The English Teacher (2020) - AWARD WINNING - Những Câu Chuyện Cảm Động Về Tình Người
#1
Tự Kỷ


[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif][Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#2
Hãy Nghe Tôi Nói

Listen To Me - Short Film

[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]

[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#3
Thầy Giáo Dạy Anh Văn


The English Teacher - Short Film

[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif][Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply