Tháng Tư Đen (1975-2022)
(2022-05-06, 07:08 PM)JayM Wrote: schi
Có phải bài này không Anh ...
Tìm gặp tác giả bài hát Thề Không Phản bội Quê Hương ở Sài Gòn (Tuấn Khanh)


[Image: THXuan.jpg]

Dạ Jay cám ơn anh 005 và sis schi đã mang một bài rất hay của nhạc  sĩ Tuấn Khanh viết về nhạc sĩ  Trương Hoàng Xuân.  Jay rất dở về tên của các nhạc sĩ.  Thật là giúp Jay mở rộng tầm mắt.

 5 cũng không biết tác giả bài này. Hồi giờ cũng chỉ biết là cục chính huấn vậy thôi Jay. Nay đọc của ông Tuấn Khanh viết mới biết tên tác giả và số phận tác giả sau bài hát.
Reply


Messages In This Thread
Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-04-18, 01:12 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-04-18, 01:26 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-04-18, 07:53 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-04-18, 08:50 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by phai - 2022-04-18, 01:58 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by Ech - 2022-04-18, 03:59 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-04-18, 10:49 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by TeaOla - 2022-04-18, 05:09 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-04-18, 10:31 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by phai - 2022-04-19, 08:39 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-04-20, 09:46 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by Ech - 2022-04-20, 10:04 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-04-20, 10:32 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by Ech - 2022-04-20, 10:44 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-04-20, 10:50 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by phai - 2022-04-20, 08:30 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-04-20, 09:54 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by Be 3 - 2022-04-20, 01:49 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-04-20, 10:30 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by Be 3 - 2022-04-21, 06:29 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by phai - 2022-04-22, 12:35 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by phai - 2022-04-21, 07:27 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-04-21, 01:46 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by TNNA - 2022-04-21, 02:12 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by TNNA - 2022-04-20, 02:07 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by phai - 2022-04-20, 05:09 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by anattā - 2022-04-20, 06:36 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by Ech - 2022-04-20, 07:11 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by phai - 2022-04-20, 09:59 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by TTTT - 2022-04-20, 04:42 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-04-20, 10:42 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by phai - 2022-04-21, 07:34 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-04-21, 12:34 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by vô_danh - 2022-04-21, 01:17 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by phai - 2022-04-21, 12:44 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-04-21, 01:31 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-04-21, 11:53 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by Be 3 - 2022-04-22, 01:45 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by phai - 2022-04-22, 08:55 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by JayM - 2022-04-22, 09:12 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by phai - 2022-04-23, 06:42 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-04-23, 12:35 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by phai - 2022-04-23, 10:59 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-04-23, 12:32 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by vô_danh - 2022-04-23, 01:00 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-04-24, 10:25 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by phai - 2022-04-24, 07:49 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-04-23, 05:07 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-04-26, 12:03 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by vô_danh - 2022-04-24, 05:13 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-04-24, 11:00 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by phai - 2022-04-22, 01:37 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by phai - 2022-04-22, 04:13 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by phai - 2022-04-22, 05:28 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-04-23, 12:27 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by Ech - 2022-04-22, 09:14 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-04-23, 04:59 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by JayM - 2022-04-22, 09:54 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-04-23, 12:39 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-04-23, 12:20 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by phai - 2022-04-23, 06:43 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-04-23, 01:20 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by Ech - 2022-04-23, 01:33 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by phai - 2022-04-23, 02:08 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by phai - 2022-04-23, 02:55 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by phai - 2022-04-23, 03:27 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-04-23, 05:11 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by phai - 2022-04-23, 01:40 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-04-23, 05:03 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by phai - 2022-04-23, 06:22 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by Thuctinh - 2022-04-23, 02:12 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-04-23, 05:12 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by Ech - 2022-04-23, 11:33 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-04-24, 01:56 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by OneSunday - 2022-04-24, 12:57 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-04-24, 02:03 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by LeThanhPhong - 2022-04-24, 08:27 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by phai - 2022-04-24, 12:36 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by OneSunday - 2022-04-25, 10:57 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-04-25, 12:07 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by OneSunday - 2022-04-25, 04:15 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-04-26, 12:00 