The following warnings occurred:
Warning [2] count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable - Line: 895 - File: showthread.php PHP 7.2.34 (Linux)
File Line Function
/showthread.php 895 errorHandler->error

Duke invest...?
#1
VỚI SỰ DÈ DẶT, duke chia sẻ tin này. Nếu Mod thấy không phù hợp, xin xoá.

Cảm Ơn Mod.

*******************************************************************************

𝗧𝗜𝗡 𝐊𝐇Ẩ𝐍 𝐯ề ĐẦ𝐔 𝐓Ư, 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐒𝐓𝐌𝐄𝐍𝐓- 𝗖𝗥𝗔𝗦𝗛 - 𝘁𝗵ờ𝗶 𝗸ỳ 𝗦𝗨𝗬 𝗦Ụ𝗣 𝗻ề𝗻 𝗸𝗶𝗻𝗵 𝘁ế 𝗠ỹ ĐÃ 𝗕Ắ𝗧 ĐẦ𝗨?!? 

𝗡ó 𝘀ẽ 𝗹à ...𝗺ộ𝘁 đ𝗶ề𝘂 𝘁ồ𝗶 𝘁ệ...???

𝗧𝗜𝗡 𝗧Ố𝗧: 𝗧𝗔𝗜 𝗡Ạ𝗡 𝗹à 𝘁𝗵ờ𝗶 đ𝗶ể𝗺 𝘁ố𝘁 𝗻𝗵ấ𝘁 để 𝗹à𝗺 𝗴𝗶à𝘂! 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁 𝗞𝗶𝘆𝗼𝘀𝗮𝗸𝗶 𝗰ả𝗻𝗵 𝗯á𝗼

𝗕ở𝗶 𝗠𝗲𝗱𝗲𝗲𝗮 𝗚.

𝗡𝗴à𝘆 𝟯 𝘁𝗵á𝗻𝗴 𝟱 𝗻ă𝗺 𝟮𝟬𝟮𝟰


[Image: 440788130_451900090682849_44765011172012...e=664033A9]

𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁 𝗞𝗶𝘆𝗼𝘀𝗮𝗸𝗶:
𝗛ỏ𝗶: 𝗖ó 𝗽𝗵ả𝗶 𝗻ề𝗻 𝗸𝗶𝗻𝗵 𝘁ế 𝗠ỹ đ𝗮𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝘁𝗵ờ𝗶 𝗸ỳ 𝗦𝗨𝗬 𝗦Ụ𝗣?
Đá𝗽: 𝗖ó. Đị𝗻𝗵 𝗻𝗴𝗵ĩ𝗮 𝘃ề 𝘀𝘂𝘆 𝘁𝗵𝗼á𝗶: 𝗺ộ𝘁 𝗻ề𝗻 𝗸𝗶𝗻𝗵 𝘁ế 𝗰ó 𝗺ứ𝗰 𝘁ă𝗻𝗴 𝘁𝗿ưở𝗻𝗴 𝗱ướ𝗶 𝗺ứ𝗰 𝘁𝗿𝘂𝗻𝗴 𝗯ì𝗻𝗵. 𝗡ó𝗶 𝗰á𝗰𝗵 𝗸𝗵á𝗰, 𝗻ề𝗻 𝗸𝗶𝗻𝗵 𝘁ế 𝗰ó 𝘁𝗵ể đ𝗮𝗻𝗴 𝘁ă𝗻𝗴 𝘁𝗿ưở𝗻𝗴 𝗻𝗵ư𝗻𝗴 𝗱ướ𝗶 𝗺ứ𝗰 𝘁𝗶ề𝗺 𝗻ă𝗻𝗴.


𝗡ề𝗻 𝗸𝗶𝗻𝗵 𝘁ế 𝗾𝘂ý 𝟰 𝗻ă𝗺 𝟮𝟬𝟮𝟯 𝘁ă𝗻𝗴 𝘁𝗿ưở𝗻𝗴 𝟯,𝟰%.
𝗡ề𝗻 𝗸𝗶𝗻𝗵 𝘁ế 𝗾𝘂ý 𝟭 𝗻ă𝗺 𝟮𝟬𝟮𝟰 𝘁ă𝗻𝗴 𝘁𝗿ưở𝗻𝗴 𝟭,𝟲%, 𝗰𝗵ư𝗮 đế𝗻 𝗺ộ𝘁 𝗻ử𝗮. 𝗦ẽ 𝗸𝗵ô𝗻𝗴 𝗽𝗵ả𝗶 𝗹à 𝗺ộ𝘁 𝗰𝘂ộ𝗰 𝗵ạ 𝗰á𝗻𝗵 𝗻𝗵ẹ 𝗻𝗵à𝗻𝗴. 


𝗧ì𝗺 𝗸𝗶ế𝗺 𝘀ự 𝘁𝗵ậ𝘁, 𝗰𝗵𝘂ẩ𝗻 𝗯ị 𝘃à 𝗰ẩ𝗻 𝘁𝗵ậ𝗻.

