Hello
#18
(2018-01-01, 10:47 AM)mod1 Wrote:
(2018-01-01, 10:32 AM)SugarBabe Wrote:
(2018-01-01, 10:03 AM)Người Đưa Tin Wrote:
(2018-01-01, 09:51 AM)Gracie Wrote: Hello ba` con :)

Happy New Year , chuc' forum nay` duoc thanh` cong va` la` san choi* vui ve? :sunflower_1f33b: Innocent

Happy New Year.  Chào bạn, bạn có thể thử đánh dấu như mình đang test qua phone đây.
Grinning-face-with-smiling-eyes4

mình tâṕ type vơi' " Tỗng Hơp̣" mà Mấy dấu   ̃ ̣   ~ naỳ minh̀ chưa raǹh nên làm lâu qua' 

phaĩ tâp̣ từ từ :D  :face-with-tears-of-joy4:ps--laptop /phone minh̀ co' viet font săñ...cai' naỳ chĩ là extra thôi

Yes, cái extra này dành cho mấy ace dùng computers của hãng vì họ không có gài software được.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

SugarBabe: tech đang dùng cách "Tổng Hợp" type tiếng Việt trên PC. cách Tổng hợp dùng như VPSKey vậy.

Thank you ADM............

tech,
Reply


Messages In This Thread
Hello - by Duyen - 2017-12-29, 03:58 AM
RE: Hello - by gundam - 2017-12-29, 07:23 AM
RE: Hello - by tech - 2017-12-29, 09:14 AM
RE: Hello - by ThennNow - 2017-12-29, 10:50 AM
RE: Hello - by SugarBabe - 2017-12-29, 10:00 PM
RE: Hello - by LoveStory08 - 2017-12-29, 10:26 PM
RE: Hello - by Duyen - 2017-12-30, 11:15 AM
RE: Hello - by Duyen - 2017-12-30, 11:13 AM
RE: Hello - by Duyen - 2017-12-30, 11:32 AM
RE: Hello - by tech - 2017-12-30, 03:26 PM
RE: Hello - by Duyen - 2018-01-01, 01:24 AM
RE: Hello - by cook1 - 2017-12-30, 08:05 PM
RE: Hello - by Duyen - 2018-01-01, 01:28 AM
RE: Hello - by SaoDen - 2018-01-01, 02:19 AM
RE: Hello - by Gracie - 2018-01-01, 09:51 AM
RE: Hello - by NDT - 2018-01-01, 10:03 AM
RE: Hello - by SugarBabe - 2018-01-01, 10:32 AM