10 điều Christians không nên nói khi ai đó chết
#91
nói về Ngày Phán Xét ,  có những điều mình cần tìm hiểu ở đây A. có phải tới ngày này , thế giới mới bị phán xét ... hay thế giới đả bị phán xét trước đó rồi ??

- LOCALIZED JUDGMENT ... trong Cựu ước , mình thấy nhiều lần Chúa phán xét những quốc gia như Do thái , Ai cập , Babylon ... hay trong ngày nay , mình cũng thấy nhiều lần Chúa phán xét những quốc gia ,  dĩ nhiên trong đó có Việt Nam mình (qua lịch sữ và hiện tại của VN , mình có thể nhìn thấy được) ... những phán xét này như là "foreshadow" cho mình biết sẽ có 1 sự phán xét lớn xãy ra sau này

- TEMPORAL JUDGMENT .. hay nói gần hơn là Chúa phán xét tội lỗi do chúng ta gây nên , cũng để nhắc cho chúng ta nhớ tới .. rồi thế giới sẽ đối diện với Sự Phán Xét của Chúa sau nàyCon người không thành tín , nhưng Chúa thì rất thành tín

- không có nghĩa là ... con người mình xấu , Chúa vẫn phải đối xữ tốt với mình .... no no no no .. and no

- mà có nghĩa là ... con người mình "hứa" không tin được ... nhưng Chúa mà "hứa" thì mình có thể tin trọn vẹn vào Lời Hứa của Ngài được  Tulip4
Ê sai 24

1 Nầy, Ðức Giê-hô-va làm cho đất trống không và hoang vu; Ngài lật đổ mặt đất và làm tan lạc dân cư.
2 Thầy tế lễ như chúng dân, ông chủ như đầy tớ trai, bà chủ như đầy tớ gái, kẻ bán như người mua, kẻ cho mượn như người mượn, kẻ lấy lợi như người nộp lợi, ai cũng đồng một thể.
3 Trên đất sẽ đều trống không và hoang vu cả; vì Ðức Giê-hô-va đã phán lời ấy.
4 Ðất thảm thương và tồi tàn; thế gian lụn bại và tồi tàn; những dân cao nhứt trên đất hao mòn đi.
5 Ðất bị dân cư làm ô uế, vì họ đã phạm luật pháp, trái điều răn, dứt giao ước đời đời.
6 Vậy nên sự rủa sả thiêu nuốt đất, những người ở trên nó mắc tội. Vì cớ đó dân trên đất bị đốt cháy, chỉ còn ít người sót lại.


7 Rượu mới than vãn, cây nho tàn héo, mọi kẻ vốn có lòng vui đều than thở;
8 những kẻ đánh trống không đánh nữa, tiếng mừng rỡ hết rồi, dọng vui đờn cầm đã dứt.
9 Chẳng còn vừa uống rượu vừa hát nữa; những tay ghiền rượu cho rượu mạnh là cay đắng.
10 Thành hoang loạn đã đổ nát; nhà cửa đều đóng lại, không ai vào được.
11 Người ta kêu la trong đường phố vì cớ rượu; mọi sự vui đều trở nên tăm tối; sự mừng rỡ trong xứ đi đâu rồi!


12 Trong thành vắng vẻ, cửa thành phá hoại!
13 Vì giữa các dân trên đất sẽ giống như lúc người ta rung cây ô-li-ve, và như khi mót trái nho sau mùa hái trái.
14 Những kẻ nầy sẽ cất tiếng lên, kêu rao; từ nơi biển kêu lớn tiếng vui mừng vì sự uy nghiêm Ðức Giê-hô-va.


15 Vậy hãy tôn vinh Ðức Giê-hô-va trong phương đông, hãy tôn vinh danh Ðức Giê-hô-va, Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, trong các cù lao biển!
16 Chúng ta đã nghe từ nơi đầu cùng đất hát rằng: Vinh hiển cho kẻ công bình! Nhưng tôi nói: Tôi bị gầy mòn, tôi bị gầy mòn! Những kẻ gian dối làm gian dối, phải, kẻ gian dối làm gian dối lắm!


17 Hỡi dân cư trên đất, sự kinh hãi, hầm và bẫy đến trên ngươi.
18 Kẻ nào trốn khỏi tiếng kinh hãi, sẽ sa xuống hầm; nếu lên khỏi hầm, sẽ mắc vào lưới. Vì các cửa sổ trên trời đều mở ra, các nền dưới đất đều rung rinh.
19 Ðất đều tan nát, đất đều vỡ lở, đất đều rúng động.
20 Ðất lay động như người say; lỏng chỏng như cái võng, tội lỗi chất lên trên nặng trĩu, nó sẽ đổ xuống và không dậy được nữa!


21 Xảy ra trong ngày đó, Ðức Giê-hô-va sẽ phạt các cơ binh nơi cao ở trên trời, phạt các vua thế gian ở trên đất.
22 Họ sẽ nhóm lại cùng nhau, bị cầm trong hầm như tù bị nhốt trong ngục; cách lâu ngày, sẽ đều bị phạt.
23 Mặt trăng sẽ xấu hổ, mặt trời sẽ mắc cỡ; vì Ðức Giê-hô-va vạn quân sẽ trị vì trên núi Si-ôn, tại Giê-ru-sa-lem; và sự vinh hiển sẽ chói lói trước mặt các trưởng lão.

1 See, the Lord is going to lay waste the earth
   and devastate it;
he will ruin its face
   and scatter its inhabitants—
2 it will be the same
   for priest as for people,
   for the master as for his servant,
   for the mistress as for her servant,
   for seller as for buyer,
   for borrower as for lender,
   for debtor as for creditor.
3 The earth will be completely laid waste
   and totally plundered.
The Lord has spoken this word.

4 The earth dries up and withers,
   the world languishes and withers,
   the heavens languish with the earth.
5 The earth is defiled by its people;
   they have disobeyed the laws,
violated the statutes
   and broken the everlasting covenant.
6 Therefore a curse consumes the earth;
   its people must bear their guilt.
Therefore earth’s inhabitants are burned up,
   and very few are left.
7 The new wine dries up and the vine withers;
   all the merrymakers groan.
8 The joyful timbrels are stilled,
   the noise of the revelers has stopped,
   the joyful harp is silent.
9 No longer do they drink wine with a song;
   the beer is bitter to its drinkers.
10 The ruined city lies desolate;
   the entrance to every house is barred.
11 In the streets they cry out for wine;
   all joy turns to gloom,
   all joyful sounds are banished from the earth.
12 The city is left in ruins,
   its gate is battered to pieces.
13 So will it be on the earth
   and among the nations,
as when an olive tree is beaten,
   or as when gleanings are left after the grape harvest.

14 They raise their voices, they shout for joy;
   from the west they acclaim the Lord’s majesty.
15 Therefore in the east give glory to the Lord;
   exalt the name of the Lord, the God of Israel,
   in the islands of the sea.
16 From the ends of the earth we hear singing:
   “Glory to the Righteous One.”

But I said, “I waste away, I waste away!
   Woe to me!
The treacherous betray!
   With treachery the treacherous betray!”
17 Terror and pit and snare await you,
   people of the earth.
18 Whoever flees at the sound of terror
   will fall into a pit;
whoever climbs out of the pit
   will be caught in a snare.

The floodgates of the heavens are opened,
   the foundations of the earth shake.
19 The earth is broken up,
   the earth is split asunder,
   the earth is violently shaken.
20 The earth reels like a drunkard,
   it sways like a hut in the wind;
so heavy upon it is the guilt of its rebellion
   that it falls—never to rise again.

21 In that day the Lord will punish
   the powers in the heavens above
   and the kings on the earth below.
22 They will be herded together
   like prisoners bound in a dungeon;
they will be shut up in prison
   and be punished after many days.
23 The moon will be dismayed,
   the sun ashamed;
for the Lord Almighty will reign
   on Mount Zion and in Jerusalem,
   and before its elders—with great glory.
Reply
#92
JESUS , THERE'S NO ONE LIKE YOU  Tulip4 Heavy-black-heart4 Tulip4
Reply
#93
Vân sẽ đi sâu vào ý nghĩa của những câu Kinh thánh này ... đây là những câu Kinh thánh nói về ... NGÀY PHÁN XÉTKhải huyền 20:11-15

11 Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Ðấng đương ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa.
12 Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy.
13 Biển đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm.
14 Ðoạn, Sự Chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai.
15 Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.Giăng 5:19-24

19 Vậy, Ðức Chúa Jêsus cất tiếng phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, Con chẳng tự mình làm việc gì được; chỉ làm điều chi mà Con thấy Cha làm; vì mọi điều Cha làm, Con cũng làm y như vậy.
20 Cha yêu Con và tỏ cho Con công việc lớn lao hơn những việc nầy nữa, để các ngươi lấy làm lạ lùng.
21 Vả, Cha khiến những kẻ chết sống lại và ban sự sống cho họ thể nào, thì Con cũng ban sự sống cho kẻ Con muốn thể ấy.
22 Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho Con,
23 đặng ai nấy đều tôn kính Con, cũng như tôn kính Cha vậy. Ai không tôn kính Con, ấy là không tôn kính Cha, là Ðấng đã sai Con đến.
24 Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Ðấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống.
Khải huyền 21:27

27 kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành; nhưng chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của Chiên Con.
Rôma 8:1

1 Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Ðức Chúa Jêsus Christ;Rôma 5:1

1 Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Ðức Chúa Trời, bởi Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta,Rôma 2:5-8

5 Bởi lòng ngươi cứng cỏi, không ăn năn, thì tự chấp chứa cho mình sự giận về ngày thạnh nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Ðức Chúa Trời,
6 là Ðấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm:
7 ai bền lòng làm lành, tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết, thì báo cho sự sống đời đời;
8 còn ai có lòng chống trả không vâng phục lẽ thật, mà vâng phục sự không công bình, thì báo cho họ sự giận và cơn thạnh nộ.
Reply
#94
sorry nha ... Vân có vài chuyện cần nói , trước khi nói về .. NGÀY PHÁN XÉT 


Hello


bạn muốn có "hiếu" với cha mẹ ... hay muốn "cầu nguyện" cho ai đó

thì hãy làm lúc ... họ còn sống  Tulip4 Tulip4 Tulip4

chứ đừng chờ tới lúc .. họ chết rồi .. mới làm  .. vì mọi sự đả muộn màng rồi  Tulip4 Tulip4 Tulip4


tại sao ??

1. họ không còn ở trần gian này nữa , mà họ đi tới Sheol ... bạn cúng cho họ , thì Satan tới ăn thôi , chứ họ không tới ăn được ... btw , đừng tin vào chuyện ma cỏ , vì hồn người chết đả đi rồi , không có hiện ra "hù" ai cả ... trò chơi "hù" này là của Satan dành cho những ai tin vào nó ... quả thiệt , nếu ai tin vào "ma" thì sẽ có ngày nó cho bạn gặp "ma"

2. ở Sheol , họ không có điện , nên khỏi gởi microwave , hay cellphone , hay cái gì cho họ xài cả ... họ cũng không xài tiền ở dưới đó đâu  Shy3. cơ hội cho họ vào thiên đàng đả đóng cửa lại , bây giờ họ chỉ còn ở Sheol , chờ ngày phán xét thôi  Clinking-beer-mugs4

nên có cầu nguyện cho họ , thì cũng là 1 điều không cần thiết nữa 
Reply
#95
có nhiều believers đi tới nhà thờ hàng tuần , từ tháng này qua tháng kia , năm này qua năm kia ... nhưng hình như họ vẫn mập mờ về đức tin của họ , và cũng không hiểu Kinh thánh nói gì lắm

Vân không thể nói chi tiết Kinh thánh nói gì ở đây ... nhưng Vân có thể nêu lên những điễm chánh ngắn gọn trong Kinh thánh ... để những người đi nhà thờ lâu nay , có thể nắm cơ bản về niềm tin của mình .. để nếu có ai hỏi họ , thì họ biết đường mà trả lời  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
1. Tại sao mình thờ phượng Chúa , mà không thờ phượng 1 ai khác ??? 

Tại vì ...

a. Chúa dựng nên vũ trụ này , Chúa cho mình những gì mình cần (đồ ăn , không khí , gỗ , kim loại , nước , xăng dầu .... you name it) , Chúa cho mặt trời ở cách  xa trái đất 1 khoãng cách perfect để trái đất có được sự sống .. chứ nếu mặt trời chỉ gần hơn , hay chỉ xa hơn 1 mm , thì sẽ không có sự sống trên trái đất này được


b. Chúa dựng nên con người chúng ta 1 cách tuyệt hảo ... nội con mắt , lỗ mũi , miệng , hệ tuần hoàn , hệ hô hấp , hệ muscles . hệ thần kinh , hệ tiêu hoá ... nếu chúng ta đi sâu vào chi tiết , thì chúng ta sẽ thấy đó là những công trình rất là tuyệt hão ... tại sao chúng ta có lông mày , tại sao chúng ta có vành tai , có sóng mũi ... tại sao chúng ta có cái này , tại sao chúng ta có cái kia ... một sáng tạo rất hoàn hảo của Chúa ... chưa nói tới việc .. tại sao con người có nhu cầu thờ phượng , mà thú vật không có nhu cầu thờ phượng ??  Confused


btw , những gì dạy trong trường học không có nghĩa là "đúng" , hay những gì mình được phép làm cũng không có nghĩa là "đúng" ... vì nếu nó "đúng" thì nó phải "theo sự thật" , nó có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào ... chứ nếu nó không dám trả lời câu hỏi , thì chưa chắc là nó "đúng" ... giống như chuyện "thuyết tiến hoá" ,  trường học giải thích sao khi không ai nhìn thấy "sự tiến hoá" đang tiến hành , con chó vẫn là con chó , con mèo vẫn là con mèo , con người vẫn là con người ... trường học giải thích như thế nào  Suytu

c. để trả lời cho câu hỏi "tại sao con người có nhu cầu thờ phượng , mà thú vật không có nhu cầu thờ phượng ???  ... vì Chúa muốn có relationship với con người , Ngài ban cho con người nhu cầu thờ phượng , để họ tìm tới Ngài ... nhưng có nhiều người "đi lạc đường" , thay vì tìm tới Đấng đả dựng nên họ , thì họ đi tìm tới những người khác ... và chuyện lạc đường của họ , sẽ dẫn tới 1 kết quả khó lường vào Ngày Phán Xét ..d. Chúa nắm vận mạng mình trong tay Ngài ... nói thế này cho dễ hiễu ... "nhân định không bằng thiên định" ... có nhiều chuyện mình dự tính lắm , nhưng nó có được như ý mình muốn không , cũng là tuỳ vào Chúa , có cho sự việc xảy ra như vậy không ... trong cuộc đời bạn , có bao nhiêu lần bạn dự tính mà nó không được như ý , nếu hiểu được điều này , thì bạn phải hiểu "ai đứng đàng sau , đang nắm vận mạng mình trong tay Ngài"  Confusede. last but not least , Ngài sẽ là ÔNG TOÀ PHÁN XÉT CHÚNG TA VÀO NGÀY PHÁN XÉT .... imagine that ...
với những điểm căn bản Vân nêu lên ở trên , bây giờ bạn hiểu 

TẠI SAO MÌNH THỜ CHUÁ , MÀ KHÔNG THỜ 1 AI KHÁC ???có 1 câu Kinh thánh mà Vân muốn nhấn mạnh ở đây ... khi Chúa dựng mình trong womb của mẹ mình , thì Ngài đả định trước "số ngày mình sẽ sống trên mặt đất này là bao nhiêu rồi" 

Thi thiên 139:16

13 Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi.
14 Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm.
15 Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, Chịu nắn nên cách xảo lại nơi thấp của đất, Thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa.
16 Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; Số các ngày định cho tôi, Ðã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy.đừng nói với Vân ... Chúa không phải là Đấng dựng nên tất cả nhá

nếu ai khác đó dựng nên ... thì tại sao họ lại để Chúa nắm lấy credit này ... tại sao họ không ra giành credit này thuộc về họ

còn nếu nói "hỗng ai dựng lên cả" ... thì mình hãy nhìn chung quanh nơi mình ở "thành phố mình ở còn có người dựng nên , thì làm sao vũ trụ vĩ đại này , lại nói rắng không có ai dựng nên nó ??"
Reply
#96
2. Tại sao tội lỗi xãy ra đầy rẫy chung quanh chúng ta ??


a. Kinh thánh nói tất cả mọi người đều phạm tội , không chừa 1 ai ... bạn có thể nêu lên bất kỳ 1 ai "từ A tới Z" (ngoài the one and only Chúa Jesus - Vân sẽ giải thích điểm này sau) ... Kinh thánh cũng đều nói họ phạm tội , tại sao lại có chuyện này xảy ra ? Phật cũng bị liệt vào có phạm tội đấy nhá  Disappointed-face4


Câu trả lời là có 2 loại tội 

- tội tổ tông ... khi Adam tổ tiên loài người không vâng lời Chúa , thì ông đả "tiêm" cho loài người cái tội tỗ tông này .. ai sanh ra cũng mang cái tội tỗ tông này ... đây là nguyên nhân mà bạn không cần dạy con nít hư , tự động nó cũng biết hư rồi , đôi khi nó còn hư ngoài sức tưỡng tượng của mình nữa , mặc dù nó chưa ra đời , chưa tới trường học , chưa đươc ai mở lớp "dạy hư" cho nó , mà nó đả lãnh "bằng cấp hư" rồi  Disappointed-face4 ... vậy ai sanh ra đời , ngay cả Phật , cũng đều được tiêm cho cái "tội tỗ tông" này dù muốn hay không , vậy bây giờ anh vổ ngực nói anh không làm gì nên tội chứ gì ???  Confused  ... anh được sanh ra đời , anh đả được "tiêm cho cái tội tỗ tông" là anh đả có tội , as simple as that , done


- tội cá nhân ... tội này là do tự mình làm , guilty hoàn toàn , không có gì complain cả
b. Kinh thánh nói thêm .. Tiền công của tội lỗi là sự chết đời đời 

Voila ... vậy tất cả chúng ta "deserve" sự chết đời đời .. trong địa ngục 

nhưng khoan ....

Chúa có mở con đường thoát thân cho mình...

- là hễ ai tin vào Chúa Jesus thì được cứu ... thank God
- nhờ vào cái này mà believers cảm thấy "relief" .. vì họ tin vào Chúa Jesus , thì họ được cứu  banana-skipping-rope-smiley-emoticon 


c. có nhiều người cho rằng Mary không phạm tội , nhưng Kinh thánh chứng minh ngược lại ... vấn đề là mình tin vào "Kinh thánh' , hay mình tin vào "con người" Confused  ... nếu mình tin vào "con người" thì mình sẽ đi lạc với "Kinh thánh"  Disappointed-face4

Vân sẽ chứng minh những gì Vân nói ở đây nhá ... tất cả mọi người đều phạm tội , i mean tất cả mọi người , không ngoại trừ ai , Kinh thánh không hề nói "Tất cả mọi người đều đã phạm tội , ngoại trừ Mary" ... no , Kinh thánh không hề nói như vậy .. á ả

Rôma 3:23

23 vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời,

see ?? Kinh thánh không hề nói "mọi người đều đả phạm tội , ngoại trừ Mary"

nếu Kinh thánh nói vậy , thì quả thiệt là ... Mary không hề phạm tội


Luca 1:47

46 Ma-ri bèn nói rằng: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa,
47 Tâm thần tôi mừng rỡ trong Ðức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi.

nếu Mary không phạm tội , thì sao bà lại gọi Chúa Jesus là "Cứu Chúa tôi" ???

1 người không phạm tội , thì họ không cần được cứu ... nhưng 1 khi họ cần được cứu , có nghĩa là họ phạm tội , mới cần được cứu , chứ không phạm tội , thì đâu cần ai cứu
Truyền đạo (Ecclesiastes)7:20

20 Thật, chẳng có người công bình ở trên đất làm điều thiện, mà không hề phạm tội.

Surely there is not a righteous man on earth who does good and never sins
Rôma 3:10

10 như có chép rằng: Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không

As it is written: “None is righteous, no, not oneRôma 5:12

12 Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội.

Therefore, just as sin came into the world through one man, and death through sin, and so death spread to all men because all sinned—1 Giăng 1:10

10 Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta.

If we say we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us.
Rôma 6:23

23 Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Ðức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Ðức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.

For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord

Hê bơ rơ 4:15 ... CHỈ CÓ CHUÁ JESUS LÀ KHÔNG PHẠM TỘI , THE ONE AND ONLY

15 Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội.

For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin
Reply
#97
3. Trinity là gì và tại sao nó quan trọng ???


a. đầu tiên mình cũng cần nói tới 2 Trinity được đề cập trong Kinh thánh 

- Holy Trinity .... Đức Chúa Trời , Chúa Jesus , Chúa Thánh Linh ... Mat 3:16-17

- Unholy Trinity ... Satan (the red dragonKhải huyền 12 , the Antichrist (the first beast) Khải huyền 13:1-10 , the False Prophet (the second beast) Khải huyền 13:11-18 .... điều interesting mà mình để ý ở đây là , cái mark 666 được nói trong phần "The False Prophet" 

Khải huyền 16:13

13 Tôi thấy từ miệng rồng, miệng thú, miệng tiên tri giả có ba tà thần ra, giống như ếch nhái.

Then I saw three impure spirits that looked like frogs; they came out of the mouth of the dragon, out of the mouth of the beast and out of the mouth of the false prophet.
***b. Trinity là gì ? ở đây Vân chỉ nói ngắn gọn thôi , chứ không nói dài dòng , nói ngắn gọn để mình hiểu căn bản là như thế nào thôi nhá (Vân chĩ nói Holy Trinity ở đây , còn unholy trinity Vân sẽ nói tới sau này)

- giống như con người ... có anh A , anh B , anh C ... cả 3 đều là con người , nhưng 3 người khác nhau

- thì cũng vậy ... vấn đề đặc biệt ở đây là mình nghe chung quanh mình nói tới nhiều gods , ai cũng gọi đấng mình thờ phượng là "god" , khi 1 người nào đó nói "god bless you" , chưa chắc , và chưa chắc  người đó đang nói tới "the God of the Bible" , mà có thễ người đó đang nói tới "1 god nào mà họ đang thờ phượng" ... mình hiễu "the God of the Bible" chính là Đấng Tạo Hoá , dựng nên muôn loài muôn vật , và cũng là Đấng phán xét vào Ngày cuối cùng  Thumbs-up4

- đơn giãn , Trinity chỉ là ..... cả 3 chĩ là 1 God , chứ không phải 3 Gods khác nhau (giống như có nhiều gods ngoài kia) ... nhưng in 3 persons khác nhau
***c. Tại sao Trinity quan trọng ??        Trinity đơn giãn chĩ là ...  cả 3 đều là 1 Chúa , nhưng in 3 persons

- Đức Chúa Trời và Chúa Thánh Linh là Chúa ... mọi người đều "amen" (đồng ý) ... không có gì cần phải tranh cải ở đây

- nhưng Chúa Jesus ... có người tin Chúa Jesus là Chúa (CG & TL) ... có người tin Chúa Jesus chỉ là  thiên sứ Michael (Jehovah Witness) ... đây là problem khiến Trinity rất là quan trọng 


vì sao ??

- vì nếu Chúa Jesus chỉ là thiên sứ , thì Chúa Jesus "không có khả năng" hàn gắn Đức Chúa Trời và con người lại với nhau

- sau khi Adam phạm tội ... thì có sự ngăn cách giữa Đức Chúa Trời và con người ... ngăn ngăn cách cách ... 1 cái hố sâu 

- để hàn gắn sự ngăn cách này , thì Chúa Jesus phải 100% Chúa , 100% con người ... mới có khả năng hàn gắn lại cái relationship này giống như cây cầu nối 2 điễm A và B .. thì nó phải đụng cả 2 điễm A và B , nó mới có khã năng nối liền 2 điễm này

cũng vậy , Chúa Jesus phải có bãn chất 100% Chúa , 100% con người .. thì Ngài mới có khả năng nối liền Đức Chúa Trời và con người lại với nhau

(làm thế nào mà CHUÁ JESUS CÓ ĐƯỢC 100% CHUÁ , 100% CON NGƯỜI .. thì Vân sẽ nói sau .. nhưng ở điễm này , chúng ta phải nhất định ... CHUÁ JESUS CŨNG LÀ CHUÁ , CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ THIÊN SỨ MICHAEL ĐƯỢC ... Vân cũng sẽ chứng minh điễm này sau ... đừng no)


[Image: wooden-bridge-sketch-landscape-over-260n...482608.jpg]
Reply
#98
tới đây , có nhiều người sẽ hơi bị confused 

nhưng hãy chịu khó suy nghĩ những gì Vân nói (viết)

Vân ráng rỏ ràng ... as much as I can 


223110697
Reply
#99
4. Những gì nên hiểu về Chúa Jesus 


a. Chúa Jesus được sanh ra bởi a magic birth ... 1 nữ đồng trinh 

- cả Joseph và Mary đều thuộc dòng dõi vua David .. hiểu ngắn gọn là vua David có nhiều người con ... 2 trong những người con của ông dẩn tới 2 dòng khác nhau , 1 dòng ra Joseph , 1 dòng ra Mary

- Mary đồng trinh khi sanh Jesus là có mục đích (chứ không phải là không có mục đích) ... để chứng tỏ ... Chúa Jesus không phải là biological son của Joseph , mà là biological son của Chúa 

- còn sau khi làm xong bổn phận của mình , thì Mary có ăn nằm với Joseph , nên Chúa Jesus có những brothers (cùng mẹ khác cha với Ngài) , 1 trong những brothers này là James (Gia cơ) là tác phẩm của cuốn sách Tân ước "Gia cơ/James" đưa ra nhiều điễm rất hay ... Vân sẽ chứng minh ở 1 thread khác , vì không muốn dài dòng chứng minh ở đây

b. Chúa Jesus hiện diện từ ngay buổi ban đầu sáng thế

- vào ngày thứ 6 , Đức Chúa Trời nói ... Sáng thế ký 1:26 ... Ðức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất .... câu này ám chỉ Chúa Jesus ... chứ không phải Đức Chúa Trời hay Chúa Thánh Linh , vì cả 2 đều là SPIRITS 

- vậy chúng ta có thể hiểu .. mình có hình dạng này là nhờ vào hình dạng của Chúa Jesus  Admire

c. Chúa Jesus xuất hiện ít nhất 2 lần trong Cựu ước

- một lần là Ngài cùng 2 thiên sứ tới nói chuyện với Abraham để thông báo cho 2 ông bà biết 2 ông bà sẽ có con trai vào ngày này năm sau ... rồi sau đó Ngài cùng 2 thiên sứ và Abraham ra nhìn về thành Sodom .. Abraham đả trả giá với Ngài để hy vọng thành Sodom không bị tiêu diệt ... nhưng Chúa Jesus nói "nếu thành này còn được 5 người tốt , thì cũng sẽ không bị tiêu diệt" ... unfortunately , thành Sodom bị tiêu diệt , vì không có được tới 5 người tốt sống trong thành này

- một lần là Ngài vật lộn với Jacob , Ngài đả khiêm nhường để chịu thua Jacob , sau đó hỏi Jacob tên gì (thiệt ra Ngài biết trước Jacob tên gì , nhưng Ngài muốn nghe chính miệng Jacob nói , vì cái tên Jacob mang ý nghĩa 1 người gian xão , không tin tưỡng được) , sau khi Jacob nói tên mình , thì Ngài đổi tên Jacob thành Israel (với ý nghĩa , từ rày về sau , Jacob thuộc về Ngài ... giống như khi 1 người slave được bán đi , thì người chủ có quyền đổi tên người slave đó , và người slave đó bắt đầu thuộc về người chủ này sau khi đả được đổi tên)
d. Chúa Jesus 100% Chúa , 100% con người

- Vân cũng là dân học toán , nên rất thích suy luận và chứng minh ... lần đầu tiên khi Vân nghe câu trên , Vân bị shocked , làm sao mà có chuyện này được ??? nhưng từ từ khi tìm hiểu sâu vào hơn , thì Vân thấy nó rất là đơn giản và dễ hiểu ... bây giờ Vân chứng minh bài toán này cho các bạn coi nhá 

- đầu tiên mình thấy ... Chúa Jesus là con của Đức Chúa Trời , và con của Mary ... nên chuyện Chúa Jesus là Chúa và là con người , thì rất dễ hiểu ... nhưng tại sao lại 100%100%  Shy

- Chúa Jesus 100% Chúa với ý nghĩa này ... Ngài có thể làm phép lạ được , chữa bịnh được , đuổi quỹ được , khiến người chết sống lại được , đi trên biễn được , hoá nước thành rượu được , giãng về Nước Trời được , hoá vài cái bánh vài con cá cho cả ngàn người ăn được ... khi Ngài làm được những điều này , thì Ngài không phải thuộc loại 50% , mà Ngài là 100% Chúa , Ngài mới có thể làm được những chuyện này

- Chúa Jesus 100% con người với ý nghĩa này ... Ngài cũng đói bụng , cũng ăn uống , cũng mệt , cũng ngũ , cũng đi đứng , cũng làm việc thợ mộc để nuôi gia đình sau khi Joseph chết , cũng bị ma quỹ cám dỗ .... nhưng có 1 điều Kinh thánh xác nhận là Ngài không hề phạm tội , mặc dù bị cám dỗ ... chúng ta có 1 thầy tế lễ thật tuyệt diệu qua Chúa Jesus 


- giống như cây cầu để nối điễm A và B , thì nó phải đụng cả A và B , thì nó mới nối 2 điễm này lại với nhau được ... thì cũng vậy , Chúa Jesus phải 100 % Chúa , 100% con người , thì Ngài mới có thể nối Chúa và con người lại với nhau được  Tulip4

e. vai trò của Chúa Jesus khi bước vào trần gian này 

- giãng cho chúng ta biết "thiên đàng" giống thế nào .. vì Ngài từ "thiên đàng" tới , nên chúng ta cần phải suy nghĩ Lời Ngài để hiểu được "thiên đàng" nó giống như thế nào

- ngày xưa thời Cựu ước , hằng năm người ta phải đi dâng của lễ thiêu để xin Chúa tha tội , cứ hằng năm , hằng năm , hằng năm , hằng năm  ... nhưng qua thời Tân ước , cái chết của Chúa Jesus , chỉ 1 lần thôi , 1 lần duy nhất , để hễ những ai tin vào Ngài thì sẽ được tha tội , họ không cần phải hằng năm hằng năm hằng năm đi dâng của lễ thiêu đễ xin Chúa tha tội cho mình nữa .

- nếu Chúa Jesus chết , mà không sống lại , thì niềm tin của chúng ta vào Chúa Jesus coi như là "nonsense , hoang phí" ... tại vì bao nhiêu người cầm đầu những tôn giáo khác , họ chết xong rồi là chết luôn ... Chúa Jesus mà cũng như vậy , thì Chúa Jesus nào có khác gì họ 


1 Cô rinh tô 15:14

14 Lại nếu Ðấng Christ đã chẳng sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công, và đức tin anh em cũng vô ích.- nói tóm lại , vai trò của Chúa Jesus khi bước vào trần gian này , chỉ là để làm của lễ thiêu dâng lên cho Chúa , 1 lần , 1 lần duy nhất thôi , để tha tội cho những người đặt niềm tin vào Ngài ... và cũng có thễ nói vai trò này dưới 1 hình thức khác là cái cầu hàn gắn Chúa và con người lại với nhau .
chúng ta có thể nhìn qua hình ảnh CÁI MÀN TRONG ĐỀN THỜ BỊ XÉ LÀM ĐÔI TỪ TRÊN XUỐNG DƯỚI SAU KHI CHUÁ JESUS CHẾT ... câu chuyện này có ý nghĩa gì ??

- trước khi Chúa Jesus chết , cái màn có mục đích chia đền thờ ra làm 2 phần ... 1 phần là chỉ có "thầy tế lễ thượng phẫm" mới được vào , 1 năm 1 lần , để cầu nguyện , không ai khác được vào , ngoại trừ "thầy tế lễ thượng phẫm" ... 1 phần bên ngoài là ai vào cũng được

- sau khi Chúa Jesus chết , việc chia đền thờ ra làm 2 phần không còn cần thiết ... bức màn đả tự xé ra làm đôi (giống như bức tường Berlin bị sụp đổ) để mọi người có thể trực tiếp bước tới Đức Chúa Trời cầu nguyện , mà không cần phải qua trung gian 1 ai cả ... CÁI CHẾT CUẢ CHUÁ JESUS QUẢ THIỆT CÓ HIỆU QUÃ TRONG VIỆC HÀN GẮN CHUÁ VÀ CON NGƯỜI


[Image: torn-temple-curtain.jpg?w=386&h=480][Image: 4384.jpg] ... bức màn trong đền thờ bị xé ra làm đôi , giống như hình ảnh bức tường Berlin bị sụp đổ ... sau cái chết của Chúa Jesus , con người có thể mạnh dạn bước tới Đức Chúa Trời cầu nguyện , mà không cần phải qua trung gian 1 ai nữa cả
f. 1 người mang "sự chết" tới cho nhân loại ... và đồng thời , cũng 1 người mang "sự sống" tới cho nhân loại

2 nhân vật đó là 

- Adam

- Chúa Jesus 

biết vậy , giúp mình có cái nhìn đúng đắn về Chúa Jesus hơng. Chúa Jesus là "the one and only" không có tội 

- Kinh thánh nói "mọi người đều có tội"

- Kinh thánh không hề nói "mọi người đều có tội , ngoại trừ Mary" ... nên mình không thể nói "Mary không có tội" được

- nhưng với Chúa Jesus , thì Kinh thánh có nói ... Hê bơ rơ 4:15

5 Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng tasong chẳng phạm tội.


For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin
vấn đề ở đây là thế nào ??

- nếu Chúa Jesus có tội ... thì Ngài phải chết cho tội lỗi CUẢ CHÍNH NGÀI , chứ Ngài không thể chết cho tội lỗi CUẢ NHÂN LOẠI
- chính vì Chúa Jesus không có tội ... nên Ngài có thể chết cho tội lỗi CUẢ NHÂN LOẠI  banana-skipping-rope-smiley-emoticonmình để ý kỹ ý nghĩa của câu Kinh thánh trên

- Chúa Jesus là thầy tế lễ thượng phẫm cho mình , mà cũng là con chiên tế lễ cho mình (ONCE FOR ALL ...  chứ không phải hằng năm , hằng năm , hằng năm như trong thời Cựu ước , người ta phải tới đền thờ hằng năm để dâng của lể thiêu cho tội lỗi của họ)

- Chúa Jesus không phải là 1  thầy tế lễ  KHÔNG HIỂU CÁI YẾU ĐUỐI CUẢ CHÚNG TA

- mà Chúa Jesus cũng đả trải qua NHỮNG THỮ THÁCH NHƯ CHÚNG TA TRẢI QUA , MÀ ĐÔI KHI CÒN "KINH" HƠN CHÚNG TA  NỮA ... still , CHUÁ JESUS VẪN KHÔNG HỀ PHẠM TỘI  Tulip4
h. cái chết của Chúa Jesus được "timing" đàng hoàng 

- khi Chúa Jesus bắt đầu His Ministry , Ngài đả đụng độ với những nhà lãnh đạo tôn giáo rồi 

- cái đụng độ chánh , có thể nói là "Ngài đả cứu người vào ngày Sabbath" ... mà người Do thái thì rất strict vào ngày Sabbath , tới mức độ không được làm gì đụng tới móng tay vào ngày này (Sabbath = Saturday)

- thêm vào đó , "Ngài cho họ biết Ngài là ai" ....  dĩ nhiên họ không chấp nhận được điều này

- thêm cái nữa , có thể là "popularity của Ngài" ... Ngài đi tới đâu , người ta kéo theo tới đó để được Ngài chữa bịnh ... điều này đả làm mấy nhà lãnh đạo tôn giáo ngứa mắt lắm

- họ đả có ý định giết Ngài nhiều lần ... nhưng vì chưa tới đúng thời điễm , nên Chúa Jesus lẫn qua lẫn lại .. họ thấy Ngài đó , nhưng không làm gì được Ngài

- cho tới khi "timing đả đến" , thời điễm đả đến .. thì Ngài sẳn sàng bước tới thập tự giá , không hề có 1 hành động gì chống lại 


QUA CHUYỆN NÀY , MÌNH CŨNG HỌC ĐƯỢC 1 BÀI HỌC

CHUÁ LÀM VIỆC , CÓ "TIMING CUẢ NGÀI"

KHI THỜI ĐIỄM CHƯA ĐẾN , THÌ CHƯA CÓ SỰ VIỆC GÌ XÃY RA

NHƯNG KHI THỜI ĐIỄM ĐẢ ĐẾN , THÌ MỌI VIỆC SẼ XẢY RA NHƯ Ý NGÀI MUỐN


[Image: 64dce77bdd75b18ed95cab5adf577bd3.jpg]
Reply
5. Cuốn Kinh thánh 


a. tiếng anh kêu ... cuốn Kinh thánh là the Bible ... những gì được viết trong cuốn Kinh thánh là the Scriptures ... có nhiều "gods" ngoài kia , và God Đấng Tạo Hoá thì được gọi là "The God of The Bible"

b. chúng ta nói "trăm người , ngàn ý" , mỗi người có 1 ý riêng , 1 suy nghĩ riêng  

cũng vậy , Chúa có ý riêng , sự suy nghĩ riêng của Ngài ... mà Ngài muốn truyền cho con người biết Ngài suy nghĩ như thế nào .. là qua cuốn Kinh thánh 

đọc Kinh thánh , mình sẽ biết được ... à Chúa suy nghĩ thế này .. à Chúa làm việc theo cách kia 

chứ nếu không có cuốn Kinh thánh , thì mình không hề biết được CÁCH SUY NGHĨ/LÀM VIỆC CUẢ ĐẤNG TẠO HOÁ NHƯ THẾ NÀO , right ?c. nhưng cẫn thận khi đọc Kinh thánh , vì có cách đúng , và cách sai  ... mình phải biết cách nào đúng để áp dụng , và cách nào sai để tránh né

- cách đúng ... là khi mình đọc với tâm tình tìm xem Chúa muốn nói gì với mình .. the key words là CHÚA MUỐN NÓI GÌ 

- cách sai ... là khi mình "put your words in His mouth" , mình đọc để tìm xem MÌNH MUỐN NÓI GÌ  ... cũng có nhiều người đọc Kinh thánh để support hành động sai của mình , họ kiếm câu nào vừa ý họ thì họ đem ra dùng cho benefit của họ , câu nào không vừa ý thì họ làm lơ ...


đơn giản mà nói , chúng ta đọc Kinh thánh là để tìm Ý CHÚA MUỐN NÓI GÌ ... chứ nếu chúng ta tìm Ý CHÚNG TA MUỐN NÓI GÌ , thì tốt hơn hết là chúng ta đừng nên đọc Kinh thánh   Shy
d. có nhiều người cho rằng Kinh thánh khó hiểu , nhưng theo Vân , Kinh thánh chẳng có gì mà khó hiểu cả

- nó được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau ... nếu mình đọc tiếng anh , thì mình nên tìm version nào dễ hiểu , tỉ dụ như NIV (New International Version) ... hay muốn dễ hơn , thì mình có thể dùng Children Bible , cách viết rất là dễ hiểu , và vô củng dễ hiểu  .. theo Vân , vừa đọc Kinh thánh tiếng việt , vừa kèm theo Kinh thánh tiếng anh , để mình đi song song , cho nó rỏ nghĩa hơn

- lần đầu tiên đọc Kinh thánh , Vân thấy giống như 1 cuốn chuyện cổ tích ... thiệt tình mà nói , có vài cuốn trong Kinh thánh , Vân chưa dám đụng tới , đó là những sách phần cuối của Cựu ước , toàn là những sách tiên tri mà Vân không hiểu được .. that's ok , skip them ... mình đọc thấy sách nào dể hiểu thì cứ đọc , sách nào khó hiểu thì mình skip  2leluoi

những câu chuyện trong Kinh thánh không phải là những câu chuyện "tề thiên đại thánh" , nhưng đả được các khoa học gia ngày nay tìm bằng chứng , dấu tích để lại


9 Discoveries that Confirm the Bible | Proof for God

Archaeology is confirming Bible Characters and Places

6 Amazing Scientific Facts of the Bible | Proof for God

Science Confirms the Bible
e. cái lợi ích của việc đọc Kinh thánh là gì ??

- thứ nhất , bản thân mình biết được ... Chúa muốn cái gì ... Chúa không muốn cái gì ... để mình "xức chù" ... biết mình nên làm cái gìnên tránh cái gì

- thứ hai , để khi nghe người khác nói chuyện .. mình biết được họ nói đúng hay nói sai ... vì người không đọc Kinh thánh , họ không hề có khái niệm cái gì đúng , cái gì sai .. nên nghe ai nói gì , một là họ cho người này nói ôi sao đúng quá , hai là họ cho người này nói ôi sao xạo quá .. trong khi thiệt sự ra , bản thân họ không biết cái gì đúng , cái gì xạo  Face-with-rolling-eyes4 .... ngay cả mấy ông mục sư giãng , nếu mình có đọc Kinh thánh , thì mình biết được ông mục sư nào nói đúng , và ông mục sư nào nói sai ... chứ không phải , ông nào cũng đúng , hay ông nào cũng sai đâu
f. biết đại khái về cuốn Kinh thánh

- là 1 cuốn sách Best seller cho nhiều năm .. đơn giản là vì , 1 nhà có thể có cả chục cuốn , hay 1 cá nhân cũng có thể có ít nhất 5-6 cuốn ... không ai mua sách nào , mà giống như cách họ mua cuốn Kinh thánh .. với những sách khác , người ta mua 1 cuốn là đủ rồi ... nhưng với Kinh thánh , 1 người có thể mua cuốn Kinh thánh 5-6 lần  2leluoi mà cũng còn muốn mua nữa

- Kinh thánh được viết bởi 40 tác giả , kéo dài 1500 năm ... không phải là họ viết trong 1500 năm ... nhưng it took 1500 năm để gom lại đầy đủ tài liệu cho cuốn Kinh thánh

- đồng ý là con người viết ... nhưng Chúa điều khiển những gì họ viết xuống .. nên dù Kinh thánh được viết bởi nhiều người , trong thời gian lâu , nhưng nó vẫn là 1 cuốn thống nhất từ đầu tới cuối ... chứ nếu do con người viết , 40 người này viết , thì nó sẽ đá loạn xà ngầu trong đó , câu trước đá giò lái câu sau ... nhưng không , Kinh thánh là 1 cuốn sách thống nhất từ đầu tới cuối , chứng tỏ nó chỉ có Ý TỪ 1 TÁC GIẢ THÔI- Kinh thánh bắt đầu bằng thiên đàng , và cũng kết thúc bằng thiên đàng ... bắt đầu Kinh thánh , là mình có thiên đàng với Adam và Eva , lúc đó Chúa thường xuyên ghé xuống thăm họ ... kết thúc Kinh thánh , mình có thiên đàng mà believers sẽ được ở đời đời bên cạnh Chúa  Tulip4


- Cựu ước ... có nhiều người có ác cảm với Cựu ước , có thể vì họ thấy Chúa trừng phạt con người trong Cựu ước nhiều quá , mà họ thì không thích nhìn thấy Chúa trừng phạt con người ... còn về phần Chúa , Ngài cũng không ashamed cho việc làm này của Ngài .. Ngài muốn cho mọi người biết rỏ "phạm tội là phải bị trừng phạt" đơn giản chỉ có vậy thôi 

cái chánh là Cựu ước nói tiên tri về sự đến của Chúa Jesus 

Tân ước , Chúa Jesus đả hoạn tất những gì được nói tiên tri trong Cựu ước

Cựu ước giống như là "phần đầu" của 1 cuốn sách ... nếu mình không đọc "phần đầu" thì mình sẽ không thể nào hiểu được "phần sau" ... nên mình không thể phủ nhận Cựu ước , mà nói "tui chỉ cần biết Tân ước thôi , tui không care Cựu ước nói gì"g. Trong Kinh thánh có rất nhiều lời hứa của Chúa 

- mình nghe qua câu "dù con người không thành tín , nhưng Chúa vẩn thành tín"

- không có nghĩa là "dù con người xấu , nhưng Chúa bị stuck , vẫn phải đối xử tốt với con người" .... no no no no no no , and no

- mà nó có nghĩa là "dù mình không tin vào lời hứa của con người vì họ không giữ lời hứa ... nhưng mình có thể tin vào Lời Hứa của Chúa vì Lời Hứa Ngài là đinh đóng chắc chắn vào cột"

- tâm hồn Vân bình an , mỗi lần nhớ tới Lời Hứa của Chúa , Vân tin chắc chắn Ngài sẽ thực hiện Lời của Ngài hứa ... Vân học được bài học này từ Abraham 

Abraham được gọi là cha đẻ của đức tin .. không phải là cha đẻ của người Do thái thôi , mà là cha đẻ của những ai tin vào Chúa , thì đều được gọi là DÒNG DÕI ABRAHAM   Tulip4 


h. thiền/meditate 

- Vân không biết .. bên PG , thiền là như thế nào  Confused

- nhưng bên đạo Chúa , không nhất thiết là mình phải ngồi yên 1 chỗ , thiền là đầu óc mình suy ngẫm Lời Chúa , suy ngẫm và suy ngẫm .... cho tới khi nó thấm sâu vào óc mình , để nó trở thành phản xạ tự nhiên .... cho tới khi nào "từng suy nghĩ của mình trở thành MỘT với suy nghĩ của Chúa" ... chứ không phải "Chúa suy nghĩ vậy à ... ok , đó là chuyện Chúa ... còn con thì suy nghĩ thế kia" 


cho 1 tỉ dụ ở đây , tì dụ Vân thiền câu Giô suê 1:9 ... Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng; vì Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi.

thì Vân tin tưởng , Vân không bao giờ đơn độc một mình , vì luôn luôn có Chúa bên cạnh Vân