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-04-24, 10:44 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by vô_danh - 2022-04-24, 05:27 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by anattā - 2022-04-24, 09:18 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-04-24, 10:20 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by Tiêu Phong. - 2022-04-24, 10:25 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by phai - 2022-04-24, 06:15 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by phai - 2022-04-25, 08:04 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-04-24, 10:32 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by abc - 2022-04-25, 08:36 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by LeThanhPhong - 2022-04-25, 09:45 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by duke - 2022-04-25, 09:27 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by duke - 2022-04-25, 10:14 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by duke - 2022-04-25, 02:50 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-04-25, 03:47 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by duke - 2022-04-25, 06:03 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-04-25, 03:54 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by TTTT - 2022-04-25, 05:14 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-04-26, 12:01 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-04-26, 12:23 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by phai - 2022-04-26, 10:17 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by phai - 2022-04-26, 08:47 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by duke - 2022-04-26, 06:25 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by Ech - 2022-04-26, 08:37 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-04-26, 02:32 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by phai - 2022-04-26, 10:35 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by TTTT - 2022-04-26, 11:06 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by Thuctinh - 2022-04-26, 12:38 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by Ech - 2022-04-26, 12:53 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by TTTT - 2022-04-26, 01:04 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-04-26, 01:41 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by OneSunday - 2022-04-26, 06:32 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by Ech - 2022-04-26, 10:38 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by Green Grass - 2022-04-26, 10:49 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by JayM - 2022-04-26, 11:53 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by phai - 2022-04-27, 06:49 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by LeThanhPhong - 2022-04-27, 07:28 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by duke - 2022-04-27, 08:05 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-04-27, 01:17 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by duke - 2022-04-30, 11:50 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by phai - 2022-04-27, 04:14 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by Ech - 2022-04-27, 07:07 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by TTTT - 2022-04-27, 07:15 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-04-27, 10:23 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by phai - 2022-04-27, 08:58 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by phai - 2022-04-27, 09:33 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-04-27, 11:56 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by TeaOla - 2022-04-28, 12:31 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by phai - 2022-04-28, 05:11 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by TTTT - 2022-04-28, 07:14 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by LeThanhPhong - 2022-04-28, 07:23 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by TTTT - 2022-04-28, 07:41 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by phai - 2022-04-28, 07:49 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by LeThanhPhong - 2022-04-28, 08:07 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by LeThanhPhong - 2022-04-28, 07:17 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by Mi. - 2022-04-28, 07:36 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by JayM - 2022-04-28, 09:12 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-04-28, 10:11 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by duke - 2022-04-29, 06:52 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-04-29, 03:38 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by phai - 2022-04-29, 04:09 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by Ech - 2022-04-29, 04:41 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-04-30, 12:02 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by anattā - 2022-04-30, 03:43 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by phai - 2022-04-29, 04:52 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by Bạch Thố - 2022-04-29, 08:29 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-04-30, 12:06 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-04-30, 01:03 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-04-30, 01:33 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by duke - 2022-04-30, 06:37 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by phai - 2022-04-30, 07:13 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by phai - 2022-04-30, 08:35 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-04-30, 09:52 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by phai - 2022-04-30, 10:11 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by TTTT - 2022-04-30, 10:45 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by phai - 2022-04-30, 11:25 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-04-30, 12:03 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by Ech - 2022-04-30, 11:25 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by Ech - 2022-04-30, 12:06 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by phai - 2022-05-01, 08:51 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by vô_danh - 2022-04-30, 12:54 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-04-30, 02:23 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-04-30, 10:53 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by Tea_Leaf - 2022-05-01, 10:01 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-05-06, 12:15 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by schi - 2022-05-06, 01:40 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-05-06, 10:52 AM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by JayM - 2022-05-06, 07:08 PM
RE: Tháng Tư Đen (1975-2022) - by 005 - 2022-05-06, 10:58 PM