The Glory (Korean)
#79
(2023-03-26, 12:50 PM)LýMạcSầu Wrote: Theo những người trong phim thì anh Tổ là người nóng tính cứng đầu. Có lẻ không phải là nhu nhược, nhường vợ mới anh hùng  Rolling-on-the-floor-laughing4

 Khi còn là vợ mình thì nhường, chớ hết vợ rồi nhường sao đặng.

 Lúc coi đến khúc vợ cũ của anh Tổ quay lại Hồng Kông làm ăn, mà còn có thằng đẹp trai kia đi theo nói anh anh em em. Mình tưởng là hết vãn hồi rồi, việc gì phải nhường nhịn nữa. Giận anh Tổ quá nên có mấy lúc 5 lại đập ghế tiếp tập hai.  vahidrk1
[Image: K6bu1Jw.png]
[-] The following 1 user Likes 005's post:
  • LýMạcSầu
Reply


Messages In This Thread
The Glory (Korean) - by Lục Tuyết Kỳ - 2023-02-05, 04:59 PM
RE: The Glory (Korean) - by TTTT - 2023-02-05, 06:05 PM
RE: The Glory (Korean) - by phai - 2023-02-05, 06:16 PM
RE: The Glory (Korean) - by TTTT - 2023-02-05, 07:01 PM
RE: The Glory (Korean) - by Ech - 2023-02-05, 06:48 PM
RE: The Glory (Korean) - by 005 - 2023-02-06, 01:23 AM
RE: The Glory (Korean) - by Lục Tuyết Kỳ - 2023-02-06, 11:51 AM
RE: The Glory (Korean) - by Lục Tuyết Kỳ - 2023-02-06, 11:45 AM
RE: The Glory (Korean) - by phai - 2023-02-06, 09:43 PM
RE: The Glory (Korean) - by Lục Tuyết Kỳ - 2023-02-09, 06:43 PM
RE: The Glory (Korean) - by 005 - 2023-02-10, 10:48 AM
RE: The Glory (Korean) - by Lục Tuyết Kỳ - 2023-02-12, 01:42 PM
RE: The Glory (Korean) - by 005 - 2023-02-13, 12:05 AM
RE: The Glory (Korean) - by Lục Tuyết Kỳ - 2023-02-13, 12:19 PM
RE: The Glory (Korean) - by TTTT - 2023-02-13, 12:50 PM
RE: The Glory (Korean) - by 005 - 2023-02-13, 01:11 PM
RE: The Glory (Korean) - by 005 - 2023-02-13, 01:10 PM
RE: The Glory (Korean) - by Lục Tuyết Kỳ - 2023-02-13, 01:27 PM
RE: The Glory (Korean) - by TTTT - 2023-02-26, 06:37 PM
RE: The Glory (Korean) - by 005 - 2023-02-06, 11:58 PM
RE: The Glory (Korean) - by Lục Tuyết Kỳ - 2023-02-26, 04:15 PM
RE: The Glory (Korean) - by phai - 2023-03-10, 10:06 AM
RE: The Glory (Korean) - by Ech - 2023-03-10, 10:21 AM
RE: The Glory (Korean) - by phai - 2023-03-10, 10:31 AM
RE: The Glory (Korean) - by Lục Tuyết Kỳ - 2023-03-10, 11:28 AM
RE: The Glory (Korean) - by phai - 2023-03-10, 11:50 AM
RE: The Glory (Korean) - by TTTT - 2023-02-26, 06:32 PM
RE: The Glory (Korean) - by Ech - 2023-03-10, 11:00 AM
RE: The Glory (Korean) - by Lục Tuyết Kỳ - 2023-03-10, 11:41 AM
RE: The Glory (Korean) - by Lục Tuyết Kỳ - 2023-03-11, 02:15 PM
RE: The Glory (Korean) - by phai - 2023-03-11, 03:56 PM
RE: The Glory (Korean) - by Lục Tuyết Kỳ - 2023-03-11, 04:52 PM
RE: The Glory (Korean) - by phai - 2023-03-11, 04:54 PM
RE: The Glory (Korean) - by TTTT - 2023-03-11, 05:01 PM
