐡 𝐜ô𝐧𝐠 𝐯𝐢ệ𝐜 𝐜ủ𝐚 𝐦ì𝐧𝐡.  

Innocent 
[-] The following 1 user Likes duke's post:
  • TiểuHồLy
Reply
#2
𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁 𝗞𝗶𝘆𝗼𝘀𝗮𝗸𝗶...

Tôi có đọc đôi bài ngắn của ông Kiyosaki hồi năm ngoái, nhưng không có ấn tượng lắm, và sau này ít để tâm đến những gì ông nói. Bạn Duke chắc có lầm lẫn gì rồi, ông ta vốn ủng hộ Bitcoin, khuyên mọi người mua nó, và ông còn tiên liệu rằng giá của Bitcoin có thể sẽ lên tới $300,000 USD trong năm 2024. 

Ông ta vốn đã từng dự đoán sáu, bảy lần gì đó là thị trường chứng khoán Mỹ sụp đổ, rơi vào khủng hoảng, nhưng mà trớt quớt. Mỗi khi ông dự đoán thì khuyên người ta mua vàng, bạc (gold và silver funds).
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#3
(2024-05-07, 07:54 PM)anattā Wrote: 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁 𝗞𝗶𝘆𝗼𝘀𝗮𝗸𝗶...

Tôi có đọc đôi bài ngắn của ông Kiyosaki hồi năm ngoái, nhưng không có ấn tượng lắm, và sau này ít để tâm đến những gì ông nói. Bạn Duke chắc có lầm lẫn gì rồi, ông ta vốn ủng hộ Bitcoin, khuyên mọi người mua nó, và ông còn tiên liệu rằng giá của Bitcoin có thể sẽ lên tới $300,000 USD trong năm 2024. 

Ông ta vốn đã từng dự đoán sáu, bảy lần gì đó là thị trường chứng khoán Mỹ sụp đổ, rơi vào khủng hoảng, nhưng mà trớt quớt. Mỗi khi ông dự đoán thì khuyên người ta mua vàng, bạc (gold và silver funds).

Bạn anattā,

Thị trường chứng khoán Mỹ (TTCK) thay đổi liên tục tuỳ theo tình hình kinh tế, địa chính trị & nhu cầu của toàn thế giới. Chuyện ông Robert Kiyosaki có ủng hộ Bitcoin trước kia cũng vẫn có thể thay đổi khi ông ta đã "bắt mạch" được những biến động của thị trường theo các khuynh hướng nói trên. 

Nhưng dự đoán của ông ta về sự sụp đổ của TTCK Mỹ rơi vào khủng hoảng theo bài trên duke S.T sẽ xảy ra (bởi vì duke đã theo dõi nguồn tin của nhà báo đặc biệt Medeea Greere từ lâu rồi). Wink

Xấu đẹp tuỳ người đối diện nhé bạn.  Biggrin
‘𝐒ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐠𝐢ố𝐧𝐠 𝐧𝐡ư 𝐦ộ𝐭 𝐜𝐨𝐧 𝐬ư 𝐭ử. 𝐁ạ𝐧 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐜ầ𝐧 𝐩𝐡ả𝐢 𝐛ả𝐨 𝐯ệ 𝐧ó. Để 𝐧ó 𝐪𝐮𝐚 đ𝐢. 𝐍ó 𝐬ẽ 𝐭ự 𝐯ệ.’ 

[Image: 198aa2499b024844f484fd87660bac17.jpg]

𝐇ã𝐲  𝐥𝐮ô𝐧 𝐥𝐮ô𝐧 𝐜ô𝐧𝐠 𝐛ố 𝐬ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐯à 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐜ả 𝐤𝐡𝐢 𝐧ó 𝐥ọ𝐭 𝐯à𝐨 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐠ườ𝐢 đ𝐢ế𝐜, 𝐜𝐡ú𝐧𝐠 𝐭a 𝐬ẽ 𝐡𝐨à𝐧 𝐭𝐡à𝐧𝐡 𝐜ô𝐧𝐠 𝐯𝐢ệ𝐜 𝐜ủ𝐚 𝐦ì𝐧𝐡.  

Innocent 
Reply
#4
Thời buổi này chuyên gia triết lý đầu tư gì gì đó lan toả trên mạng xã hội hơi bị nhiều, nên muốn làm gì phải cần có thời gian để thăm dò kỹ lưỡng trước sau, nếu được thì đầu tư mỗi chỗ một chút, lỡ có trục trặc thất bát xảy ra cũng không phải buồn lòng vì giọt mồ hôi nước mắt của mình làm ra. Ly cũng trải nghiệm qua chút đỉnh, đầu tư vào đâu cũng như một canh bạc vậy. Một khi xuống tay thì phải chắc chắn ít nhiều gom lợi nhuận, còn không thì cho mấy con nợ mượn tiền, gom vốn làm ăn, tạm gọi là trong cái lợi còn có tích cái phước ạh.