𝗞𝗵𝗶 𝘁𝗵ị 𝘁𝗿ườ𝗻𝗴 𝗿ơ𝗶 𝘃à𝗼 𝘁ì𝗻𝗵 𝘁𝗿ạ𝗻𝗴 𝗿ơ𝗶 𝘁ự 𝗱𝗼, 𝗻ỗ𝗶 𝘀ợ 𝗵ã𝗶 𝗴𝗶𝗮 𝘁ă𝗻𝗴—𝗻𝗵ư𝗻𝗴 ở 𝗻ơ𝗶 𝗻𝗵𝗶ề𝘂 𝗻𝗴ườ𝗶 𝗻𝗵ì𝗻 𝘁𝗵ấ𝘆 𝘁𝗵ả𝗺 𝗵ọ𝗮, 𝗻𝗴ườ𝗶 𝗸𝗵ô𝗻 𝗻𝗴𝗼𝗮𝗻 𝗹ạ𝗶 𝗻𝗵ì𝗻 𝘁𝗵ấ𝘆 𝗰ơ 𝗵ộ𝗶 𝘃à𝗻𝗴. Đâ𝘆 𝗹à 𝗰á𝗰𝗵 𝗯𝗶ế𝗻 𝘁ì𝗻𝗵 𝘁𝗿ạ𝗻𝗴 𝗵ỗ𝗻 𝗹𝗼ạ𝗻 𝘁à𝗶 𝗰𝗵í𝗻𝗵 𝗻𝗴à𝘆 𝗻𝗮𝘆 𝘁𝗵à𝗻𝗵 𝗰ơ 𝗵ộ𝗶 𝗴𝗶à𝘂 𝗰ó 𝗻𝗵ấ𝘁 𝗰ủ𝗮 𝗯ạ𝗻.


𝗧𝗿𝗼𝗻𝗴 𝘁𝗵ờ𝗶 đạ𝗶 𝗺à 𝗵ằ𝗻𝗴 𝘀ố 𝗱𝘂𝘆 𝗻𝗵ấ𝘁 𝗹à 𝘀ự 𝘁𝗵𝗮𝘆 đổ𝗶, 𝘀ự 𝘀𝘂𝘆 𝘁𝗵𝗼á𝗶 𝗴ầ𝗻 đâ𝘆 𝗰ủ𝗮 𝘁𝗵ị 𝘁𝗿ườ𝗻𝗴 đã 𝗴â𝘆 𝗿𝗮 𝗻𝗵ữ𝗻𝗴 𝗹à𝗻 𝘀ó𝗻𝗴 𝗰𝗵ấ𝗻 độ𝗻𝗴 𝘁𝗿ê𝗻 𝘁𝗼à𝗻 𝗰ầ𝘂, 𝗯á𝗼 𝗵𝗶ệ𝘂 𝘀ự 𝗸𝗵ở𝗶 đầ𝘂 𝗰ủ𝗮 đ𝗶ề𝘂 𝗺à 𝗻𝗵𝗶ề𝘂 𝗻𝗴ườ𝗶 𝗹𝗼 𝘀ợ 𝗹à 𝗺ộ𝘁 𝗰𝘂ộ𝗰 𝗸𝗵ủ𝗻𝗴 𝗵𝗼ả𝗻𝗴 𝘁à𝗶 𝗰𝗵í𝗻𝗵 𝗸𝗵ắ𝗰 𝗻𝗴𝗵𝗶ệ𝘁. 


𝗡𝗵ư𝗻𝗴 𝗴𝗶ữ𝗮 𝘀ự 𝗵ỗ𝗻 𝗹𝗼ạ𝗻 𝗻à𝘆 𝗰ó 𝗺ộ𝘁 𝗰ơ 𝗵ộ𝗶 𝘁𝗶ề𝗺 ẩ𝗻 𝗱à𝗻𝗵 𝗰𝗵𝗼 𝗻𝗵ữ𝗻𝗴 𝗮𝗶 đủ 𝗱ũ𝗻𝗴 𝗰ả𝗺 để 𝗻ắ𝗺 𝗯ắ𝘁 𝗻ó. 𝗕ố𝗶 𝗰ả𝗻𝗵 đ𝗮𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗮𝘆 đổ𝗶 𝘃à đã đế𝗻 𝗹ú𝗰 𝗽𝗵ả𝗶 𝗵à𝗻𝗵 độ𝗻𝗴. Đâ𝘆 𝗹à 𝗵ướ𝗻𝗴 𝗱ẫ𝗻 𝗱ứ𝘁 𝗸𝗵𝗼á𝘁 để 𝗯ạ𝗻 𝗸𝗵ô𝗻𝗴 𝗰𝗵ỉ 𝘀ố𝗻𝗴 𝘀ó𝘁 𝗺à 𝗰ò𝗻 𝗽𝗵á𝘁 𝘁𝗿𝗶ể𝗻 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝘁𝗵ờ𝗶 𝗸ỳ 𝗸𝗶𝗻𝗵 𝘁ế 𝗵ỗ𝗻 𝗹𝗼ạ𝗻 𝗵𝗶ệ𝗻 𝗻𝗮𝘆.

