Ai đây ?
#8
(2022-12-10, 10:36 AM)TTTT Wrote: Ban đầu Lan tưởng đó là cái bánh há cảo hấp chín mà người ta ghép hình hay những vật liệu khác để chụp hình chơi cho khác lạ, vui vui thôi. Chừng click vô link bên dưới mới biết nó là cá lạ dưới biển sâu mới tìm thấy đó anh Phong. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hi, Anm... Hello  Tulip4

Hello TTTT

Chúc TTTT và mọi người ...   Tulip4

[Image: R.14bcf39363b5e7b3d1a416747b675c2c?rik=i...ImgRaw&r=0]
TỬNG TỪNG TƯNG  Biggrin  Lol
Reply


Messages In This Thread
Ai đây ? - by abc - 2022-12-10, 08:30 AM
RE: Ai đây ? - by TTTT - 2022-12-10, 09:06 AM
RE: Ai đây ? - by abc - 2022-12-10, 09:26 AM
RE: Ai đây ? - by LeThanhPhong - 2022-12-10, 10:08 AM
RE: Ai đây ? - by Anamit - 2022-12-10, 10:18 AM
RE: Ai đây ? - by LeThanhPhong - 2022-12-10, 10:28 AM
RE: Ai đây ? - by TTTT - 2022-12-10, 10:36 AM
RE: Ai đây ? - by Anamit - 2022-12-10, 10:43 AM
RE: Ai đây ? - by Mi. - 2023-01-16, 08:31 PM