Anh Duke có chuyển khoản hay trading với đồng bitcoin chưa anh?
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#5
(2024-05-08, 04:32 AM)duke Wrote: Bạn anattā,

Thị trường chứng khoán Mỹ (TTCK) thay đổi liên tục tuỳ theo tình hình kinh tế, địa chính trị & nhu cầu của toàn thế giới. Chuyện ông Robert Kiyosaki có ủng hộ Bitcoin trước kia cũng vẫn có thể thay đổi khi ông ta đã "bắt mạch" được những biến động của thị trường theo các khuynh hướng nói trên. 

Nhưng dự đoán của ông ta về sự sụp đổ của TTCK Mỹ rơi vào khủng hoảng theo bài trên duke S.T sẽ xảy ra (bởi vì duke đã theo dõi nguồn tin của nhà báo đặc biệt Medeea Greere từ lâu rồi). Wink

Xấu đẹp tuỳ người đối diện nhé bạn.  Biggrin


Tôi đã nói bạn Duke có nhầm lẫn mà. Ông Kiyosaki vốn ủng hộ Bitcoin, và bây giờ vẫn thế. Cái tweet ông đăng hồi tuần truớc ngày 2 tháng 5, 2024, ông tuyên bố rằng "Crash has begun" (là mẫu tin bạn đăng bằng tiếng Việt của ông ở trên đó.) Ông khuyên "fan" của ông đừng giữ tiền mặt (cash), "don't save money", mà chờ cho thị trường cổ phiếu Mỹ xuống đậm thì mua gold, silver, Bitcoin. Ông vốn dĩ coi thường (khinh thị) các loại tiền lưu hành rộng rãi trên thị trường tiền tệ quốc tế hiện nay như US dollar, Euro, Yen, Peso, ông xem mấy loại tiền tệ này là FAKE MONEY. Ông cho rằng gold, silver, Bitcoin là "real money", giá trị của chúng sẽ tăng lên cao khi thị trường cổ phiếu Mỹ rơi vào khủng hoảng, market crash.

Tuy nhiên, ông chỉ tuyên bố khơi khơi thị trường tài chánh Mỹ bị rớt đậm, bad one, mà lại không đưa ra được lý do hay nguyên nhân gì khiến cho thị trường cố phiếu Mỹ xuống dốc thê thảm (bad). Các chuyên gia tài chánh hay đầu tư ở Mỹ, mỗi khi họ tiên đoán sự biến động xấu của thị trường chứng khoán Mỹ, thì họ nêu ra nguyên nhân, lý do. Chứ còn nóí khơi khơi như ông Kiyosaki thì chắc là cầu may rủi, nếu may mà thị trường chứng khoán Mỹ xuống giá đậm thì ông sẽ nổi tiếng, fan sẽ đông đảo thêm.

Bạn duke cho rằng Bitcoin vô giá trị nhưng không đưa ra lý lẽ là tại sao? Bạn cũng nói khơi khơi giống như Kiyosaki.

Thôi bây giờ đến phiên tôi giũ một quẻ xem thử có đúng được chút nào không. Tôi dự đoán là vài tuần hoặc vài tháng sắp đến đây, bạn Duke quay 180 độ, ủng hộ Bitcoin. Let's see.  2leluoi

Dĩ nhiên là phải có nguyên nhân gì đó tôi mới tiên liệu bạn Duke như vậy, chứ không nói suông, nói khơi khơi như bạn (về Bitcoin) và Kiyosaki (market crash).

Cheer trước 1 cái ...  Clinking-beer-mugs4
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#6
(2024-05-09, 10:19 AM)TiểuHồLy Wrote: Thời buổi này chuyên gia triết lý đầu tư gì gì đó lan toả trên mạng xã hội hơi bị nhiều, nên muốn làm gì phải cần có thời gian để thăm dò kỹ lưỡng trước sau, nếu được thì đầu tư mỗi chỗ một chút, lỡ có trục trặc thất bát xảy ra cũng không phải buồn lòng vì giọt mồ hôi nước mắt của mình làm ra. Ly cũng trải nghiệm qua chút đỉnh, đầu tư vào đâu cũng như một canh bạc vậy. Một khi xuống tay thì phải chắc chắn ít nhiều gom lợi nhuận, còn không thì cho mấy con nợ mượn tiền, gom vốn làm ăn, tạm gọi là trong cái lợi còn có tích cái phước ạh.

Anh Duke có chuyển khoản hay trading với đồng bitcoin chưa anh?

Anh không bao giờ trade Bitcoin. Bởi vì biết trước sau gì nó cũng vỡ to như cái đập TH.  Lol
‘𝐒ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐠𝐢ố𝐧𝐠 𝐧𝐡ư 𝐦ộ𝐭 𝐜𝐨𝐧 𝐬ư 𝐭ử. 𝐁ạ𝐧 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐜ầ𝐧 𝐩𝐡ả𝐢 𝐛ả𝐨 𝐯ệ 𝐧ó. Để 𝐧ó 𝐪𝐮𝐚 đ𝐢. 𝐍ó 𝐬ẽ 𝐭ự 𝐯ệ.’ 

