Vấn Đáp Phật Pháp 11-20: - Hạnh Tuệ Sư
Hiểu lầm về việc tụng kinh


Sư Hạnh Tuệ
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
Quả báo của hành động vô trách nhiệm


Sư Hạnh Tuệ[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
Vấn Đáp Phật Pháp Ngày 11/20/2023 


Sư Hạnh Tuệ

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
Vấn Đáp Phật Pháp Ngày 1-10


Sư Hạnh Tuệ

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
Vấn Đáp Phật Pháp Ngày 11-20


Sư Hạnh Tuệ

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply