Pháp Thoại: Sự thật về Bảo Tháp 2000 năm tuổi ở Thái Lan - Sư Tuệ Tường
#46
Ai là thí chủ cúng dường? 

Sư Tuệ Tường thuyết giảng


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#47
Sự thật về Bảo Tháp 2000 năm tuổi ở Thái Lan  

Sư Tuệ Tường thuyết giảng
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply