Pháp Thoại: Ai là thí chủ cúng dường? - Sư Tuệ Tường
#1
Star 
Lớp Phật Pháp Căn Bản - Khóa 1 


Sư Hạnh Tuệ[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#2
Lớp Phật Pháp Căn Bản - Khóa 2

Lục Đạo Luân Hồi 


Sư Hạnh Tuệ[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#3
Lớp Phật Pháp Nền Tảng - Khóa 3

Bát quan trai giới, Tỳ khưu giới 


Sư Hạnh Tuệ[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#4
Sư Hạnh Tuệ thuyết giảng hay quá.

Thanks-sign-smiley-emoticon sis Xí Xọn nhiều.
Reply
#5
bạn LTP ,

trong post#1 , SHT có mention STK 

Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#6
(2022-08-22, 11:24 AM)abc Wrote: bạn LTP ,

trong post#1 , SHT có mention STK 

Grinning-face-with-smiling-eyes4

Có, LTP có thấy.   Tulip4
Reply
#7
Lớp Phật Pháp Nền Tảng - Khóa 4

Khẩu Nghiệp


Sư Hạnh Tuệ
 

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#8
Lớp Phật Pháp Nền Tảng

Hiểu Về Bố Thí

Sư Hạnh Tuệ


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#9
Lớp Phật Pháp Nền Tảng

Giới Không Sát Sanh

Sư Hạnh Tuệ[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#10
Lớp Phật Pháp Nền Tảng

Phụ Nữ Dưới Góc Nhìn Nhân Quả

Sư Hạnh Tuệ

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#11
Lớp Phật Pháp Nền Tảng

Giới Không Trộm Cắp


Sư Hạnh Tuệ


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#12
Lớp Phật Pháp Nền Tảng

Giới Không Tà Dâm


Sư Hạnh Tuệ


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#13
Khẩu Nghiệp


Lớp Phật Pháp Nền Tảng


Sư Hạnh Tuệ

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#14
Để gia đình trở thành một gia đình - làm cha mẹ sao cho tốt


Lớp Phật Pháp Nền Tảng


Sư Hạnh Tuệ[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#15
Giới không uống rượu và các chất say 

Lớp Phật Pháp Nền Tảng


Sư Hạnh Tuệ`


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply