Nạn Vịt
#1
Lượm 

[Image: FB-IMG-1626018726928.jpg]
Thanh gươm- Bầu rượu- Vần thơ
Reply