[Image: 198aa2499b024844f484fd87660bac17.jpg]

𝐇ã𝐲  𝐥𝐮ô𝐧 𝐥𝐮ô𝐧 𝐜ô𝐧𝐠 𝐛ố 𝐬ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐯à 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐜ả 𝐤𝐡𝐢 𝐧ó 𝐥ọ𝐭 𝐯à𝐨 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐠ườ𝐢 đ𝐢ế𝐜, 𝐜𝐡ú𝐧𝐠 𝐭a 𝐬ẽ 𝐡𝐨à𝐧 𝐭𝐡à𝐧𝐡 𝐜ô𝐧𝐠 𝐯𝐢ệ𝐜 𝐜ủ𝐚 𝐦ì𝐧𝐡.  

Innocent 
[-] The following 1 user Likes duke's post:
  • TiểuHồLy
Reply
#7
(2024-05-09, 05:01 PM)anattā Wrote: Tôi đã nói bạn Duke có nhầm lẫn mà. Ông Kiyosaki vốn ủng hộ Bitcoin, và bây giờ vẫn thế. Cái tweet ông đăng hồi tuần truớc ngày 2 tháng 5, 2024, ông tuyên bố rằng "Crash has begun" (là mẫu tin bạn đăng bằng tiếng Việt của ông ở trên đó.) Ông khuyên "fan" của ông đừng giữ tiền mặt (cash), "don't save money", mà chờ cho thị trường cổ phiếu Mỹ xuống đậm thì mua gold, silver, Bitcoin. Ông vốn dĩ coi thường (khinh thị) các loại tiền lưu hành rộng rãi trên thị trường tiền tệ quốc tế hiện nay như US dollar, Euro, Yen, Peso, ông xem mấy loại tiền tệ này là FAKE MONEY. Ông cho rằng gold, silver, Bitcoin là "real money", giá trị của chúng sẽ tăng lên cao khi thị trường cổ phiếu Mỹ rơi vào khủng hoảng, market crash.

Tuy nhiên, ông chỉ tuyên bố khơi khơi thị trường tài chánh Mỹ bị rớt đậm, bad one, mà lại không đưa ra được lý do hay nguyên nhân gì khiến cho thị trường cố phiếu Mỹ xuống dốc thê thảm (bad). Các chuyên gia tài chánh hay đầu tư ở Mỹ, mỗi khi họ tiên đoán sự biến động xấu của thị trường chứng khoán Mỹ, thì họ nêu ra nguyên nhân, lý do. Chứ còn nóí khơi khơi như ông Kiyosaki thì chắc là cầu may rủi, nếu may mà thị trường chứng khoán Mỹ xuống giá đậm thì ông sẽ nổi tiếng, fan sẽ đông đảo thêm.

Bạn duke cho rằng Bitcoin vô giá trị nhưng không đưa ra lý lẽ là tại sao? Bạn cũng nói khơi khơi giống như Kiyosaki.

Thôi bây giờ đến phiên tôi giũ một quẻ xem thử có đúng được chút nào không. Tôi dự đoán là vài tuần hoặc vài tháng sắp đến đây, bạn Duke quay 180 độ, ủng hộ Bitcoin. Let's see.  2leluoi

Dĩ nhiên là phải có nguyên nhân gì đó tôi mới tiên liệu bạn Duke như vậy, chứ không nói suông, nói khơi khơi như bạn (về Bitcoin) và Kiyosaki (market crash).

Cheer trước 1 cái ...  Clinking-beer-mugs4

Tôi biết lý do nên mới chuyển tất cả mutual funds của mình qua precious metal.

Bạn hỏi tôi về nguyên nhân này, tôi không thể nói vì sẽ vi phạm luật của VB, bị ban nữa  Biggrin

Thiên cơ bất khả lậu!  Wink Sorry.
‘𝐒ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐠𝐢ố𝐧𝐠 𝐧𝐡ư 𝐦ộ𝐭 𝐜𝐨𝐧 𝐬ư 𝐭ử. 𝐁ạ𝐧 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐜ầ𝐧 𝐩𝐡ả𝐢 𝐛ả𝐨 𝐯ệ 𝐧ó. Để 𝐧ó 𝐪𝐮𝐚 đ𝐢. 𝐍ó 𝐬ẽ 𝐭ự 𝐯ệ.’ 

[Image: 198aa2499b024844f484fd87660bac17.jpg]

𝐇ã𝐲  𝐥𝐮ô𝐧 𝐥𝐮ô𝐧 𝐜ô𝐧𝐠 𝐛ố 𝐬ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐯à 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐜ả 𝐤𝐡𝐢 𝐧ó 𝐥ọ𝐭 𝐯à𝐨 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐠ườ𝐢 đ𝐢ế𝐜, 𝐜𝐡ú𝐧𝐠 𝐭a 𝐬ẽ 𝐡𝐨à𝐧 𝐭𝐡à𝐧𝐡 𝐜ô𝐧𝐠 𝐯𝐢ệ𝐜 𝐜ủ𝐚 𝐦ì𝐧𝐡.  