𝗛𝗶ể𝘂 𝗺ứ𝗰 độ 𝗻𝗴𝗵𝗶ê𝗺 𝘁𝗿ọ𝗻𝗴 𝗰ủ𝗮 𝘁ì𝗻𝗵 𝗵𝘂ố𝗻𝗴: 𝗩ụ 𝗞𝗜𝗡𝗛 𝗧Ế 𝗦𝗨𝗬 𝗦Ụ𝗣 Đ𝗔𝗡𝗚 𝗫Ả𝗬 𝗥𝗔...ở đâ𝘆


𝗧𝗵ậ𝘁 𝗱ễ 𝗱à𝗻𝗴 để 𝗯ị 𝗰𝘂ố𝗻 𝘃à𝗼 𝗻𝗵ữ𝗻𝗴 𝘁𝗶ê𝘂 đề 𝘃ề 𝗻𝗴à𝘆 𝘁ậ𝗻 𝘁𝗵ế 𝘃à 𝗰𝗵ì𝗺 đắ𝗺 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗵𝗼ả𝗻𝗴 𝗹𝗼ạ𝗻. 𝗡𝗵ư𝗻𝗴 𝗵ã𝘆 đố𝗶 𝗺ặ𝘁 𝘃ớ𝗶 𝘀ự 𝘁𝗵ậ𝘁 - 𝗰𝘂ộ𝗰 𝗸𝗵ủ𝗻𝗴 𝗵𝗼ả𝗻𝗴 đã 𝗯ắ𝘁 đầ𝘂 𝘃à 𝗻ó 𝘀ẽ 𝗿ấ𝘁 𝗸𝗵ó 𝗸𝗵ă𝗻. 𝗧𝘂𝘆 𝗻𝗵𝗶ê𝗻, đâ𝘆 𝗸𝗵ô𝗻𝗴 𝗽𝗵ả𝗶 𝗹à 𝗹ú𝗰 để 𝗿ú𝘁 𝗹𝘂𝗶. 𝗟ị𝗰𝗵 𝘀ử 𝗰𝗵𝗼 𝘁𝗵ấ𝘆 đố𝗶 𝘃ớ𝗶 𝗻𝗵ữ𝗻𝗴 𝗻𝗵à đầ𝘂 𝘁ư 𝗸𝗵ô𝗻 𝗻𝗴𝗼𝗮𝗻, 𝘀ự 𝘀ụ𝗽 đổ 𝗰ó 𝘁𝗵ể 𝗹à 𝗺ộ𝘁 𝘀â𝗻 𝗰𝗵ơ𝗶 𝗺𝗮𝗻𝗴 𝗹ạ𝗶 𝗹ợ𝗶 𝗻𝗵𝘂ậ𝗻. 𝗞𝗵𝗶 𝘁à𝗶 𝘀ả𝗻 𝗰𝗵ạ𝗺 đá𝘆, 𝗻𝗵ữ𝗻𝗴 𝗺ó𝗻 𝗵ờ𝗶 𝘁ố𝘁 𝗻𝗵ấ𝘁 𝘀ẽ 𝘅𝘂ấ𝘁 𝗵𝗶ệ𝗻, 𝗰𝗵í𝗻 𝗺𝘂ồ𝗶 để 𝗯ạ𝗻 𝗹ự𝗮 𝗰𝗵ọ𝗻.


𝗤𝘂𝘆 𝘁ắ𝗰 𝟭: 𝗞𝗵ô𝗻𝗴 𝗯ắ𝘁 𝗱𝗮𝗼 𝗿ơ𝗶
𝗞𝗵𝗶 𝗴𝗶á 𝗴𝗶ả𝗺 𝗺ạ𝗻𝗵, 𝘃𝗶ệ𝗰 𝗻𝗵ả𝘆 𝘃à𝗼 𝘃à 𝗰𝗵ộ𝗽 𝗹ấ𝘆 𝗻𝗵ữ𝗻𝗴 𝘁à𝗶 𝘀ả𝗻 𝗰ó 𝘃ẻ 𝗿ẻ 𝗹à đ𝗶ề𝘂 𝗿ấ𝘁 𝗵ấ𝗽 𝗱ẫ𝗻. 𝗡𝗵ư𝗻𝗴 𝗵ã𝘆 𝗻𝗵ớ: 𝗱𝗮𝗼 𝗿ơ𝗶 𝘃ẫ𝗻 𝗰ó 𝘁𝗵ể 𝗰ắ𝘁 đượ𝗰. Đừ𝗻𝗴 𝗯ị ả𝗻𝗵 𝗵ưở𝗻𝗴 𝗯ở𝗶 𝗴𝗶á 𝗰ả 𝗴𝗶ả𝗺 𝗺ạ𝗻𝗵. 𝗛ã𝘆 đợ𝗶 𝗰𝗵𝗼 đế𝗻 𝗸𝗵𝗶 𝗺ọ𝗶 𝗰𝗵𝘂𝘆ệ𝗻 𝗹ắ𝗻𝗴 𝘅𝘂ố𝗻𝗴 𝘃à 𝘁à𝗶 𝘀ả𝗻 𝗯ạ𝗻 đ𝗮𝗻𝗴 để 𝗺ắ𝘁 𝘁ớ𝗶 𝘁𝗵ự𝗰 𝘀ự 𝗯ị đị𝗻𝗵 𝗴𝗶á 𝘁𝗵ấ𝗽 𝘃à 𝗯ị 𝗯ỏ 𝗾𝘂𝗮. Đâ𝘆 𝗸𝗵ô𝗻𝗴 𝗽𝗵ả𝗶 𝗹à 𝗹ò𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗮𝗺—đó 𝗹à 𝗰𝗵𝗶ế𝗻 𝗹ượ𝗰.


𝗤𝘂𝘆 𝘁ắ𝗰 𝟮: 𝗧ự 𝗴𝗶á𝗼 𝗱ụ𝗰 𝗯ả𝗻 𝘁𝗵â𝗻 - 𝗛ã𝘆 𝗹ự𝗮 𝗰𝗵ọ𝗻 𝗺ộ𝘁 𝗰á𝗰𝗵 𝗸𝗵ô𝗻 𝗻𝗴𝗼𝗮𝗻 𝗻𝗴ườ𝗶 𝗺à 𝗯ạ𝗻 𝗵ọ𝗰 𝗵ỏ𝗶
𝗧𝗿𝗼𝗻𝗴 𝘁𝗵ờ𝗶 đạ𝗶 𝘁𝗵ô𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻, 𝗸𝗶ế𝗻 𝘁𝗵ứ𝗰 𝗹à 𝘀ứ𝗰 𝗺ạ𝗻𝗵. 𝗬𝗼𝘂𝗧𝘂𝗯𝗲 𝘃à 𝗰á𝗰 𝗻ề𝗻 𝘁ả𝗻𝗴 𝗸𝗵á𝗰 đ𝗮𝗻𝗴 𝗻𝗵ộ𝗻 𝗻𝗵ị𝗽 𝘃ớ𝗶 𝗰á𝗰 𝗰𝗵𝘂𝘆ê𝗻 𝗴𝗶𝗮 𝘃à 𝗻𝗴ườ𝗶 𝗰ố 𝘃ấ𝗻 𝘁ươ𝗻𝗴 𝗹𝗮𝗶. 𝗧𝘂𝘆 𝗻𝗵𝗶ê𝗻, đâ𝘆 𝗹à 𝗰𝗼𝗻 𝗱𝗮𝗼 𝗵𝗮𝗶 𝗹ưỡ𝗶.


Đố𝗶 𝘃ớ𝗶 𝟭 đạ𝗼 𝘀ư 𝗰𝗵â𝗻 𝗰𝗵í𝗻𝗵, 𝗰ó 𝘃ô 𝘀ố 𝗸ẻ 𝗴𝗶ả 𝘃ờ (nói dối, gian trá).


𝗛ã𝘆 𝗱à𝗻𝗵 𝘁𝗵ờ𝗶 𝗴𝗶𝗮𝗻 để 𝗽𝗵â𝗻 𝗯𝗶ệ𝘁 𝘁𝗿í 𝘁𝘂ệ 𝘁𝗵ự𝗰 𝘀ự 𝘃ớ𝗶 𝘁𝗶ế𝗻𝗴 ồ𝗻. Đắ𝗺 𝗰𝗵ì𝗺 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗹ờ𝗶 𝗱ạ𝘆 𝗰ủ𝗮 𝗻𝗵ữ𝗻𝗴 𝗻𝗵à 𝗹ã𝗻𝗵 đạ𝗼 đã đượ𝗰 𝗰𝗵ứ𝗻𝗴 𝗺𝗶𝗻𝗵 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗰á𝗰 𝗹ĩ𝗻𝗵 𝘃ự𝗰 𝗺à 𝗯ạ𝗻 𝗾𝘂𝗮𝗻 𝘁â𝗺—𝗯ấ𝘁 độ𝗻𝗴 𝘀ả𝗻, 𝗰𝗵ứ𝗻𝗴 𝗸𝗵𝗼á𝗻, 𝘁𝗵𝘂ế, 𝘃.𝘃.


𝗤𝘂𝘆 𝘁ắ𝗰 𝟯: 𝗧𝗵à𝗻𝗵 𝗹ậ𝗽 𝗰á𝗰 𝗹𝗶ê𝗻 𝗺𝗶𝗻𝗵 𝗺ớ𝗶
𝗛ã𝘆 𝘃â𝘆 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗵 𝗯ạ𝗻 𝘃ớ𝗶 𝗻𝗵ữ𝗻𝗴 𝗻𝗴ườ𝗶 𝗽𝗵ù 𝗵ợ𝗽 𝘃ớ𝗶 𝘁𝗵𝗮𝗺 𝘃ọ𝗻𝗴 𝘁à𝗶 𝗰𝗵í𝗻𝗵 𝘃à 𝘁𝗿í 𝘁𝘂ệ 𝗰ủ𝗮 𝗯ạ𝗻. 𝗛ã𝘆 𝘁𝗿á𝗻𝗵 𝘅𝗮 𝗻𝗵ữ𝗻𝗴 𝗻𝗴ườ𝗶 𝗰𝗵ơ𝗶 𝘁𝗿ò đổ 𝗹ỗ𝗶 𝗵𝗼ặ𝗰 𝗰𝗵ờ đợ𝗶 𝘀ự 𝗴𝗶ú𝗽 đỡ. 𝗞ế𝘁 𝗻ố𝗶 𝘃ớ𝗶 𝗻𝗵ữ𝗻𝗴 𝗰á 𝗻𝗵â𝗻 𝗰ó 𝗰ù𝗻𝗴 𝗰𝗵í 𝗵ướ𝗻𝗴, 𝗻𝗵ữ𝗻𝗴 𝗻𝗴ườ𝗶 𝘁𝗵á𝗰𝗵 𝘁𝗵ứ𝗰 𝗯ạ𝗻 𝗽𝗵á𝘁 𝘁𝗿𝗶ể𝗻 𝘃à 𝗻𝗵ữ𝗻𝗴 𝗻𝗴ườ𝗶 𝗽𝗵ù 𝗵ợ𝗽 𝘃ớ𝗶 𝘁ầ𝗺 𝗻𝗵ì𝗻 𝘁𝗵à𝗻𝗵 𝗰ô𝗻𝗴 𝗰ủ𝗮 𝗯ạ𝗻.


