Câu chuyện Chúa Giáng Sinh
#16
6. Khi Chúa Jesus 40 ngày tuỗi


- như đoạn Kinh thánh Lê vi 12 nói ... ngày này , Joseph và Mary đem Jesus từ Bethlehem tới Jerusalem , để dâng "the burned offering và the sin offering" (như để làm sạch bà sau khi sanh a baby boy)


có 2 điễm Vân muốn nói ở đây ...


i. Mary dâng của lễ  là 2 con chim bồ câu , chứ không phải 1 con chiên và 1 con chim bồ câu .. việc này nói lên điều gì ???  Confused

- mặc dù cả 2 thuộc dòng dõi vua David , nhưng cả 2 đều nghèo 

- nhớ sự kiện này , để mình hiểu ... sau này , họ phải đem Jesus qua Ai cập lánh nạn .. dĩ nhiên họ cần $$$$ đễ làm chuyện này ..  Chúa đả cung cấp $$$$ cho họ bằng cách gởi "the 3 kings" tới tặng cho họ "những món quà vừa có ý nghĩa , vừa có giá trị" ... để họ có $$$$ đem Chúa Jesus qua Ai cập lánh nạn vua Herod


Luca 2:22-24

22 When the time came for the purification rites required by the Law of Moses, Joseph and Mary took him to Jerusalem to present him to the Lord
23 as it is written in the Law of the Lord, “Every firstborn male is to be consecrated to the Lord”
24 and to offer a sacrifice in keeping with what is said in the Law of the Lord: “a pair of doves or two young pigeons.”

[Image: p-1001208995.webp]***ii. cũng tại đền thờ ở Jerusalem , họ gặp 2 nhân vật đặc biệt , đó là ...

- Simeon ... ông là người tin kính Chúa , có Đức Thánh Linh ở cùng ông ... Đức Thánh Linh báo cho ông biết "ông sẽ không chết TRƯỚC KHI ông nhìn được mặt Đấng Cứu Thế" ... ông không ở ngay tại đền thờ , nhưng ngày hôm đó , Đức Thánh Linh run rũi ông cũng tới đền thờ , cũng ra sân đền thờ lúc gia đình Chúa Jesus đang đứng đó ... ông tới bồng Chúa Jesus trong tay và cảm tạ Đức Chúa Trời đả cho ông có được cơ hội này , thấy mặt Chúa Jesus rồi , bây giờ ông đả sẳn sàng "qua đời bình an" ... điều interesting ở đây là cả Joseph và Mary đều không hiểu ông nói gì về Chúa Jesus trong khi họ đả được thiên sứ GABRIEL báo trước cho họ biết CHUÁ JESUS LÀ AI ... sau đó ông nói tiên tri về "Chúa Jesus & Mary


Luca 2:29-35

29 Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tớ Chúa được qua đời bình an, theo như lời Ngài;
30 Vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài,
31 Mà Ngài đã sắm sửa đặng làm ánh sáng trước mặt muôn dân,
32 Soi khắp thiên hạ, Và làm vinh hiển cho dân Y-sơ-ra-ên là dân Ngài.

33 Cha mẹ con trẻ lấy làm lạ về mấy lời người ta nói về con.

34 Si-mê-ôn bèn chúc phước cho hai vợ chồng, nói với Ma-ri, mẹ con trẻ rằng: Ðây, con trẻ nầy đã định làm một cớ cho nhiều người trong Y-sơ-ra-ên vấp ngã hoặc dấy lên, và định làm một dấu gây nên sự cãi trả;
35 còn phần ngươi, có một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi. Ấy vậy tư tưởng trong lòng nhiều người sẽ được bày tỏ.


