To Cook2
#2
Chỉ muốn cho mọi người RỎ hơn:  SauQuit= Rung Hoang= Warrior (Từng là MOD của VB). Đã tệ hại như thế này, không còn ra con người nữa
Reply


Messages In This Thread
To Cook2 - by SauQuit - 2024-03-20, 12:38 PM
RE: To Cook2 - by Lảo đại - 2024-03-20, 04:41 PM