𝗤𝘂𝘆 𝘁ắ𝗰 𝟰: 𝗛ã𝘆 𝗹à ô𝗻𝗴 𝗰𝗵ủ 𝗰ủ𝗮 𝗰𝗵í𝗻𝗵 𝗯ạ𝗻 - 𝗕ắ𝘁 đầ𝘂 𝗺ộ𝘁 𝗰ô𝗻𝗴 𝘃𝗶ệ𝗰 𝗯ậ𝗻 𝗿ộ𝗻

𝗩ớ𝗶 𝘁𝗿í 𝘁𝘂ệ 𝗻𝗵â𝗻 𝘁ạ𝗼 đ𝗮𝗻𝗴 đị𝗻𝗵 𝗵ì𝗻𝗵 𝗹ạ𝗶 𝘁𝗵ị 𝘁𝗿ườ𝗻𝗴 𝘃𝗶ệ𝗰 𝗹à𝗺, 𝘃𝗶ệ𝗰 𝗹à𝗺 𝘁𝗿𝘂𝘆ề𝗻 𝘁𝗵ố𝗻𝗴 đ𝗮𝗻𝗴 𝘁𝗿ở 𝗻ê𝗻 𝗸é𝗺 𝗮𝗻 𝘁𝗼à𝗻 𝗵ơ𝗻. 𝗕â𝘆 𝗴𝗶ờ 𝗹à 𝘁𝗵ờ𝗶 đ𝗶ể𝗺 𝗵𝗼à𝗻 𝗵ả𝗼 để 𝗸𝗶ể𝗺 𝘀𝗼á𝘁 𝘃ậ𝗻 𝗺ệ𝗻𝗵 𝘁à𝗶 𝗰𝗵í𝗻𝗵 𝗰ủ𝗮 𝗯ạ𝗻. 𝗕ắ𝘁 đầ𝘂 𝗺ộ𝘁 𝗰𝘂ộ𝗰 𝘀ố𝗻𝗴 𝗵ố𝗶 𝗵ả 𝗯ê𝗻 𝗹ề. 𝗖𝗵𝗼 𝗱ù đó 𝗹à 𝗺ộ𝘁 𝗱𝗼𝗮𝗻𝗵 𝗻𝗴𝗵𝗶ệ𝗽 𝘁𝗿ự𝗰 𝘁𝘂𝘆ế𝗻 𝗻𝗵ỏ 𝗵𝗮𝘆 𝗺ộ𝘁 𝗱𝗼𝗮𝗻𝗵 𝗻𝗴𝗵𝗶ệ𝗽 đị𝗮 𝗽𝗵ươ𝗻𝗴, 𝘃𝗶ệ𝗰 𝘀ở 𝗵ữ𝘂 𝗱𝗼𝗮𝗻𝗵 𝗻𝗴𝗵𝗶ệ𝗽 𝗰ủ𝗮 𝗺ì𝗻𝗵 𝘀ẽ 𝗯ả𝗼 𝘃ệ 𝗯ạ𝗻 𝗸𝗵ỏ𝗶 𝗻𝗵ữ𝗻𝗴 𝗯𝗶ế𝗻 độ𝗻𝗴 𝗸𝗵ó 𝗹ườ𝗻𝗴 𝗰ủ𝗮 𝘁𝗵ị 𝘁𝗿ườ𝗻𝗴 𝘃𝗶ệ𝗰 𝗹à𝗺.

𝗤𝘂𝘆 𝘁ắ𝗰 𝟱: 𝗟ự𝗮 𝗰𝗵ọ𝗻 𝗻𝗵ữ𝗻𝗴 𝗻𝗴ườ𝗶 𝗰ố 𝘃ấ𝗻 𝗴𝗶ỏ𝗶
𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗲𝘁 𝘁𝗿à𝗻 𝗻𝗴ậ𝗽 𝗰á𝗰 𝗻𝗵à 𝗴𝗶á𝗼 𝗱ụ𝗰, 𝗻𝗵ư𝗻𝗴 𝗸𝗵ô𝗻𝗴 𝗽𝗵ả𝗶 𝘁ấ𝘁 𝗰ả đề𝘂 đượ𝗰 𝘁ạ𝗼 𝗿𝗮 𝗻𝗵ư 𝗻𝗵𝗮𝘂. 𝗛ã𝘆 𝗰𝗵ọ𝗻 𝗻𝗵ữ𝗻𝗴 𝗻𝗴ườ𝗶 𝗰ố 𝘃ấ𝗻 𝗰ó 𝘁𝗵à𝗻𝗵 𝘁í𝗰𝗵 𝘁𝗵à𝗻𝗵 𝗰ô𝗻𝗴 𝘃à 𝗰ó 𝘁𝗵ể đó𝗻𝗴 𝗴ó𝗽 𝘁𝗵ự𝗰 𝘀ự 𝗰𝗵𝗼 𝘀ự 𝗽𝗵á𝘁 𝘁𝗿𝗶ể𝗻 𝗰ủ𝗮 𝗯ạ𝗻.