[Image: download-2021-12-01-T201952-059.jpg]


- Anna ... bà chính thực là "tiên tri" ... khác với Simeon , bà ở ngay tại đền thờ ... trước đây bà có chồng , ở chung được 7 năm thì ông chết , bà cứ ở goá phụ như vậy cho tới bây giờ bà được 84 tuỗi , bà không bao giờ rời đền thờ , cứ ở trong đó ngày và đêm , kiêng ăn , cầu nguyện ... lúc này bà cũng bước tới và nói tiên tri về Ngài


[Image: 1102014609-univ-lsr-xl-2.jpg]


xong xuôi hết , gia đình Jesus quay trở về Bethlehem 


[Image: part-3-03-map-nazareth-to-bethlehem.jpg]
Reply
#17
Ngôi sao Bethlehem còn gọi là HIS STAR


theo những gì đọc trong Kinh thánh ,  Vân thấy .. hình như ngôi sao này không phải hiện ra cho "mọi người" thấy , mà chỉ hiện ra cho "the 3 kings" thấy mà thôi 

- có nhiều người cho rằng , ngôi sao sáng ngời này là do hiện tượng thiên văn , 3-4 ngôi sao gì đó nằm trên 1 đường thẳng , tạo nên 1 ngôi sao sáng ngời đặc biệt ... nhưng giả thuyết này hơi có problem .. vì ngôi sao này dẫn "the 3 kings" tới Bethlehem , ngay trên căn nhà Chúa Jesus ở , rồi nó biến mất ... thì không thể nào nói nó chỉ là 1 ngôi sao ngoài vũ trụ vô tình dẫn họ tới nơi Chúa Jesus ở được  Disappointed-face4


theo Vân thấy câu chuyện là như thế này 


- ngay đêm Chúa Jesus giáng sinh , ngôi sao này đả xuất hiện , vừa đủ để gây sự chú ý cho "the 3 kings" , rồi nó biến mất ... với sự hiễu biết của họ , khi thấy ngôi sao , họ hiễu rằng "ĐẤNG MESSIAH VỪA MỚI ĐƯỢC SANH RA , hay họ còn dùng chữ ,  KING OF THE JEWS VỪA MỚI ĐƯỢC SANH RA" .. chữ "king of the Jews" này mới là chữ làm cho vua Herod bối rối , muốn giết the king đi để không ai có ý đồ cướp ngôi vua của ông

- họ liền chuẫn bị hành lý , rồi ra đi ... vì đường xa , nên mất 2 năm sau , họ mới tới Jerusalem , thì lúc đó Chúa Jesus đả được 2 tuổi rồi ... vua Herod bí mật hỏi họ thấy ngôi sao này từ lúc nào , để đoán biết  Chúa Jesus lúc đó được mấy tuổi 

- khi "the 3 kings" biết mình đi lạc , chuẫn bị đổi hướng , thì vừa lúc đó ngôi sao này lại xuất hiện , họ nói oh nó lại xuất hiện nữa rồi , cứ đi theo nó , thì nó dẫn họ tới ngay nhà Chúa Jesus 


- vậy ngôi sao này không phải là 1 hiện tượng thiên văn , mà nó là dấu hiệu CHUÁ dẫn đường "the 3 kings" tìm tới nhà Jesus , dâng cho Ngài 3 món quà "vừa có ý nghĩa , vừa có giá trị" để Joseph có $$$$ đưa Ngài qua Ai cập lánh nạn vua HerodMat 2:1-12

Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, look, wise men from the east came to Jerusalem, saying, “Where is he who is born King of the Jews? For we saw his star in the east, and have come to worship him.”


And when King Herod heard it, he was troubled, and all Jerusalem with him. And gathering together all the chief priests and scribes of the people, he asked them where the Messiah would be born. And they said to him, “In Bethlehem of Judea, for thus it is written through the prophet, ‘And you, Bethlehem, land of Judah, are in no way least among the rulers of Judah; for out of you will come forth a ruler who will shepherd my people, Israel.’”

Then Herod secretly called the wise men, and learned from them exactly what time the star appeared. And he sent them to Bethlehem, and said, “Go and search diligently for the young child, and when you have found him, bring me word, so that I also may come and worship him.”

And they, having heard the king, went their way; and look, the star which they saw in the east went before them, until it came and stood over where the young child was. And when they saw the star, they rejoiced with exceedingly great joy. And they came into the house and saw the young child with Mary, his mother, and they fell down and worshiped him. Then, opening their treasures, they offered gifts to him: gold, frankincense, and myrrh. Being warned in a dream that they should not return to Herod, they went back to their own country another way.