Innocent 
Reply
#8
(2024-05-09, 08:28 PM)duke Wrote: Tôi biết lý do nên mới chuyển tất cả mutual funds của mình qua precious metal.

Bạn hỏi tôi về nguyên nhân này, tôi không thể nói vì sẽ vi phạm luật của VB, bị ban nữa  Biggrin

Thiên cơ bất khả lậu!  Wink Sorry.

Bạn anattā,
Theo phép lịch sự, tôi cũng cần  Cheer lại với bạn. Tôi chỉ khuyên bạn nên GG search, tìm đọc những bài báo của nhà báo đặc biệt tên Medeea Greere, để biết những  điều tôi biết mà không thể nói ở đây.

Que sera, sera... Smiling-face-with-halo4

1670184173  TGIF! 

Gold & Silver Will Instantly EXPLODE After This..." - Andy Schectman‘𝐒ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐠𝐢ố𝐧𝐠 𝐧𝐡ư 𝐦ộ𝐭 𝐜𝐨𝐧 𝐬ư 𝐭ử. 𝐁ạ𝐧 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐜ầ𝐧 𝐩𝐡ả𝐢 𝐛ả𝐨 𝐯ệ 𝐧ó. Để 𝐧ó 𝐪𝐮𝐚 đ𝐢. 𝐍ó 𝐬ẽ 𝐭ự 𝐯ệ.’ 

[Image: 198aa2499b024844f484fd87660bac17.jpg]

𝐇ã𝐲  𝐥𝐮ô𝐧 𝐥𝐮ô𝐧 𝐜ô𝐧𝐠 𝐛ố 𝐬ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐯à 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐜ả 𝐤𝐡𝐢 𝐧ó 𝐥ọ𝐭 𝐯à𝐨 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐠ườ𝐢 đ𝐢ế𝐜, 𝐜𝐡ú𝐧𝐠 𝐭a 𝐬ẽ 𝐡𝐨à𝐧 𝐭𝐡à𝐧𝐡 𝐜ô𝐧𝐠 𝐯𝐢ệ𝐜 𝐜ủ𝐚 𝐦ì𝐧𝐡.  

Innocent 
Reply
#9
(2024-05-09, 08:25 PM)duke Wrote: Anh không bao giờ trade Bitcoin. Bởi vì biết trước sau gì nó cũng vỡ to như cái đập TH.  Lol

Anh khỉ vừa thôi........ Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c ....THL mò tới mò lui mới biết là đập Tam Hiệp mà cũng chửa biết có đúng ý anh ở trển hay không nữa. 

Kề tai THL nói nho nhỏ anh nghe nè Duke. Dường như ảnh có owned shares áh, anh nói rứa hổng sợ ảnh buồn sao nà?  Smiling-face-with-halo4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#10
(2024-05-10, 01:35 AM)duke Wrote: Bạn anattā,
Theo phép lịch sự, tôi cũng cần  Cheer lại với bạn. Tôi chỉ khuyên bạn nên GG search, tìm đọc những bài báo của nhà báo đặc biệt tên Medeea Greere, để biết những  điều tôi biết mà không thể nói ở đây.

Que sera, sera... Smiling-face-with-halo4

1670184173  TGIF! 

Gold & Silver Will Instantly EXPLODE After This..." - Andy Schectman

Thật ra khi tôi cheer 1 cái, là tự nổ, tự mình cheer mừng sự dự đoán của tôi về bạn duke quay một vòng rưởi đối với Bitcoin. Dù sao cũng cám ơn sự lịch sự của bạn.

Sẵn đây tôi cũng minh định lập trường của mình đối với Bitcoin để không bị hiểu nhầm mai này: tôi không ủng hộ cũng như bác bỏ Bitcoin. Tôi biết Bitcoin cách khoảng một hai năm. Người tạo ra nó ứng dụng kỹ thuật "blockchain" để tạo ra một loại tiền tệ điện tử với số cung Bitcoin cố định, và tôi có chút ngạc nhiên là Bitcoin gây ảnh hưởng và được ủng hộ nồng hậu bởi một cộng đồng lớn trên thế giới này. Bản chất của nó là phi thẩm quyền (decentralized), không ai kiểm soát nó, điều khiển nó. Nó là vậy là vì nó là thế.  Giá cả nó dao động lên xuống là do bởi kẻ bán người mua, bởi cảm tính (sentiment) của họ. 

Và đầu năm nay nó được thị trường tài chánh Mỹ tiếp nhận nên tôi chú ý và tìm hiểu đến nó nhiều hơn một chút. Mấy công ty tài chánh lớn của Phố Wall ắt hẳn có mưu tính, mục đích, ý định, và kế hoạch rõ ràng hiện tại và mai này mới lập ra các Bitcoin ETFs, và dĩ nhiên là Bitcoin ắt sẽ đem lại lợi ích cho họ.  Và bởi thị trường Mỹ nhập cuộc nên tôi mua khoảng 1/20 Bitcoin thông qua quỹ Bitcoin ETF của Mỹ thôi, lol, mua một chút để chơi, để đời bớt quạnh hiu,  tạo cho mình cái cảm hứng để theo dõi nó, để có cái  cảm giác hồi hồi hợp hợp khi giá cả nó dao động lên thất thường... Trong vòng một năm nữa gía của nó thế nào, tôi không thể lường được. Bitcoin là loại new and risk asset, không ai biết trước mai này số phận nó ra sao trừ phi các đại gia Phố Wall đã đem nó một cách chính thức vào thị trường tài chánh Mỹ.