𝗩í 𝗱ụ: 𝗵ã𝘆 𝗰â𝗻 𝗻𝗵ắ𝗰 𝘃𝗶ệ𝗰 𝗵ọ𝗰 𝗵ỏ𝗶 𝘁ừ 𝗻𝗵ữ𝗻𝗴 𝗰𝗵𝘂𝘆ê𝗻 𝗴𝗶𝗮 𝗻𝗵ư 𝗞𝗲𝗻 𝗠𝗰𝗘𝗹𝗿𝗼𝘆 𝘃ề 𝗯ấ𝘁 độ𝗻𝗴 𝘀ả𝗻, 𝗧𝗼𝗺 𝗪𝗵𝗲𝗲𝗹𝘄𝗿𝗶𝗴𝗵𝘁 𝘃ề 𝗰𝗵𝗶ế𝗻 𝗹ượ𝗰 𝘁𝗵𝘂ế, 𝗝𝗼𝗵𝗻 𝗠𝗮𝗰𝗚𝗿𝗲𝗴𝗼𝗿 𝘃ề 𝗰ổ 𝗽𝗵𝗶ế𝘂 𝘃à 𝗠𝗶𝗸𝗲 𝗠𝗮𝘂𝗰𝗲𝗹𝗹𝗶 𝘃ề 𝗻𝗵ữ𝗻𝗴 𝗵𝗶ể𝘂 𝗯𝗶ế𝘁 𝘀â𝘂 𝘀ắ𝗰 𝘃ề 𝗻𝗴à𝗻𝗵 𝗱ầ𝘂 𝗺ỏ.


𝗤𝘂𝘆 𝘁ắ𝗰 𝟲: 𝗞𝗵ô𝗻𝗴 𝘁𝗶ế𝘁 𝗸𝗶ệ𝗺 - Đầ𝘂 𝘁ư 𝘃à𝗼 𝗴𝗶á 𝘁𝗿ị 𝘁𝗵ự𝗰
𝗟ư𝘂 𝘁𝗿ữ 𝘁à𝗶 𝘀ả𝗻 𝗰ủ𝗮 𝗯ạ𝗻 𝗯ằ𝗻𝗴 𝘁𝗶ề𝗻 𝘁ệ 𝘁𝗿𝘂𝘆ề𝗻 𝘁𝗵ố𝗻𝗴 𝗹à 𝗺ộ𝘁 𝘁𝗿ò 𝗰𝗵ơ𝗶 𝘁𝗵𝘂𝗮 𝗰𝘂ộ𝗰. 𝗟ạ𝗺 𝗽𝗵á𝘁 𝗹à𝗺 𝘅ó𝗶 𝗺ò𝗻 𝗴𝗶á 𝘁𝗿ị 𝗰ủ𝗮 𝗰𝗵ú𝗻𝗴 𝗸𝗵ô𝗻𝗴 𝗻𝗴ừ𝗻𝗴. 𝗧𝗵𝗮𝘆 𝘃à𝗼 đó, 𝗵ã𝘆 𝗰𝗵𝘂𝘆ể𝗻 đổ𝗶 𝘁𝗶ề𝗻 𝗺ặ𝘁 𝘁𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗸𝗵𝗼ả𝗻 𝗰ủ𝗮 𝗯ạ𝗻 𝘁𝗵à𝗻𝗵 𝗰á𝗰 𝘁à𝗶 𝘀ả𝗻 𝗻𝗵ư 𝘃à𝗻𝗴, 𝗯ạ𝗰 𝘃à 𝘁𝗶ề𝗻 đ𝗶ệ𝗻 𝘁ử. 𝗡𝗢𝗧 𝗕𝗜𝗧𝗖𝗢i𝗡!!! 𝗡𝗢 𝗡𝗢 𝗡𝗢!!!!


Đâ𝘆 𝗸𝗵ô𝗻𝗴 𝗰𝗵ỉ 𝗹à 𝗻𝗵ữ𝗻𝗴 𝗹ự𝗮 𝗰𝗵ọ𝗻 𝘁𝗵𝗮𝘆 𝘁𝗵ế 𝗰𝗵𝗼 𝘁𝗶ề𝗻 đị𝗻𝗵 𝗱𝗮𝗻𝗵; 𝗰𝗵ú𝗻𝗴 𝗹à 𝗻𝗵ữ𝗻𝗴 𝗯𝗶ệ𝗻 𝗽𝗵á𝗽 𝗯ả𝗼 𝘃ệ 𝗰𝗵ố𝗻𝗴 𝗹ạ𝗶 𝘀ự 𝗺ấ𝘁 𝗴𝗶á 𝘁𝗵ườ𝗻𝗴 đ𝗶 𝗸è𝗺 𝘃ớ𝗶 𝘀ự 𝘀ụ𝗽 đổ 𝗰ủ𝗮 𝘁𝗵ị 𝘁𝗿ườ𝗻𝗴.


𝗞ế𝘁 𝗹𝘂ậ𝗻: 𝗛ã𝘆 𝗸𝗶ể𝗺 𝘀𝗼á𝘁 𝘃à 𝗯𝗶ế𝗻 𝘀ự 𝗰ố 𝗰ó 𝘁á𝗰 𝗱ụ𝗻𝗴 𝘃ớ𝗶 𝗯ạ𝗻


𝗩ụ 𝘁𝗮𝗶 𝗻ạ𝗻 𝗻à𝘆, 𝗴𝗶ố𝗻𝗴 𝗻𝗵ư 𝗺ọ𝗶 𝗰𝘂ộ𝗰 𝗸𝗵ủ𝗻𝗴 𝗵𝗼ả𝗻𝗴 𝘁𝗿ướ𝗰 đó, 𝘀ẽ 𝗾𝘂𝗮 đ𝗶. 

