TTTT, Bella ...
#1
Sẽ bị ban 3 ngày,
1. Lần 1 bị cảnh cáo dùng GRT mĩa mãi thành viên khác.
2. Lần 2 gây sự trong thread thành viên khác
3. Thách thức Mods ban mình.

Lần ban thứ 2 sẽ là 7 ngày.
Tomorrow is promised to no one!
#2
Tối qua quên đóng thread này, giờ em đóng lại.
Tomorrow is promised to no one!