Nói thêm một chút về sự tiên đoán market crash của Mỹ của Kiyosaki mà hôm qua tôi quên. Nói chung, giới đầu tư tài chánh và các traders chứng khoán chuyên môn đều biết thành ngữ này "sell in May and go away". Hình như có "huông" hay sao đó, hằng năm khoảng tháng 5 là stock market bị xuống dốc kha khá. Biết đâu ông Kiyosaki lợi dụng thời thế để tuyên bố market crash vào đầu tháng 5 này rồi sao, who knows?

Tôi không cùng tầng số với nhà báo mà bạn giới thiệu, nên không quan tâm đến he biết gì, nói gì.

Về chuyện bạn duke không nói về nguyên nhân Bitcoin vô giá trị thì tôi hiểu được. Vậy thì bạn không mang những tin tức dạng đó vào đây là đúng rồi. Đừng vui đừng hứng mà đăng các tin đó trong này và bạn bị banned, rồi bé tiểu Ly bạn của bạn khóc lóc mà nghe nhức đầu :)l. Không chừng bé Ly sẽ than thở rồi hát... "Duke ơi, duke đã đi rồi. Những ngày băng giá không tiếng cười..." lol.
...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
[-] The following 2 users Like anattā's post:
  • duke, TiểuHồLy
Reply
#11
(2024-05-10, 05:22 PM)anattā Wrote: Thật ra khi tôi cheer 1 cái, là tự nổ, tự mình cheer mừng sự dự đoán của tôi về bạn duke quay một vòng rưởi đối với Bitcoin. Dù sao cũng cám ơn sự lịch sự của bạn.

Sẵn đây tôi cũng minh định lập trường của mình đối với Bitcoin để không bị hiểu nhầm mai này: tôi không ủng hộ cũng như bác bỏ Bitcoin. Tôi biết Bitcoin cách khoảng một hai năm. Người tạo ra nó ứng dụng kỹ thuật "blockchain" để tạo ra một loại tiền tệ điện tử với số cung Bitcoin cố định, và tôi có chút ngạc nhiên là Bitcoin gây ảnh hưởng và được ủng hộ nồng hậu bởi một cộng đồng lớn trên thế giới này. Bản chất của nó là phi thẩm quyền (decentralized), không ai kiểm soát nó, điều khiển nó. Nó là vậy là vì nó là thế.  Giá cả nó dao động lên xuống là do bởi kẻ bán người mua, bởi cảm tính (sentiment) của họ. 

Và đầu năm nay nó được thị trường tài chánh Mỹ tiếp nhận nên tôi chú ý và tìm hiểu đến nó nhiều hơn một chút. Mấy công ty tài chánh lớn của Phố Wall ắt hẳn có mưu tính, mục đích, ý định, và kế hoạch rõ ràng hiện tại và mai này mới lập ra các Bitcoin ETFs, và dĩ nhiên là Bitcoin ắt sẽ đem lại lợi ích cho họ.  Và bởi thị trường Mỹ nhập cuộc nên tôi mua khoảng 1/20 Bitcoin thông qua quỹ Bitcoin ETF của Mỹ thôi, lol, mua một chút để chơi, để đời bớt quạnh hiu,  tạo cho mình cái cảm hứng để theo dõi nó, để có cái  cảm giác hồi hồi hợp hợp khi giá cả nó dao động lên thất thường... Trong vòng một năm nữa gía của nó thế nào, tôi không thể lường được. Bitcoin là loại new and risk asset, không ai biết trước mai này số phận nó ra sao trừ phi các đại gia Phố Wall đã đem nó một cách chính thức vào thị trường tài chánh Mỹ.

Nói thêm một chút về sự tiên đoán market crash của Mỹ của Kiyosaki mà hôm qua tôi quên. Nói chung, giới đầu tư tài chánh và các traders chứng khoán chuyên môn đều biết thành ngữ này "sell in May and go away". Hình như có "huông" hay sao đó, hằng năm khoảng tháng 5 là stock market bị xuống dốc kha khá. Biết đâu ông Kiyosaki lợi dụng thời thế để tuyên bố market crash vào đầu tháng 5 này rồi sao, who knows?

Tôi không cùng tầng số với nhà báo mà bạn giới thiệu, nên không quan tâm đến he biết gì, nói gì.

Về chuyện bạn duke không nói về nguyên nhân Bitcoin vô giá trị thì tôi hiểu được. Vậy thì bạn không mang những tin tức dạng đó vào đây là đúng rồi. Đừng vui đừng hứng mà đăng các tin đó trong này và bạn bị banned, rồi bé tiểu Ly bạn của bạn khóc lóc mà nghe nhức đầu :)l. Không chừng bé Ly sẽ than thở rồi hát... "Duke ơi, duke đã đi rồi. Những ngày băng giá không tiếng cười..." lol.
...