𝗖â𝘂 𝗵ỏ𝗶 đặ𝘁 𝗿𝗮 𝗸𝗵ô𝗻𝗴 𝗽𝗵ả𝗶 𝗹à 𝗹𝗶ệ𝘂 𝗻ó 𝗰ó đị𝗻𝗵 𝗵ì𝗻𝗵 𝗹ạ𝗶 𝘁𝗵ế 𝗴𝗶ớ𝗶 𝗵𝗮𝘆 𝗸𝗵ô𝗻𝗴? Mà 𝗹à 𝗹à𝗺 𝘁𝗵ế 𝗻à𝗼 𝗯ạ𝗻 𝗰ó 𝘁𝗵ể 𝘁ậ𝗻 𝗱ụ𝗻𝗴 𝗯𝗶ế𝗻 độ𝗻𝗴 𝗻à𝘆 để 𝘁ạ𝗼 𝗹ợ𝗶 𝘁𝗵ế 𝗰𝗵𝗼 𝗺ì𝗻𝗵. 𝗩ớ𝗶 𝗻𝗵ữ𝗻𝗴 𝗾𝘂𝘆 𝘁ắ𝗰 𝗻à𝘆, 𝗯ạ𝗻 𝗸𝗵ô𝗻𝗴 𝗰𝗵ỉ 𝗯ả𝗼 𝘃ệ 𝗰𝗵í𝗻𝗵 𝗺ì𝗻𝗵; 𝗯ạ𝗻 đ𝗮𝗻𝗴 𝗰𝗵𝘂ẩ𝗻 𝗯ị 𝗰𝗵𝗼 𝘀ự 𝘁𝗿ở 𝗹ạ𝗶 𝘁à𝗶 𝗰𝗵í𝗻𝗵 𝗹ớ𝗻 𝗻𝗵ấ𝘁 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗰𝘂ộ𝗰 đờ𝗶 𝗺ì𝗻𝗵.

𝗛ã𝘆 𝗯𝗶ế𝗻 𝘀ự 𝘀ụ𝗽 đổ 𝗰ủ𝗮 𝘁𝗵ị 𝘁𝗿ườ𝗻𝗴 𝗻à𝘆 𝘁𝗵à𝗻𝗵 đ𝗶ề𝘂 𝘁𝘂𝘆ệ𝘁 𝘃ờ𝗶 𝗻𝗵ấ𝘁 𝘁ừ𝗻𝗴 𝘅ả𝘆 𝗿𝗮 𝘃ớ𝗶 𝗯ạ𝗻 𝗯ằ𝗻𝗴 𝗰á𝗰𝗵 𝗰𝗵ủ độ𝗻𝗴, 𝗵𝗶ể𝘂 𝗯𝗶ế𝘁 𝘃à 𝗸𝗵ô𝗻𝗴 𝘀ợ 𝗵ã𝗶. 𝗧ươ𝗻𝗴 𝗹𝗮𝗶 𝘁𝗵𝘂ộ𝗰 𝘃ề 𝗻𝗵ữ𝗻𝗴 𝗻𝗴ườ𝗶 𝗰𝗵𝘂ẩ𝗻 𝗯ị 𝗻𝗴à𝘆 𝗵ô𝗺 𝗻𝗮𝘆, 𝘃ì 𝘃ậ𝘆 𝗵ã𝘆 𝘁𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗯ị 𝗰𝗵𝗼 𝗺ì𝗻𝗵 𝘀ự 𝗸𝗵ô𝗻 𝗻𝗴𝗼𝗮𝗻, 𝗰𝗵𝗶ế𝗻 𝗹ượ𝗰 𝘃à 𝗹ò𝗻𝗴 𝗱ũ𝗻𝗴 𝗰ả𝗺. 𝗛ã𝘆 𝗹ặ𝗻 𝘀â𝘂 𝘃à𝗼 𝘃ù𝗻𝗴 𝗻ướ𝗰 𝗵ỗ𝗻 𝗹𝗼ạ𝗻 𝗻à𝘆 𝘃à 𝘁𝗿ở 𝗻ê𝗻 𝗴𝗶à𝘂 𝗰ó 𝗵ơ𝗻 𝗯𝗮𝗼 𝗴𝗶ờ 𝗵ế𝘁.

𝗡𝗴𝘂ồ𝗻: @𝘁𝗵𝗲𝗥𝗲𝗮𝗹𝗞𝗶𝘆𝗼𝘀𝗮𝗸𝗶

𝗚𝗢𝗢𝗗 𝗟𝗨𝗖𝗞!!!  
[Image: emoji_u1f496.png]


WARNING NOTE: ĐÂY LÀ Ý KIẾN CÁ NHÂN. Riêng duke đã chuyển tất cả investment của mình từ mutual funds sang precious metal, sau khi đọc tin này.

duke không khuyên bạn cũng làm giống như mình. NÊN NHỚ ĐÂY LÀ RISK BẠN CÓ THỂ TAKE KHI ĐẦU TƯ TRONG BẤT CỨ LÃNH VỰC NÀO. duke chỉ chia sẻ với bạn, VÀ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM GÌ NẾU BẠN THAY ĐỔI Ý ĐỊNH ĐẦU TƯ CỦA MÌNH THEO duke!

