Thủ công bằng giấy
#1
Xếp hộp quà Con thỏ.
https://m.youtube.com/shorts/4A-9s4JDk70
.
Be Vegan, make peace.
Reply