kể chuyện uống rượu xỉn
#33
Hello  NhoLan,

:)) Nói tới Rượu thì tech xin đầu hàng :)) còn beer thì tech có thể 1-2 chai, ráng thêm 1 chai nữa,

chỉ vậy thôi NhoLan :)). tech biết tủ lượng của mình :)) cho nên mỗi lần tech về thăm gia đình bên vợ 
ngồi trong bàn tech là người phá mồi :)).

99 NhoLan

tech,
Reply


Messages In This Thread
kể chuyện uống rượu xỉn - by nhatrangdep - 2018-01-02, 02:23 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by EmKay - 2018-01-02, 02:26 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by nhatrangdep - 2018-01-02, 02:28 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by tech - 2018-01-02, 02:29 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by Tu* Khoai - 2018-01-02, 02:30 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by nhatrangdep - 2018-01-02, 02:37 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by tech - 2018-01-02, 02:32 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by EmKay - 2018-01-02, 02:42 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by nhatrangdep - 2018-01-02, 02:38 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by tech - 2018-01-02, 02:36 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by Nhỏ Lan - 2018-01-02, 02:37 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by tech - 2018-01-02, 02:43 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by EmKay - 2018-01-02, 02:47 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by tech - 2018-01-02, 03:00 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by Wild_Rice - 2018-01-02, 03:12 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by Nhỏ Lan - 2018-01-02, 03:17 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by Wild_Rice - 2018-01-02, 03:21 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by Nhỏ Lan - 2018-01-02, 04:11 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by Wild_Rice - 2018-01-02, 04:19 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by nhatrangdep - 2018-01-02, 03:39 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by nhatrangdep - 2018-01-02, 03:47 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by Tu* Khoai - 2018-01-02, 03:54 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by nhatrangdep - 2018-01-02, 04:07 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by Wild_Rice - 2018-01-02, 03:55 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by Tu* Khoai - 2018-01-02, 03:28 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by EmKay - 2018-01-02, 04:10 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by Wild_Rice - 2018-01-02, 03:31 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by nhatrangdep - 2018-01-02, 04:29 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by tech - 2018-01-02, 04:34 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by Nhỏ Lan - 2018-01-02, 07:53 PM
RE: kể chuyện uống rượu xỉn - by tech - 2018-01-02, 10:26 PM