Bao La Tình Mẹ (Đỗ Minh Triệu)
#2
Tội nghiệp Triệu, bài nhạc viết từ năm 2013 đã gần 10 năm giờ không biết cậu ta ra sao?
Ở cùng giáo xứ nên tôi có biết qua về gia cảnh Triệu từ VN.
Reply


Messages In This Thread
Bao La Tình Mẹ (Đỗ Minh Triệu) - by schi - 2022-08-14, 04:32 PM
RE: Bao La Tình Mẹ (Đỗ Minh Triệu) - by phai - 2022-08-14, 08:07 PM