Đời là vô thường


Trót sinh làm kiếp con người
Tuỳ duyên ứng xử, vui cười an nhiên
Reply