Thumbs-up4 Cheer  Biggrin

PS: Bitcoin mang với nó bí mật không thể bật mí. Ai lựa chọn nó mà sanh lợi thì cứ coi như có duyên với nó. Còn không duyên thì là nợ.  Biggrin
‘𝐒ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐠𝐢ố𝐧𝐠 𝐧𝐡ư 𝐦ộ𝐭 𝐜𝐨𝐧 𝐬ư 𝐭ử. 𝐁ạ𝐧 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐜ầ𝐧 𝐩𝐡ả𝐢 𝐛ả𝐨 𝐯ệ 𝐧ó. Để 𝐧ó 𝐪𝐮𝐚 đ𝐢. 𝐍ó 𝐬ẽ 𝐭ự 𝐯ệ.’ 

[Image: 198aa2499b024844f484fd87660bac17.jpg]

𝐇ã𝐲  𝐥𝐮ô𝐧 𝐥𝐮ô𝐧 𝐜ô𝐧𝐠 𝐛ố 𝐬ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐯à 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐜ả 𝐤𝐡𝐢 𝐧ó 𝐥ọ𝐭 𝐯à𝐨 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐠ườ𝐢 đ𝐢ế𝐜, 𝐜𝐡ú𝐧𝐠 𝐭a 𝐬ẽ 𝐡𝐨à𝐧 𝐭𝐡à𝐧𝐡 𝐜ô𝐧𝐠 𝐯𝐢ệ𝐜 𝐜ủ𝐚 𝐦ì𝐧𝐡.  

Innocent 
[-] The following 2 users Like duke's post:
  • anattā, TiểuHồLy
Reply
#12
Quote:PS: Bitcoin mang với nó bí mật không thể bật mí. Ai lựa chọn nó mà sanh lợi thì cứ coi như có duyên với nó. Còn không duyên thì là nợ.  Biggrin

Kẻ thần bí (hay nhóm) Satoshi Nakamoto là ai? 

Phỏng đoán (speculate) Bitcoin cho vui một chút.

Bitcoin hiện đang trong tình trạng xả hơi (consolidation) sau một thời gian leo dốc từ đầu năm đến giờ, cũng như sau sự kiện Bitcoin halving. Đó là tình trạng tốt (healthy), giống như mình ăn xong thì cũng phải nghỉ ngơi -- nằm phè cánh nhạn -- để cho bao tử làm việc tiêu hoá thức ăn chứ, phải không? Sự xả hơi sau Halving có thể kéo dài trong khoảng 1 tháng, 3 tháng, hoặc đến 6 tháng. Sau đó nó sẽ tiếp tục cuộc hành trình leo núi.

Có vài sự kiện sắp tới ảnh hưởng đến Bitcoin. Chẳng hạn như chỉ số CPI tuần tới vào ngày 15 tháng 5. Nếu chỉ số lạm phát giảm thì Bitcoin có thể sẽ lên trong thời gian ngắn hạn (shorterm) đến khoảng từ 67 đến 72 ngàn cũng không chừng. Và cuối tháng 5 này Quốc hội Mỹ sẽ biểu quyết đạo luật tiền số (crypto or digital currency), nếu đạo luật thông qua thì tương lai Bitcoin sẽ ít bị ghập ghềnh, gian nan. Rồi bắt đầu tháng 6 tới, FED sẽ giảm bớt chính sách QT (Quantitative Tightening), sự kiện này sẽ giúp Bitcoin leo núi khỏe hơn, và từ đó đến cuối năm có thể nó sẽ vượt qua mốc 100 ngàn trở lên. Hơn nữa, từ tháng 6 cho đến cuối năm nay, FED cũng sẽ cắt giảm lãi suất vài đợt, đây là những liều thuốc tăng lực cho Bitcoin. 

BTC shorterm: 2 đường kẻ màu đỏ chỉ cho sự tụt dốc mà Bitcoin chạm đến nay mai nếu nó rơi xuống. Đường ngắn màu đen: nếu Bitcoin vượt qua thì cơ hội nó sẽ lên đến khoảng từ 67k - 72k.
(Biểu đồ phác hoạ Bitcoin hôm nay, 12 tháng 5, từ trang Yahoo.Finance)


[Image: BTC-USD-Yahoo-Finance-15-May2024.png]

Edited: sửa đổi một chút đường ngắn màu đỏ.
...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#13
(2024-05-12, 01:50 PM)anattā Wrote: Kẻ thần bí (hay nhóm) Satoshi Nakamoto là ai? 

Phỏng đoán (speculate) Bitcoin cho vui một chút.

