Vấn Đáp Phật Pháp - Ngày 04/2/2022 - Hạnh Tuệ Sư
(2023-02-12, 06:41 AM)LeThanhPhong Wrote: 1670184173 Sis Xí Xọn,

LTP ngưỡng mộ Sư Hạnh Tuệ lắm .  Sư giảng đâu ra đó, lời nói chắc nịch . Sư đem hết tâm huyết ra giảng pháp .  Trò như vậy, Thầy phải rất hay.

LTP nghe Sư nói sơ sơ Sư có học với Sư Toại Khanh thôi 2leluoi . Sis biết về Sư nhiều hơn LTP  .

Cám ơn Sis đã chia sẻ.

Thanks-sign-smiley-emoticon

Bây giờ vấn đáp của Sư Hạnh Tuệ còn có sư Tuệ Tường cũng giỏi lắm đó huynh LTP.  Hello Kaos-1
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
Vấn Đáp Phật Pháp Ngày 03/07/2022 


Sư Hạnh Tuệ


[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]


[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
Vấn Đáp Phật Pháp Ngày 03/10/2022 


Sư Hạnh Tuệ


[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]

[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
Vấn Đáp Phật Pháp Ngày 03/12/2022 


Sư Hạnh Tuệ


[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
Vấn Đáp Phật Pháp Ngày 03/19/2022 


Sư Hạnh Tuệ


[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]
[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
Vấn Đáp Phật Pháp Ngày 03/26/2022 


Sư Hạnh Tuệ


[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]

[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
Vấn Đáp Phật Pháp Ngày 04/2/2022 


Sư Hạnh Tuệ


[Image: meditation-smiley-emoticon.gif][Image: meditation-smiley-emoticon.gif]


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
Vấn Đáp Phật Pháp Ngày 04/9/2022 


Sư Hạnh Tuệ


[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]

[Image: meditation-smiley-emoticon.gif]
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply