Lúc này chiến tranh ...
Hi Babe,

Bạn thân yêu của em về lại VB kìa 

Lol
Reply