Tếu, silly humor... :-)
#69
So cute... giờ thì biết tại sao mấy cái hũ trong nhà nắp vặn cứng ngắt mở kg ra.   Lol Lol Lol

[Image: 334230502-225037073255878-1310748353774344776-n.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 1 user Likes Lục Tuyết Kỳ's post:
  • TTTT
Reply


Messages In This Thread
Tếu, silly humor... :-) - by Lục Tuyết Kỳ - 2022-05-20, 01:54 PM
RE: Tếu, silly humor... :-) - by Saolấplánh - 2022-05-20, 01:59 PM
RE: Tếu, silly humor... :-) - by phai - 2022-05-20, 03:30 PM
RE: Tếu, silly humor... :-) - by phai - 2022-05-20, 03:44 PM
RE: Tếu, silly humor... :-) - by giotai - 2023-08-17, 06:12 AM
RE: Tếu, silly humor... :-) - by abc - 2022-05-20, 02:24 PM
RE: Tếu, silly humor... :-) - by Thuctinh - 2022-05-20, 03:47 PM
RE: Tếu, silly humor... :-) - by Thuctinh - 2022-05-20, 04:18 PM
RE: Tếu, silly humor... :-) - by Thuctinh - 2022-05-21, 02:24 PM
RE: Tếu, silly humor... :-) - by phai - 2022-05-21, 07:50 PM
RE: Tếu, silly humor... :-) - by Thuctinh - 2022-05-21, 08:51 PM
RE: Tếu, silly humor... :-) - by phai - 2022-05-21, 09:25 PM
RE: Tếu, silly humor... :-) - by Saolấplánh - 2022-05-21, 09:40 PM
RE: Tếu, silly humor... :-) - by Saolấplánh - 2022-05-23, 03:59 PM
RE: Tếu, silly humor... :-) - by Saolấplánh - 2022-05-23, 04:03 PM
RE: Tếu, silly humor... :-) - by Saolấplánh - 2022-05-23, 07:40 PM
RE: Tếu, silly humor... :-) - by Saolấplánh - 2022-05-25, 07:54 PM
RE: Tếu, silly humor... :-) - by phai - 2022-05-25, 02:35 PM
RE: Tếu, silly humor... :-) - by TTTT - 2022-05-28, 11:20 AM
RE: Tếu, silly humor... :-) - by TTTT - 2022-05-28, 12:25 PM
RE: Tếu, silly humor... :-) - by TTTT - 2022-05-28, 01:07 PM
RE: Tếu, silly humor... :-) - by phai - 2022-05-28, 12:53 PM
RE: Tếu, silly humor... :-) - by TTTT - 2022-05-28, 01:03 PM
RE: Tếu, silly humor... :-) - by phai - 2022-05-28, 01:15 PM
RE: Tếu, silly humor... :-) - by LeThanhPhong - 2022-05-28, 01:51 PM
RE: Tếu, silly humor... :-) - by TNNA - 2022-05-28, 02:15 PM
RE: Tếu, silly humor... :-) - by phai - 2022-05-28, 03:48 PM
RE: Tếu, silly humor... :-) - by phai - 2022-05-28, 07:07 PM
RE: Tếu, silly humor... :-) - by vô_danh - 2022-05-29, 05:29 PM
RE: Tếu, silly humor... :-) - by vô_danh - 2022-06-05, 03:26 PM
RE: Tếu, silly humor... :-) - by 005 - 2022-05-28, 12:55 PM
RE: Tếu, silly humor... :-) - by phai - 2022-05-28, 08:56 PM
RE: Tếu, silly humor... :-) - by phai - 2022-05-29, 04:11 PM
RE: Tếu, silly humor... :-) - by TeaOla - 2022-05-31, 08:34 PM
RE: Tếu, silly humor... :-) - by TeaOla - 2022-06-12, 01:01 PM
RE: Tếu, silly humor... :-) - by Saolấplánh - 2022-06-17, 08:50 AM
RE: Tếu, silly humor... :-) - by Saolấplánh - 2022-09-12, 07:14 PM
RE: Tếu, silly humor... :-) - by Lục Tuyết Kỳ - 2023-02-28, 04:32 PM
RE: Tếu, silly humor... :-) - by giotai - 2023-08-17, 06:12 AM
RE: Tếu, silly humor... :-) - by TTTT - 2023-08-17, 08:26 AM
RE: Tếu, silly humor... :-) - by TTTT - 2023-10-09, 07:57 PM
RE: Tếu, silly humor... :-) - by TTTT - 2023-10-23, 12:41 PM
RE: Tếu, silly humor... :-) - by duke - 2023-10-23, 12:47 PM
RE: Tếu, silly humor... :-) - by TTTT - 2023-10-25, 03:19 PM
RE: Tếu, silly humor... :-) - by JayM - 2023-12-02, 04:57 PM
RE: Tếu, silly humor... :-) - by phai - 2024-01-15, 11:33 AM
RE: Tếu, silly humor... :-) - by JayM - 2024-01-25, 09:15 PM