Bitcoin hiện đang trong tình trạng xả hơi (consolidation) sau một thời gian leo dốc từ đầu năm đến giờ, cũng như sau sự kiện Bitcoin halving. Đó là tình trạng tốt (healthy), giống như mình ăn xong thì cũng phải nghỉ ngơi -- nằm phè cánh nhạn -- để cho bao tử làm việc tiêu hoá thức ăn chứ, phải không? Sự xả hơi sau Halving có thể kéo dài trong khoảng 1 tháng, 3 tháng, hoặc đến 6 tháng. Sau đó nó sẽ tiếp tục cuộc hành trình leo núi.

Có vài sự kiện sắp tới ảnh hưởng đến Bitcoin. Chẳng hạn như chỉ số CPI tuần tới vào ngày 15 tháng 5. Nếu chỉ số lạm phát giảm thì Bitcoin có thể sẽ lên trong thời gian ngắn hạn (shorterm) đến khoảng từ 67 đến 72 ngàn cũng không chừng. Và cuối tháng 5 này Quốc hội Mỹ sẽ biểu quyết đạo luật tiền số (crypto or digital currency), nếu đạo luật thông qua thì tương lai Bitcoin sẽ ít bị ghập ghềnh, gian nan. Rồi bắt đầu tháng 6 tới, FED sẽ giảm bớt chính sách QT (Quantitative Tightening), sự kiện này sẽ giúp Bitcoin leo núi khỏe hơn, và từ đó đến cuối năm có thể nó sẽ vượt qua mốc 100 ngàn trở lên. Hơn nữa, từ tháng 6 cho đến cuối năm nay, FED cũng sẽ cắt giảm lãi suất vài đợt, đây là những liều thuốc tăng lực cho Bitcoin. 

BTC shorterm: Đường kẻ màu đỏ chỉ cho sự tụt dốc mà Bitcoin chạm đến. Đường ngắn màu đen: nếu Bitcoin vượt qua thì cơ hội nó sẽ lên đến khoảng từ 67k - 72k.
(Biểu đồ phác hoạ Bitcoin hôm nay, 12 tháng 5, từ trang Yahoo.Finance)


[Image: BTC-USD-Yahoo-Finance-15-May2024.png]

Edited: sửa đổi một chút đường ngắn màu đỏ.
...

888, hé ra chút chút nè:

Cuối tháng 5 này, CHO DÙ Quốc hội Mỹ biểu quyết đạo luật tiền số (crypto or digital currency), đạo luật  ĐƯỢC  thông qua thì tương lai Bitcoin
VẪN CỨ sẽ bị ghập ghềnh, gian nan ....  🤐🤫

Biggrin 
‘𝐒ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐠𝐢ố𝐧𝐠 𝐧𝐡ư 𝐦ộ𝐭 𝐜𝐨𝐧 𝐬ư 𝐭ử. 𝐁ạ𝐧 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐜ầ𝐧 𝐩𝐡ả𝐢 𝐛ả𝐨 𝐯ệ 𝐧ó. Để 𝐧ó 𝐪𝐮𝐚 đ𝐢. 𝐍ó 𝐬ẽ 𝐭ự 𝐯ệ.’ 

[Image: 198aa2499b024844f484fd87660bac17.jpg]

𝐇ã𝐲  𝐥𝐮ô𝐧 𝐥𝐮ô𝐧 𝐜ô𝐧𝐠 𝐛ố 𝐬ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐯à 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐜ả 𝐤𝐡𝐢 𝐧ó 𝐥ọ𝐭 𝐯à𝐨 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐠ườ𝐢 đ𝐢ế𝐜, 𝐜𝐡ú𝐧𝐠 𝐭a 𝐬ẽ 𝐡𝐨à𝐧 𝐭𝐡à𝐧𝐡 𝐜ô𝐧𝐠 𝐯𝐢ệ𝐜 𝐜ủ𝐚 𝐦ì𝐧𝐡.  

Innocent 
[-] The following 1 user Likes duke's post:
  • anattā
Reply
#14
(2024-05-12, 03:28 PM)duke Wrote: 888, hé ra chút chút nè:

Cuối tháng 5 này, CHO DÙ Quốc hội Mỹ biểu quyết đạo luật tiền số (crypto or digital currency), đạo luật  ĐƯỢC  thông qua thì tương lai Bitcoin
VẪN CỨ sẽ bị ghập ghềnh, gian nan ....  🤐🤫

Biggrin 

Khổ quá đi thôi.

Đúng ra tôi tính đăng bài phỏng đoán về Bitcoin ở bên thread của tôi, nhưng nghĩ lại đang nói chuyện với Duke về Bitcoin mà tự nhiên đăng bên đó thì cũng hơi kỳ, nên dán ở đây cho tiện. Tôi đâu có ý định để tìm hiểu hay tò mò muốn biết về cái nhìn Bitcoin của nhà báo mà bạn Duke giới thiệu, như tôi đã nói hôm kia ở đây. Cho nên bạn hé hay mở về Bitcoin qua cái nhìn của ông ta là điều tôi không mong đợi.

Về đạo luật tiền số (crypto) tôi nghĩ khả năng được thông qua 50/50. Và tôi đã viết trong post vừa qua là, nếu đạo luật thông qua thì Bitcoin sẽ "ít bị ghập ghềnh gian nan", chứ đâu phải là suông sẻ. hai đường kẻ màu đỏ trong biểu đồ cho thấy, rủi ro thì Bitcoin sẽ có thể rớt chạm đến nay mai.

