Lại mì gói
#28
Khi lên tiếng về mì gói, tôi vẫn biết chúng ta KHÔNG NÊN ăn mì gói. Mì gói là gì, ngoài bột mì không còn chất xơ và còn có bao nhiêu chất dinh dưỡng?
Reply


Messages In This Thread
Lại mì gói - by 005 - 2022-07-22, 03:03 PM
RE: Lại mì gói - by TTTT - 2022-07-22, 03:15 PM
RE: Lại mì gói - by Chân Nguyệt - 2022-07-22, 04:22 PM
RE: Lại mì gói - by Green Grass - 2022-07-22, 03:25 PM
RE: Lại mì gói - by phai - 2022-07-22, 03:44 PM
RE: Lại mì gói - by Ech - 2022-07-22, 05:42 PM
RE: Lại mì gói - by anattā - 2022-07-22, 05:53 PM
RE: Lại mì gói - by Ech - 2022-07-22, 05:59 PM
RE: Lại mì gói - by anattā - 2022-07-22, 06:03 PM
RE: Lại mì gói - by phai - 2022-07-22, 05:53 PM
RE: Lại mì gói - by Ech - 2022-07-22, 06:11 PM
RE: Lại mì gói - by 005 - 2022-07-22, 11:05 PM
RE: Lại mì gói - by NinhVan - 2022-07-23, 10:25 AM
RE: Lại mì gói - by 005 - 2022-07-23, 01:47 PM
RE: Lại mì gói - by LeThanhPhong - 2022-07-23, 10:44 AM
RE: Lại mì gói - by phai - 2022-07-23, 11:49 AM
RE: Lại mì gói - by 005 - 2022-08-25, 01:34 AM
RE: Lại mì gói - by LeThanhPhong - 2022-07-23, 01:24 PM
RE: Lại mì gói - by Khuyết Danh - 2022-07-23, 04:26 PM
RE: Lại mì gói - by NinhVan - 2022-07-24, 04:48 AM
RE: Lại mì gói - by 005 - 2022-07-24, 05:51 AM
RE: Lại mì gói - by LeThanhPhong - 2022-07-24, 08:21 AM
RE: Lại mì gói - by NinhVan - 2022-07-24, 08:36 AM
RE: Lại mì gói - by LeThanhPhong - 2022-07-24, 08:47 AM
RE: Lại mì gói - by NinhVan - 2022-07-24, 08:40 AM
RE: Lại mì gói - by JayM - 2022-07-24, 02:17 PM
RE: Lại mì gói - by 005 - 2022-08-25, 01:30 AM
RE: Lại mì gói - by LeThanhPhong - 2022-08-25, 01:44 AM
RE: Lại mì gói - by 005 - 2022-08-25, 01:46 AM
RE: Lại mì gói - by LeThanhPhong - 2022-08-25, 01:50 AM
RE: Lại mì gói - by 005 - 2022-08-25, 01:53 AM
RE: Lại mì gói - by LeThanhPhong - 2022-08-25, 02:01 AM
RE: Lại mì gói - by 005 - 2022-08-25, 02:06 AM
RE: Lại mì gói - by phai - 2022-08-25, 09:06 AM
RE: Lại mì gói - by LeThanhPhong - 2022-08-25, 10:14 AM
RE: Lại mì gói - by phai - 2022-08-25, 10:39 AM
RE: Lại mì gói - by 005 - 2022-08-25, 10:53 AM
RE: Lại mì gói - by Ech - 2022-08-25, 08:34 AM
RE: Lại mì gói - by abc - 2022-08-25, 08:43 AM
RE: Lại mì gói - by Ech - 2022-08-25, 08:48 AM
RE: Lại mì gói - by abc - 2022-08-25, 09:00 AM
RE: Lại mì gói - by Ech - 2022-08-25, 09:05 AM
RE: Lại mì gói - by abc - 2022-08-25, 09:13 AM
RE: Lại mì gói - by LeThanhPhong - 2022-08-30, 09:27 AM
RE: Lại mì gói - by phai - 2022-08-30, 02:57 PM
RE: Lại mì gói - by okusakijapan - 2022-09-21, 05:25 AM
RE: Lại mì gói - by 005 - 2022-11-02, 01:06 PM
RE: Lại mì gói - by 005 - 2023-01-31, 11:20 AM
RE: Lại mì gói - by Lục Tuyết Kỳ - 2023-01-31, 11:43 AM
RE: Lại mì gói - by 005 - 2023-01-31, 11:54 AM
RE: Lại mì gói - by 005 - 2023-02-12, 01:23 AM
RE: Lại mì gói - by JayM - 2023-02-01, 10:28 PM
RE: Lại mì gói - by Lục Tuyết Kỳ - 2023-02-12, 01:05 PM
RE: Lại mì gói - by 005 - 2023-02-13, 12:39 AM