RE: The Glory (Korean) - by Ech - 2023-03-11, 04:28 PM
RE: The Glory (Korean) - by Lục Tuyết Kỳ - 2023-03-11, 05:06 PM
RE: The Glory (Korean) - by phai - 2023-03-12, 10:38 AM
RE: The Glory (Korean) - by Lục Tuyết Kỳ - 2023-03-12, 05:25 PM
RE: The Glory (Korean) - by phai - 2023-03-12, 08:19 PM
RE: The Glory (Korean) - by Mãi Yêu Thương - 2023-03-12, 09:15 PM
RE: The Glory (Korean) - by phai - 2023-03-12, 09:44 PM
RE: The Glory (Korean) - by Mãi Yêu Thương - 2023-03-12, 09:53 PM
RE: The Glory (Korean) - by phai - 2023-03-13, 07:40 AM
RE: The Glory (Korean) - by Lục Tuyết Kỳ - 2023-03-13, 12:00 PM
RE: The Glory (Korean) - by 005 - 2023-03-13, 01:10 AM
RE: The Glory (Korean) - by LýMạcSầu - 2023-03-13, 02:23 AM
RE: The Glory (Korean) - by TTTT - 2023-03-13, 07:05 AM
RE: The Glory (Korean) - by LýMạcSầu - 2023-03-13, 07:32 AM
RE: The Glory (Korean) - by TTTT - 2023-03-13, 07:40 AM
RE: The Glory (Korean) - by phai - 2023-03-13, 07:48 AM
RE: The Glory (Korean) - by LýMạcSầu - 2023-03-13, 07:59 AM
RE: The Glory (Korean) - by Lục Tuyết Kỳ - 2023-03-13, 12:15 PM
RE: The Glory (Korean) - by TTTT - 2023-03-15, 06:15 AM
RE: The Glory (Korean) - by Ech - 2023-03-15, 08:35 AM
RE: The Glory (Korean) - by abc - 2023-03-15, 08:41 AM
RE: The Glory (Korean) - by Ech - 2023-03-15, 08:44 AM
RE: The Glory (Korean) - by abc - 2023-03-15, 08:53 AM
RE: The Glory (Korean) - by TTTT - 2023-03-15, 09:32 AM
RE: The Glory (Korean) - by phai - 2023-03-15, 09:40 AM
RE: The Glory (Korean) - by Ech - 2023-03-15, 09:43 AM
RE: The Glory (Korean) - by phai - 2023-03-15, 11:05 AM
RE: The Glory (Korean) - by Lục Tuyết Kỳ - 2023-03-15, 11:37 AM
RE: The Glory (Korean) - by Ech - 2023-03-15, 11:51 AM
RE: The Glory (Korean) - by Lục Tuyết Kỳ - 2023-03-16, 12:08 PM
RE: The Glory (Korean) - by TTTT - 2023-03-15, 09:00 AM
RE: The Glory (Korean) - by phai - 2023-03-15, 09:37 AM
RE: The Glory (Korean) - by Ech - 2023-03-15, 09:42 AM
RE: The Glory (Korean) - by 005 - 2023-03-14, 12:57 AM
RE: The Glory (Korean) - by LýMạcSầu - 2023-03-19, 03:28 PM
RE: The Glory (Korean) - by 005 - 2023-03-20, 12:41 AM
RE: The Glory (Korean) - by LýMạcSầu - 2023-03-25, 03:44 PM
RE: The Glory (Korean) - by 005 - 2023-03-25, 11:57 PM
RE: The Glory (Korean) - by LýMạcSầu - 2023-03-26, 12:50 PM
RE: The Glory (Korean) - by 005 - 2023-03-27, 12:07 PM
RE: The Glory (Korean) - by 005 - 2023-03-12, 01:57 PM
RE: The Glory (Korean) - by TTTT - 2023-03-12, 02:46 PM
RE: The Glory (Korean) - by 005 - 2023-03-13, 01:08 AM
RE: The Glory (Korean) - by TTTT - 2023-03-13, 07:01 AM
RE: The Glory (Korean) - by 005 - 2023-03-14, 12:52 AM