Lan ơi vì cớ làm sao?
#10
(2022-06-13, 05:55 PM)Ech Wrote: Thôi mà, ghét chi cho mang tội  Biggrin

Ông biết kg ? Người mà tui ghét rồi thì khỏi bàn,có thể người khác kg nhìn thấy rõ họ,nhưng tui nhìn ra được.
Ghét là sao,là tui chẳng ngó tới,chẳng đụng tới.Người hay làm vẻ ta đây rất hoàn thiện là người rất đáng sợ
Reply


Messages In This Thread
Lan ơi vì cớ làm sao? - by Hải đăng - 2022-06-13, 04:39 PM
RE: Lan ơi vì cớ làm sao? - by Mod Team - 2022-06-13, 04:50 PM
RE: Lan ơi vì cớ làm sao? - by Hải đăng - 2022-06-13, 04:56 PM
RE: Lan ơi vì cớ làm sao? - by LeThanhPhong - 2022-06-13, 05:09 PM
RE: Lan ơi vì cớ làm sao? - by Hải đăng - 2022-06-13, 05:30 PM
RE: Lan ơi vì cớ làm sao? - by LeThanhPhong - 2022-06-13, 05:40 PM
RE: Lan ơi vì cớ làm sao? - by Hải đăng - 2022-06-13, 05:45 PM
RE: Lan ơi vì cớ làm sao? - by Ech - 2022-06-13, 05:55 PM
RE: Lan ơi vì cớ làm sao? - by Hải đăng - 2022-06-13, 06:13 PM
RE: Lan ơi vì cớ làm sao? - by Ech - 2022-06-13, 06:16 PM
RE: Lan ơi vì cớ làm sao? - by Hải đăng - 2022-06-13, 06:27 PM
RE: Lan ơi vì cớ làm sao? - by phai - 2022-06-13, 07:50 PM
RE: Lan ơi vì cớ làm sao? - by Ech - 2022-06-13, 07:52 PM
RE: Lan ơi vì cớ làm sao? - by Ech - 2022-06-13, 07:36 PM
RE: Lan ơi vì cớ làm sao? - by ngap_ruoi - 2022-06-13, 05:57 PM
RE: Lan ơi vì cớ làm sao? - by Hải đăng - 2022-06-13, 06:15 PM
RE: Lan ơi vì cớ làm sao? - by ngap_ruoi - 2022-06-13, 06:28 PM
RE: Lan ơi vì cớ làm sao? - by Hải đăng - 2022-06-13, 06:37 PM
RE: Lan ơi vì cớ làm sao? - by ngap_ruoi - 2022-06-13, 08:49 PM
RE: Lan ơi vì cớ làm sao? - by tuyetvan - 2022-06-13, 06:57 PM
RE: Lan ơi vì cớ làm sao? - by Hải đăng - 2022-10-19, 01:55 PM
RE: Lan ơi vì cớ làm sao? - by Hải đăng - 2022-10-19, 03:21 PM