Hello
#17
(2018-01-01, 10:03 AM)Người Đưa Tin Wrote:
(2018-01-01, 09:51 AM)Gracie Wrote: Hello ba` con :)

Happy New Year , chuc' forum nay` duoc thanh` cong va` la` san choi* vui ve? :sunflower_1f33b: Innocent

Happy New Year.  Chào bạn, bạn có thể thử đánh dấu như mình đang test qua phone đây.
Grinning-face-with-smiling-eyes4

mình tâṕ type vơi' " Tỗng Hơp̣" mà Mấy dấu   ̃ ̣   ~ naỳ minh̀ chưa raǹh nên làm lâu qua' 

phaĩ tâp̣ từ từ :D  :face-with-tears-of-joy4:ps--laptop /phone minh̀ co' viet font săñ...cai' naỳ chĩ là extra thôi

Reply


Messages In This Thread
Hello - by Duyen - 2017-12-29, 03:58 AM
RE: Hello - by gundam - 2017-12-29, 07:23 AM
RE: Hello - by tech - 2017-12-29, 09:14 AM
RE: Hello - by ThennNow - 2017-12-29, 10:50 AM
RE: Hello - by SugarBabe - 2017-12-29, 10:00 PM
RE: Hello - by LoveStory08 - 2017-12-29, 10:26 PM
RE: Hello - by Duyen - 2017-12-30, 11:15 AM
RE: Hello - by Duyen - 2017-12-30, 11:13 AM
RE: Hello - by Duyen - 2017-12-30, 11:32 AM
RE: Hello - by tech - 2017-12-30, 03:26 PM
RE: Hello - by Duyen - 2018-01-01, 01:24 AM
RE: Hello - by cook1 - 2017-12-30, 08:05 PM
RE: Hello - by Duyen - 2018-01-01, 01:28 AM
RE: Hello - by SaoDen - 2018-01-01, 02:19 AM
RE: Hello - by Gracie - 2018-01-01, 09:51 AM
RE: Hello - by NDT - 2018-01-01, 10:03 AM
RE: Hello - by SugarBabe - 2018-01-01, 10:32 AM