Có nhiều tay traders chuyên môn hay các nhà phân tích về biểu đồ (chart) của Bitcoin rât giỏi, nhưng tôi muốn thử tự mình tìm hiểu và tập phân tích giá cả của nó, xác suất đúng sai ra sao để từ đó rút kinh nghiệm, do đó tôi không ngại khi kết quả phỏng đoán sai. Phân tích biểu đồ giá cả Bitcoin cũng lý thú, xem đường đi của nó, mô hình (patterns) của nó, giá cả lên xuống nhanh chóng bất thường của nó (đôi khi với biên độ lớn), các tác nhân ảnh hưởng lên nó, và cũng khiến mình biết thêm về tâm lý (sentiment) của những người tham dự giao dịch nó.
..
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
[-] The following 1 user Likes anattā's post:
  • duke
Reply
#15
(2024-05-13, 09:38 PM)anattā Wrote: Khổ quá đi thôi.

Đúng ra tôi tính đăng bài phỏng đoán về Bitcoin ở bên thread của tôi, nhưng nghĩ lại đang nói chuyện với Duke về Bitcoin mà tự nhiên đăng bên đó thì cũng hơi kỳ, nên dán ở đây cho tiện. Tôi đâu có ý định để tìm hiểu hay tò mò muốn biết về cái nhìn Bitcoin của nhà báo mà bạn Duke giới thiệu, như tôi đã nói hôm kia ở đây. Cho nên bạn hé hay mở về Bitcoin qua cái nhìn của ông ta là điều tôi không mong đợi.

Về đạo luật tiền số (crypto) tôi nghĩ khả năng được thông qua 50/50. Và tôi đã viết trong post vừa qua là, nếu đạo luật thông qua thì Bitcoin sẽ "ít bị ghập ghềnh gian nan", chứ đâu phải là suông sẻ. hai đường kẻ màu đỏ trong biểu đồ cho thấy, rủi ro thì Bitcoin sẽ có thể rớt chạm đến nay mai.

Có nhiều tay traders chuyên môn hay các nhà phân tích về biểu đồ (chart) của Bitcoin rât giỏi, nhưng tôi muốn thử tự mình tìm hiểu và tập phân tích giá cả của nó, xác suất đúng sai ra sao để từ đó rút kinh nghiệm, do đó tôi không ngại khi kết quả phỏng đoán sai. Phân tích biểu đồ giá cả Bitcoin cũng lý thú, xem đường đi của nó, mô hình (patterns) của nó, giá cả lên xuống nhanh chóng bất thường của nó (đôi khi với biên độ lớn), các tác nhân ảnh hưởng lên nó, và cũng khiến  mình biết thêm về tâm lý (sentiment) của những người tham dự giao dịch nó.
..

888, hé ra chút nữa nè ông bạn Vô Ngã,


Quote:Bằng chứng gây sốc cho thấy Bitcoin là một dự án CIA của Hoa Kỳ – Kết nối các điểm giữa CIA, Bush, Clinton, tiền điện tử + ... 

Biggrin

🤐🤫

Về phần bold dưới trong quote này, ông bạn đã biết thêm được những gì? Có thể chia sẻ chứ?


Quote:Phân tích biểu đồ giá cả Bitcoin cũng lý thú, xem đường đi của nó, mô hình (patterns) của nó, giá cả lên xuống nhanh chóng bất thường của nó (đôi khi với biên độ lớn), các tác nhân ảnh hưởng lên nó, và cũng khiến mình biết thêm về tâm lý (sentiment) của những người tham dự giao dịch nó.

Please
‘𝐒ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐠𝐢ố𝐧𝐠 𝐧𝐡ư 𝐦ộ𝐭 𝐜𝐨𝐧 𝐬ư 𝐭ử. 𝐁ạ𝐧 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐜ầ𝐧 𝐩𝐡ả𝐢 𝐛ả𝐨 𝐯ệ 𝐧ó. Để 𝐧ó 𝐪𝐮𝐚 đ𝐢. 𝐍ó 𝐬ẽ 𝐭ự 𝐯ệ.’ 

[Image: 198aa2499b024844f484fd87660bac17.jpg]

𝐇ã𝐲  𝐥𝐮ô𝐧 𝐥𝐮ô𝐧 𝐜ô𝐧𝐠 𝐛ố 𝐬ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐯à 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐜ả 𝐤𝐡𝐢 𝐧ó 𝐥ọ𝐭 𝐯à𝐨 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐠ườ𝐢 đ𝐢ế𝐜, 𝐜𝐡ú𝐧𝐠 𝐭a 𝐬ẽ 𝐡𝐨à𝐧 𝐭𝐡à𝐧𝐡 𝐜ô𝐧𝐠 𝐯𝐢ệ𝐜 𝐜ủ𝐚 𝐦ì𝐧𝐡.  

Innocent 
Reply