Tạp ghi
Những cái nghiệp trong đời quá khứ mình làm nhiều lắm, vì vậy khi sống bất thiện hãy nhớ “Khi ta sống bất thiện là ta đang tạo điều kiện cho các ác nghiệp trổ nhanh hơn. Khi ta sống thiện thì ta đang tạo điều kiện cho các thiện nghiệp trổ nhanh hơn”. 
Đây là lý do tại sao ta phải luôn luôn chánh niệm, tại sao ta nên sống thiện hơn là sống ác. 
Người có tâm lành là tự nhiên sẽ vui, vui hơn tâm xấu, do đó khi sống thiện (sống bằng từ bi, trí tuệ, kham nhẫn, thiền định, tàm, úy) sẽ được an lạc hiện tiền và khi ta sống thiện là ta đang kín đáo tạo điều kiện thúc đẩy cho thiện nghiệp quá khứ trổ, hạn chế sự phát tác của nghiệp xấu và nếu là hành giả thì cơ hội đắc chứng thánh quả sẽ cao hơn.

SGN
[-] The following 2 users Like abc's post:
  • LeThanhPhong, TTTT
Reply