CĐT: Một Cõi Đi Về
(2023-11-29, 05:16 PM)phai Wrote: Tính ra còn khó chịu hơn ... hai khó  Wink .
Nếu bị đày ra hoang đảo và mỗi mùa chỉ được nghe 3 bài nhạc thì mùa thu anh phai sẽ chọn:

1 - Thu hát cho người
2 - Mùa thu trong mưa
3 - Lá đổ muôn chiều.

Không phải là khó đâu anh Phai, người chung thủy chỉ chọn 1, hết thích thì chọn tới bải khác Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol j/k
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 1 user Likes LýMạcSầu's post:
  • phai
Reply


Messages In This Thread
CĐT: Một Cõi Đi Về - by anattā - 2021-10-23, 03:12 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2021-10-25, 07:47 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Ech - 2021-10-25, 08:17 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Ech - 2023-11-18, 01:48 PM
RE: Chuyện đời thường... - by TNNA - 2023-11-18, 05:26 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2023-11-18, 10:43 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2021-10-26, 03:56 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Ech - 2021-10-26, 04:20 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2021-10-27, 07:21 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2021-10-30, 07:13 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2021-10-31, 02:13 PM
RE: Chuyện đời thường... - by TNNA - 2021-10-31, 05:01 PM
RE: Chuyện đời thường... - by TNNA - 2021-10-31, 05:11 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Ech - 2021-10-31, 05:14 PM
RE: Chuyện đời thường... - by phai - 2021-10-31, 05:29 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2021-10-31, 06:25 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Ech - 2021-10-31, 05:07 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2021-11-20, 07:53 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Be 3 - 2021-11-28, 07:14 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2021-12-01, 08:32 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Be 3 - 2021-12-02, 10:25 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2021-12-08, 08:36 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Be 3 - 2021-12-10, 02:42 PM
RE: Chuyện đời thường... - by 005 - 2021-12-02, 12:20 AM
RE: Chuyện đời thường... - by Be 3 - 2021-12-02, 10:38 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2021-11-28, 07:07 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2021-12-02, 05:25 PM
RE: Chuyện đời thường... - by abc - 2021-12-02, 06:14 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Be 3 - 2021-12-02, 10:45 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2021-12-08, 03:41 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-01-13, 07:54 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-04-10, 10:08 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-06-25, 06:43 PM
RE: Chuyện đời thường... - by TNNA - 2022-06-26, 04:35 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-06-26, 08:32 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Hai hòn - 2022-06-25, 08:25 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-06-26, 09:12 AM
RE: Chuyện đời thường... - by tuyetvan - 2022-06-26, 10:18 AM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-06-26, 10:34 AM
RE: Chuyện đời thường... - by tuyetvan - 2022-06-26, 10:45 AM
RE: Chuyện đời thường... - by Hai hòn - 2022-06-26, 01:53 PM
RE: Chuyện đời thường... - by tuyetvan - 2022-06-26, 01:59 PM
RE: Chuyện đời thường... - by tuyetvan - 2022-06-26, 02:06 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-06-26, 04:23 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Green Grass - 2022-06-26, 05:03 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-06-26, 08:08 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Green Grass - 2022-06-26, 11:09 PM
RE: Chuyện đời thường... - by tuyetvan - 2022-06-26, 11:31 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Green Grass - 2022-06-26, 11:38 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Green Grass - 2022-06-26, 11:14 PM
RE: Chuyện đời thường... - by tuyetvan - 2022-06-26, 06:21 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-06-26, 08:11 PM
RE: Chuyện đời thường... - by tuyetvan - 2022-06-26, 08:27 PM
RE: Chuyện đời thường... - by tuyetvan - 2022-06-26, 06:36 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-06-26, 08:17 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-06-28, 08:16 PM
RE: Chuyện đời thường... - by tuyetvan - 2022-06-28, 09:17 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Ech - 2022-06-28, 09:41 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-09-11, 08:17 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-09-17, 06:35 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-10-10, 08:14 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-11-02, 08:25 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Sophie - 2022-11-03, 01:25 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-11-05, 06:15 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Sophie - 2022-11-09, 04:27 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-11-11, 09:32 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2022-11-17, 09:12 PM
RE: Chuyện đời thường... - by Mi. - 2023-01-16, 08:21 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2023-01-22, 03:13 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2023-01-22, 04:15 PM
RE: Chuyện đời thường... - by 005 - 2023-01-23, 12:09 PM
RE: Chuyện đời thường... - by anattā - 2023-01-23, 06:21 PM
RE: Chuyện đời thường... - by 005 - 2023-01-24, 01:39 AM
RE: Chuyện đời thường... - by 005 - 2023-01-25, 12:46 AM
RE: Chuyện đời thường... - by vô_danh - 2023-01-26, 04:37 PM
RE: CĐT - by anattā - 2023-01-29, 11:00 PM
RE: CĐT - by 005 - 2023-01-30, 12:32 AM
RE: CĐT - by abc - 2023-01-29, 11:14 PM
RE: CĐT: Lượng tử Thần công - by anattā - 2023-02-22, 10:13 PM
RE: CĐT: Lượng tử Thần công - by 005 - 2023-02-23, 01:16 AM
RE: CĐT: Lượng tử Thần công - by anattā - 2023-02-25, 09:19 PM
RE: CĐT: Chiều một mình qua phố... - by LýMạcSầu - 2023-11-29, 05:43 PM
RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - by anattā - 2024-04-07, 02:23 PM
RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - by TiểuHồLy - 2024-04-09, 12:26 PM
RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - by anattā - 2024-04-09, 11:20 PM
RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - by anattā - 2024-04-13, 05:04 PM
RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - by TeaOla - 2024-05-20, 06:42 PM
RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - by anattā - 2024-05-21, 09:17 PM
RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - by TeaOla - 2024-04-13, 07:55 PM
RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - by anattā - 2024-04-26, 08:21 PM
RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - by LýMạcSầu - 2024-04-26, 09:09 PM
RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - by anattā - 2024-04-27, 03:38 PM
RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - by LýMạcSầu - 2024-04-27, 06:48 PM
RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - by Dewdrop - 2024-04-27, 07:56 PM
RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - by Dewdrop - 2024-04-26, 10:25 PM
RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - by TeaOla - 2024-06-07, 07:30 PM
RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - by anattā - 2024-06-07, 08:29 PM