[Image: 941371-star-of-bethlehem-1.webp]
Reply
#18
tuyến đường đi của "The 3 kings"


[Image: Slide10.jpg]
[Image: Route-traveled-by-the-Wise-Men.jpg]


Persia (xuất nguồn của chuyến đi) ngày xưa là Iran ngày nay


[Image: data-6hlzh-APaqchce-C5-GAgk-Y08e-Unn-BLq...Gd-Ewk.png]


Babylon ngày xưa , bây giờ là 1 phần của Iraq , đây là 1 địa danh cũng nỗi tiếng trong Kinh thánh - click here
Reply
#19
After Jesus was born, Wise Men came to look for Him, probably from an area which is now in either Iraq, Iran, Saudi Arabia, Yemen, or an area in what's now southern Turkey, northern Syria. Although they are often called the 'Three Kings', the Bible does not say how many there were, or that they were kings. One theory is that they might have been Kings of the Yemen, as during this time the Kings of Yemen were Jews. Three is only a guess because they brought with them three gifts: but however many there were of them, they probably would have had many more servants with them.They were certainly men of great learning. The word Magi comes from the greek word 'magos' (where the english word 'magic' comes from). Magos itself comes from the old persian word 'Magupati'. This was the title given to priests in a sect of the ancient Persian religions such as Zoroastrianism. Today we'd called them astrologers. Back then astronomy and astrology were part of the same overall studies (and 'science') and went hand in hand with each other. The magi would have followed the patterns of the stars religiously. They would have also probably been very rich and held high esteem in their own society and by people who weren't from their country or religion.


They had seen an unusual new star in the sky, and knew that it told of the birth of a special king in Israel. No one really knows what the new star in the sky was, and there are many theories including comets, supernovas, a conjunctions of planets or something supernatural! Find out more about the star in the Star of Bethlehem page in the Christmas Customs section. The Magi would have known about the prophecies of a special Jewish Savior (also known as the Messiah) from when the Jews had been held captive in ancient Babylon several hundred years before.


Legends are told about them and they have been given names. This is how they are often described (có tên cho 3 người này  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c )
  • Gaspar (or Caspar), who has brown hair and a brown beard (or no beard!) and wears a green cloak and a gold crown with green jewels on it. He is the King of Sheba. Gaspar represents the Frankincense brought to Jesus.

  • Melchior, who has long white hair and a white beard and wears a gold cloak. He is the King of Arabia. Melchior represents the Gold brought to Jesus.

  • Balthazar, who has black skin and a black beard (or no beard!) and wears a purple cloak. He is the King of Tarsus/Macedonia and Egypt. Balthazar represents the gift of Myrrh that was brought to Jesus.When the Wise Men found Jesus and Mary, they would have been living in a normal house, probably in Bethlehem or Jerusalem, because by this time Jesus would have been aged between one and two. Then they gave their gifts to him. The gifts seem quite strange to give to a baby, but Christians believe that they had the following meanings:

  • Gold: is associated with Kings and Christians believe that Jesus is the King of Kings.

  • Frankincense: is sometimes used in worship in Churches and showed that people would worship Jesus.

  • Myrrh: is a perfume that is put on dead bodies to make them smell nice; Christian believe that it showed that Jesus would suffer and die.
The gifts are also all things that come from east of Israel in Arabia.
When the wise men were about to go to tell Herod where Jesus was, they were warned in a dream not to, so Herod could not carry out his horrible plan.


