Vững tin Lời Chúa
#61


Reply
#62


Reply
#63
[Image: Dt-Af-XU8-Ww-AEmcg1.jpg]


Phi líp 2:9-11

Cũng vì đó nên Ðức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh,
10 hầu cho nghe đến danh Ðức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống,
11 mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Ðức Chúa Trời, là Ðức Chúa Cha.Rô ma 14:11

11 Bởi có chép rằng: Chúa phán: Thật như ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quì trước mặt ta, Và mọi lưỡi sẽ ngợi khen Ðức Chúa Trời.Ê sai 45:23

23 Ta đã chỉ mình mà thề, lời công bình ra từ miệng ta sẽ chẳng hề trở lại: mọi đầu gối sẽ quì trước mặt ta, mọi lưỡi sẽ chỉ ta ma thề.Admire Admire Admire Admire Admire Admire
Reply
#64
[Image: c1b209a54c-1472739658618.jpg]Ê sai 14:27

27 Vì Ðức Giê-hô-va vạn quân đã toan định, thì ai bãi đi được? Tay Ngài đã giang ra, thì ai day lại được?


Suytu
Reply
#65
[Image: Er1-Q9-Ms-W8-AYc-Lmf.jpg]
Reply
#66
[Image: 40adfc8d2bd1c0fd923b3f8655c07aa6.jpg]
Reply
#67
[Image: images?q=tbn:ANd9GcTV6DqL0wYu2-xRNbW7eiR...w&usqp=CAU]
Reply
#68
[Image: st,small,845x845-pad,1000x1000,f8f8f8.u1.jpg]
Reply
#69
[Image: slide13-l.jpg]Khải huyền 6:16-17

16 chúng nói với núi và đá lớn rằng: Hãy rơi xuống chận trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của Ðấng ngự trên ngôi, và khỏi cơn giận của Chiên Con!

17 Vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi?
Reply
#70


[Image: artworks-000141369904-8skuxu-t500x500.jpg]
Reply
#71


Reply
#72


Reply
#73
[Image: what-we-speak-over-ourself-becomes-our-t...30x730.png]


Galati 1:10

10 Còn bây giờ, có phải tôi mong người ta ưng chịu tôi hay là Ðức Chúa Trời? Hay là tôi muốn đẹp lòng loài người chăng? Ví bằng tôi còn làm cho đẹp lòng loài người, thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Ðấng Christ.
Reply
#74
[Image: content-Respect-those-who-tell-the-truth.jpg]
Reply
#75
[Image: crop.jpg]
Reply