Please Please Please

ĐỌC THÊM: https://news-by-ai.com/business/this-gol...iwQAvD_BwE
Gió mang ta đến, gió cuốn ta đi ... Smiling-face-with-halo4
[-] The following 1 user Likes duke's post:
  • TiểuHồLy
Reply


Messages In This Thread
Duke invest...? - by duke - 2024-05-07, 12:31 PM
RE: Duke invest...? - by anattā - 2024-05-07, 07:54 PM
RE: Duke invest...? - by duke - 2024-05-08, 04:32 AM
RE: Duke invest...? - by anattā - 2024-05-09, 05:01 PM
RE: Duke invest...? - by duke - 2024-05-09, 08:28 PM
RE: Duke invest...? - by duke - 2024-05-10, 01:35 AM
RE: Duke invest...? - by anattā - 2024-05-10, 05:22 PM
RE: Duke invest...? - by duke - 2024-05-11, 02:09 PM
RE: Duke invest...? - by anattā - 2024-05-12, 01:50 PM
RE: Duke invest...? - by duke - 2024-05-12, 03:28 PM
RE: Duke invest...? - by anattā - 2024-05-13, 09:38 PM
RE: Duke invest...? - by duke - 2024-05-14, 10:47 PM
RE: Duke invest...? - by anattā - 2024-05-15, 11:03 AM
RE: Duke invest...? - by duke - 2024-05-16, 02:43 PM
RE: Duke invest...? - by TeaOla - 2024-05-20, 07:07 PM
RE: Duke invest...? - by duke - 2024-05-21, 09:24 AM
RE: Duke invest...? - by TeaOla - 2024-05-27, 07:10 PM
RE: Duke invest...? - by duke - 2024-05-29, 07:31 AM
RE: Duke invest...? - by TiểuHồLy - 2024-05-09, 10:19 AM
RE: Duke invest...? - by duke - 2024-05-09, 08:25 PM
RE: Duke invest...? - by TiểuHồLy - 2024-05-10, 04:00 PM
RE: Duke invest...? - by anattā - 2024-05-15, 04:56 PM
RE: Duke invest...? - by anattā - 2024-05-15, 08:49 PM
RE: Duke invest...? - by TeaOla - 2024-05-16, 03:11 AM
RE: Duke invest...? - by TiểuHồLy - 2024-05-16, 11:54 PM
RE: Duke invest...? - by duke - 2024-05-17, 04:27 AM
RE: Duke invest...? - by TiểuHồLy - 2024-05-18, 02:18 PM
RE: Duke invest...? - by duke - 2024-05-19, 04:20 PM
RE: Duke invest...? - by TiểuHồLy - 2024-05-19, 06:44 PM
RE: Duke invest...? - by duke - 2024-05-19, 08:10 PM
RE: Duke invest...? - by TiểuHồLy - 2024-05-21, 07:40 AM
RE: Duke invest...? - by duke - 2024-05-21, 09:58 AM
RE: Duke invest...? - by TiểuHồLy - 2024-05-21, 09:43 PM
RE: Duke invest...? - by duke - 2024-05-21, 09:46 PM
RE: Duke invest...? - by duke - 2024-05-21, 10:22 PM
RE: Duke invest...? - by duke - 2024-05-16, 02:52 PM
RE: Duke invest...? - by anattā - 2024-05-16, 07:03 PM
RE: Duke invest...? - by duke - 2024-05-17, 11:11 AM
RE: Duke invest...? - by duke - 2024-05-19, 08:34 PM
RE: Duke invest...? - by duke - 2024-05-21, 10:17 AM
RE: Duke invest...? - by TiểuHồLy - 2024-05-21, 09:49 PM
RE: Duke invest...? - by duke - 2024-05-21, 09:53 PM
RE: Duke invest...? - by TiểuHồLy - 2024-05-21, 10:03 PM
RE: Duke invest...? - by duke - 2024-05-21, 10:06 PM
RE: Duke invest...? - by anattā - 2024-05-21, 08:01 PM
RE: Duke invest...? - by duke - 2024-05-21, 09:47 PM
RE: Duke invest...? - by TiểuHồLy - 2024-05-21, 09:56 PM
RE: Duke invest...? - by duke - 2024-05-21, 10:01 PM
RE: Duke invest...? - by TiểuHồLy - 2024-05-21, 10:07 PM
RE: Duke invest...? - by duke - 2024-05-21, 10:08 PM
RE: Duke invest...? - by TiểuHồLy - 2024-05-23, 06:49 AM
RE: Duke invest...? - by duke - 2024-05-23, 06:34 PM
RE: Duke invest...? - by TiểuHồLy - 2024-05-24, 02:40 PM
RE: Duke invest...? - by TiểuHồLy - 2024-05-21, 10:00 PM
RE: Duke invest...? - by duke - 2024-05-24, 02:18 AM
RE: Duke invest...? - by duke - 2024-05-24, 08:09 AM
RE: Duke invest...? - by anattā - 2024-05-29, 09:48 AM
RE: Duke invest...? - by duke - 2024-05-30, 07:15 AM
RE: Duke invest...? - by duke - 2024-06-02, 02:43 AM
RE: Duke invest...? - by duke - 2024-06-10, 12:55 PM
RE: Duke invest...? - by duke - 2024-06-11, 12:45 PM
RE: Duke invest...? - by duke - 3 hours ago