https://www.whychristmas.com/story/wisemen.shtml

(Vân sẽ nói lại ý chính , dịch qua tiếng Việt trong post sau)
Reply
#20
nói về "the 3 kings"


i. Kinh thánh cho biết ...  họ tới từ hướng Đông , nhiều nhà nghiên cứu Kinh thánh cho rằng , họ tới từ Persia (ngày xưa) hay Iran (ngày nay)

ii. có thể họ là 1 đoàn người đi chung với nhau , nhưng sỡ dĩ mình gọi họ "3" , vì họ dâng lên Chúa Jesus "3" món quà

iii. có thể họ là "the kings" , mà cũng có thể họ là "the magi" mà tiếng Anh mình nói qua là "magic" , họ còn có thêm cái tên là "the wisemen" ... điều quan trọng mình cần biết ở đây , họ là những người biết Kinh thánh , và biết coi sao .. nên khi ngôi sao hiện ra "cho họ thấy" là họ biết liền ngay "Đấng Messiah vừa mới sanh ra đời"

iv. về chuyện "ngôi sao" hiện ra cho họ thấy để họ lên đường và tới đúng nơi .. có nhiều giả thuyết cho rằng ngôi sao này là bất kỳ 1 hiện tượng thiên văn , nhưng như Vân nói trước đây , giả thuyết này không make sense , vì nếu ngôi sao này chỉ là 1 hiện tượng thiên văn trong vũ trụ , thì tại sao nó chỉ hiện ra cho "the 3 kings" thấy , rồi nó tắt , rồi khi "the 3 kings" lạc đường , nó lại hiện ra lần nữa để dẫn "the 3 kings" tới NGAY nhà Chúa Jesus đang ở ??

v. Chúa dùng "the 3 kings" để mang tới gia đình Chúa Jesus 3 món quà , vừa có giá trị $$$$ , vừa mang ý nghĩa CHUÁ JESUS LÀ AI ... vì gia đình Ngài nghèo (như mình thấy qua việc Mary đem dâng 2 con chim bồ câu ở đền thờ , thay vì 1 con chiên và 1 con bồ câu dành cho người có tiền) ... họ cần 1 số tiền , để mang Chúa Jesus qua Ai cập , lánh nạn ông vua tàn ác Herod "the great" ... Vân sẽ nói sau về "nhiều ông Herods" được đề cập trong Kinh thánh  Hello


[Image: 41586-2013-Article-BFnature201312352-Figa-HTML.jpg] .... Gold , as a symbol of kingship on earth ... Chúa Jesus là VUA của muôn vua , CHUÁ của muôn chúa

[Image: info-uploads-diy-Frankincense-main-1200x...397070.jpg] .... Frankincense , (an incense) as a symbol of deity ... người ta thường dùng hương này để dâng lên THÁNH ... Chúa Jesus là THÁNH


[Image: Blog-Myrrh-1600x.jpg] ... Myrrh , (an embalming oil) as a symbol of death ... người ta thường dùng hương này để ƯỚP XÁC ... Chúa Jesus sanh ra để CHẾT (không phải chỉ là 1 cái chết bình thường , mà là 1 cái chết cho NHỮNG AI ĐẢ ĐƯỢC ĐỨC CHUÁ TRỜI CHỌN TỪ TRƯỚC SÁNG THẾ)
Reply
#21
An Angel

During the many centuries of debates about the Star of Bethlehem, some people have surmised that the "star" was actually a bright angel in the sky.

Why? Angels are messengers from God and the star was communicating an important message , and angels guide people and the star guided the Magi to Jesus.  

Also, Bible scholars believe that the Bible refers to angels as "stars" in several other places, such as Job 38:7 ("while the morning stars sang together and all the angels shouted for joy") and Psalm 147:4 ("He determines the number of stars and calls them each by name")

However, Bible scholars don't believe that the Star of Bethlehem passage in the Bible refers to an angel.

Numbers 24:17

I see him, but not now; I behold him, but not near: a star shall come out of Jacob, and a scepter shall rise out of Israel; it shall crush the forehead of Moab and break down all the sons of Sheth.***


Trong Cựu ước (specifically Vân muốn nói tới Cựu ước , chứ không phải chỉ Kinh thánh mà thôi) .. vì Vân muốn tìm hiểu trong Cựu ước , có lời tiên tri nào nói về "The Star of Bethlehem" không , thì Vân tìm được những câu Kinh thánh này

2 câu Kinh thánh nói về "stars" ám chĩ "the angels in general" 

Gióp 38:7

Trong khi ấy các sao mai đồng hát hòa nhau, Và các con trai Ðức Chúa Trời cất tiếng reo mừng. (plural)