[Image: 714x-C9-FS5-TL-AC-SX569.jpg]i. last but not least

- khi đọc cuốn Kinh thánh , mình đừng quên 1 điễm quan trọng


ĐÂY LÀ LỜI NÓI CUẢ ĐẤNG SẼ ĐỨNG RA PHÁN XÉT LOÀI NGƯỜI VÀO NGÀY PHÁN XÉT- tại sao điểm này vô cùng quan trọng ???

vì anh A muốn nói gì thì cứ tự nhiên nói

anh B muốn nói gì thì cứ tự nhiên nói

chị C muốn nói gì thì cứ tự nhiên nói

NHƯNG LỜI NÓI CUẢ QUAN TOÀ (THE JUDGE) SẼ LÀ .. THE ULTIMATE , QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG


[Image: istockphoto-514079423-1024x1024.jpg]
Reply
6. God's Attributes

https://thepreachersword.com/2018/08/16/...-from-a-z/


link trên cho mình thấy vài attributes của Chúa , và câu Kinh thánh chứng minh điều đó ... Vân viết ra lại đây cho mình dễ coi

- Awesome ...  nhìn những gì Chúa dựng nên là mình biết how awesome HE is

- Beautiful ...

- Compassionate ..

- Dependable .. trong hoạn nạn , mình kêu Ngài , và tin chắc là Ngài sẽ ở bên cạnh mình (nhưng không phải kiễu .. hoạn nạn thì kêu , không hoạn nạn thì dẹp .. trong trường hợp này , thì không bảo đãm đâu à nhá)

- Eternal .. mọi sự vật , mọi con người đến rồi đi  ... nhưng Chúa sẽ còn mãi mãi , mãi mãi , và mãi mãi

- Faithful ..

- Good ..

- Holy ..

- Impartial .. con người còn phân biệt còn kỳ thị ... nhưng khi Chúa phán xét , Ngài không phân biệt , không kỳ thị , anh giàu anh nghèo , anh nổi tiếng anh vô danh , anh đẹp anh xấu , anh vua anh ăn mày .... Ngài không hề kỳ thị 

- Just ..

- Kind ..

- Love .. Ngài yêu thương mình tới mức độ ... khi mình còn là tội nhân , thì Ngài đả gởi Con Một Của Ngài xuống chết thay cho tội lỗi của mình

- Merciful ..

- Near ..

- Omnipotent .. Ngài biết tất cả mọi chuyện , không chuyện gì có thể làm Ngài ngạc nhiên "oh? sao nó lại như vậy cà ?? vậy mà sao mình không biết"

- Omnipresent .. Ngài có mặt ở mọi nơi , không có nơi nào mình tới mà có thể trốn thoát khỏi Ngài ... không có nơi nào .. mình có thể hiểu qua câu "lưới trời lồng lộng" .. trốn đâu cho thoát khỏi tầm kiễm soát của Chúa ??

- Patient ..

- Quickens ..

- Refuge ..

- Sovereign .. chữ này mang ý nghĩa "tễ trị" ... bạn có thể tưỡng tượng "ông vua tễ trị đất nước của ông 1 cách giới hạn" ... nhưng "Chúa tễ trị thế giới này không 1 giới hạn nào" ... là bạn có thể hiễu sự tể trị này đi xasâu tới mức nào   Astonished-face4

- Trustworthy ..

- Unchanging ..

- Victorious ..

- Wonderful ..


***


có 1 vài attributes mà Vân muốn nói vào chi tiết hơn ở đây


a. Chúa ganh tị

- mới nghe qua cái này , chúng ta chu mỏ ra nói "oh , sao Chúa lại ganh tị , xấu thiệt" ... nếu suy nghĩ như vậy , thứ nhất là mình không hiểu , thứ nhì là mình đả phạm tội với Chúa (và dĩ nhiên hậu quả mình sẽ nhận lấy , mình có lường sức mình gánh nổi cái hậu quả Chúa giáng lên mình không)  Confused

- ganh tị sai .... nếu cái gì thuộc về người khác , mà mình ganh tị , thì cái đó là sai ... tỉ dụ người ta có nhà đẹp , xe đẹp , chồng đẹp , vợ đẹp , con đẹp , mà mình ganh tị , thì cái đó là xấu 

- ganh tị đúng ... nếu cái gì thuộc về mình , mà người ta đem đi cho người khác , thì mình ganh tị đúng  .. tỉ dụ chồng mình mà người ta lấy , vợ mình mà người ta lấy , nhà mình mà người ta lấy , thì mình có quyền ganh tị


Ở đây , sự thờ phượng là thuộc về Chúa ... đúng ra với 1 đấng như Chúa , mình phải dâng sự thờ phượng lên cho Ngài , nhưng mình lại đi dâng sự  thờ phượng lên cho 1 người khác , thì Ngài có quyền ganh tị ... và mình có lường được sức mình để đối đầu với sự ganh tị của Ngài không , đó là 1 điều mình nên gác chân lên trán suy nghĩ 
Ê sai 42:8

8 Ta là Ðức Giê-hô-va; ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm!

I am the Lord; that is my name; my glory I give to no other, nor my praise to carved idols.
Phục truyền 32:16

16 Chúng nó trêu ghẹo Ngài phân bì, bởi sự cúng thờ những thần khác, Chọc giận Ngài vì các sự gớm ghiếc;

They stirred him to jealousy with strange gods; with abominations they provoked him to anger.

Xuất Ê díp tô ký 20:5

5 Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, tức là Ðức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời,

You shall not bow down to them or serve them, for I the Lord your God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and the fourth generation of those who hate me,
Phục truyền 4:24

24 vì Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi như một đám lửa tiêu cháy, và là Ðức Chúa Trời hay kỵ tà.

For the Lord your God is a consuming fire, a jealous God.

Nahum 1:2

2 Giê-hô-va là Ðức Chúa Trời ghen và báo thù; Ðức Giê-hô-va báo thù, và đầy sự thạnh nộ. Ðức Giê-hô-va báo thù kẻ cừu địch mình và cưu giận cho kẻ thù mình.

The Lord is a jealous and avenging God; the Lord is avenging and wrathful; the Lord takes vengeance on his adversaries and keeps wrath for his enemies.


Thi thiên 78:58

58 Nhơn vì các nơi cao, chúng nó chọc giận Ngài, Giục Ngài phân bì tại vì những tượng chạm.

For they provoked him to anger with their high places; they moved him to jealousy with their idols.
Hê bơ rơ 12:29

29 vì Ðức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt

For our God is a consuming fire.đọc câu Hê bơ rơ 12:29 xong rồi mình ngồi suy nghĩ coi .. mình có khả năng chọc Ngài giận không ?? khi dâng sự thờ phượng (đúng ra là thuộc về Ngài) cho các thần khác ??

Suytu
Reply