Luật
#31
d. Chúa xữ dụng con người như là "cái tools" cho công việc Ngàithe point ở đây là 

- Chúa cho mỗi người có 1 ân tứ khác nhau , để Ngài xữ dụng mỗi một chúng ta một cách khác nhau ... chúng ta như là "những cái tools của Ngài" để chương trình Ngài được hoàn thành

- chúng ta đừng nên đem cái tools của Ngài ra làm hình tượng cho chúng ta thờ phượng

- người thợ dùng cái búa , cái kềm để cất nhà  ... cất xong nhà , không có nghĩa là chúng ta phải đem cái búa , cái kềm để lên bàn thờ chúng ta thờ  ... là 1 hành động rất sai lầm- Chúa dùng Mary & Joseph để mang Chúa Jesus vào đời ... Chúa dùng Paul để viết thông điệp của Ngài tới cho mọi người ... Chúa dùng Iscariot để bán/phãn Chúa Jesus ... Chúa dùng Abraham để từ đó có dòng dõi dẫn tới Chúa Jesus ... vân vân và vân vân 

THE POINT Ở ĐÂY , LÀ CHUÁ DÙNG NHIỀU NGƯỜI NHƯ LÀ CÁI TOOLS CHO CÔNG VIỆC CUẢ NGÀI ... RỒI MỌI NGƯỜI SẼ NHẬN LÃNH PHẦN THƯỠNG RIÊNG CHO HỌ TỪ CHUÁ

CHỨ KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ , MÌNH ĐEM NHỮNG CÁI TOOLS CUẢ CHUÁ RA MÌNH THỜ 

Cô rinh tô 3

4 Có người thì nói: Ta là môn đồ của Phao-lô; kẻ thì rằng: Ta là của A-bô-lô, vậy anh em há chẳng phải là người cũng như kẻ khác sao?
5 Thế thì, A-bô-lô là ai, và Phao-lô là ai? Ấy là kẻ tôi tớ, mà bởi kẻ đó anh em đã tin cậy, y theo Chúa đã ban cho mọi người.
6 Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Ðức Chúa Trời đã làm cho lớn lên.
7 Vậy, người trồng kẻ tưới, đều không ra gì, song Ðức Chúa Trời là Ðấng làm cho lớn lên.
8 Người trồng, kẻ tưới, đều bằng nhau; ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm.
9 Vả, chúng tôi là bạn cùng làm việc với Ðức Chúa Trời; anh em là ruộng Ðức Chúa Trời cày, nhà của Ðức Chúa Trời xây.
10 Theo ơn Ðức Chúa Trời ban cho tôi, tôi đã lập nên như một tay thợ khéo, mà có kẻ khác cất lên trên; nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó.
11 Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, là Ðức Chúa Jêsus Christ.
12 Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy,
13 thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó; nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra.
14 Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình.
15 Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó, sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy.
Reply