Thi thiên 147:4

Ngài đếm số các vì sao, Gọi từng tên hết thảy các vì ấy. (plural)


câu Dân số ký 24:17 nói về "star" ám chỉ "Chúa Jesus" 

Tôi thấy Người, nhưng chẳng phải bây giờ; Tôi xem Người, nhưng chẳng phải ở gần; Một ngôi sao hiện ra từ Gia-cốp, Một cây phủ việt trồi lên từ Y-sơ-ra-ên; Người sẽ đâm lủng Mô-áp từ đầu nầy tới đầu kia, Hủy diệt dân hay dấy giặc nầy. (singular)
***


đọc tới đây ... mình thấy có 2 cách nhìn về "The Star of Bethlehem"

- 1 cách nhìn ... thiên sứ là messenger ... mà "the star of Bethlehem" cũng là messenger khi dẫn "the 3 kings" tới ngay căn nhà Jesus ở ... kết luận ... "the star of Bethlehem" = thiên sứ .. và có 2 câu Kinh thánh trên , "stars" cũng được dùng để chỉ "thiên sứ"


- 1 cách nhìn ... vì trong Tân ước , Matthew dùng "HIS star" ... nên mình có thể hiểu "star" này là chỉ Chúa Jesus .. cũng có câu Kinh thánh trên , "star" được dùng để chỉ "Chúa Jesus"


Mat 2:2

and asked, “Where is the one who has been born king of the Jews? We saw his star when it rose and have come to worship him.”


vậy tuỳ theo bạn suy nghĩ , chọn cách nhìn nào ... riêng Vân , Vân chọn cách nhìn "Chúa Jesus" , vì trong Tân ước , Matthew dùng chữ "HIS star" 

vậy Vân cho Dân số ký 24:17 chính là lời tiên tri trong Cựu ước để nói về "The Star of Bethlehem"  Ok-sign-smiley-emoticon
Reply
#22
Mấy ngày nay nghe nhạc Giáng sinh, Vân hay nghe chữ ngoại đạo, làm bà ngoại Vân cũng có sự suy nghĩ về chữ ngoại

- bà nội, bà ngoại .. tại sao người thì nội, người thì ngoại .. hay tại vì cái last name, mà người giữ last name thì "trong" mà người không giữ last name thì là "ngoài" ?

- ngoại đạo .. ai không phải đạo Chúa thì được gọi là người ngoại đạo , không phân biệt người trong đạo là CG hay TL

- riêng về Kinh thánh, chữ ngoại lại mang 1 ý nghĩa khác nữa ... có 2 nhóm người, 1 là Do Thái (Jews) , 1 là không Do thái thì được gọi là người ngoại (Gentiles) ... see? chữ ngoại trong Kinh thánh mang ý nghĩa khác 2 chữ ngoại trên

Vân nói chút xíu cho mình hiểu về 2 nhóm người này trong Kinh thánh

-  Chúa chọn dân Do thái là biệt riêng ra làm DÂN CHÚA , để từ đó Chúa Jesus vào trần gian mặc áo loài người qua dân này

- Những luật lệ trong Cựu ước, có những cái như 10 điều răn là dành cho mọi người, nhưng cúng có những cái chỉ dành riêng cho dân Do thái mà thôi .. điễn hình là CIRCUMCISED baby boys khi 8 ngày tuổi .. luật này hoàn toàn không dành cho người ngoại (Gentiles)

- khi hội thánh đầu tiên được thành lập .. Peter là sứ đồ cho người Do thái (Jews), Paul là sứ đồ cho người ngoại {Gentiles) , thì có sự tranh cải giữa 2 nhóm BELIEVERS , nhóm Do thái buộc nhóm người  ngoại cũng phải circumcised giống mình , làm cho nhóm ngoại bối rối ... Paul đã đứng ra binh vực cho họ "các bạn không cần circumcised, các bạn tin Chúa là đủ rồi" khiến cho nhóm ngoại giống như bỏ được gánh nặng trên vai họ , vì họ tin Chúa , nhưng họ không muốn being circumcised 

- mình nên nhớ 1 điều, ở đây Vân nói tới BELIEVERS , chứ không nói tới unbelievers .. Vân cũng không nói tới những người tin bằng cái miệng chứ không tin bằng hành động. .. circumcised là luật dành cho người Do thái anyway, họ không có quyền đặt nó lên người ngoại , sỡ dĩ họ phải circumcised, vì Chúa biệt dân tộc họ đặc biệt riêng ra làm DÂN CHÚA để từ dân đó, Chúa Jesus khoác áo loài người vào thế gian


***

Chữ người ngoại đạo trong bài hát là unbelievers

Chữ người ngoại trong kinh thánh là không phải người Do thái, hay còn gọi là Gentiles , cho dù họ là believers hay unbelievers
Reply
#23
có lần Vân nghe mục sư John Neufeld nói , làm Vân suy nghĩ  , mặc dù Vân không rơi vào trường hợp này


- nếu chúng ta ghét người Do thái (Jews) , tức là chúng ta ghét Chúa Jesus , vì Chúa Jesus là người Do thái .... (há , Vân không ghét người Do thái , nên Vân không rơi vào trường hợp này)


- hãy cầu nguyện cho Jerusalem , vì Jerusalem là thành phố duy nhất trên thế gian được Chúa chọn ... (điều này Vân cũng hơi suy nghĩ , vì chưa bao giờ Vân cầu nguyện cho Jerusalem , nhưng nếu có dịp đi du lịch , Vân dự tính sẽ tới nơi này đầu tiên nhất ... nơi đả từng có dấu chân của Đấng Tạo Hoá đi qua , wow , nơi Đất Thánh) ... mình thấy trong câu Khải huyền 3:12 , Jerusalem được gọi là gì ??? là the City of My God .. nếu suy nghĩ kỹ , mình sẽ hiểu ý nghĩa ở đây về Jerusalem quan trọng như thế nào ... even it's the New Jerusalem , still , it's about Jerusalem


- vì sau ngày phán xét , THE NEW JERUSALEM SẼ NGỰ XUỐNG THE NEW EARTH LÀ THIÊN ĐÀNG ... (à há , đôi khi mình không coi Jerusalem là quan trọng , nhưng Kinh thánh nói rất rỏ ràng về THE NEW JERUSALEM SẼ HIỆN XUỐNG ... nên mình đừng bao giờ quên giá trị của thành phố này)


[Image: new-jerusalem-descending-027-1.jpg]

[Image: Neufeld-John.jpg] ... Pastor John Neufeld .. ngày nay ông không còn làm pastor nữa , mà kêu ông là Doctor John Neufeld , làm việc ở Back to The Bible ... ông là người đả khiến Vân trở thành Vân ngày nay  Shy  Vân being thankful vì đả học được rất nhiều từ ông  Tulip4


https://www.backtothebible.ca/messages/


***Khải huyền 3:12

The one who is victorious I will make a pillar in the temple of my God. Never again will they leave it. I will write on them the name of my God and the name of the city of my God, the new Jerusalem, which is coming down out of heaven from my God; and I will also write on them my new name.

Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền Ðức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa; ta lại sẽ lấy danh Ðức Chúa Trời ta, danh của thành Ðức Chúa Trời ta, là Giê-ru-sa-lem mới từ trên trời, bởi Ðức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta, mà viết trên người.Khải huyền 21:2

I saw the Holy City, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride beautifully dressed for her husband.

Tôi cũng thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ trên trời, ở nơi Ðức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình.
Reply
#24
post 22 , 23 ... hơi đi xa đề rồi , post tới Vân sẽ trờ về đề tài ... Câu chuyện Chúa Giáng Sinh


223110697
Reply
#25
7. Khi Chúa Jesus 2 tuổi - Dĩ nhiên lúc này gia đình Chúa Jesus đả dọn ra 1 căn nhà ở Bethlehem, chứ không còn ở trong chuồng chiên máng cỏ nữa

- Khi Chúa Jesus vừa mới sanh ra , ngôi sao Bethlehem liền hiện lên sáng , vừa đủ sức để thu hút "the 3 kings" biết là Đấng Messiah, Đấng Cứu thế vừa mới được sanh ra .. thế là họ liền chuẩn bị lên đường đến thờ phương Ngài

- Problem ở đây là họ đi theo sự suy nghĩ của họ , chứ không phải đi theo sự hướng dẫn của Chúa .. Trong khi ngôi sao dẫn họ tới BETHLEHEM ... thì họ nghĩ VUA LÀ PHẢI SANH RA Ở JERUSALEM .. cái này mới dẫn tới hậu quả tai hại sau này .. nhưng dĩ nhiên mọi chuyện đều nằm trong chương trình của Chúa trước rồi, đả được nói tiên tri trong Cựu ước hết rồi, chứ không có chuyện gì mà Chúa ngạc nhiên ... AWW, Ta đâu biết là nó sẽ như vậy đâu nè

- "the 3 kings" tiến thẳng tới Jerusalem, gặp vua Herod the great, họ ngây thơ hỏi về "the king of Judah vừa mới được sanh ra đâu"

- vua Herod nghe vậy , giựt mình , liền họp quần thần lại hỏi what is going on .. quần thần của ông biết Kinh thánh nên nói .. Vị vua này sanh ra ở Bethlehem 

- nghe vậy vua Herod kéo "the 3 kings" vào chỗ kín đáo và nói .. mấy ông nè, quần thần tui cho biết vị vua này sanh ra ở Bethlehem, mà mấy ông thấy ngôi sao này lúc nào (Herod hỏi để phỏng đoán Jesus được mấy tuổi rồi) , tui cũng muốn thờ lạy Ngài, khi nào kiếm được nhà Ngài, mấy ông về báo cho tui để tui tới thờ lạy Ngài nha (thiệt ra Herod muốn biết chỗ Chúa Jesus ở để tới giết Ngài)
- "the 3 kings" chuẫn bị lên đường tiến tới Bethlehem , thì vừa lúc đó , ngôi sao lại hiện ra lần nữa , dẫn họ tới NGAY nhà gia đình Chúa Jesus 

- họ thờ phượng Chúa Jesus , và dâng lên Ngài 3 món quà , với ý nghĩa NGÀI LÀ VUA , LÀ THÁNH , VÀ SANH RA ĐỂ CHẾT (không phải chỉ 1 cái chết bình thường , mà chết cho những người đả được Đức Chúa Trời chọn trước từ khi buổi Sáng Thế) ... những món quà này cũng có giá trị cao về $$$$ , để chuẫn bị cho gia đình "nghèo" của Ngài có thể đưa Ngài qua Ai  cập , tị nạn vua Herod the great

- sau đó "the 3 kings" nằm mơ , được Chúa báo mộng , đừng quay về gặp Herod ... nên họ đả tìm đường khác đi về nhà , chứ không ghé qua Jerusalem như lời Herod đả dặn họ
Reply
#26
à, có cái này Vân quên nói 

- 4 cuốn sách đầu tiên trong Tân ước , nói về cuộc đời Chúa Jesus

- đặc biệt riêng cuốn Matthew , viết cho người Do thái , nên ông quote nhiều lời tiên tri được nói trong Cựu ước , và được fulfilled qua những chuyện xảy tới cho Chúa Jesus ... vì người Do thái biết rất rỏ về Cựu ước 

- nói chung , 4 cuốn sách này , cho chúng ta cái nhìn về 4 góc cạnh khác nhau (đông , tây , nam , bắc) ... giống như 1 cái camera , chụp hình 4 góc cạnh khác nhau , để chúng ta có  thể gom lại , thành 1 bức hình trọn vẹn với đầy đủ mọi khía cạnh ... nên sách này kể chuyện này , sách kia kể chuyện nọ , có chuyện trùng hợp với nhau , có chuyện không được kể trong những sách khác


CÔNG VIỆC CUẢ MÌNH LÀ SẮP XẾP LÀM SAO , CHO MỌI CHUYỆN ĐƯỢC ĐI THEO THỨ TỰ , TỪ 4 SÁCH NÀY  Ok-sign-smiley-emoticon
Reply